keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/27.05.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 221/27.05.2016
privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 12910/26.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.46, alin.1, lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 actualizată, cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.82/ 29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la Titlul de Capitală Culturală Europeană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/ 12.07.2011 - privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/14.05.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 252/26.05.2015 - privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"
Ţinând cont de Adresa 1536/25.02.2016 a Ministerului Culturii şi de adresa SC2016-012639/24.05.2016 a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană;
In conformitate cu Incheierea civilă 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara;
In conformitate cu Actul adiţional la statut cu nr. 124/06.04.2016;
In conformitate cu Hotărârea Adunării Generale cu nr. 123/06.04.2016 a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană;
In conformitate cu Procesul verbal al Adunării Generale din data de 06.04.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea cuantumului cotizaţiei anuale a Primăriei Municipiului Timişoara la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/2011, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.271/2013 si prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 252/2015 de la 420.000 lei la 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 precum şi anilor următori, conform Incheierii civile 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată in dosarul 8318/325/2016.

Art. 2 Majorarea cotizaţiei este condiţionată de existenţa unei prevederi bugetare in acest scop .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroul Şcoli - Spitale
- Biroul Sport - Cultură
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01 VER3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2016 – 12910/26.05.2016

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în

calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană" Candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 este un demers al oraşului, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara, prin Asociaţia „Timişoara Capitală Culturală Europeană”, al cărui membru fondator este.

Strategia culturală a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024 a fost realizată în cadrul contractului „Dezvoltarea strategiei culturale pentru Timişoara, organizarea a 3 dezbateri pe tema Capitală Culturală Europeană”, parte a proiectului „Poli culturali” - Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393). Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, Axa prioritară 3 - Promovarea schimburilor între comunităţi, Măsura 2 – Îmbunătăţirea guvernării locale cu privire la furnizarea de servicii locale către comunităţile din zona de graniţă.

Strategia culturală vine în întâmpinarea nevoilor oraşului de dezvoltare prin cultură, susţine candidatura sa la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi sprijină eforturile comune ale artiştilor, ale operatorilor culturali şi ale administraţiei publice de a aduce cultura de calitate în viaţa oamenilor.

Deşi nu se confundă cu Programul Capitală Europeană a Culturii în care Timişoara este înscris ca oraş candidat pentru anul 2021, „Strategia culturală a Municipiului Timişoara 2014-2024” sprijină candidatura Timişoarei prin viziunea şi măsurile propuse pe termen lung. De altfel, strategia culturală a oraşului este o condiţie necesară dosarului de candidatură. Regulamentul pentru Programul Capitală Europeană a Culturii 2020-2033 prevede că „premiul titlului de Capitală Europeană a Culturii va continua să se bazeze pe un program cultural creat în mod special pentru Capitală Europeană a Culturii, care ar trebui să deţină o puternică dimensiune europeană. Programul ar trebui, de asemenea, să facă parte dintr-o strategie pe termen lung cu impact sustenabil asupra dezvoltării economice, culturale şi sociale locale”. „Contribuţia la strategia pe termen lung” este de asemenea unul dintre cele şase criterii în acordarea titlului. În procesul de formulare, echipa de experţi, Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara au implicat Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii.

„Strategia culturală a municipiului Timişoara 2014-2024” va stimula dezvoltarea culturală a oraşului pentru următorii zece ani, integrând momentul 2021, indiferent de rezultatul competiţiei. Sprijinind candidatura Timişoarei, strategia acţionează ca viziune şi planificare integratoare, înainte şi după obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 a fost lansată de către Ministerul Culturii în decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a dosarului de candidatură, pentru etapa de preselecţie, data de 10 octombrie 2015.

Ca urmare a depunerii dosarului de candidatură a municipiului Timişoara pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 in România şi a recomandărilor din raportul juriului de experţi independenţi, Ministerul Culturii a emis Ordinul nr. 2085/15.02.2016 prin care aproba preselecţia oraşelor care au intrat in etapa a doua a competiţiei.

Municipiul Timişoara este inclus oficial pe lista restrânsă a oraşelor candidate preselecţionate alături de Bucureşti, Baia-Mare şi Cluj Napoca.

