keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 567/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 567/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 33898/18.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.235/28.06.2011 - privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" şi Hotărârea Consiliului Local nr.179/24.04.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 3349/22.08.2012 privind proiectul "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE", cod SMIS 39375;
În baza prevederilor art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia
funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 21531/10.12.2015;
Având în vedere Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" cod SMIS 39375, Axa prioritară 1 " Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1" Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de crestere," cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE", cod SMIS 39375, contract de finanţare nr.3349/22.08.2012.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 210.000,00 lei ( inclusiv TVA ) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. NICOLAE ROBU, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic J.L. Calderon;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REferat_HCL.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Generare si Management proiecte SC2015- NICOLAE ROBU

REFERAT privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, „Centru

regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Contractul de finanţare nr.3349 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană” pentru implementarea Proiectului intitulat : „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara” cod SMIS 39375 a fost semnat în data de 22.08.2012. Sursa de finanţare este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. A fost solicitat actul adiţional nr.7, la Contractul de finanţare nr.3349/22.08.2012 prin care se va prelungi durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2015, datorită necesităţii finalizării lucrărilor şi achiziţiei tuturor dotărilor. Execuţia lucrărilor în baza Autorizaţiei de Construire cu nr. 1920/08.12.211, Autorizaţiei de Construire nr. 517/30.04.2015 şi Autorizaţiei de Construire 71/05.06.2015 şi a contractelor: nr. 115/29.07.2013, încheiat între Municipiul Timişoara şi SC CONSTRUCTIM SA , nr.174/18.07.2014 încheiat între Municipiul Timişoara S.C. STARETO S.R.L. şi nr.288/08.10.2015 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC CONSTRUCTIM SA au fost finalizată în data de 22.11.2015. Contratul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 se va considera finalizat numai prin îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare la Secţiunea 2.6. Unul dintre indicatori prevede realizarea unei Structuri nou create de sprijinire a afacerilor, indicator care până la această dată nu a putut fi realizat deoarece între planul de afaceri, anexă la cererea de finanţare, şi cererea de finanţare există unele neconcordanţe legate de modul de administrare a cestei structuri. De asemenea există un număr de indicatori ca rezultate indirecte care trebuie realizaţi: - 5 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor; - Un număr de 7 firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, indicatori strict legaţi de realizarea unei Structuri nou create de sprijinire a afacerilor. În ceea ce priveşte cheltuielile aferente acestui proiect menţionăm că mai sunt de efectuat în anul 2016 următoarele cheltuieli:

1. Din cadrul cheltuielilor aprobate în buget ca eligibile - Echipamente auxiliare Lot 2.2 – Motostivuitor şi Lot 2.3 – Maşină de curăţat/aspirat în valoare de

210.000,00 lei (inclusiv TVA), pentru care am derulat procedura de achiziţie de 5 ori. Astfel cheltuielile ce vor deveni neeligibile sunt în valoare de 210.000,00 lei (inclusiv TVA), adică 1,6% din valoarea aprobată a proiectului. Toate celelalte cheltuieli rămase de efectuat în cursul anului 2016 ( audit şi publicitate) au fost cuprinse în bugetul proiectului aprobat prin HCL nr.179/24.04.2012.

Faţă de cele de mai sus:

Propunem:

- aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru regional de

competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara”, cod SMIS 54094,

Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major

de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea

indicatorilor asumaţi,

- aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului „Centru regional de

competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara, contract de

finanţare nr. 3349/22.08.2012,

- aprobarea valoarii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la

art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare

estimată este de 210.000,00 lei (inclusiv TVA) va fi introdusă în bugetul local al municipiului

Timişoara pe anul 2016,

- lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016,

- împuternicirea Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae ROBU, să semneze toate actele

necesare din contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 în numele municipiului Timişoara,

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia

Economică.

Pt. Secretar, Jr. Simona Drăgoi

Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Ing. Magdalena Nicoară Ec.Smaranda Haracicu Şef Serviciul Monitorizare Şi Implementare Proiecte Responsabil tehnic Ing. Gabriela Bica Adina Şuiu

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan