keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 163/28.04.2009 privind transmiterea imobilului cu destinaţia de spital, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr.6091 Timişoara, top nr. 12276 din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr.Dumitru Popescu" Timişoara

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 163/28.04.2009
privind transmiterea imobilului cu destinaţia de spital, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr.6091 Timişoara, top nr. 12276 din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr.Dumitru Popescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 -5474/01.04.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 216/22.04.2008 - privind cumpărarea imobilului situat în Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 27 şi avînd în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2078/20.08.2008 şi Cartea Funciară nr.6091Timişoara;
Având în vedere adresa nr.1374/24.03.2009 a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara, privind acordul de preluare în administrare a imobilului, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit .(c) şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea imobilului, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276, având destinaţia de spital, proprietatea privată a Municipiului Timişoara din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara.

Art. 2: Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276 din "Casă cu 1 etaj" în "Spital cu 1 etaj".
Înscrierea în cartea funciară a prevederilor prezentei hotărâri cade în sarcina Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara.

Art.3 : Transmiterea dreptului de administrare a imobilului menţionat la art. 1 se va face pe baza unui protocol de predare primire ce se va încheia între cele două părţi.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. SC2009-5474/01.04.2009 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T Privind transmiterea imobilului cu destinaţia de spital, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr.6091 Timişoara top nr. 12276, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile privind transmiterea imobilului cu destinaţia de spital, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr.6091 Timişoara top nr. 12276, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr. Dumitru Popescu” Timişoara Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „dr. Dumitru Popescu” Timişoara fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi au fost date în administrarea acestuia, în baza Hotărârii nr. 144/29.03.2005 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Printre aceste imobile s-a aflat şi imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276 care a fost retrocedat foştilor proprietari în baza Legii nr. 10/2001. În baza Hotărârii nr. 216/22.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara imobilul a fost dobândit prin cumpărare de către Municipiul Timişoara cu Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2078/20.08.2008. Având în vedere cele mai sus menţionate şi faptul că în acest imobil se desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr. Dumitru Popescu” Timişoara; Având în vedere adresa nr.1374/24.03.2009 a Spitalului Clinic de Obstetrică- Ginecologie „dr. Dumitru Popescu” Timişoara, privind acordul de preluare în administrare a imobilului, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276; Propunem: Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local care să aprobe: 1. Transmiterea imobilului, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276, având destinaţia de spital, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică- Ginecologie „dr. Dumitru Popescu” Timişoara. Cod. FP53-01ver

2. Schimbarea destinaţiei imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27 înscris în C.F. nr. 6091 Timişoara, top nr. 12276 din „Casă cu 1 etaj” în „Spital cu 1etaj”

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ PT. ŞEF SERVICIU, Ing. Călin Pîrva

ÎNTOCMIT, Sing. Ioana Ciucur AVIZAT, Serviciul Juridic Jr. Mirela Lasuschevici Cod. FP53-01ver