Cod FO53-01 VER3

Conform raportului juriului, membrii desemnaţi ai acestuia vor vizita oraşele preselectate in perioada 8-14 septembrie 2016. Reuniunea de selecţie finală va avea loc in perioada 15-16 septembrie 2016. In cadrul acesteia, juriul va evalua oraşele preselecţionate pe baza candidaturilor revizuite şi a audierilor in raport cu obiectivele şi criteriile stabilite in Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014.

În data de 6 aprilie 2016 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei „Timişoara Capitală Culturală Europeană”, iar din Procesul verbal incheiat cu ocazia adunării rezultă că Adunarea Generală a decis cu un număr de 32 de voturi PENTRU şi un număr de 0 voturi IMPOTRIVĂ, ABŢINERI 0, majorarea cotizaţiei anuale datorate de către Primăria Municipiului Timişoara in sensul că aceasta va fi de 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 şi a anilor următori. Cu acelasi număr de voturi Adunarea Generală a aprobat raportul comisiei de cenzori pentru anul 2015.

Prin Încheierea Civilă nr. 4625/ 04.05.2016 Judecătoria Timişoara a încuviinţat modificarea actelor constitutive ale Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană şi a dispus înscrierea modificărilor astfel survenite, în Registrul Special- Asociaţii, aflat la grefa Judecătoriei Timişoara, iar majorarea a fost înscrisă în actul adiţional la Statut nr. 124/ 06.04.2016 care se va constitui în anexă la hotărâre.

Având in vedere adresa nr. 1536/25.02.2016 a Ministerului Culturii şi adresa nr. SC2016- 012639/24.05.2016 a Asociaţiei „Timişoara Capitală Culturală Europeană” prin care solicita plata cotizatiei majorate

Ţinând cont că următoarele luni sunt deosebit de importante pentru participarea municipiului Timişoara la etapa finală de selecţie pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 şi calendarul foarte strâns al candidaturii(12 august 2016- depunerea dosarului, 12 septembrie 2016- vizita juriului, 15-16 septembrie 2016 - susţinerea candidaturii, 17 septembrie-31 decembrie- managementul perioadei post-selecţie):

P R O P U N E M :

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea cuantumului cotizaţiei anuale a Primăriei Municipiului Timişoara la Asociaţia “Timişoara Capitală Culturală Europeană”, aprobat prin HCLMT nr. 250/ 2011, modificat prin HCLMT nr.271 / 2013 şi prin HCLMT 252/2015 de la 420 000 lei la 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 precum şi anilor următori, conform Incheierii civile 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată in dosarul 8318/325/2016. Majorarea cotizaţiei se va aproba condiţionat de existenţa unei prevederi bugetare in acest scop . Viceprimar Director Direcţia Economică Dan Diaconu Smaranda Haracicu Director Direcţia Comunicare Alina Pintile Intocmit, Mihaela Popescu Serviciul juridic,

Atasament: Anexa.pdf

ACT ADIŢIONAL LA STATUTUL ŞI ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI TIMIŞOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ Membrii Asociaţi: 1. TEATRUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2, având cod de înregistrare fiscală 2483530, 2. OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2, având cod de înregistrare fiscală 4250751, 3. TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2, având cod de înregistrare fiscală nr. 5016490, 4. TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2, având cod de înregistrare fiscală 2491141, 5. FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, str. C.D. Loga nr. 2, având cod de înregistrare fiscală nr. 2490928, 6. TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET MERLIN, cu sediul în Timişoara, str. Regele Carol 1, nr.3, având cod de înregistrare fiscală 4269096, " 7. FUNDAŢIA INTERART TRIADE, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor nr.5 1/45, având cod de înregistrare fiscală 13157121, _ 8. SOCIETATEA CULTURALĂ ROMÂNO-GERMANĂ, cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr.2, ap.29, având cod de înregistrare fiscală 14135750, 9. ASOCIAŢIA CULTURALĂ SUNET AMBIANŢĂ, cu sediul în Timişoara Aleea Viilor nr. 36, bl.B, sc.B, ap.4 având cod de înregistrare fiscală nr. 18911098 10. ASOCIAȚIA SIMULTAN, cu sediul în Timişoara, str. D. Cantemir nr.1, sc.B, ap.4, având cod de înregistrare fiscală nr.18271398, 11. ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARTE FACTUM, cu sediul în T imişoara str. Lucian Blaga nr.1 ap.17, având cod de înregistrare fiscală 23840082, 12. ASOCIAŢIA PROPHILHARMONIA, cu sediul în Timişoara, str. C.D. Loga nr. 2, având cod de înregistrare fiscală nr. 25339879, 13. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „PRIETENII LUI IOONA RAUSCHAN”, cu sediul în Timişoara, str. Emanoil Ungureanu nr. 14, având cod de înregistrare fiscală nr. 28414126, 14. ASOCIAŢIA TEATRU PENTRU ORICE VÂRSTĂ, cu sediul în Timişoara, b-dul Dâmboviţa nr.53, având cod de înregistrare fiscală 28419573, 15. FUNDAŢIA RUBIN, cu sediul în Giarmata, str. Principală, nr.974, având cod de înregistrare fiscală 14102701, 16. ASOCIAŢIA DE CULTURĂ ŞI PROMOVARE A VINULUI TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, str. Peneș Curcanul nr.4-15, et.1 ap. 33, având cod de înregistrare fiscală 27886384, 17. FUNDAŢIA TIMIȘOARA '89, cu sediul în Timişoara spl. N. Titulescu nr. 2, având cod de înregistrare fiscală nr. 6554498, 18. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, b-dul > > C.D. Loga nr.1, având cod de înregistrare fiscală nr, 14756536, TIS 19. CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIȘ, cu sediul în Timişoara, b-dul NS din 1989 nr.17 având cod de înregistrare fiscală 4358029, ? n Qq 20. ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMANIA -— FILIALA TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Diaconul Coresi nr.12, având cod de înregistrari SA ANEI ii AVOCAT (CONFORII CU ORIGINALUL Sef ne RS E ORE TR, area ta

2 , cu sediul în Timişoara, str. Gh. Lazăr od de înregistrare fiscală nr. 3041480, 23. UNIVERSITATEA POLITEHNICA, cu sediul în Timişo 181 Nr. 2, având cod de înregistrare fiscală nr. RO 4269282, 24: ROTARY CLUB TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, str. Socrat Sal. de înregistrare fiscală nr. |] 194689 LIONS CLUB TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, str. Odobescu nr.5 de înregistrare fiscală 14941851 , "INSTITUTUL INTERCULTURAL, cu sediul în Timişoara, str. 16 : 1989, nr. 8, având cod de înregistrare fiscală nr. 7033935, CLUBUL SPORTIV SAM — SHO, cu sediul în Timişoara, str. Simion .57A, ap.12, având cod de înregistrare fiscală 13879794, ORGANIZAŢIA PENTRU EDUCAŢIA NOUĂ(OPEN), cu sediul în tr. Aurelianus sc.B, ap.15, având cod de înregistrare fiscală nr. 26911986, 9. LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ șI ATOARE, cu sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr.2, având cod de fiscală nr. 7267533, - CRISTESCU EMIL, sexe 3 > RISTESCU ALINA, :TITZ DOREL EUGEN, donucliat în * ta , - u ar“ „liberat de nene MARCELA, domiciliat în Timişoara, str, " E seria „ eliberat de SPCLEP Timişoara, DANIEL TEODOR VIGHI, domiciliat în Timişoara, -, eliberat de SPCLEP Timişoara, -— ADRIAN, domiciliat în Timişoara, " ÎI , eliberat de SPCLEP Timişoara, SUCIU MARCEL. domiciliat în Timişoara, „ eliberat de SPCLEP » domiciliat în Timişoara, ! : - eliberat de SPCLEP Timişoara, : SMIR CAKMVIEN [IOSEF INA, domiciliată în Timişoara, :liberat de SPCLEP Timişoara, TA: EMILIAN PA VEL, domiciliat în Timişoara, OCIORVĂ OCTAy dentificat cu . eliberat de SPCLEP Timişoara, ADRIAN, domiciliat în Timişoara, _ ! E _ «iiberat de SPCLEP Timişoara, URE LIA LUCIA, domiciliată în Timişoara, ! A ina '- „eliberat de SPCELP Timişoara, ATINS miciliat în Timişoara, sliberat de SPCLEP SĂSĂRAN ANOCA Q DI a a aa mt

