keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 229/19.06.2007 privind aprobarea reglementarii funcţiunilor, a regimului de înalţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, incepand de la Bd. Cetaţii până la strada Grigore Alexandrescu, Timişoara

19.06.2007

Hotararea Consiliului Local 229/19.06.2007
privind aprobarea reglementarii funcţiunilor, a regimului de înalţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, incepand de la Bd. Cetaţii până la strada Grigore Alexandrescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U32007 - 002098/14.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În temeiul art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentatia de urbanism pentru reglementarea funcţiunilor, a regimului de înalţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, incepand de la Bd. Cetaţii până la strada Grigore Alexandrescu, Timişoara, având ca beneficiar pe SC Murgia SRL si SC Rig Edil SRL, întocmit conform Proiectului nr. 45/2006, realizat de SC Tectonics House SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim admis S+P+8E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto din domeniu public, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 4.

Art. 3:Prezenta documentaţie urbanistică cuprinde : Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii pentru servicii - Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe" , Str. Cloşca nr. 47, Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii pentru servicii - Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe", Bd. Cetăţii nr. 25, Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii pentru servicii - Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe" str. Cloşca nr. 54, Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii pentru servicii - Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe" , str. Cloşca nr. 59, 59/a, 61, Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii pentru servicii - Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe" , str. G. Alexandrescu nr. 93A, şi se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara având o valabilitate de 10 ani.

Art. 4:Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 11438 - Timişoara, având nr. cadastral 21819 şi nr. cadastral 21818/2 pentru str. Cloşca nr. 59/a, proprietatea SC Murgia SRL C.F. nr. 14286 - Timişoara având nr. cadastral 21820 şi 21821 pentru str. Cloşca nr. 61, proprietatea SC Murgia SRL,C.F. nr. 10124- Timişoara, având nr. cadastral 21882 şi 21883 pentru str,. Cloşca nr. 54, având ca proprietar pe SC Rig Edil SRL, C.F. nr. 70044 având nr. cadastral 21806-21807/1 şi 21806-21807/2 pentru str. Cloşca nr. 47, proprietatea SC Murgia SRL ,C.F. 10152 având nr. cadastral 21738 pentru str. Cetăţii nr. 25, proprietatea SC Murgia SRL C.F. nr. 90312 - Timişoara, având nr. cadastral nr 19415/1/2 şi nr. cadastral 19414/1/2/2 pentru str. Alexandrescu nr. 93/a, proprietatea SC Murgia SRL, C.F. nr. 14711 - Timişoara, având nr. cadastral 21818/1 pentru strada Closca nr. 59, fiind proprietatea SC Murgia SRL.

Art. 5:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentei documentatii de urbanism şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Art. 6:Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 7:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC Murgia SRL si SC Rig Edil SRL;
-Proiectantului SC Tectonics House SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: rPUD_CLOSCA.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U32007-002098/14.06.2007

REFERAT pentru aprobarea documenaţiilor de urbanism referitoare la

REGLEMENTAREA FUNCŢIUNILOR, A REGIMULUI DE ÎNĂLŢIME, A ALIAMENTULUI ŞI A PROFILULUI STRADAL PENTRU STRADA CLOŞCA,

începând de la Bv. Cetăţii până la strada Grigore Alexandrescu, Timişoara

1. Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, Bv. Cetăţii nr. 25, Timişoara,

2. Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, Cloşca nr. 47, Timişoara

3. Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Cloşca nr. 54, Timişoara

4. Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Cloşca nr. 59, 59A şi 61, Timişoara

5. Plan Urbanistic de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Grigore Alexandrescu nr. 93A, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI RENOVARE URBANĂ promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-002098/04.05.2007 privind aprobarea documentaţiei de urbanism privind Reglementarea funcţiunilor, a regimului de înălţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, Timişoara compusă din Planurile Urbanistice de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, situate la următoarele adrese: Bv. Cetatii nr. 25 Timişoara, strada Closca nr. 47, nr. 54, nr. 59, 59A, 61 şi Grigore Alexandrescu nr. 93A. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 285/12.01.2007 pentru Bv. Cetăţii nr. 25; Certificatul de Urbanism nr. 283/12.01.2007 pentru strada Cloşca nr. 47; Certificatul de Urbanism nr. 281/01.12.2007 pentru strada Cloşca nr. 54; Certificatul de Urbanism nr. 242/12.01.2007 pentru strada Cloşca nr. 59, 59A şi 61; Certificat de Urbanism nr. 305/12.01.2007 pentru Grigore Alexandrescu nr. 93A; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiilor ce alcătuiesc Reglementarea funcţiunilor, a regimului de înălţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, Timişoara, la cererea beneficiarilor SC MURGIA SRL pentru PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, situate pe Bv. Cetăţii nr. 25, strada Cloşca nr. 47, 59, 59A, 61 şi strada Grigore Alexandrescu nr. 93A, Timişoara, şi SC RIG EDIL SRL pentru PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, situat pe strada Cloşca nr. 54, Timişoara, elaborate de proiectantul S.C. Tectonics House SRL, sub acelaşi nr. de proiect 45/2006.

Terenurile studiate în cadrul P.U.D.-urilor ce alcătuiesc documentaţia, sunt situate în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord a oraşului între intersecţia străzii Cloşca cu Bv. Cetăţii la sud şi intersecţia străzii Cloşca cu viitorul Inel IV de circulaţie – strada Grigore

Alexandrescu, la confluenţa zonei rezidenţiale cu ţesut vechi, cu zona noua de constructii înalte de P+10E ce se găsesc pe Bv. Gheorghe Lazăr.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Cloşca nr. 54 este înscris în CF nr. 10124 Timişoara, nr. cadastral 21882 curte cu casa, în suprafaţă de 412 mp si nr. cadastral 21883, gradină în str. Closca nr. 54, în suprafaţă de 488 mp., având ca beneficiar S.C. Rig Edil S.R.L.

Documentaţiile de urbanism, având ca beneficiar pe S.C. Murgia S.R.L. sunt identificate, în conformitate cu extrasele de Carte Funciară, în felul următor:

PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, Bv. Cetăţii nr. 25 este înscris în CF nr. 10152 Timişoara, nr. cadastral 21738, casă şi curte în Bv. Cetăţii nr. 24, în suprafaţă de 414mp,

PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Cloşca nr. 47, este înscris în CF nr. 70044 Timişoara, nr. cadastral 21806-21807/1, 21806-21807/2, corp clădire A, depozit produse de mică folosinţă şi teren în str. Cloşca nr. 47, în suprafaţă de 932mp

PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, strada Cloşca nr. 59, 59A, 61 este înscris în CF nr. 14711, nr. cadastral 21818/1, grădină în str. Cloşca nr. 59, în suprafaţă de 494mp, CF nr. 11438 Timişoara, nr. cadastral 21819, casă şi curte în str. Cloşca nr. 59A, în suprafaţă de 195mp şi nr. cadastral 21818/2, grădină în suprafaţă de 299mp, CF nr. 14286 Timişoara, nr. cadastral 21820, casă şi curte, în suprafaţă de 349mp şi nr. cadastral 21821, grădină în str. Cloşca nr. 61, în suprafaţă de 192mp.

PUD “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, str. Grigore Alexandrescu nr. 93A este înscris în CF nr. 90312 Timişoara, nr. cadastral 19415/1/2, casă şi curte în str. Alexandrescu nr. 93/a, în suprafaţă de 215mp şi nr. cadastral 19414/1/2/2, teren intravilan în str. Alexandrescu nr. 93/a, în suprafaţă de 130mp.

Suprafaţa totală studiată în cadrul PUD-urilor este de 3706 mp. Documentaţia stabileşte criteriile pentru noile Reglementări privind funcţiunea, regimul de înălţime, aliniamentul şi profilul stradal aferente străzii Cloşca, stradă pe care se găsesc toate cele 5 documentaţii ce alcătuiesc acestă documentaţie, chiar dacă două dintre ele au adresele pe alte străzi.

Având în vedere că în ultimii ani strada Cloşca, zona preponderent rezidenţială cu construcţii pentru locuinţe în regim de înălţime P-P+2E+M, s-a transformat intr-o zona cu funcţiuni mixte, de locuinţe şi servicii publice, cu construcţii pentru comerţ, servicii, birouri, prin cele 5 documentaţii urbanistice ce alcătuiesc această nouă Reglementare, se propune realizarea unei zone cu funcţiunea principală de comerţ si servicii publice, transformarea străzii Cloşca de la o stradă cu un profil transversal de 26m la un profil transversal de 33 m, retrageri ale viitoarelor construcţii, faţă de noul aliniament cu 6m, modificarea regimului de înălţime de la un regim de tip rural S+P+2E+M la un regim de tip urban de S+P+8E+Er, în continuarea Bv. Gheorghe Lazăr, bulevard cu regim de P+10E.

Pentru propunerile analizate şi prezentate în această documentaţie, precum şi pentru investiţiile viitoare se propune realizarea accesului pe parcele din domeniul public, asigurarea locurilor de parcare necesare funcţiunilor alese exclusiv pe parcelele beneficiarilor, comasarea mai multor parcele ce formează frontul stradal, respectarea celorlalte reglementări propuse prin această documentaţie:

P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 4 Regim maxim de înălţime S+P+8E+Eretras Lărgirea profilului transversal al str. Cloşca de la 26m la 33m cu prevederea pe o parte a

pistei pentru biciclişti

Accesele auto la parcele se vor realiza dintr-o banda de acces, lată de 3,50 m ce va asigura accesul la proprietate. Locurile de parcare se vor amenaja in interiorul parcelei, precum şi in fata acestora, pe domeniul public pentru spaţiile de servicii ce se vor dezvolta la parterul imobilelor Sunt prevăzute branşamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Având în vedere regimul de înălţime propus, noile construcţii vor fi prevăzute cu lift, în conformitate cu normele în vigoare.

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţiile de urbanism sunt însoţite de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Documentaţia de urbanism privind Reglementarea funcţiunilor, a regimului de înălţime, a aliniamentului şi a profilului stradal pentru strada Cloşca, Timişoara compusă din Planurile Urbanistice de Detaliu “Construcţii pentru servicii – Birouri, spaţii comerciale şi locuinţe”, situate la următoarele adrese: Bv. Cetatii nr. 25 Timişoara, strada Closca nr. 47, nr. 54, nr. 59, 59A, 61 şi Grigore Alexandrescu nr. 93A se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru servicii – Birouri, spatii comerciale si locuinte”, Bv. Cetatii nr. 25 Timişoara a fost supusă dezbaterii publice din 10 iulie 2006, si nu au existat obiectii sau alte recomandari.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. Cristina CODREANU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L.