keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/16.07.2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de producere şi distribuire a energiei termice şi a apei calde

16.07.2002

Hotararea Consiliului Local 224/16.07.2002
privind înfiinţarea societăţii comerciale de producere şi distribuire a energiei termice şi a apei calde


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 11457/15.07.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism,sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 104/07.02.2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale " Termoelectrica " S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea Societăţii Comerciale "TERMOCET 2002 " S.A. având obiectul principal de activitate producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde, persoană juridică română cu un capital de 25.000.000 lei, cu sediul în Timişoara B-dul C.D.Loga nr.1, conform actului constitutiv.
Acţionar unic al societăţii este Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.2: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Actului constitutiv , înscrierea în Registrul Comerţului şi îndeplinirea oricăror formalităţi necesare pentru înfiinţarea societăţii.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI