keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/04.06.2020 Privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 199/04.06.2020
Privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -1650 / 26.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -1650 / 26.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-1650/27.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2020 -1650 / 26.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de serviciile abilitate;
Luând în considerare Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32, cu nr. cad. 413089 (nr. top. vechi 16928), înscris în CF nr. 413089 Timişoara (CF vechi 8465) de la 904 mp (suprafaţa înscrisă în cartea funciară), la 896 mp (suprafaţa măsurată), în vederea înscrierii imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform documentaţiei întocmite de SC AB-CAD SRL, Proiect nr. 13/2020, recepţionată la O.C.P.I. Timiş cu Procesul Verbal de Recepţie nr. 1229/19.05.2020, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre constituind Anexa 1 şi Anexa 2.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -1650 / 26.05.2020

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor

Vladimirescu nr.32

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 - 1650/26.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, facem următoarele precizări:   Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, cota de 63/113. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C. AB-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului de la 904 mp la 896 mp, aşa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia din teren şi se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI.

Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI, completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, art. 29 și art.33.

Conform prevederilor Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru, în baza de date ANCPI, este necesară punerea în concordanță a suprafeței înscrise în cartea funciară cu suprafața măsurată. Se va lua în considerare Proiectul nr.13/2020, respectiv Documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650/22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020.

De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014, modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL, art.8, alin. (u), în care se solicită rectificarea erorilor din actul de reapartamentare autentificat sub nr. 221/01.02.2012 de BNP Bora Maria din care să rezulte că suprafața măsurată a terenului este de 896 mp.   Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC2020-1650/26.05.2020 asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată. Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2020- 1650/26.05.2020, parcela de teren înscrisă în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928), nu este revendicată în baza legilor fondului funciar. În evidența informatizată a Biroului Clădiri Terenuri II Vest nu figurează depuse cereri de revendicare conform Legii 10/2001, art.21, alin.2,3 și nici cereri depuse în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, modificată și completată cu O.U.G.nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.    În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu nr.32, înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

CT2020 -1650 / 26.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32

1. Descrierea situaţiei actuale:   Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat în spl. Vladimirescu nr.32, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L. , imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu public, cota de 63/113. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C. AB-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului aşa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia din teren şi se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI. 3. Alte informații: Se va lua în considerare Proiectul nr. 13/2020, respectiv documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650 / 22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020. De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014, modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL. 4. Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32 , înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate.  PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA                                                   Cod FO53‐03,Ver.2 

Atasament: Vladimirescu_32_plan.pdf

Plan de situatie Scara 1:500 o O m <+ e 478700|0 trotuar N N 09" A. SITUATIA CONFORM C.F. f. i Ra NR.C.F.|NR.TOP. Descriere imobil supra Proprietar Sarcini e mp E i EL dna in favoarea A SE 1998 emis de NP Sichi | i ct notarial nr. 01, emis de ichim d 413089 | Teren intravilan cu constructia C1 | 904 ROI SIDE intabulgre drept de cota actuala 9/113 - E incf. "17 erent ap. SE Fu act notarial nr.382/29.01.1998 emis de NP Sichim AR AI PRR sabii B3.-Intabulare drept de proprietate incheiere nr. 25599/01.10.2003, 1 „ 171949, -10. dobandit prin conventie, cota actuala 50/113 (teren aferent SAD |Contract de ipoteca AUT 2219/14.10.2014 400/904mp) lemis de Malescu Simona Mariana SC GRAFOPRINT SRL Timisoara BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI 155380/27.09.2013 __ | EXIMBANK SA act normativ nr. HG 849/19.10.2009 emis de Guvernul Romaniei |Contract de ipoteca imobiliara nr. 16D-ATM B11.-Intabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actualadin 14,12.2016 AUT. sub 7091/14.12.2016 63/113(504/804mp) emis de Romanu Claudiu-Valentin MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA Contract de ipoteca imobiliara nr. 3K-ATM din 29.09.2017 AUT. sub nr.5945/29.09.2017 emis de Romanu Claudiu-Valeniin BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA B. SITUATIA DUPA RECTIFICARE SUPRAFATA Supraf. A RE NR.C.F.|NR.TOP. Descriere imobil Proprietar Sarcini mp 413089 Timisoara Prezentul document recepţionat este valabil însoţit de procesul-verbal de recepţie nr.1229/19.05.2020. Documentatie tehnica nr.70059/19.05.2020 Teren intravilan cu constructia C1 in c.f. 413089-C1 413089 896 4094/11.11.1996 BRE de administrare in favoarea R.A.URBIS TIMISOARA 138297/04.11,2009 act notarial nr.392/29.01,1998 emis de NP Sichim B3.-Intabulare drept de proprietate incheiere nr. 25599/01.10.2003, dobandit prin conventie, cota actuala 400/896 (teren aferent SAD ) SC GRAFOPRINT SRL Timisoara 155360/27.09.2013 act normativ nr. HG 849/19.10.2009 emis de Guvernul Romaniei B11.-Intabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 496/904mp MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public 138297/04.11.2009 Act notarial nr.392/29.01.1998 emis de NP Sichim Intabulare drept de folosinta, cota actuala 9/113 teren aferent ap.3 (72/904mp) 171930, 171949, 171904/15.10.2014 [Contract de ipoteca AUT 2219/14.10.2014 emis de Malescu Simona Mariana BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA [Contract de ipoteca imobiliara nr. 16D-ATM din 14,12,2016 AUT. sub 7091/14.12.2016 lemis de Romanu Claudiu-Valentin BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA [Contract de ipoteca imobiliara nr. 3K-ATM din 29.09.2017 AUT. sub nr,5945/29.09.2017 lemis de Romanu Claudiu-Valentin BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA imobil nr. top. 16928 Nr. COORDONATE pct. Y(m] X[m] = EXYerYu) LEGENDA: a “Stalp efecte 1] 478729.957 | 204866.029 2 cota punct 2 | 478752.287 | _204871.396 3[ 4787335444 | _204873.850 S1 4 | 4787399865 | 204888.467 O punctstote 5 | 478705.536 | 204902.747 6 | 478656.685 | 204880.236 7 | 478709.436 | 204874.706 Const antin Bora Semnat digital de Constantin Bora Data: 2020.05.18 15:38:34 +03'00' Lenuta Rodina *fesponsabilitatea identificarii corecte a planurilor parcelare si a determinarilor topografice revine persoanei autorizate Lenuta Rodina c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS, cn=Lenuta Rodina, serialNumber=RL155, givenName=Lenuta, sn=Rodina, 2.5.4.97=10149310 2020.05.19 10:44:48 +03'00' SC AB-CAD SKkL Seria RO-B-J nr. 1611/30.08.2019 Timisoara, str. V. Alecsandri nr.7 Telefon: 0256/430449, 0722373074 4 A Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru alocare nr. cadastral pentru rectificare suprafata, imobil inscris in c.f. 413089 Timisoara, str. T. Vladimirescu nr.32. Beneficiar: SC GRAFOPRINT SRL TIMISOARA Pr, nr. 13/2020 Sef proiect ing. ţii e 1: 500 PLAN DE SITUATIE EI i 1: 5000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA îng.Bora Constantin Desenat ling. Hodis Zoia (N Seria RO-B-F nr. 0324/26.10.2010 — Masurat _ |ing. Golumbu Vlad ianuarie 2020 Plansa nr. 01-1

Atasament: Vladimirescu_32_PV.pdf

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara ANCPI FI Adresa BCPI: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1229 / 2020 Întocmit astăzi, 19/05/2020, privind cererea 70059 din 13/04/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr... din ........ 1. Beneficiar: SOCIETATEA "GRAFOPRINT" S.R.L. 2. Executant: Bora Constantin 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentatie tehnica pentru alocare nr. cadastral pentru rectificare suprafata, imobil inscris in c.f. 413089 Timisoara, str. T. Vladimirescu nr.32, conform Certificatului de Urbanism nr. 247/11.02.2020 emis de Primaria Timisoara, S=896mp 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS conform avizului de incepere a lucrărilor: Număr act [Data act ipact mitent pad 19.05.2020 j|nscris sub semnatura privata |Bora Constantin memoriu |19.05.2020 |nscris sub semnatura privata Bora Constantin 1 pad 19.05.2020 |inscris sub semnatura privata Bora Constantin calcul 19.05.2020 inscris sub semnatura privata Bora Constantin calcul 19.05.2020 |nscris sub semnatura privata [Bora Constantin cerere 10.04.2020 [certificat grefa Bora Constantin plan c.f. 19.05.2020 |nscris sub semnatura privata lBora Constantin dxf 19.05.2020 inscris sub semnatura privata |Bora Constantin plan c.f. 19.05.2020 |inscris sub semnatura privata IBora Constantin 247 11.02.2020 [act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI 413089 05.12.2019 act administrativ BCPI TIMISOARA borderou 10.04.2020 |inscris sub semnatura privata |Bora Constantin | Așa cum sunt atașate la cerere, 5. Concluzii: Pentru procesul verbal 1229 au fost recepționate 1 propuneri: * Documentaţie tehnică pentru obţinerea Hotărârii Consiliului Local în scopul “Alocare număr cadastral pentru rectificare suprafaţă”, conform Certificat de urbanism nr. 247/11.02,2020, localitatea Timişoara, U.A. T. Timişoara. Ridicarea topografică priveşte imobilul cu nr. cadastral 413089 (nr.top.16928), Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.32, localitatea Timişoara, U.A.T. Timişoara. Suprafaţa măsurată 896 mp (suprafaţa din act 904mp). Documentaţia se încadrează în prevederile normativelor în vigoare. 6. Erori topologice față de alte entități spațiale: |dentificator [Tip eroare Mesaj suprapunere Nu există erori topologice, Lucrarea este declarată Admisă Inginer Șef Inspector “ LENUTA RODINA Lenuta Rodina L t <=RO, o=OFICIUL DE e n u a CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS, cnzLenuta Rodina, serialNumber=RL 155, givenName=Lenuta O | n a sn=Rodina, 25.4 97=10149310 2020.05.:9 10:43:22 +03'00' Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1