keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 706/20.12.2018 privind aprobarea de către Consiliul Local a preturilor maximale negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 706/20.12.2018
privind aprobarea de către Consiliul Local a preturilor maximale negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC 2018 - 27555 / 20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 27556 / 20.11.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din 21.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 27556 / 20.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.5.2.(1) din contractul nr. SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A.;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Lulciuc Adrian - Răzvan;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Moşiu Simion;
Având în vedere Procesul -verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 20.12.2018;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (c) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă de către Consiliul Local preţurile maximale negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul nr. SC2017-14663/15.06.2017 - "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. cu preţurile negociate conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Pentru anexele prezentate, cu poziţiile şi valorile estimate, se va respecta legea achiziţiilor publice, urmând ca COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A să demareze o procedură de achiziţii publice pentru poziţiile care se adaugă acum la contract.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărârea se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Managementul Calităţţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2_-_Adresa_catre_PMT_ptr_negociere_materiale_12.11.2018.pdf

colberm r. compania locală de termoficare Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Referitor la Contractul de executie lucrari nr. SC2017-14663 din data de 15.06.2017 pentru activitatea de „Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administratia municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare” va înaităm urmatoarele liste de materiale in vederea negocierii preturilor acestora : 1.Lista materiale instalatii electrice -6 pag. 2.Lista materiale si echipamente instalatii -suplimentare -13 pag. 3.Lista materiale si echipamente instalatii -37 pag. 4.Lista materiale suplimentare constructii -7 pag. S.Lista stingatoare incendiu- incarcare, verificare, reparare -l pag. 6.Lista materiale de constructii transport si utilaje —inchirieri spatii -4 pag. Director Servicii Logistic Şef Departament Investiții Mentenanţă ing. Sergiu Andra VA pF ing.Adrian Faur Timişoara, 300092 + Str Episcop Joseph Loncici n. 4 + Tel: 0256435 724 + 0256 434 614 + Fax: 0256 431 616 E-mal: ofice(Qcolterm.o * marketing Qoolter "e hi grijă de calitatea aerului pe care1] respiri! www.colterm.

Atasament: PV.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL SCOLI- SPITALE SC2018-25825/15.11.2018

PROCES – VERBAL din data 15.11.2018

Încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei constituite în baza Dispoziţiei nr.1208/10.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi a Comisiei SC COLTERM SA, constituită în baza Deciziei nr.1694/09.11.2018 a Directorului General al Companiei Locale de Termoficare Municipiul Timişoara reprezentat de:

Preşedinte: Marius Duma -Consilier Serviciul Şcoli Spitale- prezent Membrii: - Anca Lăudatu- Consilier Serviciul Şcoli Spitale - prezent

- Florin Răvăşilă -Director Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est- prezent - Costa Mihai - Şef Birou Sport Cultură- prezent - Vlad Dobai - Consilier Serviciul Şcoli Spitale - prezent - Caius Şuli - Şef Birou Serviciul Juridic - prezent - Anca Cozma - Consilier Direcţia Economică Biroul Evidenţă Patrimoniu -absent - Dan Florian Tudor- Prof.Dr. Ing.- Reprezentant UPT- Fac. de Constructii - prezent

Secretar: Ioana Ciucur- Consilier Serviciul Şcoli Spitale- prezent Compania Locale de Termoficare COLTERM S.A reprezentată de: Director producţie- Golu Mihai - prezent Şef Departament Investiţii Mentenaţă– Sergiu Andra- prezent ORDINEA DE ZI Negocierea preţurilor resurselor materiale pentru completarea prin act adiţional a Contractului de lucrări nr. SC2017-14663/15.06.2017 încheiat cu Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A-“Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, către COLTERM SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, in baza solicitarii nr. SC2018-016296/10.07.2018.

Ţind cont de faptul în cadrul şedinţei din 02.11.2018, comisia de negociere împreună cu reprezentanţi SC COLTERM SA nu au finalizat negocierea preţurilor, întrucât s-a constatat că nu au fost depuse oferte de la furnizorii externi pentru toate componentele studiului de piaţă, iar un numar de resurse pentru care furnizorii externi indicau posibilitatea achizitionarii la un pret mai mic decât cel prezentat de către SC COLTERM SA în cadrul ofertei SC2018-016296/10.07.2018, s-a hotărât reprogramarea şedinţei. În cadrul şedinţei din 15.11.2018 au fost analizate şi discutate propunerea preţurilor resurselor materiale solicitate de către COLTERM SA pentru suplimentarea celor negociate în cadrul şedinţelor de negociere de la data încheierii contractului mai sus menţionat şi pana la data prezentului. Au fost comparate preţurile resurselor materiale prezentate de către S.C COLTERM S.A menţionate, cu preţurile unitare a resurselor ofertate de furnizori externi, ca urmare a repostarii studiului de piaţă realizat de Municipiul Timişoara în perioada 12.11.2018-14.11.2018 Analizand documentele menţionate, părţile au constatat că:

- au fost depuse oferte de la furnizorii externi pentru toate componentele studiului de piaţă.

- SC COLTERM SA, prin adresa nr. SC2018-026693 / 12.11.2018, a înaintat o nouă ofertă de preţuri unitare actualizate conform celor hotărâte de catre Comisie în cadrul şedinţei din 02.11.2018;

Analizand documentele mai sus menţionate, s-a constatat că preţurile unitare ale resurselor care fac obiectul negocierii în cadrul sedinţei sunt mai mici decât cele obţinute ca reper în cadrul studiului de piaţă efectuat şi pe cale de consecinţă, părţile au fost de acord în unanimitate cu tarifele menţionate în anexele 1,2,3,4,5 şi 6 la adresa nr. SC2018-026693 / 12.11.2018, ce constituie anexă la prezentul proces verbal. În urma constatării celor de mai sus comisia a hotărât :

1. Înaintarea spre analiza şi aprobarea de către Consiliului Local al Muncipiului Timişoara a preţurilor resurselor suplimentare la contractul de lucrări SC2017-14663/15.06.2017 încheiat cu Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

COMISIA DE NEGOCIERE Municipiul Timişoara reprezentat de:

Preşedinte: Marius Duma -Consilier Serviciul Şcoli Spitale-…………………………………….

Membrii: - Anca Lăudatu- Consilier Serviciul Şcoli Spitale …………………………………….

- Florin Răvăşilă -Director Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est- ………...

- Costa Mihai - Şef Birou Sport Cultură-……………………………………………...

- Vlad Dobai - Consilier Serviciul Şcoli Spitale………………………………………

- Caius Şuli - Şef Birou Serviciul Juridic – …………………………………………..

- Anca Cozma - Consilier Direcţia Economică Biroul Evidenţă Patrimoniu -absent

- Dan Florian Tudor- Prof.Dr. Ing.- Reprezentant UPT- Fac. de Constructii ……….

Compania Locale de Termoficare COLTERM S.A reprezentată de: Director producţie- Golu Mihai……………………………………………………………………

Şef Departament Investiţii Mentenaţă– Sergiu Andra ……………………………………………

Secretar, Ioana Ciucur

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL SCOLI-SPITALE SC2018– 27556 / 20.11.2018

Raport de Specialitate

Privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018;

Facem următoarele precizări privind starea de fapt: Prin Hotarârea Consiliului Local nr.188 din 12.05.2017 au fost aprobate preturile unitare negociate pentru

resursele rezultate din analiza initială a lucrărilor minime de executat in cadrul Contractului nr.SC2017- 14663/15.06.2017 - “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

Prin adresa nr. SC2018-016296/10.07.2018 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. solicită completarea resurselor negociate cu resurse care nu au fost negociate initial însă a căror folosire este necesară în cadrul ofertelor şi situaţiilor de lucrari aferente indeplinirii contractului incheiat intre parti.

Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la prezenta, a stabilit acceptarea tarifului unitar al resurselor asa cum au fost prezentate in adresa cu nr. SC2018- 026693/12.11.2018 a COLTERM SA, Anexa 2 la prezenta.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate înaintăm spre aprobarea Consiliului Local: 1. Aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea contractului nr. SC2017-14663/15.06.2017, încheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la prezenta; 2. Încheierea unui act adiţional la Contractul nr.SC2017-14663/15.06.2017 - “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. cu preţurile negociate conform Anexa 2 la prezenta;

Sef Serviciu Scoli - Spitale Consilier Anca Laudatu Marius Duma

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC 2018– 27555 / 20.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-

14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in

administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte

mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018

Prin adresa nr. SC2018-016296/10.07.2018 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE

COLTERM S.A. solicită completarea resurselor negociate cu resurse care nu au fost negociate initial însă a căror folosire este necesară în cadrul ofertelor şi situaţiilor de lucrari aferente indeplinirii contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017 incheiat intre parti

Exista contract nr.SC2017-14663/15.06.2017 pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

Tinând cont de posibilitatea folosirii de resurse materiale, echipamente si utilaje in functie de necesar, pentru folosirea lor în cadrul ofertelor şi situaţiilor de lucrari aferente indeplinirii contractului incheiat intre parti;

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, încheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Şef Serviciu Şcoli - Spitale Anca Lăudatu

Atasament: Anexa_2_3.pdf

Anexa 3

Pret unitar Lei( f.t.v.a)

0 1 2 3

1 Butelie gaz buc 5,54 2 Butelie multigaz 300/600 ml buc 24,22 3 Butelie supergaz buc 8,92

4 Oxigen tehnic gazos imbuteliat STAS 2031 CLASA A mc

4,18

5 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)STAS 102-63 kg

19,25

6 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25

kg 13,75

7 Electrozi 2.5 mm kg 9,90 8 Electrozi 3.25 mm kg 4,40 9 Contor apa rece DN25 buc 289,63

10 Contor apa rece DN15 buc 156,88 11 Contor apa rece DN20 buc 193,09 12 Contor apa rece DN15 buc 156,88 13 Contor apa rece DN20 buc 193,09 14 Contor apa rece DN25 buc 482,72 15 Dop probe rosu 1/2" buc 4,15 16 Dop probe albastru 1/2" buc 4,15 17 Teava cupru colac preizolata ø15x1 mm m 16,85 18 Teava cupru colac preizolata ø18x1 mm m 22,46 19 Teava cupru colac preizolata ø22x1 mm m 39,81 20 Garnitura clingherit plata 1/2" buc 0,33 21 Garnitura clingherit plata 3/4" buc 0,39 22 Garnitura clingherit plata 1" buc 0,64 23 Garnitura clingherit plata 1 1/4" buc 0,84 24 Garnitura clingherit plata 1 1/2" buc 1,03 25 Garnitura clingherit plata 2" buc 1,27 26 Silicon 450 gr buc 27,46 27 Pistol pentru silicon buc 17,48 28 Pistol pentru spuma buc 76,54 29 Oglinda curbata mp 275,00 30 Pompa ape murdare 550 W buc 452,93 31 Inaltator din inox pentru sifon de pardoseala buc 24,78 32 Cismea stradala cu protectie la inghet, racord 3/4" buc 1091,20 33 Cutie hidrant neechipata 500x500x140 mm buc 165,00 34 Cutie hidrant neechipata 500x550x200 mm buc 170,50 35 Cutie hidrant neechipata 650x550x200 mm buc 192,50

36 Cutie hidrant interior cu loc pentru stingator 800x650x240 mm

buc 273,90

Colterm S.A Timisoara Departamentul Investitii Mentenanta

Materiale si echipamente instalatii - suplimentare 05.11.2018

Nr.crt. Denumire produs UM

1

37 Cutie hidrant interior cu loc pentru stingator 860x610x250 mm

buc 283,80

38 Rola furtun tip C cu racorduri legate 20m buc 138,66 39 Robinet hidrant cu racord fix tip C buc 120,17 40 Teava de refulare tip C cu racord fix buc 25,88 41 Teava de refulare tip C cu perdea si racord fix buc 44,83 42 Teava de refulare tip C cu robinet si racord fix buc 61,47 43 Teava de refulare cu jet reglabil tip C buc 86,90 44 Teava de refulare cu robinet ajutaj tip C buc 93,50 45 Teava de refulare tip B cu racord fix buc 38,50 46 Teava de refulare tip B cu robinet buc 184,80

47 Teava de refulare tip B cu perdea de apa si robinet buc

217,80

Teava de refulare tip C cu perdea de apa si robinet buc 206,80

48 Cutie hidrant complet echipata conform SR EN 671-2, 500x500x140 mm

buc 770,00

49

Hidrant cu furtun semirigid D-33 complet echipat cu locas stingator P6, SR EN 671-1 lateral, 600x1000x340 mm

buc 1868,90

50 Hidrant de incendiu suprateran DN 100, PN 16, tip C, racord 2xB 2.1m, A.I. 1.25 m

buc 2283,19

51 Detector curgere apa si semnalizare zona incendiu DN 65

buc 1294,12

52 Detector curgere apa si semnalizare zona incendiu DN 100

buc 1294,12

53 Detector curgere apa si semnalizare zona incendiu DN 150

buc 1294,12

54 Detector curgere apa si semnalizare zona incendiu DN 80

buc 1294,12

55 Vana cu sertar antiincendiu cu flansa captusita cu rasina epoxy DN150. PS10/16

buc 2726,89

56 Accesoriu monitorizare pozitie deschis/inchis pt vana cu sertar antiincendiu DN80

buc 249,58

57 Accesoriu monitorizare pozitie deschis/inchis pt vana cu sertar antiincendiu DN150

buc 258,82

58 Cot pentru hidrant subteran DN 100 PN16 buc 155,29 59 Cot pentru hidrant subteran DN 150 PN16 buc 423,50 60 Cot pentru hidrant subteran DN 80 PN16 buc 173,80 61 Cutie protectie hidrant subteran DN 100 buc 326,70 62 Cutie protectie hidrant subteran DN 80 buc 195,80 63 Electrovana hidrant DN 80 buc 2099,90

64

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 3 pompe (pompa pilot 3 mc/h, pompa activa 8 mc/h, pompa de rezerva de 8 mc/h), H=50m

buc

33000,00

65

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, 3 pompe (pompa pilot 3 mc/h, pompa activa 8 mc/h, pompa de rezerva de 8 mc/h), H=60m

buc

38500,00

66

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 3 pompe (pompa pilot 3 mc/h, pompa activa 16 mc/h, pompa de rezerva de 16 mc/h), H=60m

buc

440000,00

2

67

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 3 pompe (pompa pilot 3 mc/h, pompa activa 16 mc/h, pompa de rezerva de 18 mc/h), H=60m

buc

495000,00

68

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, , format din 3 pompe (pompa pilot 3 mc/h, pompa activa 36 mc/h, pompa de rezerva de 36 mc/h), H=60m

buc

55000,00

69

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 1 pompe (pompa activa 18 mc/h), H=70m

buc 60500,00

70

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 1 pompe (pompa activa 36 mc/h), H=70m

buc 66000,00

71

Grup pompare, complet echipat, inclusiv tablou de automatizare, format din 1 pompe (pompa activa 54 mc/h), H=60m

buc 71500,00

72 Hidrant portativ tip 1A buc 605,00 73 Hidrant portativ tip 1B buc 363,00 74 Hidrant portativ tip 1C buc 341,00 75 Hidrant portativ tip 2A buc 759,00 76 Hidrant portativ tip 2B buc 492,80 77 Hidrant portativ tip 2C buc 467,50 78 Racord fix tip A buc 60,50 79 Racord fix tip B buc 39,60 80 Racord fix tip C buc 20,90 81 Racord infundat tip A buc 58,30 82 Racord infundat tip B buc 41,80 83 Racord infundat tip C buc 30,80 84 Racord refulare tip A buc 148,50 85 Racord refulare tip B buc 71,50 86 Racord refulare tip C buc 39,60 87 Reductie A-B buc 71,50 88 Reductie B-C buc 40,70 89 Hidrant subteran DN100 PN10 buc 638,00 90 Hidrant subteran DN80 PN10 buc 616,00

91 Hidrant subteran DN100 cu protectie la rupere PN16 tip 1A-2B

buc 1867,80

92 Hidrant subteran DN80 cu protectie la rupere PN16 tip 1A-2B

buc 1537,80

93 Hidrant suprateran DN 80 PN10 buc 968,00 94 Lampa cu acumulator pentru semnalizare hidrant buc 53,90 95 Racord tip gheara pentru hidrant subteran DN 100 buc 420,20 96 Racord tip gheara pentru hidrant subteran DN 80 buc 294,80 97 Tambur cu furtun semirigid D-25, 20m buc 723,80 98 Tambur cu furtun semirigid D-33, 20m buc 1210,00 99 Ventil inchidere hidrant DN100 buc 294,80

100 Ventil inchidere hidrant DN80 buc 184,80

101 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- aer DN 100

buc 7469,00

102 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- aer DN 150

buc 9883,50

103 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- aer DN 200

buc 15941,20

3

104 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- apa DN 80

buc 2923,80

105 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- apa DN 100

buc 3278,00

106 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- apa DN 150

buc 4342,80

107 Aparat de control si semnalizare (ACS) sprinklere apa- apa DN 200

buc 6583,50

108 Debitmetru electronic pentru instalatii de incendiu DN150, domenii de debite 0.05…7000 l/min

buc 9779,00

109

Furtun flexibil sprinklere din INOX L=1000 mm, conexiune teava 1", conexiune sprinkler 1/2" sau 3/4"

buc 74,80

110

Furtun flexibil sprinklere din INOX L=1500 mm, conexiune teava 1", conexiune sprinkler 1/2" sau 3/4"

buc 97,90

111 Gong cu turbina hidraulica pentru aparat de control si semnalizare instalatie sprinkelere

buc 954,80

112 Turbina hidraulica pentru gong de alarmare sprinklere buc

536,80

113

Grup pompare incendiu format din 4 pompe: Pompa pilot de 3 kW(Q=1.6 l/s, H=85 m), doua pompe principale de 55 kW(Q=45 l/s, H=80 m), pompa de rezerva de 55 kW(Q=45 l/s, H=80 m)

buc

218735,00

114

Instalatie de preparare, dozare si stocare spuma aeromecanica pentru instalatie de incendiu (capacitate de incarcare de 500-1500 L solutie AFFF 3% la -15°C)

buc

52800,00

115 Ornamente sprinklere din crom pentru tavan aplicat buc

5,39 116 Protectie sprinkler grilaj cromat buc 32,84

117 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in sus 1/2", 68°C buc

24,15

118 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in sus 1/2", 79°C buc

27,26

119 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in sus 3/4", 68°C buc

28,40

120 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in sus 3/4", 79°C buc

29,61

121 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in jos 1/2", 68°C buc

23,98

122 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in jos 1/2", 79°C buc

26,38

123 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in jos 3/4", 68°C buc

23,98

124 Sprinkler cu montaj vertical cu capul in jos 3/4", 79°C buc

26,38 125 Sprinkler deversare spuma aeromecanica buc 211,20 126 Sprinkler ESFR20, 3/4" buc 294,80 127 Sprinkler ESFR K363, D25 buc 206,80

128 Vana fluture cu contacte electrice de pozitionare pentru ACS DN100

buc 720,50

129 Vana fluture cu contacte electrice de pozitionare pentru ACS DN150

buc 979,00

4

130 Vana fluture cu contacte electrice de pozitionare pentru ACS DN200

buc 1636,80

131 Vana fluture cu contacte electrice de pozitionare pentru ACS DN80

buc 679,80

132 Drencer SSP S15 1/2" buc 20,35 133 Drencer SSP S20 3/4" buc 21,45 134 Drencer SSU S15 1/2" buc 20,35 135 Drencer SSU S20 3/4" buc 21,45 136 Duza pulverizare apa incendiu tip spirala buc 90,20 137 Duza pulverizare apa incendiu tip cone buc 74,80 138 Duza pulverizare apa incendiu tip CEM buc 74,80 139 Duza pulverizare apa incendiu tip lama buc 74,80 140 Duza pulverizare spuma SSP/SSU buc 217,80 141 Electrovana solenoid drencere DN100 PN10/16 buc 4268,00 142 Electrovana solenoid drencere DN125 PN10/16 buc 5040,20 143 Electrovana solenoid drencere DN150 PN10/16 buc 5278,90 144 Electrovana solenoid drencere DN200 PN10/16 buc 8778,00 145 Electrovana solenoid drencere DN250 PN10/16 buc 9781,20 146 Electrovana solenoid drencere DN300 PN10/16 buc 10881,20 147 Electrovana solenoid drencere DN50 PN10/16 buc 1655,50 148 Electrovana solenoid drencere DN65 PN10/16 buc 1710,50 149 Electrovana solenoid drencere DN80 PN10/16 buc 2099,90 150 Electrovana cu servomotor DN 100 PN10/16 buc 2940,30 151 Electrovana cu servomotor DN 150 PN10/16 buc 3821,40 152 Electrovana cu servomotor DN 200 PN10/16 buc 4713,50 153 Electrovana cu servomotor DN 50 PN10/16 buc 2138,40 154 Electrovana cu servomotor DN 65 PN10/16 buc 2195,60 155 Electrovana cu servomotor DN 80 PN10/16 buc 2398,00

