keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/17.09.2002 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Timişoara

17.09.2002

Hotararea Consiliului Local 251/17.09.2002
privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 14004/03.09.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.8 din Decretul nr.328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice , republicat şi a Regulamentului nr. 328/1966 pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sacţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat;
In baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, pe raza municipiului Timişoara , în scopul asigurării fluenţei şi siguranţei traficului.

Art.2: Încălcarea prevederile art. 1 din prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă contravenţională între 3.000.000 lei - 5.000.000 lei, reţinerea vehiculelor în custodie până la achitarea amenzii şi plata taxei de depozitare a vehiculelor.

Art.3 : În cazul în care nu se achită amenda contravenţională ,vehiculele cu tracţiune animală se vor păstra în custodie timp de 30 de zile , la sediul S.C.RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A , de pe str. Energiei nr.3 , contra sumei de 40 .000 lei + TVA/ZI , sumă care se reactualizează lunar cu rata inflaţiei.,după care se vor valorifica pentru acoperirea prejudiciului.

Art.4 : Constatarea contravenţiei şi aplicarea sacţiunii se face de către ofiţerii şi agenţii din Ministerul de Interne, cu sprijinul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi a corpului Gardienilor Publici.

Art.5 : Amplasarea indicatoarelor de interzicere a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală se va face cu Avizul comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Municipiului Timişoara.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI