keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/26.04.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate"

26.04.2005

Hotararea Consiliului Local 200/26.04.2005
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2005-4855/18.03.2005 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate", potrivit proiectului P06/06/2004, întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_fantani.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2005-4855/18.03.2005 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara s-a confruntat cu mari necesităţi de natură edilitar gospodărească şi în mod special cu alimentarea cu apă potabilă.Până la soluţionarea problemelor majore de alimentare cu apă şi luându-se în considerare faptul că apa este o sursă vitală sănătăţii populaţiei precum şi având în vedere solicitările exprese ale cetăţenilor, se impune executarea unor foraje de alimentare cu apă pe mai multe amplasamente din municipiul Timişoara, respectiv :

1. Zona de locuinţe-strada Polonă ; 2. Zona de locuinţe Gara de Nord pe strada Gh. Bariţiu ; 3. Zona de locuinţe Dâmboviţa pe strada Ion Barac ; 4. Zona de locuinţe -strada Mureş, 5. Zona Circumvalaţiunii pe strada Gh. Lazăr ; 6. Zona de locuinţe Simion Bărnuţiu pe strada Renaşterii ; 7. Zona de locuinţe Calea Lipovei pe strada Holdelor( str. Pasteur); 8. Cartier Ghiroda Nouă pe Aleea Ghirodei ; 9. Cartier Fratelia pe strada Aluniş 10. Calea Chişodei

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Alimentare cu apă. Fântâni publice forate” se face din bugetul local propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P/06/06/2004 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P.

IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU Dact : ML/ Ex:2

Atasament: Anexa_-_fantani.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

“Alimentare cu apă. Fântâni publice forate” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală: 4.038.000 mii lei 107.168 EURO - construcţii-montaj : 2.559.669 mii lei 88.343,55 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei - anul I 4.038.000 mii lei / 2.559.669 mii lei

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate :

• Număr de fântâni publice cu foraje 10 bucăţi • Debit de apă captat pe buc/total 3,41/34,10 mc/h • Conducte de apă 220 m • Canalizare 150 m

Preţul de cost mediu 403.800 mii lei/buc

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU

Red.ML Ex.1