156 Centrala incendiu conventionala 2 zone, cutie plastic buc

505,01

157 Centrala incendiu conventionala 2 zone, cutie metalica buc

552,96 158 Centrala incendiu conventionala 4 zone buc 1016,58 159 Centrala incendiu conventionala 8 zone buc 1127,17 160 Centrala incendiu conventionala 16 zone buc 1183,17 161 Centrala incendiu conventionala 24 zone buc 1294,65

162 Detector conventional optic de fum si gradient temperatura

buc 111,23

163 Detector de fum fotoelectric buc 190,52 164 Detector de fum wireless buc 361,39 165 Detector de fum si CO wireless buc 468,34 166 Detector de fum, temperatura si CO buc 394,48 167 Detector de flacara cu infrarosu buc 1545,40 168 Buton de incendiu de exterior cu geam de sticla buc 381,83

169 Buton de incendiu conventional de interior cu geam de sticla

buc 54,88

170 Buton de incendiu de interior adresabil buc 253,14

171 Bariera optica de fum motorizata de la distanta 8-50 m buc

2037,56

172 Bariera optica de fum motorizata de la distanta 8-100 m

buc 2642,55

173 Sirena conventionala de incendiu de interior cu flash, rosie, 105 dB/1 m

buc 136,02

174 Lampa de semnalizare incendiu, tip LED buc 38,61

5

175 Sirena conventionala de incendiu de exterior cu flash, rosie

buc 138,14

176 Centrala detectie incendiu adresabila cu 1 bucla, 16 zone

buc 2505,73

177 Centrala detectie incendiu adresabila cu 1 bucla, 32 zone

buc 3169,76

178 Centrala detectie incendiu adresabila cu 1 bucla, 64 zone

buc 3276,48

179 Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle buc 3319,87

180 Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle, 96 zone

buc 3679,75

181 Centrala detectie incendiu adresabila cu 4 bucle buc 4381,80 182 Centrala detectie incendiu adresabila cu 8 bucle buc 5885,63 183 Soclu pentru detector de fum adresabil buc 10,67 184 Detector fum optic, adresabil buc 132,34 185 Detector analog adresabil de fum si temperatura buc 233,79

186 Sirena de interior adresabila alimentata din bucla, cu flash

buc 191,27

187 Sirena de exterior adresabila, cu flash buc 450,40 188 Buton de incendiu adresabil de interior buc 236,98 189 Buton de incendiu adresabil de exterior buc 765,71

190 Sursa de alimentare pentru sisteme de avertizare 27,6V/2A/2X17Ah/LCD

buc 1144,81

191 Sursa de alimentare pentru sisteme de avertizare 27,6V/3A/2X28Ah

buc 1099,11

192 Sursa de alimentare pentru sisteme de avertizare 27,6V/5A/2X17Ah

buc 1060,17

193 Acumulator 1.3AH/12V buc 26,51 194 Acumulator 2.4AH/12V buc 40,52 195 Acumulator 5AH/12V buc 59,41 196 Acumulator 7AH/12V buc 65,57 197 Acumulator 12AH/12V buc 121,11 198 Acumulator 18AH/12V buc 177,06 199 Fosa septica ecologica 2 persoane buc 1649,34 200 Fosa septica ecologica 2-3 persoane buc 1819,97 201 Fosa septica ecologica 3-4 persoane buc 1990,59 202 Fosa septica ecologica 4-5 persoane buc 2104,34 203 Fosa septica ecologica 5-6 persoane buc 2274,96 204 Fosa septica ecologica 6-7 persoane buc 2389,05 205 Fosa septica ecologica 7-10 persoane buc 3526,19 206 Fosa septica ecologica 11-15 persoane buc 5801,14 207 Fosa septica ecologica 16-25 persoane buc 7564,24 208 Fosa septica ecologica 26-35 persoane buc 10521,73

209 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 25 mm x 2,3 x De 75 mm

ml 42,00

210 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 32 mm x 2,9 x De 75 mm

ml 48,00

211 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 40 mm x 3,7 x De 90 mm

ml 53,00

212 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 50 mm x 4,6 x De 110 mm

ml 75,00

213 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 63 mm x 5,8 x De 125 mm

ml 90,00

6

214 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 75 mm x 6,8 x De 140 mm

ml 140,00

215 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 90 mm x 8,2 x De 160 mm

ml 165,00

216 Conducta preizolata flexibila PEX (SDR 11)-Pn 6 Ø 110 mm x 10 x De 180 mm

ml 200,00

217

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 25 mm x 3/4 " mm

buc 75,00

218

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 32 mm x 1 " mm

buc 85,00

219

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 40 mm x 1 1/4 " mm

buc 120,00

220

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 50 mm x 1 1/2 " mm

buc 150,00

221

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 63 mm x 2 " mm

buc 200,00

222

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 75 mm x 2 1/2 " mm

buc 550,00

223

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 90 mm x 3 " mm

buc 680,00

224

Cupla de capat cu filet exterior pentru PEX (SDR 11) - Pn 6 Ø 110 mm x 4 " mm

buc 810,00

225

Cupla de reductie (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 32 x 25 mm

buc 75,00

226 Cupla de reductie (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 40 x 32 mm

buc 150,00

227 Cupla de reductie (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 50 x 40 mm

buc 212,00

228 Cupla de reductie (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 63 x 40 mm

buc 500,00

229 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 25 x 25 x 25 mm

buc 95,22

230 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 32 x 32 x 32 mm

buc 217,35

231 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 40 x40 x 40 mm

buc 446,90

232 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 50 x 50 x 50 mm

buc 348,32

233 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 63 x 63 x 63 mm

buc 880,00

234 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 75 x 75 x 75 mm

buc 850,00

235 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 90 x 90 x 90 mm

buc 1580,00

236 Ramificatie T (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11)- Pn 6 110 x 110 x 110 mm

buc 1600,00

7

237

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 25 x 25 mm

buc 71,88

238

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 32 x 32 mm

buc 93,84

239

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 40 x 40 mm

buc 156,66

240

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 50 x 50 mm

buc 268,92

241

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 63 x 63 mm

buc 380,00

242

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 75 x 75 mm

buc 800,00

243

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 90 x 90 mm

buc 900,00

244

Cupla cot la 90º (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 110 x 110 mm

buc 1060,00

245

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 25 x 25 mm

buc 40,98

246

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 32 x 32 mm

buc 94,68

247

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 40 x 40 mm

buc 135,93

248

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 50 x 50 mm

buc 168,66

249

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 63 x 63 mm

buc 313,17

250

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 75 x 75 mm

buc 540,72

251

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 90 x 90 mm

buc 736,12

252

Cupla de legatura (imbinare presata) pentru PEX(SDR 11) - Pn 6 110 x 110 mm

buc 1111,41

253 Manson termocontractibil - Dext. manta = 75 mm buc

96,00 254 Manson termocontractibil - Dext. manta = 90 mm buc 102,00

255 Manson termocontractibil,- Dext. manta = 110 mm buc

114,00

256 Manson termocontractibil, - Dext. manta = 125 mm buc

120,00

8

257 Manson termocontractibil, - Dext. manta = 140 mm buc

150,00

258 Manson termocontractibil, - Dext. manta = 160 mm buc

180,00

259 Manson termocontractibil, - Dext. manta = 180 mm buc

220,00

260 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 90 x 75 mm

buc 242,18

261 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 110 x 90 mm

buc 266,09

262 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 125 x 110 mm

buc 297,46

263 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 140 x 125 mm

buc 324,54

264 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 160 x 140 mm

buc 361,57

265 Manson termocontractibil redus Dext. Manta = 180 x 160 mm

buc 378,56

266 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 75x75x75 mm

buc 736,00

267 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 90x90x90 mm

buc 736,00

268 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 110x110x110 mm

buc 759,00

269 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 125x125x125 mm

buc 782,00

270 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 140x140x140 mm

buc 837,20

271 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 160x160x160 mm

buc 837,20

272 Semicochilie pentru ramificatie T-PeX Dext. Manta= 180x180x180 mm

buc 1002,80

273 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 75 mm

buc 721,74

274 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 90 mm

buc 721,74

275 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 110 mm

buc 740,60

276 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 125 mm

buc 740,60

277 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 140 mm

buc 749,80

278 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 160 mm

buc 782,00

279 Semicochilie pentru coturi la 90º Dext. Manta= 180 mm

buc 782,00

280

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 75 mm

buc 156,90

281

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 90 mm

buc 1456,90

282

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 110 mm

buc 161,00

9

283

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 125 mm

buc 161,00

284

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 140 mm

buc 163,00

285

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 160 mm

buc 170,00

286

Kit etansare locala (include folii de etansare,dopuri si componentele spumei poliuretanice,fara manopera) Dext. manta = 180 mm

buc 170,00

287

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 57x4/125

m 87,88

288

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 63,5x4/125

m 93,97

289

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 76x5/140

m

122,62

290

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 89x5/160

m

142,47

291

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 114x6/200

m 205,62

292

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 139x6/225

m 248,26

293

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 168x7/250

m 327,13

294

Teava neagra preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 219x8/315

m

479,32

295

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 57x4/125

buc

126,94

296

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 63,5x4/125

buc

133,69

297

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 76x5/140

buc

194,18

298

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 89x5/160

buc

225,71

10

299

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 114x6/200

buc

297,65

300

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 139x6/225

buc

381,95

301

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 168x7/250

buc

534,00

302

Cot negru la 90 grd preizolat cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de intalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 219x8/315

buc

771,62

303

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 76x5/140 * 57x4/125

buc

219,90

304

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 89x5/160 * 76x5/140

buc

266,03

305

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 114x6/200 * 89x5/160

buc

349,03

306

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 139x6/225 * 114x6/200

buc

437,15

307

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 168x7/250 * 139x6/225

buc

615,43

308

Reductie neagra din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie 219x8/315 * 168x7/250

buc

809,38

309

Ramificatie din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie tip N 114x6/200 * 89x5x160

buc

531,87

310

Ramificatie din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie tip N 139x6/225 * 114x6/200

buc

693,97

311

Ramificatie din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie tip N 168x7/250 * 139x6/225

buc

939,25

312

Ramificatie din otel preizolata cu spuma poliuretanica in manta din polietilena de inalta densitate, cu fire de semnalizare avarii inglobate in izolatie tip N 219x8/315 * 168x7/250

buc

1377,70

11

313 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 125

buc 144,24

314 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 140 buc

154,94

315 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 160 buc

173,30

316 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 200

buc 220,22

317 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 225 buc

245,61

318 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 250 buc

285,83

319 Manson termocontractibil inclusiv izolarea locala D 315 buc

426,31

320 Caciula de capat inclusiv izolarea locala D 57/ 125 buc

70,91

321 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 63,5 / 125 buc

70,91 322 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 76 / 140 buc 73,79 323 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 89 /160 buc 86,12

324 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 114 / 200 buc

87,88 325 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 139 /225 buc 112,58 326 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 168 /250 buc 184,33

327 Caciula de capat inclusiv izolarea locala 219 / 315 buc

189,49 328 Teava PeXa 32x4.4 colac m 39,66 329 Teava PeXa 25x3.5 colac m 20,80 330 Teava PeXa 20x2.8 colac m 12,48 331 Teava PeXa 16x2 colac m 7,39 332 Racord prin compresie PeX 16x1/2" FE buc 8,78 333 Racord prin compresie PeX 20x1/2" FE buc 12,02 334 Racord prin compresie PeX 20x3/4" FE buc 14,79 335 Racord prin compresie PeX 26x1" FE buc 24,96 336 Racord prin compresie PeX 16x1/2" FI buc 8,78 337 Racord prin compresie PeX 20x1/2" FI buc 12,02 338 Racord prin compresie PeX 20x3/4" FI buc 14,79 339 Racord prin compresie PeX 26x1" FI buc 24,03 340 Racord prin compresie PeX 32x1" FE buc 79,03 341 Racord prin compresie PeX 32x1" FI buc 34,11 342 Cot prin compresie PeX 16x1/2" FI buc 11,55 343 Cot prin compresie PeX 20x3/4" FI buc 17,56 344 Cot prin compresie PeX 26x1" FI buc 28,66 345 Cot prin compresie PeX 16x1/2" FE buc 11,55 346 Cot prin compresie PeX 20x3/4" FE buc 17,56 347 Cot prin compresie PeX 26x1" FE buc 27,27 348 Racord dublu prin compresie PEX-AL 16-16 buc 14,79 349 Racord dublu prin compresie PEX-AL 20-20 buc 19,41 350 Cot dublu prin compresie PeX 16-16 buc 15,25 351 Cot dublu prin compresie PeX 20-20 buc 19,41 352 Teu PeX-Al prin compresie 16-1/2 FE-16 buc 17,56 353 Teu PeX-Al prin compresie 16-1/2 FI-16 buc 17,56 354 Teu PeX-Al prin compresie 16-16-16 buc 23,11 355 Teu PeX-Al prin compresie 20-20-20 buc 26,81

12

356 Teu PeX-Al prin compresie 20-16-20 buc 28,66 357 Teu PeX-Al prin compresie 32-1"FI-32 buc 212,61 358 Racord prin presare PeX 16x1/2" FE buc 6,75 359 Racord prin presare PeX 20x3/4" FE buc 11,55 360 Racord prin presare PeX 25x1" FE buc 26,16 361 Racord prin presare PeX 16x16 buc 10,82 362 Racord prin presare PeX 20x20 buc 13,87 363 Racord prin presare PeX 16x1/2" FI buc 9,24 364 Racord prin presare PeX 20x3/4" FI buc 13,40 365 Racord prin presare PeX 25x1" FI buc 31,06 366 Cot PeX prin presare 16x1/2" FI buc 10,72 367 Cot PeX prin presare 20x3/4" FI buc 19,78 368 Cot PeX prin presare 16x1/2" FE buc 17,10 369 Cot PeX prin presare 20x3/4" FE buc 18,49 370 Cot PeX prin presare cu suport (talpa) 16x1/2" FI buc 15,71 371 Teu PeX-Al prin presare 16-16-16 buc 17,10 372 Teu PeX-Al prin presare 20-20-20 buc 20,34 373 Teu PeX-Al prin presare 20-16-20 buc 24,03 374 Teu PeX-Al prin compresie 16-1/2" FI-16 buc 21,26 375 Teu PeX-Al prin compresie 20-1/2" FI-20 buc 20,34 376 Semiolandez PeX prin presare 16x1/2" FI buc 12,02 377 Semiolandez PeX prin presare 20x3/4" FI buc 20,34 378 Manson prin presare pentru PeX 16 buc 3,70 379 Manson prin presare pentru PeX 20 buc 4,16 380 Tija racordare PeX 16x2 cupru 15 x 300 mm buc 44,37

Intocmit:

ing.Sergiu Andra ing. Roxana Iova

Sef Departament Investitii Mentenanta:

13

Atasament: Anexa_2_4.pdf

Anexa 4

Incarcare,Verificare, Reparare - Stingatoare incendiu.

Octombrie 2018

Pret unitar

Lei( f.t.v.a)

0 1 2 3 I.

Manopera

1 STINGĂTOR PULBERE P1-P9 buc 19,50

2 STINGĂTOR CO2 G1-G5 buc 19,50

3 STINGĂTOR SPUMĂ SM6-SM9 buc 19,50

4 STINGĂTOR PULBERE P50-P100 28,00

5 STINGĂTOR SPUMĂ SM50-SM100 28,00

Materiale

1 FURTUN STINGĂTOR P buc 2,90

2 FURTUN STINGĂTOR SM

buc 3,50

3 FURTUN STINGĂTOR G5

buc 26,00

4 PÂLNIE STINGĂTOR G2 buc 8,00

5 MANOMETRU

buc 3,00

6 SIGILII STINGĂTOR buc 0,25

7 CENTURĂ PVC STINGĂTOR buc 1,00 8 CUI SIGURANŢĂ buc 0,80 9 VALVE CAP STINGĂTOR 3-12 KG buc 13,50

10 VALVE STINGĂTOR CO2 buc 25,00 11 ORING PENTRU VALVE buc 0,80 12 SPUMĂ MECANICĂ litri 10,00 13 PULBERE ABC kg 2,50 14 CO2 kg 4,00 15 Eticheta autocolanta 18cm x 4cm buc 0,65 16 Eticheta autocolanta 18cm x 10cm buc 1,2

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA INTOCMIT:

sing. Maria Popa

Nr.crt.

ing. Sergiu Andra

UMDenumire produs

Colterm S.A Timisoara Departamentul Investitii Mentenanta

Atasament: Anexa_2_5.pdf

ANEXA 5

Nr. crt.

Denumire produs UM [1]

Pret unitar estimat

Lei (fara T.V.A.)

0 1 2 3 1 Cablu torsadat TYIR /50 Ol-Al + 3x 16+ 1x25 ml 17

2 Cablu torsadat TYIR T2X 3x16+25 ml 16,5

3 Cablu torsadat TYIR T2X 3x25+16 ml 21

4 Cablu torsadat TYIR /50 Ol-Al + 3x35 + 1x16 ml 29,5

5 Cablu torsadat TYIR /50 Ol-Al + 3x50 + 1x35 ml 39

6 Cablu torsadat TYIR / T2X 50 OL-AL 3x70+1X35 ml 44

7 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ până la 16 mmp

ml 2,3

8 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 10,5

9 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 95-240 mmp

ml 25,5

10 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 300 mmp

ml 30

11 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 400 mmp

ml 39,6

12 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării bifilar cu secţ până la 35mmp

ml 12,5

13 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ până la 25mmp

ml 10,5

14 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 35- 95 mmp

ml 35,6

15 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 120-240 mmp

ml 77

16 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ până la 16 mmp

ml 9

17 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 39

18 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 95-240 mmp

ml 85

19 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ până la 10 mmp

ml 8

20 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 16- 35 mmp

ml 23

21 Cablu JT, Al, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 95-240 mmp

ml 161

22 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ până la 16 mmp

ml 11

23 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 15,5

24 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 95-240 mmp

ml 30

25 Cablu JT, Al,armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 300 mmp

ml 40

26 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării bifilar cu secţ până la 25mmp

ml 11

27 Cablu JT, Al,armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ până la 25mmp

ml 13

Instalatii electrice

28 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 35- 95 mmp

ml 41

29 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 120-240 mmp

ml 140

30 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ până la 16 mmp

ml 16

31 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 49

32 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 95-240 mmp

ml 161

33 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ până la10 mmp

ml 12

34 Cablu JT, Al, armat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 16-35 mmp

ml 25,5

35 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ până la 16 mmp

ml 10,5

36 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 25-95 mmp

ml 63

37 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 120-240 mmp

ml 221,3

38 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 300 mmp

ml 283,5

39 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 400 mmp

ml 348,5

40 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării bifilar cu secţ până la 25mmp

ml 62

41 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ până la 25mmp

ml 82

42 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 35- 95 mmp

ml 190

43 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 120-240 mmp

ml 450

44 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ până la 16 mmp

ml 48

45 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 220

46 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 95-240 mmp

ml 510

47 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ până la 10 mmp

ml 36

48 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 16- 35 mmp

ml 132

49 Cablu JT, Cu, nearmat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 95-240 mmp

ml 622

50 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ până la 16 mmp

ml 18,8

51 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 25-95 mmp

ml 72

52 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 120-240 mmp

ml 180

53 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 300 mmp

ml 214

54 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării monofilar cu secţ 400 mmp

ml 238

55 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ până la 25mmp

ml 38

56 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 35- 95 mmp

ml 175

57 Cablu JT, Cu, armat, fără întârziere la propagarea flăcării, cvadrifilar ACYABY 3x240+120mmp

ml 180

58 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării trifilar cu secţ 120-240 mmp

ml 400

59 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ până la 16 mmp

ml 47

60 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 25- 95 mmp

ml 239

61 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării cvadrifilar cu secţ 95-240 mmp

ml 550

62 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ până la 10 mmp

ml 40

63 Cablu JT, Cu, armat, cu întârziere la propagarea flăcării pentafilar cu secţ 16- 35 mmp

ml 151

64 Cablu JT, Cu, armat, fără întârziere la propagarea flăcării, cvadrifilar AC2XABY 3x240+120mmp

ml 180

65 proiector cu led 20W buc 69,322

66 fisa cu CP buc 3,025

67 prelungitor telescopic alu 0.7-2m buc 36,102

68 proiector cu led 50w buc 148,5

69 tub riflat D32mm/25ml rol 57,068

70 Conductor MYF 2.5 verde/galben rola

100m 81,323

71 Conductor MYF 2.5 rosu rola

100m 81,323

72 Conductor MYF 2.5 albastru rola

100m 81,323

73 Conductor MYF 1.5 rosu rola

100m 51,744

74 Conductor MYF 1.5 albastru rola

100m 51,744

75 Conductor MYF 1.5 verde/galben rola

100m 51,744

76 doza 4 module pentru GC buc 7,282

77 doza ramificatie GC 100x100 ST buc 3,751

78 set apelare din toalete buc 1170,4

79 cablu MYYM 5x10 m 22,649

80 teava corugata pentru instalatii electrice cu clasa de rigiditate 750N/mp Dext 110mmm 23,1

81 teava corugata pentru instalatii electrice cu clasa de rigiditate 750N/mp Dext 125mmm 26,6

82 teava corugata pentru instalatii electrice cu clasa de rigiditate 750N/mp Dext 140mmm 30,7

83 teava corugata pentru instalatii electrice cu clasa de rigiditate 750N/mp Dext 160mmm 40,25

84 teava corugata pentru instalatii electrice cu clasa de rigiditate 750N/mp Dext 200mmm 57,1

85 corp leda 9W buc 28,105

86 priza CP prot copii 2M buc 13,189

87 rama alba 4 module buc 14,652

88 rama alba 3 module buc 7,524

89 suport 3 module buc 3,652

90 doza 3 modulepentru GC buc 5,247

91 suport 4 module buc 6,831

92 priza protectie copii 1M 16A buc 10,164

93 intrerupator 1M 16A buc 6,765

94 corp tub led 1x120cm buc 52,59661

95 tub led G13 18W 120cm buc 11,369

96 piepteni 1P 56M buc 53,669

97 pieptene 1P buc 16,06

98 disj dif. 16A, 30 mA buc 100,76

99 disj dif. 10A,30 mA buc 100,76

100 disj dif. 20A,30 mA buc 100,76

101 disj dif. 40A buc 280,00

102 disj dif. 25A buc 200,00

103 disj act19 4p 20A buc 64,713

104 disj act19 4p 63A buc 137,731

105 tub de capat 2.5mmp pac 7,227

106 tub de capat 1.5mmp pac 5,665

107 tub de capat 10mmp pac 21,131

108 tub de capat 6mmp pac 18,029

109 corp led Lyda 9W buc 28,105

110 tablou sigurante 36M buc 60,5

111 scame cleme pipa 4mm buc 3,85

112 scame cleme pipa 6mm buc 4,345

113 priza PT buc 10,637

114 banda izolatoare 20mx18mm buc 2,123

115 banda izolatoare 20mx18mmx0.15 buc 2,112

116 banda izolatoare ignifuga cu latimea pana la 25mm buc 5

117 corp IL FIA 1x14W buc 23,683

118 exit corp evacuare iluminat buc 78,375

119 set profil led 2M buc 86,79836

120 set profil led 2M buc 82,45864

121 cutie conex D18 180x110x70 buc 15,631

122 aplica 1xE27 buc 68,827

123 bec normal led 10W E27 buc 11,099

124 senzor de miscare 360grd buc 26,873

125 tub led G13 18W 120cm buc 36,982

126 corp fly 1x36W pt tib cu led buc 14,916

127 corp led Lyda 9W buc 28,105

128 conector terminal 2.5mm set 4,356

129 conector terminal 4mm set 5,148

130 sursa alimentare banda led 100W buc 63,569

131 set 8 bat longlife ext LR6 set 11,451

132 set 24 bat alc Varta energy LR6 set 24,332

133 camera supraveghere falsa buc 77,55

134 aplica solara led buc 32,351

135 corp 1x8W T5 cu dispersor buc 20,713

136 spot incastrat buc 27,72

137 banda led 5m buc 129,91

138 mufa conexiune banda led 12V buc 2,1274

139 sursa alimentare banda led 100W buc 63,569

140 Releu pas cu pas 10A cu montare in doza buc 53,845

141 Cablu MYYM 5x2.5 m 7,05

142 Priza aparenta 16A 380 V buc 24,36

143 Sistem antipanica buc 2721

144 Control acces buc 900

145 Card acces buc 9,2

146 Cablu incendiu ecranat 2x0.8 mm m 2,96

147 Cablu incendiu ecranat 4x0.8 mm m 3,91

148 Tub flexibil diam. ext 90 mm/diam.int 75 mm m 8

149 Tub flexibil diam. ext 40 mm/diam.int 32 mm m 3,1

150 Tub flexibil diam. ext 50 mm/diam.int 41 mm m 3,7

151 Tub flexibil diam. ext 63 mm/diam.int 52 mm m 5,3

152 Tub flexibil diam. ext 75 mm/diam.int 61 mm m 6,3

153 Tub flexibil diam. ext 120 mm/diam.int 100 m 16,5

154 Tub flexibil diam. ext 110 mm/diam.int 94 mm m 9,5

155 Tub flexibil diam. ext 160 mm/diam.int 136 m 19,2

156 Tub flexibil diam. ext 175 mm/diam.int 150 m 43,3

157 Tub flexibil diam. ext 125 mm/diam.int 108 m 16,5

158 Priză Internet, ST, modulare buc 55

159 Priză TV, ST, modulare buc 33

160 Priză TEL, ST, modulare buc 22

161 Switch internet 16 porturi – complet echipat buc 110

162 Router Wireless buc 660

163 UPS cu management 10000VA buc 5500

164 Set 20 baterii 12V/9Ah buc 3850

165 Rack complet echipat 15U buc 650

166 Sistem fixare catarg paratrăsnet Buc 830

167 Catarg inox paratrăsnet 5 ml Buc 1100

168 PDA ΔT = 25 µs Buc 3850

169 Conductor coborâre aluminiu 10mm Ml 9,57

170 Contor lovituri de trasnet Buc 1364

171 Piesa de separatie pentru priza de pamant buc 59,4

172 Cutie cu eclisă de legătură buc 47

173 Platbanda OL ZN 40x4mm m 15,4

174 Electrod profilat din OL-ZN cu lungimea pana la 3m pentru legarea la pamant in teren tare

buc 91,3

175 Descarcator supratensiune cvadripolar, modular, minim 20 kA buc 1500

176 Descarcator supratensiune bipolar, modular, minim 12,5 kA buc 800

177 Elemente inlocuire ptr.descarcator supratensiune buc 100

178 kit modul de emergenta min. 1h buc 198

179 kit modul de emergenta min. 3h buc 211

180 Corp de iluminat cu modul LED 80W, 7200lm, IP20, dimensiune 600x1200mm, complet echipat

Buc 462

181 Corp de iluminat echipat cu lămpi fluorescente sau cu modul LED 1x36W, cu distribuție asimetrică, IP20 complet echipat, tip FIRA 03-136 AS sau similar;

Buc 176

182 Corp de iluminat cu modul LED 16W IP65 complet echipat, tip FIPAD 06 1x1R4B30LED sau similar;

Buc 594

183 Corp de iluminat cu modul LED 56.6W, 6800lm IP65 complet echipat, tip FIPAD 06 2x1R5B30 LED sau similar;

Buc 594

184 Corp de iluminat cu modul LED 18.3W IP65 complet echipat, tip FIPAD 06 1R2B18LED sau similar;

Buc 550

185 Corp de iluminat cu LED IP 21, Pmax=60W, tip aplica de perete complet echipat

Buc 275

186 Corp de iluminat cu LED IP 21, Pmax=60W, tip aplica de tavan complet echipat

Buc 275

187 Corp de iluminat cu LED IP 55, Pmax=60W, tip aplica de tavan complet echipat

Buc 275

188 Corp de iluminat tip luminobloc, pentru iluminatul de siguranţă cu modul LED 2W, IP 40, autonomie 2h, tip CISA 04 LED sau similar

Buc 173

189 Corp de iluminat de siguranta echipat cu LED, cu acumulatori si incalzitor baterie, grad de protectie IP65, autonomie 2h

Buc 1320

190 Cablu de semnalizare armat cu sectiunea pana la 4 mmp trifilar ml 10,5

191 Cablu de semnalizare armat cu sectiunea pana la 4 mmp cvadrifilar ml 13

192 Cablu de semnalizare armat cu sectiunea pana la 4 mmp pentafilar ml 15

193 Cablu semnalizare-incendiu, multiconductor,cu rezistenţă mărită la flacără, cu secţiunea până la 2,5mmp

ml 10

194 Cablu comunicaţii, ecranat, multiconductor,fara halogen ml 5

195 Platforma hidraulica verticala pentru persoane cu dizabilitati, sarcina 300 kg

buc 47300

196 Cablu JT, Cu, fără halogen, rezistent la foc trifilar cu secţ până la 4 mmp

ml 25

197 Cablu JT, Cu, fără halogen, crezistent la foc trifilar cu secţ = la 6-16 mmp

ml 105

198 Cablu JT, Cu, fără halogen, crezistent la foc trifilar cu secţ = la 25-50 mmp

ml 180

199 Cablu JT, Cu, fără halogen, rezistent la foc cvadrifilar cu secţ până la 4 mmp

ml 28

200 Cablu JT, Cu, fără halogen, crezistent la foc cvadrifilar cu secţ = la 6-16 mmp

ml 117

201 Cablu JT, Cu, fără halogen, crezistent la foc cvadrifilar cu secţ = la 25- 50 mmp

ml 248

202 Cablu JT, Cu, fără halogen, rezistent la foc pentafilar cu secţ până la 4 mmp

ml 30

203 Cablu JT, Cu, fără halogen, rezistent la foc pentafilar cu secţ = 6 - 16mmp

ml 120

204 Cablu JT, Cu, fără halogen, crezistent la foc pentafilar cu secţ = la 25-50 mmp

ml 320

205 Set apelare toaleta pers. Dizabilitati buc 1170,4

206 Cablu CYYF 3X95+50 ml 192,64

Sef Departament Investitii Mentenanta: Intocmit:

ing.Sergiu Andra ing.Eugen Balanica

Atasament: Anexa_2_2.pdf

SC COLTERM S.A Anexa 2

Materiale suplimentare Constructii Noiembrie 2018

nr.crt Denumire articol um Pret unitar

f.t.v.a

1 Panel pvc (sau echivalent) pentru usi, cu grosime de 25mm gr.fete 0.8 mm

mp 105,00

2 Parchet laminat 14 mm clasa 33 mp 63,00

3 Placa OSB 10 mm mp 16,00

4 Placa OSB 22 mp 38,00

5 accesorii montaj compartim usi toalete buc 948,00 6 acrylan baza alba 2.94l (sau echivalent) buc 81,59 7 Silicon acrilic alb /incolor 300 ml buc 9,37 8 Adeziv bca sac 30,00 9 amorsa alba pt gipscarton 10l buc 127,55

10 Hidroizolatie lichida plus 5kg buc 78,05 11 banda adeziva 50m/38mm buc 10,31 12 banda aluminiu 50mm 50ml buc 25,34

13 bara antipanica usa dubla 3 puncte cu maner extern buc

792,00

14 bara antipanica usa simpla 1 punct cu maner extern buc

354,00

15 bara antipanica usa simpla 3 puncte cu maner extern buc

693,60

16 butuc usa buc 25,20 17 ciment 40kg/sac sac 26,40 18 cuie beton 4.5x60 buc 0,41

19 Amorsa de aderenta ecoprim grip gri -aderenta 10 kg kg

19,32

20 Membrana bituminoasa Tip V 4 kg/mp, cu armatura de fibra de sticla si folie AL, mp

24,00

21 Membrana bituminoasa P 4 kg/mp, cu armatura de poliester si folie Al 4 kg/mp mp

27,00

22 Membrana bituminoasa 5 PA, cu armatura poliester, strat superior ardezie minerala alba, 4.5 kg/mp mp

15,00

23 faianta mp 62,40 24 glet super de finisare 20kg buc 89,84 25 Placi de granit compozit mp 943,33 26 gresie 31.6x31.6 trafic intens mp 237,60 27 Gresie 33x33 cal.i mp 68,40

28 Feronerie oscilobatanta PVC set 210,00

29 HPL 13mm 1.25mx3.2m mp 648,00 30 mortar hidroizolant 25 kg sac 108,96 31 adeziv 25kg sac 74,53

32 Fereastra Rezistenta la Foc mobila, EI 30, mp

12006,00

33 Fereastra Rezistenta la Foc Mobila, EI 60 mp

10400,00

34 Balama presiune PVC buc

125,00

35 Balama mijloc PVC buc

90,00

36 Balama fereastra Al buc

95,00

37 Cremon maner fereastra PVC buc

60,00

38 Maner deschidere simpla Al buc

160,00

39 Maner usa termopan buc

100,00

40 Maner cu cheie PVC, pt blocare copii buc

105,00

41 Maner oscilobatant AL buc

195,00

42

Manere antipanica pentru usi PVC, Aluminiu, Lemn sau usi metaliceSe aplica pe usi si nu au maner exterior cu cheie. Inchidere in 2 puncte sus si jos. kit complet incluzand.mecanism sustinere bara, bara metalica rosie, bare verticale metalice negre, mecanisme blocare usa sus si jos, piese pentru montaj pe toc pentru diferite tipuri de usi

buc 388,00

43

Mecanisme antipanica pentru usi PVC, Aluminiu, Lemn sau usi metalice. Se aplica pe usi si nu au maner exterior cu cheie. Inchidere in 2 puncte sus si jos. incluzand: mecanism sustinere bara, bara metalica rosie, bare verticale metalice negre, mecanisme blocare usa sus si jos, piese pentru montaj pe toc pentru diferite tipuri de usi.

buc 412,00

44

Praguri automate, inchidere perfect etansa, prag lamela pentru usi PVC, Aluminiu, Otel. Se folosesc pentru usile de intrare unde nu se recomanda praguri de PVC sau Aluminiu, usi de trafic, usi pentru trecere cu carucioare. Livrari din stoc - lungimi disponibile 60mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm. Se pot scurta pe latimea usii maxim 200 mm.

buc 97,00

45 Sticla termopan clara ,plina LOW E mp 500,00 46 profil CD 60x4m 0.6mm buc 27,00 47 profil PVC buc 2,80 48 profil UA 100x3000 buc 96,00 49 profil UD 30x3m 0.6mm buc 11,40 50 profil UD 60x4m 0.6mm buc 13,40 51 profil UW 100X3m 0.6 buc 22,70 52 profil UW 100x4m 0.6 buc 34,70

53 Placa gips carton rezistenta la impact 12.5 x 1200 x 2400 mm mp

64,80

54 Tavan casetat gips carton , muchie dreapta, 600 x 600 x 12.5 mm

mp 108,00

55 Tavan casetat A, fibra minerala, muchie dreapta, 600 x 600 x 12 mm

mp 38,40

56 usa aluminiu RAL 1001 900x2050 buc 2628,30 57 usa aluminiu RAL 9010 800x2050 buc 1398,00 58 usa automata buc 24131,20

59 usa automata 3000x1000 cu policarbonat celular mat cu mecanism GEZE(sau echivalent) actionat la buton intrare/iesire pt persoane cu dizabilitati.

buc 15066,00

60

Usa EI 120 min Rezistenta la Foc: 120 minute 1300x2050

EI - etanseitate si izolatie

Nr. canate: 1

Gol de Zid: 1300x2050mm

Pasaj trecere: 1220x2010mm

Toc: metalic de colt, 60 mm

Foaie de usa: metalica, grosime 60 mm

Balama cu arc: asigura autoinchiderea

Balama cu rulment: posibilitate de reglaj pe verticala

Reversibila: poate fi montata pe mana dreapta sau mana stanga

Finisaj: vopsire in camp electrosatic, RAL 9010

buc 1752,00

61

Usa EI 60, 900x2050, RAL 9010 Nr. canate: 1

Gol de Zid: 900x2050mm

Pasaj trecere: 820x2010mm

Toc: metalic de colt, 65 mm

Foaie de usa: metalica, grosime 60 mm

Balama cu arc: asigura autoinchiderea

Balama cu rulment: posibilitate de reglaj pe verticala

Reversibila: poate fi montata pe mana dreapta sau mana stanga

Finisaj: vopsire in camp electrosatic, RAL 9010

Broasca: reversibila, pregatita pt cilindru si echipata cu cheie de santier

Documentatie: Aviz si Agrement Tehnic si Declaratie de Conformitate

Garantie: 24 luni

buc 1128,00

62

Usa EI 60, 1300x2050, RAL 7035Nr. canate: 1

Gol de Zid: 900x2050mm

Pasaj trecere: 820x2010mm

Toc: metalic de colt, 65 mm

Foaie de usa: metalica, grosime 60 mm

Balama cu arc: asigura autoinchiderea

Balama cu rulment: posibilitate de reglaj pe verticala

Reversibila: poate fi montata pe mana dreapta sau mana stanga

Finisaj: vopsire in camp electrosatic, RAL 9010

Broasca: reversibila, pregatita pt cilindru si echipata cu cheie de santier

Documentatie: Aviz si Agrement Tehnic si Declaratie de Conformitate

Garantie: 24 luni

buc 1512,00

63

Usa EI 60, 1000x2050, RAL 9010,Rezistenta la Foc: 60 minute

EI - etanseitate si izolatie Nr. canate: 1

Pasaj trecere: 920x2010mm

Toc: metalic de colt, 65 mm

Foaie de usa: metalica, grosime 60 mm

Balama cu arc: asigura autoinchiderea

Balama cu rulment: posibilitate de reglaj pe verticala

Reversibila: poate fi montata pe mana dreapta sau mana stanga

EI 60 min 1000x2010 Finisaj: vopsire in camp electrosatic, RAL 9010

Broasca: reversibila, pregatita pt cilindru si echipata cu cheie de santier

buc 1173,60

64 TN 55x3.5 500buc/cut buc 0,08 65 surub pal si lemn 4x45 buc 0,84 66 lemn ecarisat molid mc 1440,00 67 Coama tigla buc 17,40 68 profile din ol zincat 0.5mm kg 13,80 69 saiba plata M6x24x1.2 ZA buc 0,11 70 saiba plata M8x24x2 ZA buc 0,19 71 saibe plate M4x9x0.80 ZA buc 0,02 72 surub autof cap bombat 3.5x9.5 miib 43,37 73 surub autof cap cilindric 3.5x35 miib 69,67 74 surub autof. cap cilindric 3.5x25 miib 86,82 75 surub autoforant 4.8x25 buc 0,60 76 surub hex 4.8x19 buc 0,12 77 surub M4x30+piulita 10buc pun 3,70 78 surub M6x40 buc 0,11 79 surub M8x80 buc 0,40 80 surub metal cu diblu pung 13,18 81 surub pt gips carton 3.5x25 buc 0,06 82 surub pt gips carton 3.5x35 buc 0,07 83 surub pt gips carton 3.5x45 buc 0,07 84 surub. Rig. 55mm (500buc) cut 34,20 85 colt ext plinta set 4,60 86 colt int plinta set 7,79 87 Tigla solzi 405*230 buc 2,52

88 conespan d=10 buc 1,30

89 capac universal 150 buc 7,54 90 carlig jgheab lung 150 buc 19,20 91 coltar exterior 150/90 buc 68,34 92 coltar interior 90 grd buc 68,34 93 racord jgheab 150 buc 24,61 94 cot burlan 100 buc 23,11 95 prelungitor burlan 1m m 33,60

96 burlan 3m m 33,60 97 cot evacuare buc 18,34 98 prof din otel vopsit 0.6 ral m 21,60 99 capat jgheab buc 23,60 100 imbinare jgheab buc 40,45 101 colier jgheab buc 26,98 102 suport jgheab buc 19,20 103 cot jgheab buc 23,11 104 coltar jgheab buc 68,34 105 profile din ol zincat 0.5mm kg 13,80 106 placi izolator parchet 6mm pac 24,66 107 accesorii montaj compartim usi toalete buc 948,00 108 luminator 2x2 h= 1m buc 18948,00 109 indicator toaleta femei AL buc 25,26 110 indicator toaleta femei 325 buc 7,63 111 panou intrare 1000x3000 mm buc 1227,60 112 infoliat sticla buc 138,97 113 confectie metalica structura Lift kg 11,52

114 Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E ) kg 37,18

115 Coltar aluminiu 2.5 m buc 1,50

116 Placa gips carton antifoc 12,5 mm 1,2 m x2,6 m mp 12,62

117 Antrenor de aer pentru betoane kg 35,00

118 Surub autoforant cu cap hexagonal - dimensiuni 6.3x 35 mmbuc 0,40

119 Profil secundar T24/38‑ 600 m 6,52

120 Cornier 40X40X3 m 17,55

121 Mortar adeziv pentru placi termoizolante kg 2,96

122 COLTAR POLICARBONAT 100X100X2MM buc 25,85

123 PROFIL PRESOR+CAPAC PROFIL PRESOR VOPSIT m 31,02

124 PROFIL TAMPLARIE ALUMINIU m 168,30

125 BANDA DIN CAUCIUC AUTOADEZIVA 1X50 m 8,36

126 FERESTRE ALUMINIU mp 827,20

127 TAVAN CASETAT MINERAL (600*600) mp 29,18

128 CORNIER ARIPI INEG TR RECE S 8250 100X50X4 OL 37buc 49,12

129 GARNITURA CAUCIUC SILICONIC m 13,31

130 Glaf din aluminiu pentru ferestre RAL 9006 m 70,20

131

SURUB CU CAP BOMBAT PENTRU TABLA DIN 7981, INOX A2, DIMENSIUNI 3.9X25 buc 0,50

132

SURUB AUTOFORANT CU CAP HEXAGONAL ‑DIMENSIUNI 6.3X35 MM buc 0,50

133

SURUB AUTOFORANT CU CAP HEXAGONAL ‑OTEL, ZINCAT, DIMENSIUNI 6.3X70 MM

buc 0,64

134

AGRAFA ALUMINIU PRINDERE PLACA POLICARBONAT buc 10,23

135

Placa policarbonat celular si compact 40 mm 1250*6000 mm fumuriu UV protect( inclusiv banda aluminiu cu microperforatii 60 mm) - sau echivalent.

