keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 254/27.06.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 254/27.06.2017
privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2017-15675 din 26.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere notificarea cu nr. 504483/04.05.2017 din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 230/2006, legea serviciului de iluminat public şi art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara

Conform prevederilor art. 15 alin (1), ale art. 17 alin. (2) ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a emis ordinul nr. 87 din 20 martie 2007.

Prin Ordinul nr. 87/2007 a fost aprobat Caietul de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public ce stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de iluminat public şi care au atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi controla gestiunea şi administrarea acestuia, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare, indiferent de forma de gestiune adoptată.

Ordinul nr. 87/2007 prevede: caietul de sarcini se va întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale municipiului Timişoara, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara.

În conformitate cu prevederile art. 8, alin.(3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și art. 2, alin (2) din Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara.

Director, Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu Consilier, Consilier Dănuţ Pobega Simona Pleşca Avizat juridic, Cod FP 53-01, ver.3

Atasament: Caiet_sarcini.pdf

CAIET DE SARCINI al serviciului de iluminat public din Municipiului Timişoara

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI ART. 1 Prezentul Caiet de sarcini este intocmit în conformitate cu CAIETUL DE SARCINI- CADRU, prevăzut de ORDINUL nr.87/20 martie 2007, emis de AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALĂ (ANRSC) şi stabileşte modul prin care Consiliul Local al Municipiului Timişoara, organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de iluminat public precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în Municipiul Timişoara. ART. 2 (1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii administraţiei publice locale , cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public. (2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ART. 3 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, are obligaţia de a verifica ca la întocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează: a) în conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini- cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate; b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru; c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului. ART. 4 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, are obligaţia ca la întocmirea Caietului de sarcini să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea natională.

CAP. I Obiectul caietului de sarcini ART. 1 Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, în Municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. ART. 2 Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public. ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public, în Municipiul Timişoara şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitaţii cu standardele specifice sau altele asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public. ART. 5 Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public. CAP. II Cerinţe organizatorice minimale ART. 6 Operatorul serviciului de iluminat public va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizați în regulamentul serviciului de iluminat public; d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;

e) furnizarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii; f) creşterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora; g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza Municipiului Timişoara; h) personal de intervenţie operativă; i) conducerea operativă prin dispecer; j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor; k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă; l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru rationalizarea acestor consumuri; m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public; n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legatură cu calitatea serviciilor; p) lichidarea operativă a incidentelor; q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; r) evidența orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public; s) aplicarea de metode performanţe de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare; t) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forte proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală; u) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranța în exploatare; v) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală; w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale; x) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; y) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; ART. 7 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public în Municipiul Timişoara (întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public). ART. 8 Condiţiile de realizare, aprobare şi decontare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform

precizărilor din contractul de concesionare a iluminatului public din Municipiul Timişoara încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi operator. CAP. III Sistemul de iluminat public ART. 9 Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, din raza Municipiului Timişoara. ART. 10 Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr.1, sunt proprietatea SC Enel SA şi sunt în administrarea acesteia. Rezolvarea oricărei defecţiuni apărută în cadrul acestor cade în sarcina SC Enel SA. ART. 11 Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează instalaţiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr. 2. ART. 12 Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr. 3. ART. 13 Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr.4. ART. 14 Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr.5. ART. 15 Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 6. ART. 16 Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr.7. ART. 17 Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în anexa nr. 8. ART. 18 Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat. Conform documentaţiilor tehnice existente executate sau la stadiu antemergător execuţiei. ART. 19

Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. 9. ART. 20 Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în anexa nr. 10. ART. 21 Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr. 11. ART. 22 Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în anexa nr.12 ART. 23 Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. 13. ART. 24 În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz: a) factorul de menţinere va fi de 85% b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. 14. c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr. 15. d) programul de reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr.16. ART. 25 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii serviciului asigurat; d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public; f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public; g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de sigurantă; h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public în Municipiul Timişoara aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii; l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public; m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor,

întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului; o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri; p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; q) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat; r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice; s) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobarii Caietului de sarcini în Consiliul Local al Municipiului Timişoara, operatorul va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem; t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Atasament: Anexe_caiet_sarcini.pdf

Anexa nr. 1

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

Nr. Crt. Locaţia

1 STRADA NUFAR, Nufar nr.46-48 P.1204, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

2 STRADA LENAU NICOLAUS, Lenau(Hotel Central)P.1159, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

3 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.1A T.31778

4 STRADA CUTEZATORILOR, Cutezatorilor 2-4 P.31782, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

5 STRADA CORBULUI, Nr. 9, Corbului nr.9 P.1030, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

6 STRADA PLEVNEI, P-ta.Plevnei nr.1 T.41719, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

7 STRADA CLUJ, Nr. 12, Cluj nr.12 P.1139, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

8 STRADA EROILOR DE LA TISA, Eroilor - Deliblata P.1025, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

9 STRADA LAZAR GHEORGHE, Ghe.Lazar nr.33 T.41703, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

10 STRADA BADEA CARTAN, P-ta.B.Cirtan T.1021, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

11 STRADA BUCOVINEI, Bucovina bl.A23 T.31718, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

12 STRADA ROMULUS, Romulus bl.14 sc.B T.31700, Loc. TIMISOARA, Jud. TI

13 STRADA OGLINZILOR, Oglinzilor nr.27 T.21704, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

14 STRADA PANN ANTON, Anton Pann nr.15 P.1397, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

15 STRADA TORONTALULUI, Cl.Torontalului T.31749, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

16 STRADA BUJORILOR, Bujorilor<Islaz P.1767, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

17 STRADA ARADULUI, Cl.Aradului T.31741, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

18 STRADA BALMUS VASILE MARTIR, Luminii 30 bl.49 sc.F T.21781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

19 STRADA DECEMBRIE 16, 16 DEC<I.MANIU, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 20 STRADA DOJA GHEORGHE, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

21 STRADA RARAU, ZONA RONAT I, CALIMANESTI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

22 STRADA ORION, Nr. Cartier Soarelu, Ap. PT 11779, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

23 STRADA AZALEELOR, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

24 STRADA SUDULUI, Nr. CartierSoarelui, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

25 STRADA ARADULUI, Nr. -, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -, CL.ARADULUI-PORTAL INTRARE, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

26 STRADA ABRUD, Abrud 16-19 P.1104, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 27 STRADA UNIRII, P-ta.Unirii P.1210, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

28 STRADA SFANTUL IOAN, P-ta.1 Mai T.41741, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

29 STRADA DRAGALINA ION GEN., Dragalina T.41733, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

30 STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, Vladimirescu 37-39 P.1056, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

31 STRADA SAGULUI, Sagului nr.23 P.1071, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

32 STRADA CIOPEC MARIUS MARTIR, Balantei nr.8 P.1395, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

33 STRADA JORA MIHAIL, P-ta.P.Sandor nr.2 T.1200, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

34 STRADA BD. EMINESCU MIHAI, Eminescu nr.11 P.1249, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

35 STRADA ALEXANDRESCU GRIGORE, Gr.Alexandrescu 18 T.1718, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

36 STRADA MARASTI, P-ta.Marasti P.1046, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

37 STRADA LUCACIU VASILE, V.Lucaci 13 P.1189, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

38 STRADA TIGRULUI, Tigrului nr.1 P.31725, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

39 STRADA TEODOROIU ECATERINA, Teodoroiu 17 bl.T20 P.11030, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

40 STRADA DOROBANTILOR, Nr. 48, Dorobantilor 48 T.1016, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

41 STRADA MATASARILOR, Matasarilor T.31711, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

42 STRADA ZARAND, Zarand - Chiriac T.31760, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 43 STRADA IRIS, Iris nr.8-10 T.31769, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

44 STRADA URANUS, Uranus bl.66 T.21752, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

4 STRADA F.C. RIPENSIA, Stadionul 1Mai A.15, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS45 TIMIS

46 STRADA SF. NICOLAE, Paun Pincio nr.6 T.41700, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

47 STRADA RUSU SIRIANU, R.Sirianu nr.98 T.31791, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

48 STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare P.1010, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

49 STRADA LORENA, Lorena<Spital Nou A 5, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

50 STRADA CANALUL BEGA, Canal Bega<Caciulata P 1790, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

51 STRADA AVRAM IMBROANE, Lic.C.F.R. P.1367, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

52 STRADA SLAVICI ION, Fraidorf P.11778, Loc. TIMISOARA, Jud. TI 53 STRADA DIMINETII, Diminetii T.41728, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 54 STRADA LABIRINT, Labirint T.41404, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

55 STRADA AZURULUI, Al.Azurului nr.11 T.11780, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

56 STRADA POENITEI, Poenitei nr.2 T.31787, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 57 STRADA POLITEHNICII, BL.FERDINAND, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

58 STRADA MANIU IULIU, LIC. C.BANATIAN, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

59 STRADA AEROPORT, BIFURCATIE AEROPORT, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

60 STRADA LUGOJULUI, CL.LUGOJULUI ABB, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 61 STRADA CAMPULUI, CAMPULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 62 STRADA SAGULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

63 STRADA STOICA de HATEG NICOLAE, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

64 STRADA ARMONIEI, Nr. 23A , 23B , 23C, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 65 STRADA TORONTALULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 66 CALEA CIRCUMVALATIUNII, Nr. FN, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

67 STRADA TITULESCU N., Titulescu nr.6 T.1053, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

68 STRADA PRAHOVA, P-ta.Prahovei P1034, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

69 STRADA CHISODEI, Nr. 90, Chisodei nr.90 T 1775, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

70 STRADA BRANCOVEANU C-TIN, Brincoveanu nr.52A T.31772, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

71 STRADA STINCA STEFAN DR., St.Stinca nr.109 P.1344, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

72 STRADA DOSITEI OBRADOVICI, Lebedei nr.1 P.1359, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

73 STRADA CINTULUI, Cintului nr.18-20 P.1348, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

74 STRADA LOGA C. D., Nr. 2, Bv.C.D.Loga nr.2 P.1004, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

75 STRADA Beethoven Ludwig Van, Bethoven nr.4 P.1256, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

76 STRADA MOISE DOBOSAN, Calimanesti 122 A.8, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS STRADA IALOMITA, Nr. 37-39, Ialomita nr.37-39 T.1083, Loc. TIMISOARA, J d TIMIS77 Jud. TIMIS

78 STRADA RASARITULUI, Rasaritului 4 bl.46 T.21727, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

79 STRADA ARADULUI, Aradului cimitir P.1135, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

80 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.2 T.31758, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

81 STRADA ISTVAN ANDREI MARTIR, Rachetei 65 bl.16 T.21751, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

82 STRADA LUNEI, Lunei nr.6 T.31727, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 83 STRADA ARADULUI, Cl.Aradului P.1792, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

84 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu bl.28 T.31755, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

85 STRADA STEAUA, Z.Steaua bl.47 sc.F P 31730, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

86 STRADA MOTOHON SILVIU MARTIR, STR.IRLANDA P.11764,Iuliu Maniu Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

87 Adresa loc consum STRADA KODALY ZOLTAN, Str.Gozna 14 bl.C8 P.1186, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

88 STRADA STUPARILOR, Stuparilor<Borzesti P 11793, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

89 STRADA VALIUG, Str.Valiug P.11781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 90 STRADA INVATATORULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

91 STRADA GARJOABA CONSTANTIN MARTIR, Intr.Ursului P 1392, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

92 STRADA ABRUD, CL.LUGOJULUI <GHIRODA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

93 STRADA FELIX, PT51722, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 94 STRADA BARZAVA, Nr. FN, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

95 STRADA ABRUD, Nr. -, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -, Abrud nr.2 P.11011, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

96 STRADA MARASESTI, Marasesti nr.2 P.1198, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

97 STRADA REVOLUTIEI 1989, Revolutiei nr.13 P.1045, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

98 STRADA REVOLUTIEI 1989, Continental P.1273, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

99 STRADA SFANTUL GHEORGHE, Sf.Gheorghe 1 P.1041, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

100 STRADA BD. EMINESCU MIHAI, Eminescu T.1088, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

101

Loc Consum Contract I.52.9810.14290/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA BREDICEANU CORIOLAN, Brediceanu nr.13A P.1161, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

102 STRADA PIATRA CRAIULUI, P.Craiului nr.3 P.1241, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

103 STRADA ASTRILOR, Astrilor nr.28A T.21703, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

104 STRADA AXENTE SEVER, A.Sever<Eneas 109 T.1120, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

105 STRADA NICOLAE ILIESU, Adolescentei nr.5 P.1353, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

106 STRADA ROZELOR, Parcul Rozelor P.1143, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 107 STRADA DROPIEI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

