keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/26.06.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 301/26.06.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2014-001794/06.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.CT2014-001794/16.04.2014 a d-nei Dima Elisabeta ;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Str. Herculane nr.139 inscris in CF 408440 Timisoara, top 1527/635-637/a, in suprafata de 993mp;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- D-nei Dima Elisabeta;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE Primar BIROUL EVIDENTA PATRIMONIULUI NR.CT2014-001794/06.05.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind trecerea din Domeniul Public al Municipiului Timişoara în Domeniul Privat al Municipiului

Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139

Prin adresa cu nr.CT2014-001794/16.04.2014 d-na Dima Elisabeta proprietara constructiilor situate în Timişoara, Str. Herculane nr.139 ,a solicitat atribuirea terenului aferent construcţiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, teren inscris in CF 408440 Timisoara top 1527/635-637/a –Domeniul Public

Având în vedere faptul că terenul aferent imobilului mai sus menţionat a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea atribuirii lui prin Ordin al Prefectului.

Menţionăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, în baza legilor fondului funciar sau a Legii nr. 247/2005.

Din adresa cu nr.CT2014-1796/15.05.2014 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire şi a creerii cadrului legal a acesteia, faţă de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Str. Herculane nr.139 inscris in CF 408440 Timisoara top 1527/635-637/a in suprafata de993mp.

VICEPRIMAR, SECRETAR

Traian Stoia Ioan Cojocari D.C.T.D.D, DIRECTOR, Martin Staia ŞEF BIROU E.P, Călin N. Pîrva

ÎNTOCMIT,

Gh.Buzarnescu

AVIZAT Serviciul Juridic

FP 53-01 ver. 1