mp 352,00

136 Profil picurator (pentru terasa) m 51,70

137 Cornier aluminiu 60*50*4mm m 26,73

138 Garnitura cauciuc 100 mm latime 1mm grosime autoadeziva

m 13,31

139 Banda AL cu microperforatii 60 mm,33ml buc 432,44

140 Element fixare sistem modular buc 15,21

141 Inchiriere tub evacuare moloz lei/ml/ora

1,00

Echipamente

1 Platforma verticala ,dim 1100*1400 ,pentru persoane cu dizabilitati sarcina 300, cursa 3370 ,statii 2, vit.0.1 m/s,pompa 8l/min

buc 49281,00

Transport

1 Transport de persoane cu microbuz,in regim de 1 cursa/zi: preluare dimineata si predare la locul de munca, apoi transport retur -

lei/zi 450,00

2 Transport de persoane cu microbuz ,in regim de 2 curse/zi (preluare din 2 locatii si retur pt 2 schimburi)

lei/zi 750,00

Sef Serviciu Mentenanta Intocmit: ing.Andra Sergiu sing.Maria Popa

Atasament: anexa_2_6.pdf

Colterm S.A Timisoara Anexa 2.5 DI EI A ge Departamentul Investitii Mentenanta Materiale si echipamente instalatii = SCTOH EPIC 2013 um | | Page 1 | Nr.crt. Denumire produs _ i Lei( f.t.v.a) | 0 1 zl 3 1 |Camin monolitic 400x400 mm 3 Rigola dus integrala din inox cu gratar KS 1000mm buc 503.37 i in polipropi |Zi | 4 CE polipropilena DN100 H120 cu gratar Otel Zincat, buc 65.45 | 5 buc 6 |CUTIE DISTRIBUITOR SGP-2 565x575-665x110-175 buc 120.00 7 Ventilator axial de tubulatura Qmax=1050 mc/h 8250 ram buc 600.00 Canal drept cu sectiune circulara 8250 mm din tabla zincata de 8 (0.8 mm m 33.00 Canal drept cu sectiune circulara mm din tabla zincata de 9 _|0.8 mm "m 25.50 Canal drept cu sectiune circulara 8100 mm din tabla zincata de 10 0.3 mm m 12.50 11 16.50 12 |Caciula de ventilatie din otel g250 mm buc 55.00 13 [CAPAC CU PLASA a 8250 mm buc |___ 14 _|Mufa cu garnitura din cauciuc 2250 mm buc 13.40 15 [Cot circular cu garnitura de căuciuc la 90” 8250 mm buc 54.00 16 |Piesa de legatura 8250 mm 41.00 17 Piesa T la 90” cu garnitura de cauciuc 2250-5160 mm . buc 69.00 18 |Niplu 2250 mm buc 16.00 19 |[Reductie cu garnitura de cauciuc mm buc 37.00 20 _ |Niplu 4200 mm 21 |Piesa T la 90” cu garnitura de cauciuc 8200-0160 mm 22 |Reductie cu garnitura de cauciuc mm buc | 23 |Colier pentru tubulatura ventilatie 2250 mm buc 9.00 24 |Colier pentru tubulatura ventilatie 2200 mm buc 7.40 i 253 |Colier pentru tubulatura ventilatie 2160 mm buc 8.00 26 |Colier pentru tubulatura ventilatie a100 mm 4.00 | 27 _jGrila de aspiratie din aluminiu 100x100 mm 55.00 28 |Grila de aspiratie din aluminiu 150x150 mm 88.00 i 29 __|Plenum de racordare izolat 100x100 mm, D=100 mm buc | 30 _|Plenum de racordare izolat 150x150 mm, D=100 mm buc i 31 JReductie cu garnitura de cauciuc mm buc 32 _|Grila de refutare din aluminiu 100x100 mm buc | 33 JOGrila de refulare din aluminiu 200x200 mm ţ 34 |Banda adeziva de aluminiu 50mm buc rod | SALTEA DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU FOLIE DE [Luc n d 35 JALUMINIU GROS. 25 mm,10 mp DIET IDE 7 | 36 [Vas WC suspendat, L 37x A.54 buc a l 37 Sistem de comanda pentru vas WC incastrat buc o FL, | 38 |Rezervor WC incastrat cu cadru buc GI DRE |

39 Sistem de instalare incastrat pentru pisoar + placa comanda buc 1898.77 nr fa rara rara ml 40 |Element fixare rama WC suspendat 63.58 41 Element fixare in perete cadru pisoar buc 63.58 42 |Capac WC - soft close buc 225.00 43 jPisoar alb incastrat buc 968.00 44 |Sifon pentru pisoar rectangular alama cromata 1 1/4”x32 buc 200.00 pr e 45 |Despartitoare pisoare din inox buc 1500.00 46 Lavoar cu bazin rectangular 60x46 cm buc 433.00 47 |Lavoar pentru persoane cu dizabilitati 66x52 cm buc 850.00 48 |Baterie lavoar electronica DN15 buc 2900.00 49 |Bara sprijin lavoar pers. dizabilitati buc 1500.00 50 |Bara sprijin WC pers. dizabilitati buc 1500.00 51 Uscator de maini , inox satinat, actionare cu senzor, antivandal (buc 1284.00 52 Suport sapun lichid inox satinat, actionare cu senzor buc 485.00 53 |Suport hartie igienica inox satinat, diametru rola 230 mm buc 187.00 54 |Cos de gunoi cu pedala din inox buc 300.00 55 |Perie WC cu suport din inox buc 250.00 56 APARAT DE AER CONDITIONAT 7.000BTU UI+UE buc 1763.87 57 |APARAT DE AER CONDITIONAT 9.000BTU UI+UE buc 1973.95 58 |APARAT DE AER CONDITIONAT 12.000BTU UI+UE buc 2100.00 59 |JAPARAT DE AER CONDITIONAT 18.000BTU UI+UE buc 3108.40 60 APARAT DE AER CONDITIONAT 21.000BTU UI+UE buc 3822.69 81 |APARAT DE AER CONDITIONAT 24.000BTU UIUE buc 5419.33 62 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 7.000 BTU |buc 965.55 g3 [UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 5.000 BTU [buc 839.50 64 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 9.000 BTU |buc 1007.56 55 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 12.000 BTU [buc 1175.63 56 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 14.000 BTU |buc 1385.71 67 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 18.000 BTU |buc 1469.75 58 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 21.000 BTU 1763.87 69 UNITATE INTERIOARA DE PERETE MULTISPLIT 24.000 BTU 1931.93 UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA MULTISPLIT 9.000 70 |BTU buc 1679.83 UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA MULTISPLIT buc 1805.88 71 _|12.000 BTU UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA MULTISPLIT buc 2436.13 72 __|18.000 BTU - UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA NECARCASATA buc 2856.30 73 |MULTISPLIT 9.000 BTU UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA NECARCASATA buc 3528.57 14 _MULTISPLIT 12.000 BTU UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA NECARCASATA buc 4116.81 75 _|MULTISPLIT 18.000 BTU UNITATE INTERIOARA DE PARDOSEALA NECARCASATA buc 4536.97 78 _|MULTISPLIT 21.000 BTU 77 UNITATE INTERIOARA DE TAVAN MULTISPLIT 12.000 BTU |buc 3906.72 78 UNITATE INTERIOARA DE TAVAN MULTISPLIT 18.000 BTU |buc | 4032.77 79 UNITATE INTERIOARA DE TAVAN MULTISPLIT 21.000 BTU |buc 4452.94 Page 2

£ 3Nm+INNia| VL 1YNOILIINOD 43 3N+INALB| SIL 00088 Y3.HISANI LYNOLLIANOD W3V. an+HAAL8) ZI 00084 Y3LUIANI VIVISOMYVANVAVL HIV AIE TIT DE | PAI HZLUBANI LYNOLLIONOD IV | oma MILA 00087 VNVOTOD_ LYNOILIONOO 017 sresso | om îLE 00009 WNVOIOD Hiv] GOL vEiors | nd NE 0008 4JO-NO WNVOTOS IVNOLLIONOI Hal SOL SST UI VONVAOSS TAI zor NI N18 00005 VI3SVI a 507 NO NA 000Zb HZIHBANI Ol NO M18 0008£ LVZv fil HALNAANI V13SVI | TAI FOL 892 | oma nd NL 00005 LVZV-ONOW HBIHBANI V13SVD CO'COLLL onq SSITIIUIM VONVYWNOD3TL) cop NI NL8 0002? LVZVIONOW HILYIANI VL38V3 VONVWOOII3L| zor | ora NO NLA 00098 LVZY-IONOW WII VI ora | oma SSE THU M TEI] rol 09 NA 00052 1VZV-IONOW V13SVD | ana 5 001 NB 0002E ZEU _LMASLININ 31VIIN F 66 LMASLINW SUVORINI F MULS 56 LB 0002 ZEU _LMESLUINW VYVORZIXI 31VLINA £ LMASIINW 3IVUND £ Z 56 | oma NB 0008) ZEU ZIVLINA a £ NL8 0004 LE _LMTASILINW ILVLINA A NUINId) c6 295% | oma LB 000 ZEN LINASILINN ZIVLINA | na ALE ZE 30 LON ALE 0502 TE 30 LONA TILA 000'LE LONA VHVORSINI 06 000'8L LMIASILINW LONQ VAVOMBLNI 68 £8'8/9L N18 000'ZL LONA ZLVLINN onq NB 000'6 LIIASILTINW LON 3IVLINA| 28 ALE 00012 INST os | ora V1VId LITAWOI V138VI ALE 0008) SE 41200 | oma V1V1d LITAWOD V13SVI 3LVLINN 18 G00ZI LASA FE | oma V1VId V13SVI 31VLINA LE 0008 1NdSILTAAT ss 2908/E | oma VIVId LITAWOI V13SVD arie | ona mia 00012] ze LIN VLISVI VHVOMIANI 3LVLINA NLA 0008 Le LAC VIISVI ZLVLINA onq N1A 0002) 08 131 V13SVI 3IVLINA 862507 | "d 0009€ VIVISOTUVA/NVAVL SV LOS 0S'09££ vS'rbSOL BOOLEZ | onq NL8 00082 Zeu S9'ZL29 26 05'6£8S onq NA zeu 90'LbZy N1.8 0008L ZEU v6 vs'vbbE 0S'09££ anq 02 092 2nq ong anq 80'684Y

Bed A AII VANIVINBNL 30 NS VIVORIINI A1LVLINA NI CO=TO AI 30 INS AMA VAVORIZINI ANI S=1D "MI S'F=1O VUNIVINANL 30 WNIS_AYA VUVORIILNI 3AVLINA =ID3 ovosze | oral paz AVI 9'8=-1D VANLVINANL 30 WIS_AJA VHVONIAINI Z1YLINA | A MOI CE=IO MAI EFI ozesoe | onal VHNIVINBNL 30 INMS_AUA 31YLINA ceseae | onq _ $2'659£ onq S0'SbvE 2ng AI SEO AI apt 9 azBZ | ora] 3A NS ASA ZEVLIND MIL I-O MI ET 07682 | PAI co vaniVINBAL 20 31VLIND ss'86L€ | ora MIB=ID "MI V'Z=1D 3] 3LVLINA ori seozie | NA aan tn GEL "NUI 31343d 3 AA 3.1VLIN sopooz | MOIS=ID MII S'=10 30 AMA PE! ong| "MI 9'E=ID 30 AA 3LVIINA Ze MIZE=ID| 9eL "MI 8'Z=JO 3LIHId 30 AXA VIVORMBINI 3IVIINA NIS'Z=ID| SEL "MOI ZID IO _AWA 3AVIINA "NIL L=JO 31383d IO AXA MAMIB=ID| cer "NY V'Z=1D 30. AXA MIE'B=I0| zEL MI 9'S=10 SA _AYA VIVOIUZLINI 3IVIINA AIS=IO| TEL | ora “MI BO AUA 31VLIND | 0sr | “Al ol 9'E-1D BO ANA VHVORIZINI 31VIINA MIZE=ID| 62L “WI YIVISOMUVĂ 3A_ AA 31V1INA | mor ZA 31VHND af zar | AI 00pos UZIMIANI 1000 dl LVNOHIANOI 58'9S8Z onq ong verb Sz' 408 nd onq Sms Anal | ral 0002 HALMIANI 1000 di LVNOLIANOD | onq anii nud 00005) ZI LYZVIONOW YILMIANI 1000 dl. LVNOILIONOO Y3V AL8 00025] EET | oma LVZVIONOW 190 dl LYNOILIONCO Y3V STIA AIA ZET 1VZVJONOW YALUBANI 1200 di LYNOHIANOD Y3V ALE 000SZ| ȚZI | Ama LVZYJONOW LON di LYNOLLIANOD , NEI OIL ISHBBS | TAI 00008 O-NO pzoozs | ana AMIN ALBI SI 0009€ 440-NO VIV2SOMUVĂNVAYL _LYNOILANOD av SMHAALEI BIT 9'0ae | onq 00052 410-NO _1YNOLLINOO | ana SNA ALEI ZII 00081 440-NO _LYNOILIONOI , JAN+IA NLA| LI | OMA YTYVISOCUVĂNVAVL LYNOILIANOD U3V 3N+A ALBI SIL) 00005 VIVISOMUVĂNVAVL _LYNOILIONOD onq 99'8£/8 onq

UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=1.7 kW, buc 3290.10 148 |Qi=1.9 KW UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=2.2 KW, buc "| 3462.90 149 _|Qi=2,5 KW UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=2.8 kW, 150 |Qi=3.2 KW buc 3616.75 rr buc 3651.21 NTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=3.6 kW, 151 UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=4.5 kW, 152 _|Qi=5 KW. UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=5.6 kW, 153 _[Qi=8.3 kW buc 3890.45 buc 4049.40 OARA VRV DE TUBULATURA Qr=7.1 kW, 154 buc 4135.25 OARA VRV DE TUBU RA Qr=8 KW, buc 5241.95 155 [Qi UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=11.2kW, [buc | 5429.80 156 OARA VRV DE TUBU RA Qr=14 kW, 5537.75 157 UNITATE INTERIOARA VRV DE TUBULATURA Qr=15.7 kW, 158 |Qi=17.9 KW buc 6092.80 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 600x600 mm, 4- 159 |WAY, Qr=2.2 KW, Ql=2.5 KW UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 600x600 mm, 4- 160 2, i buc 4364.75 4420.00 P CASETA 600x600 mm, 4- buc 4643.55 161 _|WAY, Qr=3.6 kW, Qi=4 kW 162 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 600x600 mm, 4- buc 5076.20 P CASETA 600x600 mm, 4- 5356.70 63 _|WAY, Qr=5.6 KW, Qi=6.3 kW UNITATE INTERIOARA VRYV TIP CASETA 1-WAY, Qr=2.8 KW, s4 |Qr=-3. 5887.95 UNITATE INTERIOARA VRY TIP CASETA 1-WAY, Qr=3.6 kW, 65 |Qi=4 kW buc 5912.60 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA TWAY, Qr=4.5 kW, 66 |ai=5 kw buc 5954.22 [ATI -l = 67 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA TWAY, Gr=7.1 6608.75 m OARA VRV TIP CASETA 2-WÂY, Ar=2.Z 6042.39 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 2-WAY, Qr=2.8 kW, 89 |Qi=3.2 kW buc 6080.90 UNITATE INTERIOARA VRV TIF CASETA 2-WAY, Qr=3.5 o 6191.40 170 |Qi=4 kW UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA Z-WAY, Qr=4.5 KW, 71 kw buc 6494.85 UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 2-WAY, Qr=5.6 kW. | o 7005.70 172 _|Qi=6.3 kW UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 2-WAY, Qr=7 KW, [nuc 7056 70 73 _|Qi=8 kW : UNITATE INTERIOARA VRV TIP CASETA 2AWAY, Qr=9 KW. 8857.85 74 _|Qi=10 KW. : UNITATE INTERIOARA VRY TIP CASETA 2-WAY, Gr=14 KW, 75 KW buc | 10075.90 UNITATE EXTERIOARA MINI VRV 1-230V, Qr=11.2 kW, 76 _|al=12.5 kW 12887.95 7 UNITATE EXTERIOARA MINI VRV 1-230V, Qr=14 kW, QI=16 |Loc | 1436245 UNITATE EXTERIOARA MINI VRV 1-230V, Qr=15.5 KW, 78 |ar=18 kW buc | 15370.55 UNITATE EXTERIOARA MINI VRV 3-400V, kW, 179 |Qi=12.5 KW buc | 12687.95 80 UNITATE EXTERIOARA MINI VRV 3-400V, Gr=14 kW, | 14362.45 Page 5

UNITATE EXTER OARA MINI VRV 3-400V, ar=15.5 kW, buc UN 181 _|Qr=18 Kw 182 |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC, Qr=20 kW, Qi=22.4 Kw |buc era rr sg |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=25 kW, Qi=28 Kw |buc ga |UNITATE EXTERIOARA VRYV CLASIC , Qr=30 KW, Ql=33.6 Kw [buc gs |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=35 kW, Qi=37.5 Kw iso |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=40 KW, Ql=44.8 Kw gr |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=45 KW, Qi=50.4 Kw |buc sg |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC, Qr=50 kW, Qi=56.5 Kw |buc TATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=60 kW, Qi=65 Kw |buc UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC, Qr=70 kW, Qi=78.8 Kw |buc UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=80 KW, Qi=87.9 Kw |buc TATE EXTERIOARA VRV CLASIC, Qr=95 kW, Qi=106.4 buc 15370.55 21563.65 25269.65 30660,35 35328.10 41894.80 52138.15 57771.95 61200.00 77956.05 88068.50 110036.75 gg |UNITATE EXTERIOARA VRV CLASIC , Qr=100 kW, Qi=112 Kw|buc | 15248.95 194 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-VV ,Qr=22.4 kW, Qi=25 Kw |buc | 27300.30 gs |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-V , Qr=26,7 KW, Qi=31.5 Kw |buc | 27110.30 gg |UNTATE EXTERIOARA VRV IV-V , Qr=44.B KW, Ql=50 Kw |buc | 54600.60 gr |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-V , Qr=49.1 KW, Qi=56.5 Kw [buc | 57771.95 1oa |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-V , Qr=53.4 KW, Qi=63 Kw 60943.30 190 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-V, Qr=71:5kW,Gi=81.5 Kw |buc | 85072.25 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV-V , Qr=75.8 kW, QI=88 Kw |buc | 88243.60 201 JUNITATE EXTERIOARA VRV III, Qr=28 kW, Qi=32 Kw 73847.15 202 |UNITATE EXTERIOARA VRYV III, Qr=36 KW, Qi=40 Kw buc | 102918.85 203 UNITATE EXTERIOARA VRYV Qr=46 kW, Qi=50 Kw buc | 125938.00 204 [UNITATE EXTERIOARA VRV III , Qr=50 kW, Qi=56 Kw buc | 140471.85 205 UNITATE EXTERIOARA VRVIÎII ,Qr=71.2kW, Qi=784Kw __|buc | 201829.10 206 UNITATE EXTERIOARA VRY Îl ,Qr=74.4 kW, Qi=80.7 Kw ___|buc | 211521.65 207 [UNITATE EXTERIOARA VRY Îl, Qr=81.6 kW, Qi=87.2 Kw __|buc | 235750.05 208 UNITATE EXTERIOARA VRYV III , Qr=84.8 kW, Qi=89.6 Kw __|buc | 245442.60 209 UNITATE EXTERIOARA VRYV Îll-C ,Qr=28 kW, Ql-315Kw __|buc | 49620.45 210 UNITATE EXTERIOARA VRV Qr=40 KW, Qi=45 Kw, buc | 64996.95 211 |UNITATE EXTERIOARA VRVIIII-C_, Qr=45 kW, Qi=50 Kw 72279.75 212 [UNITATE EXTERIOARA VRYV III-C , Qr=56 kW, Qi-63 Kw 93072.45 213 UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=22.4 kW, Qi=25 Kw buc | 34051.00 214 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=28 kW, Qi=31.5 Kw buc | 39614.25 215 UNITATE EXTERIOARA VRVIV , Qr=33.5 kW, Ql=37.5Kw [buc | 47537.95 216 |UNITATE EXTERIOARA VRVIV_, Qr=40 kW, Qi=45 Kw buc | 52151.75 217 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=45 kW, Qi=50 Kw buc | 59756.70 218 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=50 KW, Ql=56 Kw buc | 69441.60 219 [UNITATE EXTERIOARA VRV |V, Qr=56 KW, Ql=63 Kw buc | 78426.10 220 UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=61.5 kW, Qi=69 Kw 78761.85 221 JUNITATE EXTERIOARA VRYV IV, Qr=67.4 kW, Qi=75 Kw buc | 90090.65 227 UNITATE EXTERIOARA VRV IV ,Qr=73.5 kW, Qi=82.5Kw__|buc ] 10356.35 Page 6