108 STRADA DEMETRIADE ARISTIDE, Demetriade T.1022, Loc. TIMISOARA, J d TIMIS108 Jud. TIMIS

109 STRADA TEPES VODA, P-ta.Doicesti T.1044, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

110 STRADA BUZIASULUI, Buziasului deterg. P.1115, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

111 STRADA MILLO MATEI, Matei Millo T.11707, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

112 STRADA INCULET ION, Dirijorului nr.4 T.11767, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

113 STRADA NOUA, Str.Noua T.31706, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 114 STRADA CARAS, Str.Caras P.1214, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

115 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.14 T.31756, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

116 STRADA CUGIR, Nr. 4, Cugir nr.4 P.21764, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 117 STRADA BARAC ION, I.Barac P 1315, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

118 STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare T.11796, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

119 STRADA DEMETRIADE ARISTIDE, Frigului A4, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

120 STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, I.I.Brad bl.26A-B T.21792, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

121 STRADA SALCEANU CORNELIA, Fagului P.1168, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

122 STRADA SAGULUI, Cl.Sagului gradinita P.1259, Loc. TIMISOARA, Jud. TI

123 STRADA SABIN EVUTIANU, Cosbuc nr.1 cutie pe zid, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

124 STRADA BASARABIA, PETROSANI<PLUGARILOR, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

125 STRADA 3 August 1919, PARCUL POPORULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

126 STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, Bl. A25, I.I.DE LA BRAD A25, Loc. TIMISOARA, Jud. T

127 STRADA SZEKELY LASZLO ARH., Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 128 STRADA MILLO MATEI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

129 STRADA POLONA, ZONA DE BLOCURI POLONA PT11721, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

130 STRADA ALUNIS, Nr. 50, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

131 STRADA ALEXANDRU SERBANESCU, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

132 STRADA VASILE GOLDIS, Buftea nr.4-6 P.1270, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

133 STRADA JIUL, Jiul nr.2 P.1150, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

134 STRADA REPUBLICII, Republicii nr.21 T.1054, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

135 STRADA DAN PAVEL, Pavel Dan P.1112, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

136 STRADA PODGORIEI, Podgoriei nr.2 T.11734, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

137 STRADA DECEMBRIE 16, 16Decembrie 1989 P.1031, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

138 STRADA LACULUI, Lacului 2 bl.D6 T.31781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 139 STRADA BRAN, Bran nr.7 bl.E2 T.21715, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

140 STRADA MANIU IULIU, I.Maniu nr.36 P.11008, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMI

141 STRADA MENDELEEV D., Mendeleev T.41702, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

142 STRADA PESTALOZZI I.M., Pestalozzi<Parvan A.13, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

143 CALEA CIRCUMVALATIUNII, Circumvalatiunii T.31744, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

144 STRADA DORNEI, Intr.Doinei P.1255, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

145 STRADA IONESCU TAKE, T.Ionescu P.1229, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

146 STRADA IONESCU TAKE, T.Ionescu 46 P.1160, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

147 STRADA MICU SAMUIL, Nr. 12, S.Micu nr.12 P 1017, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

148 STRADA STUPARILOR, Stuparilor T.1755, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

149 STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare cimitir P.1024, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

150 STRADA SEPIA, Sepiei nr.6 T.21760, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

151 STRADA VEGETATIEI, Vegatatiei nr.8 T.31783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

152 STRADA LAPUSNEANU ALEXANDRU, Lapusneanu<Bogdanesti T.41713, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

153 STRADA PUTNA, Str.Putna T.11016, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

154 STRADA MANGALIA, Mangalia nr.39 T.41737, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

155 STRADA VEGA, I.Vega<Oglinzilor T.21783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

156 STRADA CLOSCA, Closca<Alexandrescu P.1739, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

157 CALEA MARTIRILOR 1989, Cl.Mrtirilor Plafar P.1772, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

158 STRADA TOSCA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 159 STRADA DRAGALINA ION GEN., Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 160 STRADA BALEA OVIDIU LT., Nr. -, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 161 STRADA CAMPULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TI

