keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/25.05.2010 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în Timişoara, Bv. Cetatii nr. 1, str. W. Shakespeare nr. 37, str. Preyer nr. 16, str. Pop de Băsesti nr. 7

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 188/25.05.2010
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în Timişoara, Bv. Cetatii nr. 1, str. W. Shakespeare nr. 37, str. Preyer nr. 16, str. Pop de Băsesti nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-8517/14.04.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997 prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştala cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I..

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2010-8517/ 14.04.2010

ANEXA Privind terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite in

baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997, ce trec din domeniul public în domeniul privat al

municipiului Timişoara

NR. CRT.

ADRESA NR. CF

NR. TOP.

1 Str. Preyer nr. 6 8530 16668 2 Str. Shakespeare nr. 37 421539 1183/633/1 3 Str. Pop de Basesti nr. 7 8346 17450

4 Bd. Cetăţii nr. 1 10930 26601

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Călin N. Pîrva Întocmit, Ing. Alin Stoica

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU Primar SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2010-8517/ 14.04.2010 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurilor aferente

imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, Bv. Cetatii nr. 1, str. W. Shakespeare nr. 37, str. Preyer nr. 16, str. Pop de Băsesti nr. 7

Urmare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 45 din 24.02.2009, terenurile aferente

imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, pot fi concesionate în vederea extinderii construcţiilor existente. Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeaşi adresă poştala cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I. Terenul necesar extinderii se va concesiona fără licitaţie publica, pe durata de 49 de ani.

Prin adresa cu nr. DP2010-2977/19.03.2010, d-na Talpă Gabriela, proprietar al imobilului – construcţie situat în str. W. Shakespeare nr. 37, înscris în CF nr. 421539, nr. top. 1183/633/1 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, în vederea extinderii locuinţei.

Prin adresa cu nr. DP2010-3472/02.04.2010, d-l Mochnacs Gheorghe, coproprietar al imobilului – construcţie situat în Bd. Cetăţii nr. 1, ap. 1, înscris în CF. col. nr. 10930, nr. top. 26601 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, în vederea extinderii locuinţei.

Prin adresa cu nr. D72009-4633/03.06.2009, d-na Vătafu Jana şi Vătafu Ghe., coproprietar al imobilului – construcţie situat în str. Preyer nr. 16, ap. 2b înscris în CF. col. nr. 8530, nr. top. 16668 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, în vederea extinderii locuinţei.

Prin adresa cu nr. DP2010-2813/16.03.2010, d-na Bardeanu Daniela, proprietar al imobilului – construcţie situat în str. Pop de Basesti nr. 7, ap. 7, înscris în CF. col. nr. 8346, nr. top. 17450 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren – inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, în vederea extinderii locuinţei.

Având în vedere faptul că terenurile aferente imobilelor mai sus menţionate au fost incluse în domeniul public al Municipiului Timişoara, este necesar trecerea acestora în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea concesionării lor.

Menţionăm că potrivit adresei nr. DP2010-2977/11.05.2010 a Serviciului Juridic, pentru aceste imobile nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată.

De asemenea arătăm faptul că aceste imobile nu fac obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, Legii 1/2000 şi a Legii 247/2005, conform adreselor nr. D72009- 4633/16.07.2009, DP2010-2813/23.03.2010, DP2010-3472/27.04.2010 şi DP2010- 2976/23.03.2010 a Direcţiei Patrimoniu şi DP2010-2977/26.03.2010, DP2010- 3472/19.04.2010, DP2010-2813/24.03.2010 şi D72009-4633/14.07.2009 a Serviciului Administrare Fond Funciar.

În vederea întocmirii procedurii de concesionare şi a creării cadrului legal a acesteia, faţă de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul

public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, situate în Timişoara str. Prayer nr. 6 înscris în CF nr. 8530, nr. top. 16668, în suprafaţă de 747 m.p., str. Schakespeare nr. 37, înscris în CF. 421539, nr. top. 1183/633/1, în suprafaţă de 538 m.p., bd. Cetăţii nr. 1 înscris în CF. col. nr. 10930, nr. top. 26601 şi str. Pop de Basesti nr. 7, înscris în CF nr. 8346, nr. top. 17450.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ

ŞEF SERVICIU,

Ing. Călin N. Pîrva

AVIZAT Serviciul Juridic

Şef serviciu,

Cj. Mirela Lasuschevici

FP 5301 ver. 1