223 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=78.5 kW, Qi=87.5 Kw buc 111646.65 224 UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=83.5 kW, Qi=93.5 Kw buc 11410145 225 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=90 kW, Qi=100 Kw buc 127669.15 226 UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=95 kW, Qi=106 Kw buc 12860415 | Mm TI re MT aa tt mat, i 227 UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=101 KW, Qi=113 Kw buc 135548,65 | 2og |UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=106.4 kW, Qi=119.5 Kw |buc 148689.65 | 229 UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=111.5 kW, Qi=125 Kw buc 151509.10 230 UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=118 kW, Qi=131.5 Kw buc 154632.00 ——— 231 |UNITATE EXTERIOARA VRV IV , Qr=123.5 kW, Qi=137.5 Kw [buc 161883,35 232 TATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=130 kW, Qi=145 Kw 169145.75 233 UNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=135 kW, Qi=150 Kw buc 176389.05 TATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=140 kW, Qi=156 Kw buc 187765.85 [TATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=145 kW, Qi=182 Kw 199145.65 JUNITATE EXTERIOARA VRV IV, Qr=150 kW, Qi=168 Kw buc 210525.45 INSTANT APA CALDA ELECTRIC, NEPRESURIZAT, 4.4 Kw 238 |INSTANT APA CALDA ELECTRIC, PRESURIZAT, 5.7 Kw buc 504.20 INSTANT APA CALDA ELECTRIC, SUB LAVOAR, 7.7 Kw buc 240 [INSTANT APA CALDA ELECTRIC, PE LAVOAR, 7.7 KW buc 241 DUC BOILER ELECTRIC APA CALDA 10L 239.50 pr rm mmm mmm ar 242 BOILER ELECTRIC APA CALDA 15L buc 247.90 243 LER ELECTRIC APA CALDA LER ELECTR RELECTRI 246 |BOILER ELECTR RCU O SE RCU O SE C APA CALDA C APA CALDA C APA CALDA 100L buc 693.28 RPENTINA, 150L 2226.89 PENTINA, 200L 2310.92 249 RCU O SE NA, 300L 2773.11 250 BOILER CU O SERPENTINA, 400L buc 3277.31 251 RCUOSE INA, 500L 3697.48 4991.60 5989.92 R CU O SERPENTINA, 8001 253 |BOILER CU O SERPENTINA, 1000L BOILER CU O SERPENTINA St REZISTENTA ELECTRICA, 2 254 _|kW, BOL BOILER CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 2 255 _|KW, 100L BOILER CU O SERPENTINA Si REZISTENTA ELECTRICA, 2 „120L BOILER CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 3 257 _|kKW, 150L, BOILER CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 3 kW, 200L BOILER CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 9 W, 3008 LER CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 9 500L BOILER CU O SERPENTINA Si REZISTENTA ELECTRICA, 12 buc 4409.24 261 W, 750L IT O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 12 buc 4492.44 Î LER CU DOUA SERPENTINE, 200L 2478.99 buc 630.25 672.27 buc 1428.57 buc 1554.62 259 buc 2184.87 | 1 | | i i buc 3109.24 260 BOILER CU DOUA SERPENTINE, 300. buc 2941.18 265 |BOILER CU DOUA SERPENTINE, 500 buc 4575.83 266 |BOILER CU DOUA SERPENTINE, 800L buc 5324.37 267 |BOILER CU DOUA SERPENTINE, 1000L buc 6572.27 BOILER CU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTA buc 1260.50 268 |ELECTRICA, 3 kW, 150L Page 7

ar BOILER CU DOUA SERPENTINE SI REZ STENTA 269 |ELECTRICA, 3 KW, 200L __ | BOILER GU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTA buc | 239296 | 270 ELECTRICA, 9 kW, 300L BOILER CU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTA b 4697 18 271 |ELECTRICA, 9 KW, 500L. m BOILER CU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTA buc | 4575.63 272 |ELECTRICA, 12 KW, 750L BOILER CU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTA buc |. 824118 273 |ELECTRICA, 12 kW, 10001. 277 278 279 282 283 284 285 286 288 289 290 291 292 293 294 295 296 300 ACUMULATO ACUMULATO ACUMULATO R AGENT TERMIC INCALZI R AGENT TERMIC INCALZI ACUMULATOR AGENT TERMIC INCALZI ACUMULATOR AGENT TERMIC INCALZI ACUMULATOR PENTRU ACM, IZOLAT, 5 |ACUMULATOR PENTRU ACM, IZOLAT, 1 ACUMULATOR PENTRU ACM, IZOLAT, 2 ACUMULATOR TANK IN TANK PENTRU INCALZIRE SI ACM, CU O SERPENTINA, ACUMULATOR TANK ÎN TANK PENTRU INCALZIRE SI ACM, CU O SERPENTINA, 000L 600L 800L ACUMULATOR TANK IN TANK PENTRU LA COLAC CASETA META! mm SAPA INFRA-ROSU AFISAJ LCD SGPO 335x575-665x110-175 mm SGP1 4354575-665x1 10-175 mm SGP2 565x575-665x110-175 mm CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COL SGP3 715x575-665x110-175 mm CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COL SGP4 795x575-665x110-175 mm CASETA METALICA DISTRIBUITORICOLI SGP5 965x575-665x110-175 mm CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COLI SGP6 1130x575-665x110-175 mm 15 mm 35 mm FOLIE PROTECTIE 50m x 2m LATIME CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COLECTOR REG LAB CA DISTRIBUITOR/COLECTOR REGLAB CASETA METALICA DISTRIBUITOR/COLECTOR REGLAB: ECTOR REGLAB ECTOR REG ECTOR REGLAB ECTOR REGLAB PLACA NUTURI INCALZIRE IN PARDOSEALA CU IZOLATI R AGENT TERMIC INCALZIRE, IZOLAT, 300L RE, IZOLAT, 500L RE, IZOLAT, B00L ACUMULATOR AGENT TERMIC INCALZIRE, IZOLAT, 1000L RE, IZOLAT, 1500L RE, IZOLAT, 200L LE AT rm, NSTALATII SOLARE, NSTALATII SOLARE, NSTALATII SOLARE, INCALZIRE SI ACM, CU O SERPENTINA, 1000. CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 24 Kw TEAVA PEX-A PT INCALZIRE IN PARDOSEALA 17x2.00 mm, CURBA CONDUCATOARE PEX OTEL GALVANIZAT D.16 mm CURBA CONDUCATOARE PEX OTEL GALVANIZA D.18-20 TERMOSTAT DE AMBIANTA PEX WIRELESS CU SENZOR LA LA LA LABILĂA | 189.08 LA LA PLACA NUTURI INCALZIRE IN PARDOSEALA CU IZOLAT CAPSA FIXARE PE PLACA, INCALZIRE IN PARDOSEALA, MP 35.29 1764.71 1932.77 2773.11 3025.21 buc 4201.68 buc 4957.98 3109.24 4873.95 9747.90 buc 4873.95 5714.28 buc 8554.62 2941.18 3.78 buc buc 3.70 buc 6.89 | buc 882.35 102.52 buc 105.88 buc 120.00 buc 188.07 buc 243.10 buc 281.51 ] MP 37.82 4.20 301 |D=16-20mm, SET 300 BUC SET 27.73 DISPOZITIV PENTRU FIXAREA CAPSELOR PE PLACA buc 537.82 302 |INCALZIRE IN PARDOSEALA BANDA PEXKIT PENTRU ROSTURI DE DILATARE 200x7 mm, buc 89.08 303 |L=25m | 304 [SENZOR DE PARDOSEALA, 3 M buc 28,57 COVORAS ELECTRIC INCALZIRE IN PARDOSEALA , buc 504.20 305 |150W/MP, 1.5MP(0.5x3m), GROSIME 2.5mm Page 8

Page 9 COVORAS ELECTRIC INCALZIRE IN PARDOSEALA , buc 697.48 306 | 3MP(0.5x6m), GROSIME 2.5mm COVORAS ELECTRIC INCALZIRE IN PARDOSEALA , buc 823.53 307 __]150W/MP, 4MP(0.5x8m), GROSIME 2.5ram COVORAS ELECTRIC INCALZIRE IN PARDOSEALA, buc 308 |150W/MP, &MP(0.5x12m), GROSIME 2.5mm 309 Sea DE INCALZIRE MONOFILAR, MONOFAZAT, 110M, buc 924.37 CABLU DE INCALZIRE MONOFILAR, MONOFAZAT, 131M, 1176.47 310 |2640W CABLU DE ÎNCALZIRE MONOFILAR, MONOFAZAT, 159N, 311 CABLU DE INCALZIRE MONOFILAR, MONOFAZAT, 192MN, buc 312 _|3855W CABLU DE INCALZIRE MONOFILAR, MONOFAZAT, 228M, buc 1596.64 313 314 [TUB CIRCULAR TIP SPIRO 100 mm, L=2m buc 24.37 315 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8125 mm, L=2m buc 31.09 318 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8150 mm, L=3m buc 49.58 317 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8160 mm, L=2m buc 39.50 318 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO a200 mm, L=2m buc 50.59 319 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO g250 mm, L=2m buc 85.55 320 [TUB CIRCULAR TIP SPIRO 2300 mm, L=3m 321 [TUB CIRCULAR TIP SPIRO 2315 mm, L=3m 322 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 4355 mm, L=3m buc 128.57 323 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 2400 mm, L=3m buc 182.10 324 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8450 mm, L=3m buc 196.64 325 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8500 mm, L=3m buc 231.09 326 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 24560 mm, L=3m buc 265.55 327 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO mm, L=3m 328 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 4630 mm, L=3m 329 |TUB CIRCULAR TIP SPIRO 8710 mm, L=3m 330 [TUB CIRCULAR TIP SPIRO 2800 mm, L=3m 331 _|NIPLU g100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 332 |NIPLU 2125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 333 |NIPLU 2150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 334 |NIPLU 4160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 874 335 |NIPEU 8200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 10.92 336 |NIPLU 8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 13.45 N PLU 8300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO, pentru tubulatura buc 1773 337 |tip SPIRO 338 |NIPLU 2315 mm, pentru tubulatura tlp SPIRO buc 18.48 339 |NIPLU 2355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 23.53 340 buc | 2521 341 |NIPLU 4450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 26.97 342 |NIPLU a500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 31.26 343 |NIPLU 4560 mm, peniru tubulatura tip SPIRO buc 46.39 344 |NIPLU 4600 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 62.18 345 |NIPLU g630 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 63.03 346 |NIPLU 8710 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 69.75 347 |NIPLU 4800 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 77.31 MUFA IMBINARE FITINGURI 8100 mm, pentru tubulatura tip buc 294 348 _|SPIRO MUFA IMBINARE FITINGURI 8125 mm, pentru tubulatura tip buc 3.53 349 |SPIRO, MUFA IMBINARE FITINGURI 4150 mm, pentru tubulatura tip buc 420 350 |SPIRO MUFA IMBINARE FITINGURI 8160 mm, pentru tubulatura tip buc 429 351 |SPIRO Le

"“TMUFA ÎMBINARE FITINGURI 8200 mm, pentru tubulatura ip | buc 7] 529 352 |SPIRO —_ MUFA IMBINARE FITINGURI 8250 mm, pentru tubulatura tip buc 6.72 353 |SPIRO MUFA IMBINARE FITINGURI 9300 mm, pentru tubulatura tip buc 798 354 _|SPIRO | MUFA IMBINARE FITINGURI 8315 mm, pentru tubulatura tip buc 8.07 | 355 _|SPIRO MUFA IMBINARE FITINGURI 8355 mm, pentru tubulatura tip | 356 |SPIRO buc 12.18 ţ E n m mmm mmm mn rr MUFA IMBINARE FITINGURI 8400 mm, pentru tubulatura tip 357 |SPIRO buc 13.83 MUFA IMBINARE FITINGURI 8450 mm, pentru tubulatura tip 358 |SPIRO buc 15.55 MUFA IMBINARE FITINGURI g500 mm, pentru tubulatura tip 359 |SPIRO buc 16.97 | MUFA IMBINARE FITINGURI 8580 mm, pentru tubuiatura tip 360 |SPIRO buc 22.27 i MUFA IMBINARE FITINGURI 8600 mm, pentru tubulatura tip | 361 |SPIRO buc 23.70 | pr MUFA IMBINARE FITINGURI 8630 mm, pentru tubulatura tip buc 25.21 | 362 |SPIRO MUFA IMBINARE FITINGURI 8710 mm, pentru tubulatura tip 363 |SPIRO buc 28.15 MUFA IMBINARE FITINGURI 8800 mm, pentru tubulatura fip 364 |SPIRO buc 31.93 365 COT 4100 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 15.97 366 COT 8125 mm LA 90 *, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 18.41 367 COT a150 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 27.13 368 COT 180 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 29.50 COT 8200 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 33.19 i II 370 COT 8250 mm LA 90 ”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 45,38 374 COT 4300 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 58.82 372 COT 8315 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 63.03 : 7 | 373 COT 4355 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 85.71 | 374 COT 4400 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 100.00 | 375 COT 4450 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 117.85 pp rr, —_ | 376 COT 8500 mm LA 90 ”, pentru tubulatura tip SPIRO 138.66 377 COT 8560 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 180.67 i 378 COT 8600 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 200.00 379 COT 4630 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 222.69 Page 10

COT 2719 mm LA 90 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 379.83 380 381 COT 8800 mm LA 90 ”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 471.43 + 382 COT 8100 mm LA 45”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 14.29 363 COT 8125 mm LA 45”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 16.39 384 COT a150 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO COT 8160 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 22.69 385 COT 2200 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO 27.13 386 387 COT 2250 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 36.13 II ir gi 388 COT 28300 mm LA 45 ”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 44.96 pr n mmm 389 COT 2315 mm LA 45 pentru tubulatura tip SPIRO buc 49.58 390 COT 2355 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO 60.67 391 COT 2400 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 392 COT 8450 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 79.92 pr. COT 8500 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 94,12 393 394 COT 0560 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 118.33 395 COT 2600 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 136.97 COT 8630 mm LA 45”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 150.42 396 397 COT 8710 mm LA 45”, pentru tubulatura tip SPIRO 398 COT 2800 mm LA 45 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 339.50 COT 2200 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 27.13 399 400 COT 8250 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 36.13 COT 0300 mm LA 30 ", pentru tubulatura tip SPIRO buc 45.38 401 + COT 0315 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 49.58 402 COT 4355 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 61.34 403 P COT 2400 mm LA 30”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 66.39 404 Page 11

405 COT 8450 mm LA 30 ?, pentru tubulatura tip SPIRO ue 80.00 106 COT 4500 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 94,12 407 COT 8580 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO 118,33 108 COT g600 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO 136.87 409 COT 8630 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO 150.42 410 COT a710 mm LA 30 ”, pentru tubulatura tip SPIRO a COT 8800 mm LA 30 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 339.50 412 COT 2200 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 33.61 413 COT 2250 mm LA 80 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 45.38 14 COT 4300 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO 58.82 415 COT 8315 mm LA 80 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 63.03 po 418 COT 2355 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 85.71 47 COT 0400 mm LA 60 ", pentru tubulatura tip SPIRO buc 100.00 ata COT 8450 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 117.65 419 COT 8500 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 138.66 420 COT 8560 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 180.67 | 421 COT 2600 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 200.00 - 422 COT 4630 mm LA 80 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 222,69 ] Lt 423 COT 8710 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 379.83 424 COT 24800 mm LA 60 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 471.43 125 COT 2200 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 27.13 [i 1 426 COT 8250 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 36.13 UE COT 4300 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 45.38 427 P p COT 8315 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 49.58 428 COT 24355 mm LA 15”, pentru tubulatura tip SPIRO buc 60.67 429 Page 12

430 COT 8400 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 66,39 MT] me 431 COT a450 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 80.00 pn mm rr 432 COT 8500 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 94.12 pu mmm d 433 COT 8560 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 119.33 44 COT 8600 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 136.97 rr rr mm] 435 COT 8630 mm LA 15", pentru tubulatura tip SPIRO buc 150.42 436 COT 8710 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO buc 279.83 COT 8800 mm LA 15 *, pentru tubulatura tip SPIRO 437 438 REDUCTIE 4125-8100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 15.97 439 REDUCTIE 8150-0100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 17.85 440 REDUCTIE 9160-8100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 17.65 441 REDUCTIE 4150-2125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 18.49 442 REDUCTIE 160-125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 18.49 443 REDUCTIE 8200-0100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 22.69 444 REDUCTIE 8200-0125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 22.69 445 REDUCTIE 9200-0150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 23.53 446 REDUCTIE 9200-2160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 23.70 447 REDUCTIE 4160-9150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 26.89 REDUCTIE 0250-0160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 448 449 REDUCTIE g250-8200 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 31.09 pm REDUCTIE 2250-2150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO REDUCTIE 4250-0110 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 34.45 rm mw mw mw nm rr REDUCTIE 8250-0125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 452 453 REDUCTIE 4300-0125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 454 REDUCTIE 8315-0150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 455 REDUCTIE 0315-5125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc m 456 REDUCTIE 4300-3100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO REDUCTIE 0315-4160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 457 Page 13

REDUCTIE 0300-0200 mm. pentru tubulatura tip SPIRO buc 42.86 458 ra 459 REDUCTIE 8315-8100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO _ |buc 4454 460 REDUCTIE a315-0200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 44.54 m A EI 461 REDUCTIE 2315-5150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 4471 LL 39 re 462 REDUCTIE 2300-0250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 45.38 mmm mm n A 483 REDUCTIE 2355-8125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 46.22 464 REDUCTIE 4300-5180 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 46.22 LE ma 465 REDUCTIE 2315-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 46.22 466 REDUCTIE 4315-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 46,22 487 REDUCTIE 4355-0150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO REDUCTIE 4355-2160 mm, pentru tubutatura tip SPIRO 51.26 468 REDUCTIE mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 52.94 469 470 REDUCTIE 8355-0250 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 53.78 471 REDUCTIE 0355-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 56.30 472 REDUCTIE 4355-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 56.47 473 REDUCTIE 2400-0200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 61.34 474 REDUCTIE a400-8150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 62.18 475 REDUCTIE 4400-9355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO REDUCTIE 2400-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 82.18 476 477 REDUCTIE mm, pentru tubulatura tip SP 478 REDUCTIE 8400-8315 mm, pentru tubulatura tip SP 479 REDUCTIE 4400-2300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 64.03 REDUCTIE 0450-0200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 67.23 DUCTIE 8450-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 73.55 DUCTIE 2450-0300 buc 74.719 REDUCTIE 9450-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 77.56 484 REDUCTIE 8450-0400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 79.16 REDUCTIE 0450-2355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 83.36 485 N 186 REDUCTIE 0500-8200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 84.03 REDUCTIE 0500-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 85.04 487 Page 14

488 “RRepucT E 3500-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 94.54 ' 489 REDUCTIE 0500-9315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 97.48 490 REDUCTIE 8500-9450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 98.32 491 REDUCTIE 8500-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 98.32 492 REDUCTIE 8500-2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 104.20 IE 493 REDUCTIE 2560-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 112.61 494 REDUCTIE 8560-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 114.29 495 REDUCTIE 8560-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 116.81 m m m 1) 496 REDUCTIE 4560-0400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 117.65 497 REDUCTIE 2560-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 498 REDUCTIE 2560-0500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 499 REDUCTIE 8560-2450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 500 REDUCTIE 8630-2600 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 501 REDUCTIE 8600-0560 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 134.45 502 REDUCTIE 2600-4250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 137.38 503 REDUCTIE 2600-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 137.82 504 REDUCTIE 8600-8315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 139.92 505 REDUCTIE 0600-2500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 506 REDUCTIE 2600-2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 141.60 507 REDUCTIE 8600-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 142.02 508 REDUCTIE 2600-4450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 147.06 509 REDUCTIE 4600-0560 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 510 REDUCTIE 0630-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 11 REDUCTIE 2630-0300 mm, pentru tubulatura tip SPI 512 REDUCTIE 4630-4400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 154.20 a 513 REDUCTIE 8630-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 154.20 pr 514 REDUCTIE 4630-9450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 154.62 A SARRIERI 515 REDUCTIE 8630-5355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 155.46 — + 516 REDUCTIE 2630-0500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 155,46 pm PRE Sa 517 REDUCTIE 8710-2630 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 207.56 Page 15

REDUCTIE 8710-0300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 210.92 518 519 REDUCTIE 9710-0450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 212.18 520 REDUCTIE 2710-4400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 212.61 LE 524 REDUCTIE 4710-0500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 522 REDUCTIE 2710-0355 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO buc REDUCTIE 8710-8315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 523 524 REDUCTIE 2710-9600 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 525 REDUCTIE 4710-0560 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc REDUCTIE 0800-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 526 527 REDUCTIE 4800-4400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 243.70 | BEI | | 528 REDUCTIE 4800-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 245,38 REDUCTIE 2800-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 245.38 529 530 REDUCTIE 4800-8710 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 247.90 1 | 531 REDUCTIE 2800-2500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 258.82 532 REDUCTIE 4800-2450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 258.82 533 REDUCTIE 2800-4600 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 264.71 ! REDUCTIE a800-2560 mm, pentru tubulatura tip SPIF | REDUCTIE 2800-2630 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 268.91 | | 535 ] 536 PIESA T g100-8100-3100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 23.95 537 PIESA T 8125-0100-8125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |_537 | | 538 PIESA T g160-4100-9160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 31.93 | 539 PIESA T g125-0125-0125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 31,93 | 540 PIESA T a160-2125-0160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 541 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO 542 PIESA T g150-4100-8150 mr, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 36.55 PIESA T a150-0150-4150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 543 544 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO 39.50 1 545 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 40.34 | — 546 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 43.70 547 PIESA T 0200-4180-4200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 45.38 Page 16

548 PIESA T g200-a 150-0200 mm, pentru tubulatura ip SPIRO buc 45.38 LL 549 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 47.48 550 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 32.94 pr premi 551 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 55.46 | CaTa ra mr me] i 552 PIESA T 4250-0150-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 57,14 553 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 57.14 554 PIESA T 4250-2160-4250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 58.40 555 PIESA T 8300-2100-8300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 58.40 556 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 82.18 557 PIESA T 4300-2125-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 63.03 : 558 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 63.03 PIESA T 4315-0125-2315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 83.87 | 560 PIESA T 0300-0150-8300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 65.13 ! PIESA T 300-160-300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 65.97 561 pr E nm 562 PIESA T 315-150-315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 66.81 563 PIESA T 315-160-315 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 67.65 m 564 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 7151 565 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 73.95 586 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 78.57 | | 567 PIESA T 2355-2150-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 78.99 | 568 PIESA T 4315-8250-8315 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO buc 80.67 | 569 PIESA T 2355-2160-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 81.51 | 570 PIESA T 4355-8200-0355 mm, pentru tubutatura tip SPIRO buc 81.93 | 571 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 85.71 | 572 PIESA T 9355-2250-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 86.55 | PIESA T 4300-2300-8300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 87.39 573 574 PIESA T 4400-4160-2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 88.24 575 PIESA T 4315-0315-8315 mm, pentru latura tip SP 89.50 576 PIESA T 2355-2350-2355 mm, pentru tubulatura tip SP PIESA T g400-2200-2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 94.96 577 Page 17

578 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 95.80 579 PIESA T 8355-0355-0355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 102.52 580 PIESA T 2450-2200-4450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 104.20 581 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 104.20 m 582 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 107,56 583 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 109.29 584 ESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 113.45 ESA T 8500-0200-a500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 113.45 586 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 115.97 587 PIESA T 4450-2300-4450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 121.85 588 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 123.53 589 PIESA T 4400-2400-0400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 123.53 590 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 124.79 de 591 PIESA T 2450-2355-2450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 131.93 592 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 134.45 503 PIESA T 8500-2315-4500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 136.97 504 PIESA T.0450-2400-2450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 140.34 595 PIESA T a500-9355-a500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 144.54 596 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 149.58 597 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 152.94 598 PIESA T 0500-a450-0500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 183.87 599 PIESA T mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 173.95 PIESA T la 45” mm, pentru tubulatura tip s00__|sPIRO buc | 3892 PIESA T la 45* 8125-9100-0125 mm, pentru tubulatura tip 601 |SPIRO buc | 4412 PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip 602 |SPIRO buc | 46.39 — 4 PIESA T la 45” mm, pentru tubulatura tip buc 46.39 803 |SPIRO PIESA T la 45" 8125-8125-a125 mm, pentru tubulatura tip buc 48.74 604 |SPIRO ln m PIESA T la 45” 8150-0125-0150 mm, pentru tubulatura lip buc 50.84 605 |SPIRO PIESA T la 45* 2160-4125-2160 mm, pentru tubulatura tip buc 50.84 606 |SPIRO PIESA T la 45” a200-4100-28200 mm, pentru tubulatura tip 607 _|SPIRO buc | 5294 Page 18

619 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip 620 |SPIRO ESA T la 45" 4300-0150-0300 mm, pentru tubulatura tip RO ESA T la 45* 8300-0160-0300 mm, pentru tubulatura tip PIRO IESA T la 45” 8315-4100-4315 mm, pentru tubulatura tip IRO ESA T la 45* mm, pentru tubulatura tip RO ESA T la 45" 8315-0150-0315 mm, pentru tubulatura tip PIRO IESA T la 45" 2315-2160-a315 mm, pentru tubuiatura tip PIRO 621 TU 622 623 824 TD 625 YI 626 627 |SPIRO PIESA T ia 45" 8300-0200-0300 mm, pentru tubulatura tip 628 |SPIRO PIESA T la 45" 8315-0200-0315 mm, pentru tubulatura tip 629 |SPIRO PIESA T la 45" 9300-4250-4300 mm, pentru tubulatura tip PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip 632 |SPIRO PIESA T ia 45" mm, pentru tubulatura tip buc 633 |SPIRO 634 RAMIFICATIE Y g 4100-8100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 635 RAMIFICATIE Y a125-4100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 536 RAMIFICATIE Y a 125-0 125 mm, peniru tubulatura tip SPIRO |buc 637 RAMIFICATIE Y g 150-0100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc Page 19 PIESA T la 45” g200-a125-0200 mm, pentru tubulatura tip buc 608 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip buc 609 |SPIRO PIESA T ia 45" mm, pentru tubulatura tip buc 610 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip buc 611 |SPIRO PIESA T la 45* mm, pentru tubulatura tip buc 612 |SPIRO PIESA T ia 45” mm, pentru tubulatura tip buc 613 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip buc 614 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip buc 615 |SPIRO PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip buc 616 |SPIRO PIESA T la 45* 8250-2160-8250 mm, pentru tubulatura tip buc 617 |SPIRO PIESA T la 45” 8250-0200-8250 mm, pentru tubulatura tip 618 |SPIRO PIESA T la 45" 2300-8100-8300 mm, pentru tubulatura tip PIESA T la 45" mm, pentru tubulatura tip 630 |SPIRO 631 |SPIRO PIESA T la 45" 2300-9300-8300 mm, pentru tubulatura tip buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc 55.88 56.30 56.30 61,34 61.34 61.34 64.71 68.07 70.59 70.59 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 89.08 93.28 93.28 104.20 104.20 123.53 123.53 41.60 45.38 47.06 55.46

650 656 658 657 659 . RAMIFICATIE Y a 250-9250 mm, pentru tubu RACORD TIP SA o 100-4100 mm, pentru atura tip SPIRO |buc RACORD TIP SA a mm, pentru tubui RACORD TIP SA e 150-4100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO RACORD TIP SA g mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc B51 RAMIFICATIE Y a 300-9200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 112.81 652 RAMIFICATIE Y g mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 115.97 853 RAMIFICATIE Y a 300-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 123.53 654 RAMIFICATIE Y & 315-2250 mm, pentru tubulatura tip 127.31 655 RAMIFICATIE Y s 300-4300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 129.41 RAMIFICATIE Y a 315-0315 mm, pentru tubulatura tip 132.77 ura tip SPIRO ura tip SPIRO 638 RAMIFICATIE Y a 1560-0100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO fue 57.14 | 639 RAMIFICATIE Y a 150-9125 mr, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 60.50 840 RAMIFICATIE Y g 160-125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 62.18 641 RAMIFICATIE Y a 150-0150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 82.18 642 RAMIFICATIE Y d 160-2160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 64.71 843 RAMIFICATIE Y a 200-5125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 64.71 644 RAMIFICATIE Y g 200-a150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 65.55 845 RAMIFICATIE Y o 200-a160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 86.38 846 RAMIFICATIE Y a 200-a200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 75.63 647 RAMIFICATIE Y g 250-3150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 78.99 648 RAMIFICATIE Y d 250-160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO (buc 85.71 649 RAMIFICATIE Y g 250-4200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 90.76 96.64 11.76 660 661 RACORD TIP SA a 200-4100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 11.76 662 RACORD TIP SA a 250-0100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 11.76 RACORD TIP SA 300-100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 11.76 863 664 RACORD TIP SA a 315-4100. mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 11.76 665 RACORD TIP SA g 125-125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 13.03 nn rr a ar rr n 666 RACORD TIP SA gi 150-8125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 13.03 667 RACORD TIP SA a 160-8125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 13.03 Page 20

868 RACORD TI 569 RACORD 870 RACORD TI P SA e 250-4125 mm, pentru tubulal ura tip SPI P SA a 300-0125 mm, pentru tubulatura tip SP 671 872 RACORD 673 RACORD TI 675 676 877 678 680 681 RACORD TI — 682 RACORD 683 RACORD TIP SA d mm, pentru tubula ura tip SP P SA a 150-0150 mm, pentru tubulatura tip SP P SA a 160-2160 mm, pentru tubuiai P SA g 200-0180 mm, pentru tubula RO RO RO RO ura tip SPIRO ura tip SP P SA a 250-9160 mm, pentru tubulatura tip SP P SA & 300-2150 mm, pentru tubuia ura tip SP 874 RO RO P SA g 315-150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO P SA g 200-8150 mm, pentru tubula ura tip SPIRO P SA a 300-8160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO P SA a mm, pentru tubuia P SA a mm, pentru tubula! ura tip SPIRO ura tip SPIRO P SA a mm, pentru tubula ura tip SPIRO Page 21 P SA g 200-8125 mm, pentru tubulatura tip SP mmm mmm ur gar rara buc buc buc 679 19.33 buc buc P SA g 200-200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 23.53 18.49 18.49 19.33 684 RACORD TIP SA p mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 26.89 mmm rr 685 RACORD TIP SA 355-a160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 28.41 ppm m mmm mmm 686 RACORD TIP SA & 250-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 29.41 687 RACORD TIP SA a 300-2200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 30.67 RACORD TIP SA ag 315-8200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 30.87 oa | mmm 1 689 RACORD TIP SA a 355-4200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 36.97 690 RACORD TIP SA g 400-8200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 36.97 691 RACORD TIP SA a 450-2200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 38.66 692 RACORD TIP SA a 500-2200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 38.66 pm 693 RACORD TIP SA g 300-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 42.02 pi 694 RACORD TIP SA d 315-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 42.02 695 RACORD TIP SA a 355-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 44,12 696 RACORD TIP SA 400-8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 44,12 697 RACORD TIP SA a 450-2250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 46.22 rm,

RACORD TIP SA as 500-250 mm, pentru tubulatura tip SP RO |buc 47.48 698 599 RACORD TIP SA as 300-2300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 49.58 700 RACORD TIP SA a 355-300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 51.26 701 RACORD TIP SA s 315-2315 mm, pentru tubulatura tip SP 702 RACORD TIP SA a 400-300 mm, pentru tubulatura tip SP| 703 RACORD TIP SA g 355-0315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO (buc 53.36 704 RACORD TIP SA 2 450-2300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 55.04 705 706 707 708 709 710 RAC RACORD TIP SA z 400-2315 RACORD TIP SA z 500-0300 RACORD TIP SA a 450-8315 RACORD TIP SA a 500-315 ORD TIP SA 2 RACORD TIP SA a 400-2355 mm, pentru tubulatura tip SP. mm, pentru tubulatura tip SP mm, peniru tubulatura tip SP mm, pentru tubulatura tip SP mm, pentru tubulatura tip SP! mr, pentru tubulatura tip SP! RO |buc RO |buc 56.72 RO |buc 56.72 RO 58.82 RO RO |buc 65.55 711 RAC ORD TIP SA 450-0355 mm, pentru tubulatura tip SP RO |buc 85.55 712 RACORD TIP SA m 500-2355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 88.91 _ RACORD TIP SA d 400-0400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 7227 1 RACORD TIP SA a mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 73.95 715 RACORD TIP SA a 500-2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 77.13 RACORD TIP SA d 450-0450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 84.87 716 717 RAC ORD TIP SA a 500-2450 mm, pentru tubulatura tip SP RO |buc 86.55 718 RACORD TIP SA d 500-500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 97.06 RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 100 mm, pentru buc 756 tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 125 mm, pentru buc 807 720 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 150 mm, pentru buc 815 721 |tubulatura tip SPIRO LL RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 160 mm, pentru buc 882 722 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA 200 mm, pentru buc 11.76 723 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA a 250 mm, pentru buc 13.87 | 724 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 300 mm, pentru buc | 1630 725 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA g 315 mm, pentru buc 16.81 "726 |tubulatura tip SPIRO _ RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA o 355 mm, pentru |buc 2047 727 |tubulatura tip SPIRO Page 22

_- [RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA d 400 mm, pentru buc 2437 | 728 _|tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA ag 450 mm, pentru buc 25.21 729 |tubulatura tip SPIRO RACORD PE SUPRAFATA DREAPTA a 500 mm, pentru buc 26.89 730 |tubulatura tip SPIRO 731 RACORD PE PERETE e 100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 21.85 732 RACORD PE PERETE a 125 mm, pentru tubuiatura tip SPIRO |buc 22.69 733 RACORD PE PERETE g 150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 23.95 734 RACORD PE PERETE ag 180 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 26.89 735 RACORD PE PERETE g 200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 3277 736 RACORD PE PERETE g 250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 37.82 737 RACORD PE PERETE s 300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 46.22 738 RACORD PE PERETE g 315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 47.90 739 RACORD PE PERETE ag 355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 54.62 740 RACORD PE PERETE g 400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 65.97 pna) 741 RACORD PE PERETE sg 450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 73.11 pm a 742 RACORD PE PERETE a 500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 83.19 743 CAPAC 100 mm buc 4.62 744 CAPAC sg 125 mm buc 4.78 745 CAPAC & 150 mm buc 5.88 746 CAPAC & 180 ram buc 6.30 747 CAPAC 8 200 mm buc 7.14 CAPAC a a 250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 10.08 748 |TUBULATURA CAPAC g 300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 23.95 749 [TUBULATURA CAPAC s 315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 25.21 750 |TUBULATURA CAPAC a 355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 29.41 751 |TUBULATURA CAPAC a 400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 3445 752 |TUBULATURA CAPAC a 450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 40.76 753 |TUBULATURA CAPAC & 500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 4723 754 |TUBULATURA CAPAC a 560 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 60.50 755 |TUBULATURA CAPAC a 600 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU buc 72.69 756 |TUBULATURA CAPAC d 630 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU 757 [TUBULATURA buc | 7782 Page 23

TCAPAC a 710 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU 758 |TUBULATURA buc 109.66 CAPAC s 800 mm, pentru tubulatura tip SPIRO PENTRU 759 |TUBULATURA e 760 CAPAC CU PLASA a 100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 17,65 i CAPAC CU PLASA a 125 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 18.07 781| A CAPAC CU PLASA a 150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 19.33 782 n 783 CAPAC CU PLASA a 160 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 21.01 764 CAPAC CU PLASA a 200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 24.37 765 CAPAC CU PLASA a 250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 26.05 766 CAPAC CU PLASA a 300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 28.57 787 CAPAC CU PLASA 315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 29.41 768 CAPAC CU PLASA o 355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 36.97 769 CAPAC CU PLASA a 400 mm, pentru tubutatura tip SPIRO buc 42.02 770 CAPAC CU PLASA g 450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 52.10 prd 77 CAPAC CU PLASA a 500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 58.82 PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8100 mm, pentru tubulatura buc 32.77 772 |tip SPIRO ' PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8125 mm, pentru tubulatura buc 36.13 773 |tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8150 mm, pentru tubuiatura buc 38.97 774 |tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA mm, pentru tubulatura buc 38.66 775 _|tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 4200 mm, pentru tubulatura buc 46.22 776 _|tip SPIRO , PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 2250 mm, pentru tubulatura buc 57.14 777 _|tip SPIRO — | PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8300 mm, pentru tubulatura buc 7101 778 |tip SPIRO i PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8315 mm, pentru tubulatura buc 75.83 779 _|tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8350 mm, pentru tubulatura buc 88.24 780 |tip SPIRO 1 PROTECTIE PLOAIE CU PLASA a400 mm, pentru tubulatura buc 105.46 781 |tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 8450 mm, pentru tubulatura buc 130.25 782 |tip SPIRO PROTECTIE PLOAIE CU PLASA 0500 mm, pentru tubulatura buc 154.82 783 |tip SPIRO : 784 PALARIE VENTILATIE g150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 35.29 | 785 PALARIE VENTILATIE 4160 mm, pentru tubulatura tip 36.13 E 786 PALARIE VENTILATIE a200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 45.38 DINA E 787 PALARIE VENTILATIE g250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 53.78 Page 24

Page 25 788 PALARIE VENTILATIE 8300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 63.87 789 PALARIE VENTILATIE 8315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO [buc 790 PALARIE VENTILATIE 4350 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 791 PALARIE VENTILATIE 8400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 792 PALARIE VENTILATIE 4450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 793 PALARIE VENTILATIE 4500 mm, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 2100 mm, pentru buc 33.61 794 |tubulatura tip SPIRO - CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 8125 mm, pentru buc 35.29 795 tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA a150 mm, pentru buc 40.34 796 _|tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 2160 mm, pentru buc 41.18 797 |tubulatura fip SPIRO - CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 2200 mm, pentru buc 46.22 798 _jtubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 4250 mm, pentru buc 50.42 799 _Jtubulatura tip SPIRQ CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA mm, pentru buc 62.18 800 Jtubulatura tip SPIRO - CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 9315 mm, pentru buc 63.03 801 tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 0355 mm, pentru 84.87 802 |tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 24400 mm, pentru buc 131.09 803 |tuhulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 2450 mm, pentru 804 tubulatura tip SPIRQ CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 0500 mm, pentru buc 1587.14 805 |tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 2560 mm, pentru buc 195.80 808 |tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 24600 mm, pentru 807 |tubulatura tip SPIRO 227.73 CLAPETA DE REGLAJ DEBIT MANUALA 4630 mm, pentru 808 tubulatura tip SPIRO buc | 23782 T 8100 mm CU SUPOI niru tubulatura tip SPIRO pus 10.34 CLAPETA DE LAJ DEBIT 8125 mm CU SUPO buc 42.02 SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 8150 mm CU SUPORT buc 47.06 B11 |SERVOMOTOR CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 4160 mm CU SUPORT 47.90 B12 _JSERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO - CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 8200 mm CU SUPORT buc 52.94 813 _|SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 4250 mm CU SUPORT buc 57.14 B14 |SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 8300 mm CU SUPORT buc 68.91 815 _SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 4315 mm CU SUPORT buc 69.75 816 | peniru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 4355 mm CU SUPORT buc 91.60 B17 |SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT a400 mm CU SUPORT buc 137.82 818 _|SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO CLAPETA DE REGLAJ DEBIT 5450 mm CU SUPORT buc 150.42 B19 _|SERVOMOTOR, pentru tubulatura tip SPIRO -

820 SERVOMOTOR, pentru tu CLAPETA DE REGLAJDEB T 8500 mm CU SUPORT ulatura tip SPIRO buc 163.87 821 LAPETA DE REGLAJ DEBIT a M230, pentru tubuiatura tip SPIRO 00 mm CU SERVOMOTOR buc 317.65 824 825 827 828 831 832 833 834 835 836 837 B38 822 823 839 840 842 843 oa M230, pentru tubuiatura ti M230, pentru tubulatura ti 0lo 0lQA M230, pentru tubulatura ti M230, pentru tubulatura ti LAPETA DE Ri M230, pentru O [o 0[o OO BIL ANTIV| LAPETA DE REGLAJ DEB a BRAT 25 mm CU SERVOMOTOR M230, pentru tubulatura tip SPIRO buc 319,33 LAPETA DE REGLAJ DEBIT g150 mm CU SERVOMOTOR 230, pentru tubulatura tip SPIRO buc 320.17 LAPETA ANTIRETUR 2100 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 8125 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 2150 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 2180 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 2200 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 8250 mm, pentru tubulatura tip SP CLAPETA ANTIRETUR 8315 mm, pentru tubulatura tip SP! LAPETA DE REGLAJ DEBIT 8160 mm CU SERVOMOTOR SPIRO LAPETA DE REGLAJ DEBIT 8200 mm CU SERVOMOTOR SPIRO LAPETA DE REGLAJ DEBIT 8250 mm CU SERVOMOTOR 826 230, pentru tubulatura tip SPIRO LAPETA DE REGLAJ DEBIT 8300 mm CU SERVOMOTOR p p SPIRO LAPETA DE REGLAJ DEBIT 8315 mm CU SERVOMOTOR SPIRO 350 mm CU SERVOMOTOR buc 321.85 buc 325.21 buc 332.77 buc 341,18 buc 343.70 E 4160 mm, pen E 8355 mm, pen E 4400 mm, pen E 4450 mm, pentru tubu CLAPETA ANTIRETUR 1355 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 91.60 CLAPETA ANTIRETUR 2400 mm, pentru tubulatura tip SPIRO |buc 136.97 _ RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRATIE 8125 mm, pentru tubulatura in SPIRO buc 13.87 [tip SPIRO A RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRATIE 2150 mm, pentru tubulatura buc 15.55 buc 30.25 E 4500 mm, pentru tubu E 4560 mm, pentru tubu buc 49.16 850 RO buc 54.62 RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRATIE 4600 mm, peniru tubulatura buc 58.82 851 _|tip SPIRO, 1 E 4630 mm, pentru tubu buc 81.34 Page 26

RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRATIE 2710 mm, pentru tubulatura 853 |tip SPIRO buc 68.91 RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRATIE 800 mm, pentru tubulatura buc 7773 854 _|tip SPIRO 855 [CUTIE FILTRANTA 4100 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 73.11 | 856 |CUTIE FILTRANTA 125 mm, peniru tubulatura tip SPIRO DUC 76.47 857 |CUTIE FILTRANTA 2150 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 79.83 858 |CUTIE FILTRANTA 2160 mm, pentru tubutatura tip SPIRO buc 83.19 859 |CUTIE FILTRANTA 2200 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 93.28 860 CUTIE FILTRANTA 8250 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 106.72 861 |CUTIE FILTRANTA 2300 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 123.11 862 CUTIE FILTRANTA 2315 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 127.31 TA 2350 mm, pentru tubulatura tip SPIRO 864 865 |CUTIE FILTRANTA 2450 mm, pentru tubulatura tip SPIRO buc 243.70 866 IRO ZGOMOT 2100 mm L=500 mm, pentru RO ATENUATOR DE ZGOMOT 8125 mm L=500 mm, pentru i RO R DE ZGOMOT 8160 mm L=500 mm, pentru ip SPIRO ATENUATOR DE ZGOMOT 8100 mm L=1000 mm, pentru buc buc 92.44 buc 870 |tubutatura tip SPIRO Duc | 13851 ATENUATOR DE ZGOMOT 24200 mm L=500 mm, pentru 871 _|tubulatura tip SPIRO puc | 13445 ATENUATOR DE ZGOMOT 8125 mm L=1000 mm, pentru buc 142.86 872 |tubulatura tip SPIRO JATENUATOR DE ZGOMOT 8250 mm L=500 mm, pentru bi , UC 16471 B73 jtubulatura tip SPIRO ATENUATOR DE ZGOMOT 8160 mm L=1000 mm, pentru 178.99 874 |tubulatura tip SPIRO buc | ATENUATOR DE ZGOMOT 8200 mm L=1000 mm, pentru | B75 |tubulatura tip SPIRO buc 207.56 L=500 mm, pentru 876 R DE ZGOMOT B77 _|tubulatura tip SPIRO NUATOR DE ZGOMOT 8315 mm L=1000 mm, pentru L=1000 mm, pentru 878 ura tip SPIRO ATENUATOR DE ZGOMOT 8355 mm L=1000 mm, pentru Î 879 _|tubulatura tip SPIRO ATENUATOR DE ZGOMOT 8400 mm L=1000 mm, pentru 880 |tubulatura tip SPIRO ATENUATOR DE ZGOMOT 8450 mm L=1000 mm, pentru 881 _|tubulatura tip SPIRO JATENUATOR DE ZGOMOT 2500 mm L=1000 mm, pentru buc 512.61 882 _|tubulatura tip SPIRO buc | 711.76 883 |GRILA TUBULATURA CIRCULARA 425x75 mm buc | 33.81 | GRILA TUBULATURA CIRCULARĂ 525x75 mm buc | 41.18 885 |GRILA TUBULATURA CIRCULARA 425x125 mm 42.44 886 GRILA TUBULATURA CIRCULARA 625x75 mm 47.90 B87 _|GRILA TUBULATURA CIRCULARA 525x125 mm 50.84 B88 |GRILA TUBULATURA CIRCULARA 625x125 mm 889 |GRILA TUBULATURA CIRCULARA 825x125 mm 890 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 100 mm 891 COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 125 mm buc 892 COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 150 mm buc 893 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 160 mm buc 894 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 200 mm buc 895 COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 250 mm buc Page 27

908 909 COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 600 mm COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 630 mm COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 710 mm COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 800 mm M M TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 192 mm (CUTIE 10 M) BANDA PERFORATA DE SUSPENDARE 17x0.6 mm, ROLA=25 BANDA PERFORATA DE SUSPENDARE 25x0.8 mm, ROLA=25 896 JCOLIER SUSPENDARE TUBULATURA 300 mm buc 3.66 897 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 315 mm buc 10.92 808 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 355 mm buc 11.76 899” [COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 400 mm buc 13.87 900 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 450 mm buc 20.59 901 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 500 mm buc 22.27 902 |COLIER SUSPENDARE TUBULATURA 560 mm buc 25.21 buc buc 910 |TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 127 mm (CUTIE 10M) |buc 27.13 41.18 26.05 45.38 25.21 923 925 919 926 927 FLEXIBILA NEIZOLATA 160 mm (CUTIE 10 M) 911 TUBULATURA buc 912 TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 203 mm (CUTIE 10 M) |buc 013 TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 254 mm (CUTIE 10M) |buc g14 |TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 315 mm (CUTIE 10M) [buc 915 TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 356 mm (CUTIE 10 M) |buc 916 [TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA 406 mm (CUTIE 10M) |buc 917 |TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA 102 mm (CUTIE 10 M) buc LA IZOLATA 127 mm (CUTIE 10 M) ( TURA FLEXIBILA IZOLATA 160 mm (CUTIE-10 M) ( ( LA IZOLATA 203 mm (CUTIE 10 M) TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA 254 mm (CUTIE 10 M) LA IZOLATA 315 mm (CUTIE 10 M) TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA 356 mm (CUTIE 10 M) STUT TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 100 mm STUT TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 125 mm T TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 180 ram STUT TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 200 mm buc 924 TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATȚA 406 mm (CUTIE 10 M) buc 226.89 buc 31.09 41,18 54.62 72.69 87.39 104.20 70.59 134.45 168.91 199.58 2.94 3.78 929 |STUT TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 250 mm buc 6.72 930 |STUT TABLA PENTRU TUBULATURA FLEXIBILA 300 mm buc 8.40 COLIER PLASTIC (NYLON) 450 mm (DIAM. STRANGERE buc 059 931 |MAXIM 130 COLIER PLASTIC (NYLON) 540 mm [DIAM. STRANGERE buc 076 932 |MAXIM 160 COLIER PLASTIC (NYLON) 750 mm (DIAM. STRANGERE buc 10 933 |MAXIM 200 COLIER PLASTIC (NYLON) 920 mm (DIAM. STRANGERE buc 139 934 |MAXIM 280) COLIER PLASTIC (NYLON) 1220 mm (DIAM. STRANGERE [buc 240 935 _|MAXIM 375) 936 |COLIER OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX. 100 mm buc 2.10 937 |COLIER OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX. 125 mm buc 2.35 938 |COLIER OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX. 160 mm buc 2.52 939 [COLIER OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX. 200 mm buc 2.94 940 |COLIER OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX, 250 mm buc 3.19 Page 28

R OTEL DIAMETRU STRANGERE MAX. 315 mm 941 |COLIE 942 [VENTILATOR AXIAL DE PEREȚE 1900 mo/h [843 |VENTILATOR AXIAL DE PERETE 2500 moi/h buc 420.17 944 |VENTILATOR AXIAL DE PERETE 4000 mo/h buc 487.39 945 |VENTILATOR AXIAL DE PERETE 5400 mc/h buc 946 |VENTILATOR AXIAL DE PERETE 7200 mc/h buc 947 |VENTILATOR DE TUBULATURA mc/h buc 948 |VENTILATOR DE TUBULATURA mc/h buc | 949 |VENTILATOR DE TUBULATURA 2160-760 mc/h buc | 950 [VENTILATOR DE TUBULATURA 2200-1000 mc/h buc 951 [VENTILATOR DE TUBULATURA mc/h buc 952 VENTILATOR DE TUBULATURA 2315-1630 mc/h buc 953 |VENTILATOR HOTA 2500 mc/h, 0.37 kW TRIFAZIC buc | | 954 [VENTILATOR HOTA 2500 mc/h, 0.37 KW MONOFAZIC buc 955 |VENTILATOR HOTA 5000 mc/h, 0.75 kW TRIFAZIC buc 956 |VENTILATOR HOTA 5000 mc/h, 0.75 kW MONOFAZIC buc i 957 |VENTILATOR HOTA 6000 mc/h, 1.1 kW TRIFAZIC buc 958 [VENTILATOR HOTA 6000 mc/h, 1.1 kW MONOFAZIC i 959 [VENTILATOR HOTA 8000 mc/h, 1.5 kW TRIFAZIC buc | 960 |VENTILATOR HOTA 8000 mc/h, 1.5 kW MONOFAZIC 961 [VENTILATOR HOTA 9000 mc/h, 2.2 KW TRIFAZIC buc 962 |VENTILATOR HOTA 9000 mc/h, 2.2 kW MONOFAZIC 963 [VENTILATOR HOTA 11000 mc/h, 3 kW TRIFAZIC buc i 964 |VENTILATOR HOTA 13000 mc/h, 4 kW TRIFAZIC buc 965 |VENTILATOR HOTA 16000 mc/h, 5.5 KW TRIFAZIC buc 966 |CLAPETA ANTIFOC CIRCULARA 100 mm CU FUZIBIL 720 __|buc 967 |CLAPETA ANTIFOC CIRCULARA 125 mm CU FUZIBIL 72C_|buc i 968 |CLAPETA ANTIFOC CIRCULARA 160 mm CU FUZIBIL [buc 969 |CLAPETA ANTIFOC CIRCULARA 200 mm CU FUZIBIL 72C_ |buc ! BATERIE DE INCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 160 mm, 2 |n ! 970 _|kW 7 BATER E DE ÎNCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 200 mm, 3 |buc 331.93 375 BATEA E DE INCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 250 mi, buc 107.56 BATERIE DE ÎNCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 200 mm, 6 | a 487.39 973 how —_——— | 974 RATER E DE INCALZIRE ELECTRICA CIRCULARĂ 250 mm, 6 [Lc 504.20 | 975 BATER E DE ÎNCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 315 mm, 6 |. 537 82 BATERIE DE INCALZIRE ELECTRICA CIRCULARA 315 mm, 9 buc 567.23 LECTRICA CIRCULA LECTRICA CIRCULA! 978 |12kW CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPERI 979 _|mm, RACORD 160 mm CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPER 980 |mm, RACORD 160 mm CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPERIOR 550x550 981 _|mm, RACORD 200 mm CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPER 982 |mm, RACORD 200 mm CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPER 983 |mm, RACORD 200 mm, CUTIE PLENUM IZOLATA CU RACORD SUPERIOR 450x450 buc 60.50 984 |mm, RACORD 250 mm : OR 300x300 OR 375x375 buc OR 375x375 OR 450x450 buc Page 29 47.06 |

gas CAROIAJ FIX 595x595 mm, PENTRU TAVAN CASETAT [buc 79.83 GRILA SIMPLA DEFLEXIE 595x595 mm, PENTRU TAVAN buc | 8655 986 |CASETAT | 987 [DIFUZOR ELICOIDAL TIP SWIRL 595/24 buc 89.92 988 [DIFUZOR ELICOIDAL TIP SWIRL 595/36 buc 91.60 GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 595x595 mm, PENTRU |. e 90.76 989 |TAVAN CASETAT 990 JANEMOSTAT 595/450 mm PENTRU TAVAN CASETAT buc 92.44 991 JANEMOSTAT 600x600 PENTRU TAVAN CASETAT buc 92.44 GRILA SIMPLA DEFLEXIE 300x100 mm CU JALUZELE buc 26.89 992 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 300x150 mm CU JALUZELE buc 993 |REGLABILE | GRILA SIMPLA DEFLEXIE 400x100 mm CU JALUZELE buc ! 994 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 500x100 mm CU JALUZELE buc | 995 |REGLABILE i GRILA SIMPLA DEFLEXIE 400x150 am CU JALUZELE 996 |REGLABILE puc 1202 | GRILĂ SIMPLA DEFLEXIE 250x250 mm CU JALUZELE | 997 |REGLABILE buc 43.70 | GRILA SIMPLA DEFLEXIE 400x200 mm CU JALUZELE buc 47.00 | 298 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 600x100 mm CU JALUZELE buc 52 94 999 |REGLABILE : GRILA SIMPLA DEFLEXIE 300x300 mm CU JALUZELE buc 53.36 REGLABILE MP E 500x200 mm CU JA LE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x100 mm CU JALUZELE buc 60.50 1002 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 600x150 mm CU JALUZELE buc 6134 1003 _ |REGLABILE -TGRILA SIMPLA DEFLEXIE 600x200 mm CU JALUZELE buc 69.75 1004 |REGLABILE RR : MPLA DEFLEXIE 1000x100 mm CU JALUZELE LE MPLA DEFLEXIE 800x150 mm CU JALUZELE 1006 |REGLABILE buc 75.63 GRILA SIMPLA DEFLEXIE 500x300 mm CU JALUZELE 1007 IREGLABILE buc 75.83 GRILA SIMPLA DEFLEXIE 400x400 mm CU JALUZELE buc 82.35 1008 _|REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 595x595 mm CU JALUZELE buc 86.55 ; 1009 |REGLABILE | GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1200x100 mm CU JALUZELE buc 8824 , 1010 |REGLABILE : GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1000x150 mm CU JALUZELE buc 89.92 i 1011 _|REGLABILE , GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x250 mm CU JALUZELE buc 89.92 1012 |REGLABILE : GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x200 mm CU JALUZELE buc 90.76 1013 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 600x300 mm CU JALUZELE buc 96.54 1014 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1000x200 mm CU JALUZELE buc 10672 1015 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1200x150 mm CU JALUZELE 1016 |REGLABILE buc 110.92 m GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x250 mm CU JALUZELE buc 11092 1017 _|REGLABILE GRILA SIMPLĂ DEFLEXIE 600x400 ram CU JALUZELE buc 123.53 1018 _|REGLABILE : Page 30

| | | GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x300 mm CU JALUZELE bac] 126.05 | 1019 _|REGLABILE _— [GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1006250 mm CU JALUZELE buc 131.09 1020 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1200x200 mm CU JALUZELE buc 13277 1021 _|REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1000x300 mm CU JALUZELE buc 14874 ! 1022 |REGLABILE | GRILA SIMPLA DEFLEXIE 800x400 mm CU JALUZELE buc 161.34 | 1023 |REGLABILE | | [GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1200x250 mm CU JALUZELE buc | 16238 | 1024 |REGLABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1200x300 mm CU JALUZELE | 1025 |REGIABILE GRILA SIMPLA DEFLEXIE 1000x4| ALUZELE 1026 SRL NE A DEFLEXIE 1000x400 mm CU d buc 189.92 1027 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 300x100 mm buc 27.13 1028 [GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 300x150 mm buc 33.61 1029 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 400x100 mm buc 35.29 1030 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 500x100 mm buc 42.86 1031 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 400x150 mm 43.70 1032 |GRIEA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 400x200 mm 50.42 1033 [GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 600x100 mm buc 1034 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 300x300 mm buc 55.88 1035 [GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 500x200 mm buc 1036 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 800x100 mm buc 1037 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 600x150 mm buc 64.29 7311 1039 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1000x100 mm buc 75.63 1040 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 800x150 mm buc 78.399 1041 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 500x300 mm buc 78.99 1042 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 595x595 mm 90.76 1043 _|GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1200190 mm 92.44 1044 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1000x150 mm buc 94,12 1045 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 800x200 mm buc 94.96 i 1046 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 600x300 mm buc 101.68 1047 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1000x200 mm buc 112.61 1048 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1200x150 mm buc 115.97 1049 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 600x400 mm buc 130.25 1050 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE B00x300 mm buc 131.93 1051 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1200x200 mm buc 139.50 1052 [GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1000x300 mm buc 156.30 1053 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 800x400 mm buc 169.75 1054 |GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1200x300 mm buc 194.12 1055 [GRILA ASPIRATIE CU JALUZELE FIXE 1000x400 mm buc 199.16 LA DUBLA DEFLEXIE 300x100 mm CU LAMELE 1056 39.50 00 mm CU LAMELE 1622 GRILA DUBLA DEFLEXIE 300x150 mm CU LAMELE buc 1058 |REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 500x100 mm CU LAMELE 1059 |REGLABILE buc 52.84 GRILA DUBLA DEFLEXIE 250x250 mm CU LAMELE buc 54.62 REGLABILE LA DUBLA DEFLEXIE 400x150 mm CU LAMELE 5798 REGLABILE LA DUBLA DEFLEXIE 600x100 mm CU LAMELE 6471 REGLABILE Page 31

GRILA DUBLA DEFLEXIE 400200 mm CU LAMELE buc 65.55 1063 |REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 300x300 mm CU LAMELE buc 69.75 1064 |REGLABILE _] | GRILA DUBLA DEFLEXIE 500x200 mm CU LAMELE buc 78.99 i 1065 [REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 800x100 mm CU LAMELE buc 83.19 1066 |REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 600x150 mm CU LAMELE buc 86.55 1067 |REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 600x200 mm CU LAMELE buc 98.32 1068 [REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 1000x100 mm CU LAMELE 1069 ÎREGLABILE buc 100.84 GRILA DUBLA DEFLEXIE 500x300 mm CU LAMELE buc 104.20 1070 REGLABILE - GRILA DUBLA DEFLEXIE 800x150 mm CU LAMELE 1071 |REGLABILE buc 105.04 GRILA DUBLA DEFLEXIE 400x400 mm CU LAMELE buc 108.40 1072 _|REGLABILE GRILA DUBLA DEFLEXIE 600x250 mm CU LAMELE buc 115.97 1073 _|REGLABI E 1200x100 mm CU LAMELE LA DEFLEX 1074 buc 121.85 E 800x200 mm CU buc 124.37 E 1000x150 mm CU LAMELE LA DEFLEX i 127.73 ! LA DEFLEXIE 600x300 mm CU RILA DUBLA DEFLEXIE 800x250 mm CU LAMELE buc 147.06 1078 |REGLABILE RICA DUBLA DEFLEXIE 1000x200 mm CU LAMELE buc 15126 1079 _|REGLABILE RILA DUBLA DEFLEXIE 800x400 mm CU LAMELE 1080 |REGLABILE buc 184.71 LAMELE E 800x300 mm CU RI g RILA DUBLA DEFLEXIE 1200x150 mm CU LAMELE E 176.47 1082 E 1000x250 mm CU LAMELE R LA DEFLEXIE 1000x300 mm CU LAMELE 1084 |REGLABILE RILA DUBLA DEFLEXIE 1200x200 mm CU LAMELE 208.40 1085 |REGLABILE A RILA DUBLA DEFLEXIE 800x400 mm CU LAMELE 216.81 i 1086 |REGLABILE LA DEFLEXIE 1200x250 mm CU LAMELE | | 1087 E 1200x300 mm CU LAMELE LA DEFLEXI 1088 LA DEFLEXIE 1000x400 mm CU LAMELE 1089 LA CAROIAJ FIX 300x100 mm LA CAROIAJ FIX 400x100 mm Ri G RI G RI G RI G RI G RI G RI G 1083 |RI G RI G RI G RI G RI G RI G RI G G 1092 LA CAROIAJ FIX 300x150 mm 1093 |GRILA CAROIAJ FIX 500x100 mm buc 39.08 1094 (GRILA CAROIAJ FIX 400x150 mm buc 39.50 1095 |GRILA CAROIAJ FIX 400x200 mm buc 1622 | 1096 [GRILA CAROIAJ FIX 600x100 mm buc 50.42 1097 |GRILA CAROIAJ FIX 300x300 mm buc 51.26 1098 |GRILA CAROIAJ FIX 500x200 mm buc 55.46 1099 |GRILA CAROIAJ FIX 600x150 mm puc | 58.82 | Page 32