162 STRADA GHEORGHE IVANESCU, Nr. 53 , 57, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

163 STRADA DRAGALINA ION GEN., Dragalina nr.41 T.41734, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

164 STRADA BOLINTINEANU D-TRIE, Bolintineanu P.1072, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

165 STRADA HEBE, Hebe<Glad nr.32-34 T.31778, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

166 STRADA ALEXANDRU MOCIONI, P-ta.St.Furtuna 8 P.1008, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

167 CALEA CIRCUMVALATIUNII, Circumvalatiunii 14 P.1137, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

168 STRADA DAN CAPITAN, Capitan Dan<Zorile T.41709, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

169 STRADA ROSETTI C.A., Rosetti<Ciocirliei T.1712, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

170 STRADA CRISAN, Crisan<Paroseni T.21738, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 1 1 STRADA TIMIS Ti i T 31746 L TIMISOARA J d TIMIS171 STRADA TIMIS, Timis T.31746, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

172 STRADA LUCACIU VASILE, Nr. 4, V.Lucaci nr.4 P 11025, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

173 STRADA RADULET REMUS ACAD., Boemia nr.16 T 21722, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

174 STRADA DEMETRIADE ARISTIDE, Cl.Recasului P.1094, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

175 STRADA MISTRAL FREDERIC, Mistral nr.1 P 1121, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

176 STRADA CAMPULUI, Cimpului<Apateu 10 P.11701, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

177 STRADA IRIS, Iris nr.30 T.31752, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 178 STRADA ICAR, Al.Icar<St.Plavat T.11789, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMI

179 STRADA PROGRESUL, Brazilor bl.12 T.21771, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

180 STRADA BALTA VERDE, Balta Verde 1/1 T.41714, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

181 STRADA LAZAR GHEORGHE, Nr. 30-32, Ghe.Lazar 30-32 P.11010, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

182 STRADA ALBINELOR, Albinelor<Stuparilor A 3, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

183 STRADA STEAUA, Z.Steaua bl.13A T.31735, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

184 STRADA DUNAREA, Z.Dunarea T.41711, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

185 STRADA ROSETTI C.A., Rosetti nr.51 A 11, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

186 STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, I.I.Brad Bl.A73 T.21787, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

187 STRADA EROILOR DE LA TISA, Eroilor P.1274, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

188 STRADA AZURULUI, Al.Azurului 11-13 T.11780, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

189 STRADA AZURULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

190 STRADA TITULESCU N., Titulescu Solventul P.1092, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

191 STRADA ARADULUI, Nr. 64, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 192 STRADA POLONA, PT11753, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 193 STRADA TIMIS, TIMIS-PARC DACIA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 194 STRADA TITULESCU N., Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 195 STRADA BUJORILOR, Nr. 151, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

196 STRADA BALMUS VASILE MARTIR, Nr. Cart.Soarelui, Ap. PT21783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

197 STRADA PREDEAL, Predeal nr.4 P.1197, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

198 STRADA HUNIADE IANCU, P-ta.Huniade P.1042, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

199 STRADA FEBRUARIE 16, 16 Februarie nr.2 T.1007, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

200 STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, Vladimirescu nr.15 T.41717, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

201 STRADA SAGULUI, Sagului T.1707, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 202 STRADA SECERII, Secerii T.1768, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

203 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu<U.Traiana T.1776, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

204 STRADA BRANCOVEANU C-TIN, Brincoveanu<Lidia PT.31773, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS STRADA JUGANARU DUMITRU MARTIR Alb 1 P 11795 L

205 STRADA JUGANARU DUMITRU MARTIR, Albac nr.1 P.11795, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

206 STRADA BRAILOIU CONSTANTIN, Stegarilor nr.15 P.1393, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

207 STRADA RETEZAT, Retezat<Feleacul 8 P.1316, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

208 STRADA PARVAN VASILE, V.Parvan termal P.1002, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

209 STRADA MENDELEEV D., Mendeleev<Cucu 8-10 P.1226, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

210 STRADA IONESCU TAKE, T.Ionescu nr.56 P.1020, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

211 STRADA SEVER BOCU, Cl.Lipovei T.1754, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

212 STRADA MAGHERU GEN., Magheru<P.Groza T.1798, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

213 STRADA CHIMISTILOR, Nr. 2, Chimistilor nr.2 P.1230, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

214 STRADA SAGULUI, Cl.Sagului bl.22 T.31776, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 215 STRADA BRADUL, Bradul nr.123 P.1376, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

