keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă"

26.04.2005

Hotararea Consiliului Local 199/26.04.2005
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2005-4853/18.03.2005 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate, "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă", potrivit proiectului P12/2004 întocmit de S.C. "DELTA PROJECT" S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_SF-canalizare_str._Polona.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2005-4853/18.03.2005 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi la zona de locuinţe - strada Polonă.

Această deficienţă impune realizarea unei reţele de canalizare în această zonă.

Reţeaua proiectată de lungime de cca. 1.588 m va canaliza apele uzate menajere provenite din zona de locuinţe şi apele meteorice de pe strada Polonă, fiind conduse la o staţie de pompare .Conducta de refulare este în lungime de cca. 490 m, din polietilenă PE-HD cu De = 315 mm şi se va racorda la un cămin de liniştire situat pe strada I. Slavici.

Racordarea la canalul Dn =800mm ce se va executa pe strada I. Slavici prin programul ISPA se realizează prin intermediul unui canal în lungime de 44 m din tuburi PAFSIN cu Dn 500 mm.

Prin această investiţie se vor rezolva gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier, beneficiarii investiţiei fiind aproximativ 5.000 locuitori ai municipiului Timişoara.

Valoarea totală a investiţiei ,,Sistem major canal -zona de locuinţe - strada Polonă” este estimată la 37.263.902,8 mii lei (cu TVA), respectiv 903.630,2 Euro.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Sistem major canal – zona de locuinţe- strada Polonă” se face din bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 12/2004 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC

ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P. ŞEF BIROU HIDROTEHNIC IOAN GANCIOV MARIUS ONETIU

AVIZAT JURIDIC Red:ML Dact : ML Ex:2

Atasament: Anexa_SF-canalizare_str._Polona.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Sistem major canal –zona locuinţe- strada Polonă” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 37.263.902,8 mii lei / 903.630,2 Euro - construcţii - montaj: 30.644.510,7 mii lei / 743.113,4 Euro

Evaluarea investiţiei în mii lei - anul I 18.631.951,4 mii lei /15.322.255,5mii lei 451.815,1euro / 371.556,7 euro - anul II 18.631.951,4 mii lei /15.322.255,5mii lei 451.815,1euro / 371.556,7 euro Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Capacităţi realizate :

• Debit transportat min Q = 22 dmc / sec max Q =110dmc / sec

• Canal L = 688 m, De 315 mm din PVC

L = 186 m, De 400 mm din PVC L = 714 m, Dn 500 mm din PAFSIN

L = 490 m, D = 315 mm din PE-HD

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU

Dact:ML Ex.1