keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/18.10.2016 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 127/18.10.2016
privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24012/03.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001730/12.09.2016 ;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin H.C.L nr.216/30.05.2006;
Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.13 litera u) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, conform Actului adiţional nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

 

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2016-24012/03.10.2016

REFERAT

privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,

distribuţie şi furnizare a energiei termice Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016- 001730/12.09.2016 ; Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ; Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin HCL nr.216/30.05.2006: - art. 21. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

FP 53-01, Ver. 1 2

PROPUNEM:

Consiliului Local

Modificarea art. 13 litera u) din Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006, care va avea următorul conţinut: ‘’să practice preţurile aprobate /avizate de autorităţile naţionale de reglementare in domeniu.Pentru energia termica livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara determinarea- ajustarea preţului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea naţională de reglementare în domeniu;’’

La prezentul referat anexăm propunerea pentru Actul adiţional nr.2 la contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA-ADRIANA TOC

 

     

Atasament: RE2016-001730-12.09.2016.pdf

n) ROMANIA Judetul Timis Primaria Municipiului Timisoara REO5 Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: 16985/12.09.2016 COLTERM S-a inregistrat cu nurnarul : RE2016-001730 din 12.09/ 3095/1325 cu irecţia Tel SA | Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 2 file (Obs. SOLIC PROMOVARE HCL - "ANEXA DRAFT ACT ADITIONAL |NR.2 LA CTR. DE CONCESIUNE 216/2006 Timisoara, la 12.09.2016 Termen de rezolvare: 12.10.2016 Termen directie: 27.09.2016 Alexandra Ciortan LA - 01, ver.2

m COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. a J35/185/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 E Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 500092, Timişoara; e-mail: office(Qcolterm.ro COLTERM S.A. Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; Fa nr. 0947 Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia Tehnică Având în vedere: Art. 8 alin. (2) lit a), art. 14 alin (2) lit. a), art. 15 și art. 40 alin. (7) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare -Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din Municipiul Timișoara, cu Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., aprobat prin HCL nr. 216/30.05.2006 Vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Actul adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006. Actul adiţional propus spre aprobare prevede următoarele: Articol unic. Se modifică art. 13 lit. u) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, care va avea următorul conţinut: „să practice preţurile aprobate/avizate de autoritățile naționale de reglementare în domeniu. Pentru energia termică livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara determinarea/ajustarea prețului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea naţională de reglementare în domeniu; Celelalte prevederi ale Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 rămân neschimbate. Anexat alăturăm: Draft Act adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 Cu respect, Cristian Arori NJIRCEA; Director Gen | [ Vizat: Daniel Șponor Întocmit: Daniel Vaida

Anexă la HCL nr. / ACT ADIȚIONAL NR. 2/ la Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice Părţile contractante: Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, având cod fiscal R 1476536, tel. 0256/408300, fax 0256/490635, reprezentată prin Primar — Nicolae Robu și Director Direcţia Tehnică — Culiţă Chiș în calitate de concedent, pe de o parte, și COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE ,COLTERM” S.A. cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, județul Timiș, având J35/185/2004 și CUI RO 16063013, tel. 0256/434614, fax. 0256/431616, reprezentată prin Director General — Cristian Aron Mircea, în calitate de concesionar, pe de altă parte, În ceea ce privește Contractul de concesiune 216/30.05.2006, în conformitate cu Legea nr. 325/2006 și în baza HCL nr. / convin asupra următoarelor: Articol unic. Se modifică art. 13 lit. u) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, care va avea următorul conţinut: „să practice preţurile aprobate/avizate de autoritățile naționale de reglementare în domeniu. Pentru energia termică livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara determinarea/ajustarea preţului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea națională de reglementare în domeniu;” Celelalte prevederi ale Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 rămân neschimbate. Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare în original, fiecare parte atestând că se află în posesia a 2 exemplare. CONCEDENT CONCESIONAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE PRIMAR COLTERM S.A. PROF.DR.ING. NICOLAE ROBU reprezentată prin DIRECTOR GENERAL VICEPRIMAR CRISTIAN ARON MIRCEA DAN DIACONU DEPARTAMENT JURIDIC DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ SERVICIUL JURIDIC