keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 256/29.05.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa II", a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: "Poli de crestere"

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 256/29.05.2012
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa II", a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: "Poli de crestere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-013092/29.05.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 1938/29.04.2011 al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul complex de investiţii "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa II", în valoare totală de 37.867.285,44 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa II", elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 866.958,39 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 606.917,62 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 260.040,77 lei.
Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 16.261.363,84 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 7.261.363,84 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 9.000.000,00 lei.
(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOSIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Amenajare Complex Rutier zona Michelangelo etapa II”

conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION

S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 155 / 23.09.2009 şi a Actului Adiţional nr.1/06.09.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 37.867.285,44 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 33.359.710,75 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat): 29.738.963,21 lei - Buget local (2%) 606.917,62 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 30.345.880,83 lei Costuri neeligibile 260.040,77 lei TVA 7.261.363,84 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 37.867.285,44 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 866.958,39 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 606.917,62 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 260.040,77 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 29.738.963,21 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 866.958,39 lei + 7.261.363,84 lei (TVA aferent proiectului) + 9.000.000,00 lei (avans execuţie) = = 17.128.322,23 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei se vor recupera conform legislaţiei în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 18 luni CAPACITĂŢI FIZICE:

Pod Michelangelo • Suprafaţă carosabil 20.650 mp • Suprafaţă trotuare 7.600 mp • Zone verzi 2.900 mp • Pavaj tactil pt. persoane cu dizabilităţi 225 mp • Pasarelă Aleea F.C. Ripensia (inclusiv rampe acces) 42,60 mp • Pasarelă str. Cluj (inclusiv rampe acces 91,20 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI CONSILIER IOAN GANCIOV VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2012 –

REFERAT privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II”, a

documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1.

– „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se

realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă.

În acest sens, Polul de creştere Timişoara reprezintă zona - capabilă de a răspândi dezvoltare economică în întreaga regiune de vest a României - cuprinzând Municipiul Timişoara (centrul urban polarizator) şi arealul de influenţă al acestuia, care include 14 comune: (Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sînmihaiu Român, Şag).

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

Pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, realizarea unei infrastructuri publice urbane adecvate (inclusiv tehnico-edilitară) şi asigurarea infrastructurii de transport şi de mobilitate a populaţiei. Având în vedere importanţa zonei, efectele trecerii timpului şi intensificării ritmului de viaţă a populaţiei, degradarea infrastructurii stradale existente, starea avansată de degradare a reţelelor de utilităţi, se impune aplicarea unor măsuri urgente de intervenţie prin care să se asigure creşterea gradului de confort urban al comunităţii locale.

Proiectul “Amenajare complex rutier zona Michelangelo” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor”.

Proiectul de amenajare a zonei Michelangelo a fost conceput ca un complex de 5 obiective investiţionale ce urmăresc fluidizarea traficului, creşterea mobilităţii persoanelor şi a gradului de siguranţă rutieră în zonă. Astfel, în 2009, Primăria Municipiului Timişoara a iniţiat demersurile necesare elaborării documentaţiei tehnice pentru realizarea celor 5 obiective, respectiv reabilitarea şi modernizarea Podului Michelangelo, construirea Pasajului subteran Vasile Pârvan, lărgirea Aleii F.C.Ripensia, largirea străzii Surorile Martir Caceu şi realizarea a două pasarele pietonale, una pe Strada Cluj şi una pe Aleea F.C.Ripensia.

Datorită complexităţii lucrărilor, a ariei extinse afectată de proiect, precum şi a costurilor ridicate ale investiţiei pentru amenajarea întregii zone şi pentru a se putea accesa fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”, în septembrie 2010 proiectul a fost împărţit în două etape, respectiv etapa I – reabilitarea şi modernizarea Podului Michelangelo (obiectul 1) şi construirea Pasajului subteran Vasile Pârvan (obiectul 2) şi etapa II - lărgirea Aleii F.C. Ripensia (obiectul 3), largirea străzii Surorile Martir Caceu (obiectul 4) şi realizarea a două pasarele pietonale, una pe Strada Cluj şi una pe Aleea F.C. Ripensia (obiectul 5).