216 STRADA MURES, Str.Mures<Prutul P.1796, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

217 STRADA BUCOVINEI, Z.Bucovina bl.B12 T.31716, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

218 STRADA VRANCEA, Brates<Vrancea P 1740, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

219 STRADA MARTIR DAN CARPIN, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

220 STRADA MACELARIU HORIA, Pades -centrala ter.P.11761, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

221 STRADA LAZAR GHEORGHE, Gh.Lazar 20 P.1162, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

222 STRADA POIANA RUSCAI, Poiana Rusca T.31788, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

223 STRADA GHIRODEI, AL.GHIRODEI<ROMU LADEA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

224 STRADA VICTORIEI, P-TA VICTORIEI FANT.PESTI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

225 STRADA ADAMACHI VASILE, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 226 STRADA POLONA, PT 11753, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

227 STRADA TITULESCU N., Titulescu nr.12-14 P.1055, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

228 STRADA Constantin Dobrogeanu Gherea, Radaceanu<E.Zola T.1774, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

229 STRADA MIHAI VITEAZU, M.Viteazul<V.Parvan P.1003, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

230 STRADA PROT. GEORGE DRAGOMIR, Turgheniev nr.2 P 1028, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

231 STRADA STINCA STEFAN DR., St.Stinca 73 P.1357, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

232 STRADA NICOLAE ILIESU, Nr. 20, Adolescentei nr.20 P.1349, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

233 STRADA CRAIOVA, Craiova nr.1 T.1027, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 234 STRADA MEHADIA, Mehadia P.1058, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

235 STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, T.Vladimirescu 23 T.41724, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS STRADA MENDELEEV D M d l T 11702 L TIMISOARA J d

236 STRADA MENDELEEV D., Mendeleev T.11702, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

237 STRADA LAZAR GHEORGHE, Gh.Lazar 32 sc.E P.1060, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

238 CALEA CIRCUMVALATIUNII, Circumv. 29 l2 l3 P.1287, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

239 STRADA MARASTI, P-ta.Marasti P.1320, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

240 STRADA INFRATIRII, Infratirii nr.15 p 1019, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

241 STRADA SEVER BOCU, Nr. 46, Cl.Lipovei nr.46 T.11775, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

242 STRADA GENEVA, Nr. 4, Geneva nr.4 P.1074, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

243 STRADA LACULUI, Lacului nr.30 P.21706, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

244 STRADA CITADELEI, Nr. 4A, Citadelei 4A P 21708, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

245 STRADA MIRCEA CEL BATRAN, M.Cel Batrin nr.11 T.31720, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

246 STRADA MIRCEA CEL BATRAN, M.Cel Batrin bl.B42 T.31721, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

247 STRADA REVOLUTIEI 1989, Ceasul floral, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

248 STRADA BELINSKI VISARION, Z.Belinski T.31712, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

249 STRADA COCEA NICOLAE D., N.D.Cocea<M.Millo P.11786, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

250 STRADA SOROCA, Operetei nr.5 T.11769, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

251 STRADA TELBISZ CAROL, Bocsa nr.4 P.1328, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

252 STRADA LEANDRULUI, LEANDRULUI BL.22 T.11756 , Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

253 STRADA STEFU POMPILIU, P.Stefu<Closca A 9, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

254 STRADA MIHAI VITEAZU, M.Viteazul nr.1 P 1029, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

255 STRADA PARVAN VASILE, V.Parvan<T.Lalescu A 16, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

256 STRADA ROMULUS, Romulus bl.14 sc.B T.31700, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

257 STRADA ROSETTI C.A., Rosetti 51 B.Udrea A.11, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

258 STRADA SUDULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 259 STRADA PINDULUI, <HERODOT, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 260 STRADA MUSICESCU GAVRIL, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

261 STRADA MURES, PREOT AL.BALAS,DEBUSSY,M.NEAMTU,, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

262 STRADA ATOMULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

263 STRADA HORIA HULUBEI, Nr. Coseriu, Tzara, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

264 STRADA AVRAM IMBROANE, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

265 STRADA TORONTALULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 266 STRADA DEJ, Nr. <Cugir, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS 267 STRADA CALAN, Nr. < Carei, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS

S S CO S G S 268

STRADA URSU NICOLAE, Nr. -, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -, Ghiroda-Scinteia, Loc. GHIRODA, Jud. TIMIS

269 STRADA PRIETENIEI, Nr. -, Bl. -, Sc. -, Ap. -, Loc. GHIRODA, Jud. TIMIS