e La AM 43. IRIMIA ALEXANDRA PAULA, domiciliată în Timişoara, NAT „ identificată cv be na: Timişoara, pF 44 CODRUȚA — GARPTELA POPOV, domiciliată în Timişoara, identificată cr " de SPCLEP Timişoara, A - 45, RĂCEANU CORINA VARIA GEROGETA. domiciliată în Timişoara „identificată c. -liberat de SPCLEP *** Şoara, 46. JURCA IOAN, domiciliat în Timişoara, 7 “identificat cu __. aliberat de SPCLEP Timisoara, 47. DUMA CONSTANIIN, domuciliat cat“ ” sliberat de SPCLEP Timişoara, 48. POPESCU LIVIU, domiciliat în Timişoara iai 2 identificat cu: eliberat de SPCELr 1 1mişoara, DIAC INGRID-CARMEN- GABRIELA, domiciliată în Timișoara str. - identificat cu - , eliberat de SPCLEP 550. MOGA CONSTANTINA, domiciliată în Timişoara, * „identificat cu <liberat.de SPCLEP Timişoara, _ 1. CHRISTI MIHAELA AURORA, domiciliată în Timişoara, —. 1, identificat ec. eliberat de SPCELP Ara, 2. VÎLCEA FLORIN — STELIAN „ domiciliat ' identificat cv - eliberat de PUREC MIHAELA, domiciliată în Timişoara, " eliberat de SPCLEP - VAUINEANU ŞI BFAN, domiciliat în Timişoara, , eliberat de SPCELP Timişoara. ;- TUDOR DAN, damiciliat în 3 ' eliberat de Poliţia Craiova, x AAIRISTINA BI "RARIU, domiciliată în Timişoara, str. or , având cod de 3 reprezentată de al.sergru patasa. domiciliat în comuna --_, identificat cu “. —_ . eliberat de Poliţia SEE C.D. Loga, nr.7, având cod de înregistrare fiscală aste arde. dk Pereş Zaharia. domiciliat în Timişoara, - re , eliberat de SPCLEP Timişoara, SOCIAŢIA 1 BANAT. EU, cu sediul în Timişoara, str. P. Chinezu, nr.3, egistrăre fiscală nr.18686999, reprezentată de dl. Dan Rațiu, domiciliat _ ', identificat cu elberat de E CLUB ROTARACT cu sediul în Timişoara, str. Romuli, cad de înregistrare fiscală nr.14372896, reprezentată de dl. Cără us oriiciliat în Timişoara, < "dentific eu CI _ de SPCLEP Timişoara, GULTURALĂ „AM O IDEE MAI ARTFEL” cu sediul în Timi ir6, bLCI, sc. A, ap.10, având cod de înregistrare fiscală nr. CONFORM CL ORIGINALUL ES tal PE E PE e ANTE DE:

(IL La ae AM ezentată de dna. Vlaicu Ana Maria, domiciliată în Timişoara, £ 'dentificată cu - „eliberat de SPCLEP Ifmi i 62.ASOCIAŢIA CULTURALĂ „BĂGRINUL ALB” cu sediul în N ti Rusu Șirianu, nr.7, având cod de înregistrare fiscală nr.24046072, renrezentâtăsd Îenco Luchin, domiciliat îr. identificat cu - o “de SPCLEP Timişoara, A 63.ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ROMANIAN BRASS SOCIETY”, cu sediul [imişoara, str. Abrud, nr.1, având cod de înregistrare fiscală nr? 1578784, zentată de dl. Cârstea Sereiu, domiciliat în Timişoara, eliberat de SPCLEP Timișoara, 64, SOCIAŢIA CULTURALĂ ARTACT cu sediul în Cluj Napoca, str. nstantin Brâncuși, nr.153, ap.113, având cod de înregistrare fiscală nr.22257995, iezentată de dl.Onică Marius Daniel. domiciliat în "" «dentificat cu , eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, 55. ASOCiSŢian TULTURALĂ FASCINAŢIA SUNETULUI, cu sediul în umorului, str. Bucovina, bl.7, sc.C, ap.2, având cod de înregistrare scală 5400, reprezentată de dl. Marcu Traian, domiciliat în .. _ identificat a. . „liberat de Poiifia Guid _ 56. RINGLER - PASCU ELEONORA, dâmiciliată în Timişoara, ' «soare _. “eliberat de SPCLEP Timişoara, ECO CLUB cu sediul în Timişoara, str. Circumvalaţiunii, sc.B, et.1, ap.6, având cod de înregistrare fiscală nr.26439531, reprezentată îndreia Isnas. domiciliată în comurz * A, identificată sliberat de SPCLEFr Arau, i ASOCIAŢIA EVIVE cu sediul în Timişoara, având cod de înregistrare 1963134, reprezentată de dna. Daniliuc Bianca, domiciliată în tă cr eliberat de Poliţia Timişoara 43560: RORGHOFF TEUGORA MARTA. domiciliată în - — identificată c , eliberat de SPCLEP de persoană fizică, Ci), GÂRCEIE MARIUS RADU, domiciliat în Timişoara, „identificat cu C. „eliberat ae SPCLEP 3 ARIU EMILIAN SORIN. domiciliat î în Timişoara, -. _.- , identificat cv . eilberat ae SFULEP lite. de persoană fizică, ADRIAN, domiciliat în Timisoara, 5 — $, identificat cu - euberat de SPCLEP tate de puse fizică, britificată cu - eliberat de SPCLEP Timişoara, mn Soană fizică, NDAȚIA 360 cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 3, având cod de „identificat cu e — o CU ORGRALUL AR E a rai m

