keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/22.04.2008 privind cumpararea imobilului situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 216/22.04.2008
privind cumpararea imobilului situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2008 - 8050/15.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere oferta de vinzare inregistrata la nr. D82008 - 000252 / 04.02.2008 completata cu adresa nr. 776 /09.04.2008 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Directiei pentru Cultura Culte si Patrimoniul Cultural National a judeţului Timis;
Avind in vedere adresa cu nr. SC 2008 -002456 / 08.02.2008 privind neexercitarea dreptului de preemtiune de catre Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată şi modificată;
In conformitate cu prevederile art. 4 alin 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;In conformitate cu procesul verbal al sedintei din data de 02.04.2008 al Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii nr.275/007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 , lit (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba cumpararea la pretul de 1.600.000 EURO a imobilului situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 , imobil ,,casa cu 1 etaj si curte,, in suprafata de 1009 mp , inscris in C.F. nr.6091 Timisoara, cu nr. top. 12276 , conform procesului verbal din data de 02.04.2008 al sedintei Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii nr. 275/2007, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2: Plata se va face in lei la cursul din ziua aprobarii prezentei hotariri si dupa rectificarea bugetului privind suma de plata.

Art.3: Cheltuielile cu taxele notariale ocazionate de tranzactia bunului imobil , vor fi suportate in parti egale de catre vinzator si cumparator.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara;
- Diminescu Nicolae Iuliu , Diminescu Dan Nicolae , Neamtiu Florea , Ciortea Neamtiu Stefana Oana , Varga Ildico Terezia,Orban Emoke Maria, Keller Emese Maria , Keller Elisaveta Agneta ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DE ACORD, DIRECȚIA PATRIMONIU PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu NR.S*. 200 ../ 15.04.2008 REFERAT Imobilul — casa cu un etaj si curte — situat in Timisoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 inscris in C.F. nr. 6091 , cu nr. top. 12276 Timisoara , a fost retrocedat in baza Legii 10 / 2001 prin Deciziile de restituire in natura nr. 993/2007 si nr. 205 / 2007 , emise de catre Guvernul Romaniei , catre numitii Varga Ildico Terezia , Orban Emoke Maria „Keller Elisaveta Agneta , Keller Emese Maria , Diminescu Nicolae Iuliu , Diminescu Dan Nicolae Ciortea Neamtiu Stefana Oana , Neamtiu Florea . In acest imobil isi desfasoara activitatea urmatoarele structuri din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu : farmacie cu circuit inchis cu depozite si anexe ,„ ambulatoriu de specialitate , birou de internari , laborator de analize medicale 5 laborator de anatomie patologica , birouri administrative , magazii , depozite , la etaj saloane , grupuri sanitare , sala de curs si biblioteca , anexe. Instrainarea imobilului de catre actualii proprietari catre terti , impune exercitarea dreptului de premtiune in conformitate cu Legea nr. 10 / 2001 , republicata - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989,si cu Legea nr. 422/2001 „republicata -privind protejarea monumentelor istorice. Prin adresa cu nr. SC 2008 - 002456 / 08.02.2008 , locatarii
imobilului - Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu ne comunica ca nu isi exercita dreptul de preemtiune prevazut in Legea nr. 10 / 2001 privind cumpararea acestui imobil , transferind acest drept Primariei municipiului Timisoara. Prin adresa cu nr. D82008 — 000252 / 04.02.2008 , proprietarii imobilului - Varga Ildico Terezia , Orban Emoke Maria , Keller Elisaveta Agneta , Keller Emese Maria , Diminescu Nicolae Iuliu , Diminescu Dan Nicolae „ Ciortea Neamtiu Stefana Oana , Neamtiu Florea — fac oferta de vinzare a imobilului la pretul de 1.600.000 EURO ( 5.920.000 RON la cursul BNR , 1Euro = 3,70 Ron ) ,„ completind adresa si cu raspunsul nr. 776 / 09.04.2008 privind neexercitarea dreptului de preemtiune prevazut in Legea nr. 422 / 2001 republicata , din partea Directie pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural National a jud Timis. Comisia de negociere cu tertii , constituita in baza HCLMT nr. 275/2007 ne comunica extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 02.04.2008 prin care s-a hotarit ca municipalitatea sa cumpere acest imobil la pretul de 1.600.000 EURO Fata de cele de mai sus PROPUNEM: Emiterea unei HCLMT prin care : 1. Consiliul Local al municipiului Timisoara sa aprobe cumpararea la pretul de 1.600.000 EURO a imobilului situat in Timisoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 „ imobil „casa cu 1 etaj si curte,, in suprafata de 1009 mp , inscris in CF = 6091 Timisoara cu nr. topografic = 12276 , conform procesului verbal din data de 02.04.2008 al Comisi

negociere cu tertii constituita in baza HCLMT nr. 275/2007, care face parte integranta din prezenta hotarire; 2. Plata se va face in lei la cursul din ziua aprobarii prezentei hotariri si dupa rectificarea bugetului privind suma de plata; 3.Cheltuielile cu taxele notariale ocazionate de tranzactia bunului imobil , vor fi suportate in parti egale de catre vinzator si cumparator; / SEF SERVICIU —R c. NICUSOR C-TIN MIUT Ing. CALIN N. PIRVA : C, A CHEVICI
Cod FP 53-01, Ver.1