keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4" Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 267/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 18924/30.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4" Timişoara cu valoarea de 17.991.317 mii lei , conform Proiectului nr. 47/2003 intocmit de S.C. Andreescu si Gaivoronschi ,cu principalilor indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_SF_SfGh.pdf

ANEXA

cu principalii indicatori tehnici pentru obiectivul de investitie Studiului de fezabilitate "Consolidare, refacere si reparatii imobil Piata Sf. Gheorghe nr. 4" Timisoara

Denumirea investitiei: "Consolidare, refacere si reparatii imobil Piata Sf. Gheorghe nr. 4" Timisoara

Amplasament: Municipiul Timisoara, Piata Sf. Gheorghe Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Valoarea investitiei: 459.009 euro. din care C+M 411.692 euro Capacitati: Suprafata construita = 840 mp. Suprafata construita desfasurata = 2795,33 mp. Durata executiei: 36 luni DIRECTOR, ÎNTOCMIT, DIRECTIA URBANISM Dr. arh. Radu Radoslav Arh. Laura MARCULESCU