76. FUNDAȚIA CALINA, cu sediul î pd cod de înregistrare fiscală nr. 18666272, reprezentată de dna. alia e citesti miiciliată * : * identificată SA erat de SPCLEP Timişoara, 77. FUNDAŢIA BEGA, cu sediul în Timişoara, str. Mărăşeşti, nr.1-3, avâi opă înregistrare fiscală nr.20060406, reprezentată de dl. Emil Cristescu, domicili , identifica* "5, eliberat d& ULEF 78. FUNDAȚIA CULTURALĂ JAZZ BANAT, cu sediul în Timişoara, str. 3 st 1919, nr.2], ap.12, având cod de înrepistrare fiscală nr. 16300772, reprezentată al „Giura Marius, domiciliat " _, identificat „eliberat de SPCLEP Timişoara. 79. GEANINA JIANRU, domiciliată” icatăr - eliberat de SPCLEP Piatra Neamț, în ă fizică, 80. GHEORGHE CIUHANDU, domiciliat : E , eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de 81. HITCH&MOSHER S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Paul Chinezu, nr.2, 1, având cod de înregistrare fiscală nr.18189299. reprezentată de dna. SSchiopota Daniela, domiciliată tă c 7 , euverat de SPCLEP Timişoara, 2. HOLENDER IOAN, domiciliat * , în Calitate de ă fizică, 8. MATEI LUCIAN EMILIAR, domiciliat " : 28, „dentificat cu „_ „ eliberat de SPCLEP Mureş, în calitate de ă, - MÂȚ RALUCA, domiciliată - a a , = , eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de A zică, . MEDIȘANU ALEX IONEL, f ” identificat e lităterde persoană fizică, 86. MOLCUŢ OANA CARLA: MARIA, domiciliată Ă, „identificat cu în calitate uc persoană. țizică. , eliberat de SPCLEP în identificată cu eliberat de SPCLEP Timişoara, &:de persoană fizică, ZEUL BANATULUI cu sediul în Timişoara, Piaţa Huniade, nr.l, având gistrare fiscală nr.2490952, reprezentant de dl. Ciubotaru Dan, domiciliat ” identificat cu CI eliberat de UL DE ARTĂ TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara. str. Piaţa Uni iat de dl. Tolcea Marcel, domiciliat * : CI eliberat de SPCLEP Timişoara, MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN cu sediul în Timişoara, având strare fiscală Dr. r.12546597, reprezentant de dl. Claudiu Ilaş, domiciliat, de , eliberat de SPCLEP Buziaş, e Ft - POPA RADU VALENTIN, în Bucureşti, -, identificat : , în calitate de persoană fi A CONFORM CU ORIGINALUL Ym

