keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 420/13.12.2011 privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 420/13.12.2011
privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27437/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 4075/A/06.12.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. RE2011-002978/08.12.2011;
Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara încheiat în data de 29.11.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 372/29.11.2011 - privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 , completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 215/30.05.2006 privind completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista străzilor din sistemul parcărilor cu plată pentru staţionare cu durata limitată la 2 ore conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă lista străzilor din sistemul parcărilor cu plată adiacente pieţelor agroalimetare pentru staţionare limitată la 2 ore, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se rezervă locurile de parcare pentru următoarele instituţii: Primaria Municipiului Timisoara; Prefectura Judeţului Timiş; Consiliul Judeţean Timiş; Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş; Poliţia Locală Timişoara; Comenduirea Garnizoanei Timişoara; Instituţiile Ministerului Justiţiei si Ministerului Public; Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secţii de urgenţă; alte instituţii de inters public, cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2

NOUA VECHE 1 P-ta 700 2 Str. Brediceanu ,Coriolan 3 Str. Nicolae Berwanger 4 Sf. Ioan 5 P-ta Iosefin 6 B-dul Regele Carol I Tineretii intre Vacarescu si Iuliu Maniu 7 Vacarescu , Iancu intre T. Vladimirescu si Regele Carol I 8 P-ta Badea Cartan 9 Splaiul Industria Lanii

ING.CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

* Indicatoarele de circulaţie având semnificaţia “stationare pe o perioada de timp limitata" vor fi montate numai în locurile în care este permisă staţionarea şi parcarea vehiculelor.

DENUMIRE STRADA

STRAZILE DIN SISTEMUL PARCARILOR CU PLATA ADIACENTE PIETELOR AGROALIMENTARE PENTRU STATIONAREA CU DURATA LIMITATA

2 ORE

Nr. Crt. SPECIFICATIE

DIRECTOR D.T., ŞEF SERVICIU R.T.U.,

  Atasament: Anexa_1.pdf

  ANEXA 1

  Nr. Crt. SPECIFICATIE

  NOUA VECHE 1 Alecsandri, Vasile 2 Blaga , Lucian Marx, Karl 3 Bolyai , Janos Pietrosu 4 Cantemir , Dimitrie 5 Carusso , Enrico 6 Chinezul, Paul 7 Corvin , Matei 8 Cosbuc, George 9 Delamarina , Victor Vlad 10 Doda , Traian; G-ral Tarcului 11 Libertatii ; P-ta 12 Mercy , Florimund 13 Negru , Radu 14 Pacha , Augustin ; Episc. Rodnei 15 Palanca 16 Praporgescu, David, G-ral 17 Proclamatia de la T-soara Eminescu ,Mihai 18 Savoya , Eugeniu de Ceahlau 19 Sfântul Gheorghe, P-ţa 20 Marasesti 21 Lazar Ghe. intre Gh. Dima si P-ta Unirii 22 Grigorescu , E G-ral 23 Ungureanu E. 24 Musat C-tin serg. 25 Reg. 5 Vanatori 26 P-ta Unirii 27 Grisellini , Francesco 28 Dima Ghe.

  ING.CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

  DENUMIRE STRADA

  STRAZILE DIN SISTEMUL PARCARILOR CU PLATA PENTRU STATIONAREA CU DURATA LIMITATA

  2 ORE

  * Indicatoarele de circulaţie având semnificaţia “stationare pe o perioada de timp limitata" vor fi montate numai în locurile în care este permisă staţionarea şi parcarea vehiculelor.

  DIRECTOR D.T., ŞEF SERVICIU R.T.U.,

   Atasament: Referat.pdf

   ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

   APROBAT PRIMAR

   Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

   Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

   Cod FP 53-01, ver. 1

   REFERAT

   privind aprobarea străzilor adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi strazilor cu staţionare limitată la 2 ore

   În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29 noiembrie

   2011 s-a aprobat, cu amendamente, Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea

   prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul

   Timişoara aprobat prin H.C.L. Timişoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timişoara nr.

   215/30.05.2006.

   Potrivit amendamentelor propuse şi aprobate, în perimetrul sistemului de parcare, operatorul

   cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara poate stabili ca pe

   anumite străzi perioada de staţionare să nu poată depăşi 2 ore taxabile, dar cu aprobarea Consiliului

   Local al Municipiului Timişoara. De asemenea, s-a propus şi aprobat ca în parcările adiacente

   Pieţelor agroalimentare staţionarea să nu poată depăşi 2 ore, dar cu avizul Comisiei de Circulaţie şi

   aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

   Astfel, prin adresa nr. 4075/A/06.12.2011, SC Administrara Domeniului Public SA a înaintat

   spre avizare Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara străzile din sistemul

   parcărilor cu plată adiacente pieţelor agroalimetare propuse pentru staţionare limitată la 2 ore,

   precum şi străzile din sistemul parcărilor cu plată propuse pentru staţionare cu durata limitată la 2

   ore.

   Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a avizat favorabil

   propunerile operatorului SC ADP SA prin avizul cu nr. RE2011-002978/08.12.2011.

   Printr-un alt amendament s-a propus şi aprobat, ca rezervarea locurilor de parcare pentru

   diferite instituţii publice să se aprobe de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Drept

   urmare propunem spre aprobare rezervarea locurilor de parcare pentru urmatoarele instituţii:

   Primaria Municipiului Timisoara; Prefectura Judeţului Timiş; Consiliul Judeţean Timiş;

   Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş; Poliţia Locală Timişoara; Comenduirea Garnizoanei

   Timişoara; Instituţiile Ministerului Justiţiei si Ministerului Public; Direcţia Generală a Finanţelor

   Publice şi Curtea de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secţii de urgenţă; alte instituţii de inters

   public, cu avizul Comisie de Circulaţie din cadrul Primărie Municipiului Timişoara.

   Ţinând cont de cel de mai sus propunem spre aprobare următoarele:

   apte

   Cod FP 53-01, ver. 1

   2

   - străzile din sistemul parcărilor cu plată propuse pentru staţionare cu durata limitată la 2 ore

   conform Anexei 1;

   - străzile din sistemul parcărilor cu plată adiacente pieţelor agroalimetare propuse pentru

   staţionare limitată la 2 ore, conform Anexei 2;

   - rezervarea locurilor de parcare pentru urmatoarele instituţii: Primaria Municipiului

   Timisoara; Prefectura Judeţului Timiş; Consiliul Judeţean Timiş; Inspectoratul Judeţean al

   Poliţiei Timiş; Poliţia Locală Timişoara; Comenduirea Garnizoanei Timişoara; Instituţiile

   Ministerului Justiţiei si Ministerului Public; Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Curtea

   de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secţii de urgenţă; alte instituţii de inters public, cu

   avizul Comisie de Circulaţie din cadrul Primărie Municipiului Timişoara.

   VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

   DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

   ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

   ŞEF BIROU, CONSILIER, ING. CRISTINA GAVRA Jr. NASTASIA MIRCEA

   AVIZAT JURIDIC,