keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/13.05.2008 privind modificarea indicilor urbanistici (POT, CUT) aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr. 1, Timişoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 260/13.05.2008
privind modificarea indicilor urbanistici (POT, CUT) aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008 - 002777/29.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie,sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr 1, Timişoara;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea indicilor urbanistici (POT, CUT) aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr. 1, Timişoara, POT-70%,CUT-6,5 in POT-60%,CUT-8,86 rezultati in urma intocmirii documentatiei PAC pentru obtinerea Autorizatiei de Construire intrucat reglementarile in vigoare, solicitate a se respecta, s-au modificat.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/2005 cu modificarea indicilor urbanistici.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC AGN GROUP SRL;
- Proiectantului arh. Ispas Nicolae;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22008 – 002777/29.04.2008

REFERAT pentru corectarea si modificarea indicilor urbanistici (POT, CUT)

aprobati prin HCL nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr. 1, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, precum si Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara aprobat prin HCL nr. 325/2005;

Având în vedere materialul înregistrat cu nr. U22008 – 002777/24.04.2008, prin care se solicită corectarea si modificarea indicilor urbanistici (POT – procentul de ocupare a terenului, CUT – coeficientul de utilizare a terenului) rezultati in urma intocmirii documentatiei PAC pentru obtinerea Autorizatiei de Construire la investitia aprobata prin HCL nr. 399/25.10.2005 – Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr 1, Timişoara, intrucat reglementarile urbanistice in vigoare si solicitate a se respecta prin Autorizatia de Construire s-au modificat;

Tinand cont de terenul concesionat prin HCL nr. 250/31.07.2007 pentru atribuirea prin contract de concesiune fara licitatie publica catre SC AGN GROUP SRL, a suprafetei de 60 mp din terenul cuprins in CF nr. 137057 Timisoara, nr. cadastral 1723/2/1/1/1/1/b/5 cu destinatia de parcare subterana alipita (extindere) de cladirea S+P+6E+Ep, autorizata cu AC nr. 203/30.01.2007, iar suprateran va fi amenajat in alei pietonale si spatii verzi.

Avand in vedere Autorizatia de Construire nr. 203 din 30.01.2007; Având în vedere documentatia PAC intocmita conform legislatiei in vigoare pentru

obtinerea Autorizatiei de Construire, depusa cu numarul de inregistrare U22007 – 5983/19.10.2007;

Solicitarea beneficiarului este de a realiza inca un nivel subteran in vederea asigurarii locurilor de parcare conform normativelor in vigoare in 2008, astfel ca indicii urbanistici aprobati prin HCL nr. 399/2005 se modifica astfel:

Indici urbanistici aprobati prin HCL nr. 399/2005 POT – 70% CUT – 6,5 Indici propusi spre aprobare in urma realizarii a inca unui nivel de subsol pentru

asigurarea necesarului de locuri de parcare POT – 60% CUT – 8,86

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara corectarea si modificarea indicilor urbanistici (POT, CUT) aprobati prin HCL nr. 399/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr. 1, Timişoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare

Cod FP 53 – 01, ver. 1