keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 265/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4837 /16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.386/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reparaţii capitale în zona de locuinţe Calea Aradului";
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d), (f),( l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI" de la valoarea 4.690.714,90 lei RON (1.389.142 euro ) la valoarea 10.593.563 lei RON reprezentând 3.050.263 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Aradului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4837 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Reparaţii capitale în zona de locuinţe Cal. Aradului”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzilor din zona de locuinţe Calea Aradului.

Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 386 din 10.12.2002, având o valoare de 4.690.714,90 RON reprezentând 1.389.142 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Ca urmare a actualizării investiţiei şi a reanalizării cantităţilor datorită degradării stării tehnice a drumurilor până în prezent s-a ajuns la valoarea de 10.593.563 RON reprezentând 3.050.263 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Cal. Aradului”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4837 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.386/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE CAL. ARADULUI” de la valoarea 4.690.714,90 lei RON (1.389.142 euro ) la valoarea 10.593.563 lei RON reprezentând 3.050.263 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_Aradului.pdf

3,473 curs valutar

RON Euro RON Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea

l i2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 864 3.000 864 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 6.000 1.728 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 66.000 19.004 66.000 19.004

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 864 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 30.000 8.638 30.000 8.638 12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 108.000 31.097 99.000 28.506

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 9.500.000 2.735.387 9.500.000 2.735.387 15. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 9.500.000 2.735.387 9.500.000 2.735.387

16. Capitolul 5. Alte cheltuieli 17. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 332.500 95.739 332.500 95.739 18. 5.2. Comisioane, taxe etc 19. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 49.163 14.156 0 0 20. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8% 76.000 21.883 0 0 21. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 47.500 13.677 0 0 22. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 480.400 138.324 0 0 23. TOTAL GENERAL 10.593.563 3.050.263 9.898.500 2.850.130 24. Din care C+M 9.832.500 2.831.126 0 0

Curs valutar B.N.R. (09 Mai 2006) 1 Euro = 3,473 lei

Întocmit: ing. Doru Munteanu

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

"Reparaţii stradale zona locuinţe Calea Aradului"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieTotală

Actualizare nivel Mai 2006