Za ea 92. RAMONA OLASZ Îl cu sediul în Timişoara, str. Orion, nr.20, bl.3 dar SON d cod de înregistrare fiscală nr.26250370, reprezentată de dna.Olas na; a = AA "2 în ", identificată c eliberat de SPCLEP Timişoara, 193. S.C. ART-HIT SRL, cu sediul în Timişoara, str. C. Brediceanu, nr. ) înregistrare fiscală nr.1812170, reprezentată de dl, Popovici Donici Mina domiciliat : & _ identificat cu ! A „rat de SPCLEP Timişoara, "094, SINDICATUL FILARMONICII BANATUL TIMIȘOARA, cu sediul în : soara, str. C.D. Loga nr.2, având cod de înregistrare fiscală nr.14590394, 4 de dl. Stan Victor, domiciliat în 1 "identificat de SPCLEP Timişoara, 195. SUCIETATEA CULTURALĂ BANATUL cu sediul în Timişoara, str.C. iescu Motru, bl.B7, sc.B, ap.1, având cod de înregistrare fiscală nr.70337357, entată de dl. loan “identificat r 7 ., eberat de SPULEP Timişoara, ki 70. -rOMOIOAGĂ VASILE, domicihat *: „ identificat cu Cl E 1, eliberat de SPCLEP Buziaş, în calitate de persoană fizică, INIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA cu sediul în - ara, str. G. Enescuş-nr.l, având cod de înregistrare fiscală nr.20106375083, de dl. Szekernyes Ioan, domiciliat £ dentificat c' £ _ eliberat ac 11MIŞOAa, E UNIUNEA EURUPEANA BANAT ROMÂNIA cu sediul în Timișoara, Sir. nr 16, având codul de înregistrare 6968988, r-: 7 ATA a! WICTOR NEUMANN, domiciliat ". ! rain» A i. x, , eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de CENTRUL DE RESURSE PENTRU REGENERARE URBANĂ, cu sediul dara, str. Vasile Goldiș, nr.2, sc.C, ap.14, reprezentat de dl. Mirescu Adrian miciliat , identificat “ 350, eliberat de SP. Timişoara, '“PASCA GEORGE FLAVIU, domiciliat Tr *, identificat “ n FE eliberat de SPULEP 1: m1Şoara, în «de persoană fizică, ASOCIAŢIA ROMILOR-CENTRUL ROMILOR PENTRU INTEGRARE, ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ, cu sediul în Timişoara, str. Luncani, nr2, d-:de înregistrare fiscală nr.27133424, reprezentată de Al Făcălet Victor, ul su mt A identificat e m 1513, je SPCLEP GLUBUL ECONOMIC GERMAN BANAT, cu sediul în Timişoara, b-dul. : escu, nr.46, bl.46, bl.B, având cod de înregistrare fiscală nr.14571465, ntat de dl. Peter Hochmuth, domiciliat Tata "rio, i "GORACEL. ION, domiciliat * e IE e ntificat cu — eliberat ae rouga Vulcan, E “N %dE VEST ? Să „camera BAN,ANCA AVOCAT E “105, ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATE "TIMIŞOARA (0SUT), cu sediul în Timișoara, b-dul. Vasile Pârva 247, având cod de înregistrare fiscală nr.4356842, reprezentată de dn CONFORM CU ORIGINALUL

ECE E - = VI i x "112, eliberat de SPCLEP Lugoj, ORE TRAVEL S.R.L, AGENȚIA DE TURISW, RA-TRAVEL, cu 72 0ara, Bd, Revoluției, nr.14, având cod de înregistrare fiscală nr 2? 43 8 de dl. Tirpe Radu. domiciliat în * af 6;identificat cu eliberat de SPCLEP Timișoara, RX EET UTA UNIVERSITA1 EA DE VEST din TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, Mic Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiş, cod fiscale ur. 4250670 » Teprezentată prin UVT, prof univ. Dr. Marilen Pirtea, V8. ASOCIAŢIA CULTURALĂ FESTIVA în Timişoara, str. LUL BAROC DIN TIMIŞOARA Special al Asoci Dinu Lipatti, nr. 2, sc. B, et, l, ap. 3, înregistrată în ațiilor şi Fundațiilor sub nr, 87/2012, având CUL i09. FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS, cu sediul in Timisoara, str, Aries nr.19, CIF RO 5016520 societatea MYGOV DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul in Satu Mare, A he Baritiu nr.2], jud. Satu — Mare, inregistrata la OR.C. sub nr. 2013, CUI 31930844 FI. STOINEL ILIE LUCIAN, domiciliat "7 eliberat de SPCLEP Tim1soara -U9.2011 - ROTARACT CLUB TIMISOARA RIPENSIS > CU sediul in mun. 'Str. Albinelor, nr.40, jud. Timis, avand cod de inregistrare fiscala RE Pr

Prezentul Act Adiţional s-a î ncheiat azi 06.04.2016 în Timișoara în 7 e originale. puternicitului în vederea semnăr I ii actului adiţio al al, ! Asociaţiei TIMIŞOARA- CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ, ag DIRECTOR EXECUTIV SIMONA NEUMANN , Uniunea Avocatilor din România Baroul Timis În conformitate cu dispozitiile art. 3 alin], teza 2 3-a din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partii si continutul prezentului act redactat de mine, Nr.124/06.04.2016 IC 1 E