În luna iunie 2011 a fost depusă la ADR Vest Cererea de finanţare pentru proiectul ,,Amenajare Complex rutier zona Michelangelo”, care cuprinde obiectele 1 şi 2 din complexul de 5 obiective investiţionale prevăzute iniţial, iar în luna decembrie 2011 s-a semnat contractul de finanţare nr.2725/29.12.2011, în valoare totală de 69.022.742,72 lei.

FP 53-01, Ver.1

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timişoara – nucleul Polului de creştere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă. Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- Lărgire str. F.C. Ripensia (Aleea Sportivilor) - Lărgire str. Surorile Martir Caceu (Negoiu) - Pasarele pietonale Lărgire str. F.C. Ripensia (Aleea Sportivilor) Strada F.C. Ripensia (fosta aleea Sportivilor) este în prezent o stradă de categoria a III-a. De la intersecţia cu bdul V. Pârvan până la intersecţia cu str. Eroilor de la Tisa pe partea dreaptă nu există trotuar (artera fiind mărginită de un parc) iar pe partea stângă există o zonă verde de 3 m urmată de un trotuar de 2 m. De la str. Eroilor de la Tisa la str. Surorile Caceu există trotuare cu lăţime variabilă de aproximativ 3 m pe ambele părţi. Reglementarea traficului la intersecţia cu străzile adiacente se face prin intermediul semafoarelor. Pe strada Ripensia (Aleea Sportivilor) în dreptul cantinei studenţeşti sunt amplasate treceri de pietoni. În această zonă traficul pietonal este intens şi provoacă blocarea circulaţiei vehicolelor. Partea carosabilă va fi lăţită între Bdul V. Pârvan şi bdul Eroilor de la Tisa pe partea dreaptă cu 3,50 m (km 0+000-km 0+400)în detrimentul zonei verzi existente.Partea carosabilă va ajunge la 3 benzi de 3,50 m în partea dreaptă realizându-se un trotuar nou de 1,50 m. În partea stângă în această zonă limita carosabilului rămâne cea existentă fiind încadrată de zona verde de aprozimativ 2,50 m-3,00 m şi trotuar de 4,00 m. Se propune amplasarea unui parapet pietonal de la km 0+000 pană la 0+220 în zona pasarelei pietonale proiectate în vederea limitării traversărilor prin locuri neamenajate. Pe sectorul cuprins între bdul Eroilor de la Tisa şi bdul 1 Decembrie lăţimea părţii carosabile rămâne cea existentă de 13 m reprezentând 3 benzi de circulaţie de 3,50m şi între km 0+430 – km 0+580 o bandă de 2,50 m lăţime pentru parcare în lungul străzii. Trotuarele pe partea dreaptă au lăţimea de 1,50 m iar pe partea stângă de 4,30 m. Pentru tronsonul dintre bdul 1 Decembrie şi str. Surorile Martir Caceu lăţimea părţii carosabile rămâne cea existentă de 10,50 m având 3 benzi pe sens. Trotuarele pe partea dreaptă au lăţimea de 1,50 m iar pe stânga de 4,30 m. În zona km 0+650 – km 0+840 pe partea dreaptă se amenajează în faţa blocurilor o parcare cu 100 locuri de parcare în zona verde existentă. Parcarea va fi amenajată cu pavele ecologice astfel încât să se diminueze impactul negativ asupra zonei verzi. Trotuarelele sunt prevăzute cu piste de ciclişti în zona cuprinsă între str. Eroii de la Tisa la str. Surorile Martir Caceu pe partea stângă. Trotuarele noi sunt amplasate la marginea părţii carosabile păstrându-se configuraţia zonei verzi şi a trotuarelor adiacente existente. - Lărgire str. Surorile Martir Caceu (Negoiu) Strada Surorile Caceu este în prezent strada de categoria aIII-a cu două benzi de circulaţie mărginită de o zonă verde de aproximativ 5 m urmată de 2 m de trotuar. Partea carosabilă va fi lăţită între str. Arieş şi str. Ripensia pe partea stângă cu 3,50m (km 0+160 – km 0+420) în detrimentul zonei verzi existente. Partea carosbilă va ajunge la 3 benzi de 3,50 m în partea stângă realizându-se o zonă verde de 1,00 m şi un trotuar nou de 3,00 m.În partea dreaptă carosabilul este lăţit cu 0,80 m în detrimentul zonei verzi rămânând de 2,00m şi trotuar de 4,00 m. Trotuarele de pe ambele părţi ale străzii sunt prevăzute cu piste de ciclişti. Trotuarele noi sunt amplasate la marginea parţii carosabile având la margine zona verde şi apoi pistele de ciclişti şi apoi trotuarele cu lăţimi variabile. În anumite zone lărgirea părţii carosabile se face prin restrângerea zonei verzi iar trotuarele existente se păstrează urmând doar ca acestea să se refacă. - Pasarele pietonale Pe strada Ripensia (Aleea Sportivilor) în dreptul cantinei studenţeşti şi pe str.Cluj în dreptul Liceului de muzică Ion Vidu sunt amplasate treceri de pietoni. În această zonă traficul pietonal este intens şi provoacă blocarea circulaţiei vehiculelor. În vederea reglementării şi fluidizării circulaţiei în „nodul” Michelangelo se vor înlocui trecerile de pietoni semaforizate de pe strada Cluj din dreptul Liceului de muzică Ion Vidu şi a celei de pe strada Ripensia (Aleea Sportivilor) din dreptul cantinei studenţeşti cu pasaje pietonale supraterane. Aceste pasarele vor deservi şi traficul de biciclişti din această zonă prin amenajarea de pasarele şi pe rampele acestora a pistelor de biciclişti. Gabaritul pe verticală de liberă trecere pe sub pasarele este de 5,50 m.corespunzător străzilor cu troleibuze. Pasarela pietonală pe strada F.C. Ripensia (Aleea Sportivilor) La această locaţie profilul transversal proiectat al Aleei Sportivilor cuprinde o parte carosabilă cu lăţimea de 10,50 m mărginită în partea stângă de un trotuar de 1,50 m iar în partea dreaptă de o fâşie liberă de 3 m lăţime.

