keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 241/27.06.2017
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 -14602/ 14.06.2017, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991;
Având în vedere art. 1011-1016 din Codul Civil;
Având în vedere procesul - verbal înregistrat cu nr. SC2017-000210/06.01.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149";
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017, după cum urmează: ,,(2) Toate cheltuielile impuse de întocmirea şi avizarea documentaţiilor topo - cadastrale, perfectarea contractelor de donaţie, dezmembrări, partaje şi ieşiri din indiviziune pentru toate părţile contractante din toate aceste acte notariale vor fi suportate de către Municipiul Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Juridic, Direcţia Edilitară, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Divese şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE ŞI ALIMENTARI CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE NR. TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 26/25.01.2017 pentru demararea

procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

Prin HCLMT nr. 290/25.06.2015 s-a aprobat traseul drumului - Varianta A, prezentat în documentaţia aferentă obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", cu finanţare din bugetul local. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin HCLMT nr. 388/22.09.2015.

În urma dezvoltării imobiliare din zonele periurbane ale municipiului Timișoara, traficul de intrare/ieșire din oraș în zonele de penetrație a devenit foarte aglomerat în anumite periode ale zilei. Acest fenomen este întâlnit și în zona sud-estică a municipiului, unde în localitatea Moșnița au fost dezvoltate numeroase ansambluri rezidențiale. Ansamblurile rezidențiale cele mai intens dezvoltate sunt în zona de nord a localității Moșnița, între satul Moșnița Veche, Moșnița Nouă și limita administrativ-teritorială (UAT) a Municipiului Timișoara ceea ce conduce la aglomerări ale drumurilor existente.

Aglomerările produse conduc la numeroase inconveniente asupra participanților la trafic. În acest caz este necesară asigurarea unei legături alternative între municipiul Timișoara și localitatea Moșnița, în special spre zona de nord a localității Moșnița unde sunt cel mai intens dezvoltate zonele rezidențiale. Acest lucru este posibil prin amenajarea unei legaturi între Calea Mosnitei din municipiul Timișoara și drumul Comunal DC149 (Timisoara – Mosnita Veche - Bucovăț), denumit și Drumul Boilor.

Traseul aprobat are ca origine Calea Moșniței din Municipiul Timișoara, la intersecție cu strada Albăstrelelor, ulterior traseul este condus spre est spre limita administrativă a Municpiului Timișoara, punctul final al traseului fiind începutul drumului comunal DC149.

În acest sens se va putea asigura o legătură viabilă între zonele rezidențiale noi apărute în comuna Moșnița Nouă și rețeaua de străzi din municipiu. Traseul propus pentru amenajare are o lungime de aproximativ 1500 m și începe pe Calea Moșniței la sfârșitul carosabilului amenajat al drumului. Tronsonul proiectat se va corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timișoara.

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi. Pentru realizarea lucrărilor de construire a tramei stradale este necesară ocuparea unor suprafete de teren care în momentul de faţă sunt private. Proprietarii din zona afectată de traseul drumului sunt dispuşi să doneze instituţiei noastre terenul necesar realizării investiţiei cu condiţia realizării accesului la drumul public şi racorduri la toate utilităţile, precum şi cu condiţia suportării din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor impuse de perfectarea contractului de donaţie şi a întocmirii documentaţiilor topo – cadastrale necesare (inclusiv înscrierea în Cartea Funciară). În acest sens, prin procesul - verbal înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-000210/06.01.2017, proprietarii de terenuri din zona afectată de obiectivul de investiţii

apte

"Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” şi-au exprimat acordul cu privire la donarea terenului cu anumite condiţii. Potrivit art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Ţinând cont de cele mai sus menţionate s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara Hotărârea nr. 26/25.01.2017, prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” cu condiţia racordării la drumul public şi la utilităţile prevăzute în proiect. De asemenea s-a aprobat ca Municipiul Timişoara să suporte cheltuielile impuse de perfectarea contractului de donaţie, inclusiv a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor topo – cadastrale (inclusiv înscrierea în Cartea Funciară). În urma discuţiilor avute cu notarul s-a constatat că sunt necesare includerea şi a altor cheltuieli legate de întocmirea documentaţiilor topo – cadastrale, contracte de donaţie, dezmembrări, partaje şi ieşiri din indiviziune. Având în vedere cele mai sus menţionate propunem modificarea şi completarea art. 1 alin. (2) din HCLMT nr. 26/25.01.2017, după cum urmează: ,,(2) Toate cheltuielile impuse de întocmirea şi avizarea documentaţiilor topo – cadastrale, perfectarea contractelor de donaţie, dezmembrări, partaje şi ieşiri din indiviziune pentru toate părţile contractante din toate aceste acte notariale vor fi suportate de către Municipiul Timişoara”.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU, SERVICIUL JURIDIC VASILE OLAR CRISTINA BOZAN