_ 1130 1131 1132 1133 1134 1142 1144 17 |GRILA LINIARA DECOR 1200x150 mm 00 |GRILA CAROIAJ FIX 600x200 mm buc 65,55 | 01 [GRILA CAROIAJ FIX 500x300 mm buc 72.27 02 [GRILA CAROIAJ FIX 595x595 mm buc 79.83 103 JGR LA CAROIAJ FIX 800x200 mm buc 86.55 1104 |GRILA CAROIAJ FIX 600x300 mm buc 92.44 1105 [GRILA CAROIAJ FIX 1000x200 mm buc 101.68 06 LA CAROIAJ FIX 600x400 mm LA CAROIAJ FIX 800x300 mm LA CAROIAJ FIX 1000x300 mm LA CAROIAJ FIX 1000x400 mm GRILA LINIARA DECOR 800x100 mm buc NIARA DECOR 1000x100 mm LINIARA DECOR 800x150 mm RILA LINIARA DECOR 1200x100 mm RILA LINIARA DECOR 1000x150 mm LA LINIARA DECOR 800x200 mm GRILA LINIARA DECOR 1000x200 mm buc NIARA DECOR 1500x150 mm RILA LINIARA DECOR 1200x200 mm RILA TRANSFER USA 300x100 mm GRILA TRANSFER USA 300x150 mm RILA TRANSFER USA 400x100 mm HE 1124 RILA TRANSFER USA 400x200 mm 81.76 1126 RILA TRANSFER USA 400x150 mm RILA TRANSFER USA 500x200 mm 80.67 RILA TRANSFER USA 600x200 mm 94.96 E RILA TRANSFER UȘA 500x300 mm SR LA TRANSFER USA 600x300 mm Be 125.21 RI LA TRANSFER USA 600x400 mm ue 134.45 RA DE EXTER RIOR CU PLASA META LIGA 200x200 mm 56.30 a LA DE EXTERIOR CU PLASA METAL CA 300x300 mm 63.87 GRILA DE EXTER| LASA METALICA 400x200 mm GRILA DE EXTERI LASA METALICA 500x200 mm GRILA DE EXTER| LASA METALICA 350x350 mm GR R LASA METALICA 500x300 mm GRILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 400x400 mm GRILA DE LASA METALICA 600x300 mm GRILA DE EXTERIOR CU PLASA METAI LICA 600x400 mm 1143 |GRILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 500x500 mm pr GRILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 600x600 mm RILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA B00x500 mm RILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 1000x500 mm 1150 RILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 1000x600 mm RILA DE EXT LASA METALICA 800x800 mm RILA DE EXTE LASA METALICA 1000x1000 mm GRILA DE EXTERIOR CU PLASA METALICA 1000x1000 mm LA DE EXTERIOR CIRCULARA 100 mm LA DE EXTERIOR CIRCULARA 125 mm LA DE EXTERIOR CIRCULARA 180 mm Page 33 RILA LINIARA DECOR 1500x100 mm RILA LINIARA DECOR 1500x200 mm 265.55 89.92 179.83 214, 9 36,13 14.54 44.54 83.87

1154 [GRILA DE EXTERIOR CIRCULARĂ 200 mm | 2941 1155 [GRILA DE EXTERIOR CIRCULARA 250 mm buc 87.14 1156 |GRILA DE EXTERIOR CIRCULARA 315 mm buc 89.08 GRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ INGROPAT 200x200 1157 buc 40.34 mm n GRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ ÎNGROPAT 250x250 |, 30 1158 |mm uc 56. GRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ INGROPAT 300x300 |, 1159 |mm UC 81.51 | GRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ INGROPAT 350x350 1 1160 |mm buc 94.12 GRILA GRAVITATIGNALA CU MONTAJ INGROPAT 400x400 a 1161 |mm buc 129. 18 Ri LA GRAVITATIONALA CU MONTAJ INGROPAT 450x450 [Luc 18714 183 SRI LA GRAVITATIONALA CU MONTAJ INGROPAT 500x500 [Luc 189.08 GRILA GRAVITĂTIONALA CU MONTAJ INGROPAT 600x500 |huc 247 06 1164 |mm 1105 |SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 200x200 mm [buc 67.23 1106 | SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 250x250 mm |buc 89.08 1107 |SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 315x315 mm |buc 118.49 1168 | SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 350x350 mm [buc 131.93 1160 |SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 400x400 mm [buc 160.50 1170 |SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 450x450 mm 192.44 1171 |SRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 500x500 mm |buc 227.73 117» |GRILA GRAVITATIONALA CU MONTAJ APLICAT 600x600 mm |buc 305.88 1173 |ANEMOSTAT PATRAT 370/225 mm buc 47.90 1174 |ANEMOSTAT PATRAT 445/300 mra buc 66.39 1175 |ANEMOSTAT PATRAT 520/375 mm buc 81.51 1176 |ANEMOSTAT PATRAT 595/450 mm pentru tavan casetat 92.44 1177 |ANEMOSTAT PATRAT 600x600 mm pentru tavan casetat buc 92.44 ANEMOSTAT PATRAT IN PLACA PENTRU TAVAN CASETAT [Lua 11849 1178 |595/225 mm : ANEMOSTAT PATRAT IN PLACA PENTRU TAVAN CÂSETAT 120.17 1179 |595/300 mm ANEMOSTAT PATRAT IN PLACA PENTRU TAVAN CASETAT nuc 131.93 1180 |595/375 mm ANEMOSTAT IN PLACA PENTRU TAVAN CASETAT RACORD [Luc 138 66 1181 |CIRCULAR 200 mm ANEMOSTAT IN PLACA PENTRU TAVAN CASETAT RACORD [Lc 173.95 1182 |CIRCULAR 250 mm ANEMOSTAT ÎN PLACĂ PENTRU TAVAN CASETAT RACORD ||. 207.56 1183 [CIRCULAR 315 mm ANEMOSTAT IN PLACA PENTRU TAVAN CASETAT RACORD ||Lc 260.50 1184 |CIRCULAR 350 mm 1185 |ANEMOSTAT CIRCULAR 150 mm 41.18 1186 |ANEMOSTAT CIRCULAR 200 mm buc 53.78 1187 |ANEMOSTAT CIRCULAR 250 mm buc 71.43 1188 |ANEMOSTAT CIRCULAR 300 mm buc 90.76 1189 |ANEMOSTAT CIRCULAR 350 mm buc 121.01 1190 |SLOT DIFUZOR CU O FANTA L=1000 mm buc 57.98 | 1191 |SLOT DIFUZOR CU O FANTA L=1500 mm buc 85.71 Page 34

1192 |SLOT DIFUZOR CU DOUA FANTE L=1000 mm buc 91.60 | SLOT DIFUZOR CU O FANTA L=2000 mm buc 114,29 1194 |SLOT DIFUZOR CU TREI FANTE i.=1000 mm buc 126.05 1195 |SLOT DIFUZOR CU DOUA FANTE L=1500 mm buc 136.97 SLOT DIFUZOR CU PATRU FANTE L=1000 mm buc 159.66 1197 |SLOT DIFUZOR CU DOUA FANTE L=2000 mm buc 181.51 1198 |SLOT DIFUZOR CU TREI FANTE L=1500 mm buc 187.39 1199 |SLOT DIFUZOR CU PATRU FANTE L=1500 mm buc 237.82 SLOT DIFUZOR CU TREI FANTE L=2000 mm buc 248.74 1200 SLOT DIFUZOR CU PATRU FANTE L=2000 mm 315.13 VALVA ASPIRATIE 100 mm VALVA ASPIRATIE 125 mm 1204 |VALVA ASPIRATIE 160 mm 205 |VALVA ASPIRATIE 200 mm 1206 VALVA REFULARE 100 mm 207 (VALVA REFULARE 125 mm 1208 |VALVA REFULARE 180 mm 209 VALVA REFULARE 200 mmm 1210 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 225x225 mm 1211 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 300x300 mm 212 (REGISTRU REGLAJ DEBIT 375x375 mm 1213 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 450x450 mm 214 REGISTRU REGLAJ DEBIT 425x75 mm 1215 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 425x125 mm 216 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 525x75 mm 1217 REGISTRU REGLAJ DEBIT 525x125 mm 1218 |REGISTRU REGLAJ DEBIT 625x75mm REGISTRU REGLAJ DEBIT 625x125 mm REGISTRU REGLAJ DEBIT 825x125 mm Baterie dus cu autorevenire cu arc 1222 |Baterie dus cu senzor electronic Cap dus fix cromat anticolmatare cu diam mare 220ram 224 |PIESA DE CURATIRE 250mm ELEMENT RADIATOR DIN FONTA CU SECTIUNE 1225 |CIRCULARA, 6 COLOANE, H=624 MM 226 |FLANSA OARBA, DN 50 MM, PN 16 FLANSA OARBA, DN 85 MM, PN 16 1228 [FLANSA OARBA, DN 80 MM, PN 16 FLANSA OARBA, DN 150 MM, PN 16 RACORD FLEXIBIL CU ORNAMENT, FE-FI, L= 40 cm, 1/2"X3/8" 231 |mm Uscator de maini din inox, actionare cu senzor Disc diamantat, cu segmente, pentru debitare beton/piatra 230x22.23x10 mm Disc diamantat pentru debitare placi ceramice 230x22.23x1.6 234 |mm 1235 |Cutie de contorizare incalzire complet echipata 1236 |Cutie de contorizare incalzire+ace complet echipata 237 |Termostat ambiental Valva antirefulare din PVC cu garnitura pentru canalizare 110 Page 35 buc be buc buc buc buc buc buc 10.08 buc 11.76 buc 17.85 buc 25.21 38.66 45.38 [buc | STAI 34.45 41.18 buc | 50.42 = 51.26 1000. 00 buc 25.21 1100.00 209.68 40.00 1150.00 350.00

TI CAMIN DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE MENAJERA DIN | | POLIETILENA H=1080 MM, CU 3 INTRARI D.200 SI 1 IESIRE |buc 1100.00 238 _|180mm CAMIN DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE MENAJERA DIN POLIETILENA ,H=2080, CU 3 INTRARI D.200 SI 1 IESIRE buc 1800.00 1239 |D.160mm CAMIN DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE MENAJERA DIN POLIETILENA, H=1230mm, CU 3 INTRARI D.315 SI 1 IESIRE [buc 1300.00 240 jD,250mm CĂMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA BAZA ÎNCHISĂ buc 370.00 241_|H=1080 CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA BAZA INCHISA 1700.00 1242 |H=2080 CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA BAZA ÎNCHISA buc 1400.00 243 |H=1580 CAMIN INSPECTIE, D.400, TIN-TOUT D.160 F=0,8-1,4M, buc 850.00 1244 |CAPAC B125 CAMIN INSPECTIE D.400, 3 IN/T SUT, D.160, H=0,9-1,4M, as GAMES NSE UT, D.180, H=0,9 buc 52000 CAMIN INSPECTIE ,D. - 180 H=1,2-1,9M, na IE, D400, 1IN-10UT D.160 H=1,2-1,9 buc 700.00 1247 248 |CAMIN PLUVIAL PP GRI, IESIRI ORIZONTALE D.400x400 CAMIN GEIGER DE PRELUARE APE PLUVIALE DN400, 249 |10UTD.200/180 1250 251 [CAPAC CAMIN PLUVIAL PP GRI CLASA A15 D.300x300 252 [CAPAC CAMIN PLUVIAL PP GRI CLASA A15 D.400x400 buc 61.00 1253 buc | 30.00 1254 1255 |CALORIFER VERTICAL VR20/1800/300 buc 600.00 256 |CALORIFER VERTICAL VR20/1800/450 buc 730.00 257 |CALORIFER VERTICAL VR20/1800/600 buc 830.00 258 |CALORIFER VERTICAL VR20/1800/750 1259 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1800/300 740.00 = 1260 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1800/450 buc 890.00 261 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1800/600 buc | 1200.00 1262 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1800/750 buc | 1200.00 263 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1800/300 264 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1800/600 265 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1800/750 buc | 1110.00 266 |CALORIFER VERTICAL VR20/1950/300 buc | 1300.00 267 |CALORIFER VERTICAL VR20/1950/450 buc 620.00 268 |CALORIFER VERTICAL VR20/1950/600 buc 770.00 269 |CALORIFER VERTICAL VR20/1950/750 270 JCALORIFER VERTICAL VR21C/1950/300 buc | 1000.00 1271 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1950/450 buc 830.00 1272 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1950/600 buc 950.00 1273 |CALORIFER VERTICAL VR21C/1950/750 buc | 1090.00 1274 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1950/300 buc | 1230.00 1275 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1950/450 buc 880.00 1275 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1950/600 buc | 1100.00 1277 |CALORIFER VERTICAL VR22C/1950/750 buc | 1220.00 1279 |CALORIFER VERTICAL VR10/1800/450 buc | 1400.00 1279 | CALORIFER VERTICAL VR10/1950/450 buc 510.00 1280 |CALORIFER VERTICAL VR10/1800/600 buc 530.00 Page 36 | |

1281 |ALORIFER VERTICAL VR10/1950/600 CALORIFER VERTICAL VR10/1950/600 p_1282 1283 Teava riflata pentru drenaj, D110 mm, dublu strat Teava riflata pentru drenaj, D83 mm, dublu strat 1285 Teava riflata pentru drenaj, D90 mm, dublu strat Vana combinata de reglare a presiunii diferentiale, echilibrare si reglare, DN 20 Adaptor conducta retur G1/16 G1/2 pt vana combinata de reglare a presiunii diferentiale, echilibrare si reglare, DN 20 1286 1287 Sef Departament Investitii Mentenanta: | 1 ing.Serglu Andra | Page 37 4.00 5.20 350.00 30.00 Intocmit: ing. Roxana lova pe

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

Materiale constructii -Transport si Utilaje-Inchirieri spatii

Octombrie 2018

Pret unitar

Lei( f.t.v.a)

0 1 2 3 I. Materiale:

Constructii

1 Agent ignifug pentru lemn, 20 kg buc 310,00

2 Adeziv mocheta Eco 25 kg buc 380,00

3 Adeziv flexibil gresie faianta 25 kg sac 49,00

4 perlfix 25kg/sac sac 31,00

5 Amorsa bituminoasa 18 kg buc 133,00

6 Atic din tabla 20-50 cm ml 65,00

7 Banda coama rigida 310 mm ml 12,00

8 Banda etansare (rola 50 m) hidroizolare si sigilare perimetrala in incaperi umede.

ml 6,80

9 Banda mascare 38mmx45m buc 7,10

10 Banda mascare 48/40m buc 18,00

11 Balama tripla usa Al buc 155,00

12 Balama termopan PVC buc 95,00

13 Amorsa beton 20kg buc 135,00

14 Broasca simpla usa Termopan buc 185,00

15 Broasca inchidere 5 puncte buc 260,00

16 Beton asfaltic FIN BA16 to 395,00

17 ciment intarire rapida kg 4,50

18 Chit de rosturi gresie si faianta CE 40, interior / exterior, 5 kg -spatii umede

gal 37,00

19 Chit rost gresie si faianta 5 kg buc 40,00

20 Coltar Al 2.5 m cu plasa buc 3,80

21 Coltar Al 2.5 m fara plasa 19x19 buc 1,90

22 Compartimentari din PVC Grupuri sanitare. mp 430,00

23 Confectie din metal vopsita cu email kg 17,00

24 Confectie din metal vopsita in camp electrostatic

kg 21,00

25 Covor intrare interior, 180 x 120 cm buc 159,00

26 Covor mocheta mp 198,00

Colterm S.A Timisoara Departamentul Investitii Mentenanta

UMDenumire produsNr.crt.

27 Adeziv elastic gresie faianta 25 kg sac 61,00

28 diblu nylon+surub 8x100(25buc/pg buc 16,00

29 diblu cui 6x80 buc 0,19 30 diblu cui 8x100 buc 0,33 31 diblu nylon+surub 8x100(25buc/pg) punga 14,08 32 Disc diamanatat 350 mm buc 380,00

33 Electrozi 2.5 superbazic kg 8,50

34 Fibre polipropilena pt armare kg 39,00

35 Folie constructii mp 1,70

36 Feronerie oscilobatanta Al set 520,00

37 Fereastra lemn stratificat cu desch.rotobasculanta cu 1 sg.canat

mp 795,00

38 Geam termopan mp 350,00

39 Guri de scurgere verticale dubla cu parafrunzar din FPO , DN70

buc 348,00

40 Guri de scurgere verticale duble din PVC cu parafrunzar.,

buc 348,00

41 Gresie portelanata de exterior gr.10 mm mp 110,00 42 Grund vopsea lemn kg 34,00 43 holsurub buc 0,20

44 hols+dibl 8x80(100buc/cut) buc 33,40

45 hols+dibl 8x100(100buc/cut) buc 37,60 46 Gaz metan in butelii kg 6,00 47 Strat suport mocheta din burete 5 mm mp 18,00

48 Jaluzele verticale pentru spatii septice h=2.5 m

m 226,00

49 lac parchet l 58,00 50 Masca calorifer mp 728,00

51 Manere oscilobatante cu silduri pentru usi AL buc 210,00

52 Manere cu silduri pentru usi PVC buc 110,00

53 Maner deschidere simpla Al buc 220,00

54 Mortar tencuiala clasica 30 kg sac 13,00

55 Mortar zidarie sac 17,40

56 Membrana bituminoasa cu armatura din fibra de sticla 3 kg/ mp

mp 8,10

58 Membrana bituminoasa cu armatura din fibra de sticla 4 kg/ mp

mp 13,00

59 Membrana bituminoasa cu armatura din fibra de sticla cu ardezie , 4.50 kg/ mp

mp 24,00

60 Mini banca rezerva pentru jucatori, 3 locuri, buc 1968,00

61 Mixtura asfaltica BA08 to 370,00

62 Mocheta de interior 20 mm gr, fir tuns trafic intens

mp 181,00

63 Mocheta Exterior mp 155,00

64 Taxa depozitare moloz mc 150,00

65 Mortar de impermeabilizare si fixare, pulbere, gri, interior / exterior, 20 kg

sac 197,00

66 Mortar hidroizolant 75/25 kg sac 105,00

67 Mortar tinci, alb, interior / exterior, 25 kg sac 18,00

68 Panel pvc pentru usi, cu grosime de 20mm gr.fete 0.8 mm

mp 82,00

69 Panou de baschet din fibra stcla , 1200x900 mm gr 1.8 mm buc 397,00

70 Parchet laminat 14 mm cls 33 mp 65,00

71 Parafrunzar din pp d=110 mm buc 72,00

72 Pazie lemn 200*20 ml. 15,00

73 Placa OSB 15 mm cu nut& feder mp 32,00

74 Plasa fileu tenis fir 3 mm polietilena L= 12,72 m x l=1,07 m

buc 642,00

75 Plasa de siguranta fatada impotriva caderii tencuieli ,caramizi la fatade

mp 30,00

76 Plasa protectie schela fatada mp 10,00

77 Poarta de fotbal din dur - aluminiu, dimensiune oficiala 7,32x 2,44, mobila

buc 4100,00

78 Polistiren extrudat XPS 5 mm mp 6,00

79 Mortar chituire placi Gips carton 25 kg sac 52,00

80 Receptor terasa PP ies oriz cu guler ,flansa si parafrunzar D=100 mm D 50

buc 145,00

81 Scaun , pentru stadion sau sala sport, buc 265,00

82 Sapa grosiera pentru interior pe baza de ciment 25 kg

sac 8,00

83 Sapa egalizare 30 kg sac 14,00

84 Sapa egalizare uscare rapida 25 kg sac. 29,00

85 Sapa autonivelanta rapida , interior, 25 kg sac 38,00

86 Saiba otel-cauciuc buc 0,10

87 saiba 8x20 buc 0,10 88 saiba o/c 4.2x16 10buc buc 0,69 89 saiba plata D8 zn buc 0,09 90 saibe plate 8x30x1,5 buc 0,20 91 saiba plata 8x24x2 buc 0,16

92 Sistem de intindere fileu volei buc 80,20

93 Mastic etansare elastic ext/interior gri 600 ml buc 42,00

94 Stergator Al de exterior buc 480,00

95 Streasina lemn mp 35,00

96 T 50X30X3 6 ml buc 62,00

97 Tencuiala siliconica 15kg/gal buc 130,00

98 Taxa depozitare moloz mc 8,80

99 Teava N trasa FI 114x5 ml 58,30

100 Usa metalica anitiefractie 1000*2100 buc 1496,00

101 Vopsea superlavabila interior cu ioni de argint, alb, 15 L

gal 220,00

Utilaje /Transport

1 Utilaj/Autovehicol lei/ora lei/km

2 Autoutilitara <=1 to 20,71 0,32

3 Autoutilitara <=3.5 to 19,9 0,56

4 Autobasculanta <=7 to 31,73 0,71

5 Autocarosata <=8 to 26,12 1,39

6 Autobasculanta <=10 to 39,67 1,32

7 Motogenerator electric 16,49

Inchirieri spatii

1 Inchiriere spatii depozitare lei/mp 28,20

SEF DEPARTAMENTUL INVESTITII MENTENANTA INTOCMIT:

sing. Maria Popaing. Sergiu Andra

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTASEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA

SEF DEPARTAMNETUL INVESTITII MENTENANTA