FP 53-01, Ver.1

Între trotuarul de pe partea dreaptă a străzii a cărei lăţime este de 4,0 m şi fâşia liberă s-a amenajat o pistă de ciclişti de 2,00 m lăţime. Pasarela are o singură deschidere de 23,50 m care asigură supratraversarea întregii lăţimi a Aleei Sportivilor. Pentru rampele de acces la pasarelă s-a adoptat soluţia de dispunere în plan a acestora simetric faţă de axul longitudinal al pasarelei fiind realizate sub forma unor succesiuni de planuri înclinate cu întoarcere la 180°. Lungimea rampei de acces la pasarelă amplasată pe partea stângă a aleei este de 87,45 m iar lungimea rampei de pe partea dreaptă a alei este de 106,50m. Gabaritul de liberă trecere pe verticală la rampe acolo unde planurile înclinate sunt supraetajate este de 3 m. Pasarela pietonală pe strada Cluj La această locaţie profilul transversal al străzii Cluj cuprinde o parte carosabilă cu lăţimea de 12,20 m mărginită de fâşii libere de 3 m şi trotuare de 4,0 m lăţime. Pasarela are o singură deschidere de 23,50 m care asigură supratraversarea atât a părţii carosabile cât şi a fâşiei libere şi a trotuarului dinstre liceul de muzică. Rampa de acces dinspre liceul de muzică Ion Vidu are o lungime de 82,70 m şi dinspre cantina studenţească 92,80 m.

În vederea realizării obiectivelor de investiţie vor fi necesare mutări şi protejări de instalaţii şi utilităţi, fiind necesare următoarele categorii de lucrări : pentru reţeaua de termoficare, pentru reţeaua de alimentare cu apă, pentru reţeaua de canalizare, pentru reţeaua de gaze, pentru reţeaua de instalaţii electrice, pentru instalaţii RATT, pentru reţele de telecomunicaţii. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem următoarele:

1. aprobarea proiectului complex de investiţii ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II”, în valoare totală de 37.867.285,44 lei în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II” elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 37.867.285,44 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a: a) sumei de 866.958,39 Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 606.917,62 Lei; - contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 260.040,77 Lei. b) sumei de 7.261.363,84 Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. c) precum şi a sumei de 9.000.000,00 Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ

DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, SMARANDA HARACICU IOAN GANCIOV

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, VIOLA DUMITRU

FP 53-01, Ver.1