keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/10.05.2016 privind modificarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 183/10.05.2016
privind modificarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-008062/01.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 republicată, serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată;
Având în vedere Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 453/2007 modificată şi completată prin Hotărârea nr. 299/2012;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Studiului de Fundamentare/oportunitate nr. SC2016-6999/21.03.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Caietului de Sarcini nr. SC2016-7000/21.03.2016 a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara, prin concesiune, cu anexele acestuia de la nr. 1 la nr. 10, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modificarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara, prin concesiune conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 4: Se aprobă demararea procedurii de achiziţie publică prin Serviciul de Achiziţii Publice, după primirea hotărârii devinitive şi irevocablile în dosarul nr. 41319/3/2014.

Art. 5: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.37 din 25.02.2014, rămân neschimbate.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1 Cod FO 53-01,ver.2

REFERAT PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului cadru, aprobate prin

Hotărârea Consiliului Local nr.37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara

Având în vedere modificările legislative apărute după aprobarea hotărâri sus menţionate; În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

actualizată, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice.

Conform prevederilor art.8 alin.3 lit.d) din Legea nr.51/2006 din actul normativ mai sus menţionat, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice

Potrivit art.22 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată.

Conform prevederilor art. 22 alin. 3 din actul normativ, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

Potrivit art. 29 alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

Conform art.29 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Potrivit art.29 alin 3 din actul normativ mai sus menţionat, contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de primari, în baza mandatului acestuia.

Conform art.29 alin.6 din actul normativ mai sus menţionat, contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în forma scrisă prin care unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, drepul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, în schimbul unei redevenţe.

Potrivit art.29 alin.7 lit.a) din Legea nr.51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi contract de concesiune.

Conform art.29 alin.8 lit.a) din Legea nr.51/2006, una din procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi este licitaţie publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune oferta;

Astfel conform prevederilor art. 30 alin.1 din actul normativ mai sus menţionat, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru care cuprinde următoarele etape: organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE SC2016-008062/01.04.2016

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

2 Cod FO 53-01,ver.2

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din actul normativ mai sus menţionat, alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale

Potrivit prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale au sarcina şi responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente şi de calitate.

Conform prevederilor art.2 alin.3 lit. (k) din actul normativ mai sus menţionat, serviciul de salubrizare cuprinde activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Potrivit prevederilor art.6 alin.1 lit.e) din Legea nr.101/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii cu privire la delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă. Conform prevederilor art.12 alin.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale. Potrivit art.8 alin.1 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii.

Conform prevederilor art.8 alin.2 din H.G. nr. 71/2007 din actul normativ mai sus menţionat Studiul de fundamentare se aprobă prin hotărâre autorităţii contractante.

Potrivit art.9 alin.1 din actul normativ mai sus menţionat, studiul de fundamentare trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în cauza

Conform prevederilor art.10 alin.1 din H.G. nr. 71/2007 din actul normativ mai sus menţionat Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiza care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract.

Din Studiul de Fundamentare nr. SC2016-6999/21.03.2016 elaboaret de către colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prin concesiune în Municipiul Timişoara au reieşit motivele de ordin economic, social, financiar şi de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pentru o perioadă de 3 ani.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza studiului de fundamntare, a caietului de sarcini, a contractului cadru, şi a Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr.111/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C.

Prin Hotărârea nr.453/2007 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara, aceasta fiind modificată şi completată prin HCL nr.299/2012.

Prin Hotărărea Consiliului Local nr.37 din 25.02.2014 s-a stabilit modalitate de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire.

S-a început achiziţia serviciului serviciului de salubrizare având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”,fiind identificată cu anunţul de concesionare nr. 2498/31.05.2014 desfăşurată în data de 29.07.2014.

Având în vedere faptul că ofertantul nu a îndeplinit condiţile impuse prin documentaţia de achiziţie, acesta a contestat decizia Municipiului Timişoara, fiind depusă o contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

3 Cod FO 53-01,ver.2

În prezent contestaţia se află la Tribunalul Bucureşti fiind judecată în dosarul nr. 41319/3/2014. În urma şedinţei din data de 19.02.2016, conform Hotarâri Tribunalui Bucureşti nr. 1095/2016/19.02.2016, se respinge cererea formulată de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICII SA privind chemarea în judecată a Municipiului Timişoara ca fiind neintemeiată. Cu posibilitatea de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti.

Menţionă că din anul 2014 nu au mai fost efectuate lucrările de derarizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul nostru, iar pentru a scurta timpul pentru noua licitaţie, luând în considerere faptul că documentaţia aprobată prin H.C.L. nr. 37/2014 a fost modificată şi actualizată conform legislaţiei în vigoare, este necesar o nouă aprobare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d şi alin. 6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM: Emiterea unui hotărârii de consiliu local prin care să se aprobe modificarea Studiului de

Fundamentare/oportunitate nr. SC2016-6999/21.03.2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre, Caietul de sarcini nr. SC2016-7000/21.03.2016 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre, Contractul-cadru de delegare a gestiunii conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre

De asemenea demărarea procedurii de achiziţie publică se face prin Serviciul de Achiziţi Publice, după primirea hotărâri devinitive şi irevocablile în dosarul nr. 41319/3/2014.

VICEPRIMAR SECRETAR Dan DIACONU Ioan COJOCARI

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel-Marius CORAŞ

RESP. COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D Victor-Cătălin BIRDA

SERVICIUL JURIDIC Alin STOICA

ed./Dact. V.B.C. 28.03.2016

Atasament: Anexa_10_CS.pdf

Anexa nr. 10 La caietul de sarcini nr. SC2016 ‐7000/21.03.03.2016

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

Nr. crt.

Indicatori de performanţă Unitate măsură

Valoare Indicator

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TEHNICI 1.1. Serviciul de dezinsecţie

(valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100 % 100

1.2. Serviciul de dezinfecţie (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100

% 100

1.3. Serviciu de deratizare (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100

% 100

1.4 Tratamente fitosanitare (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări comandate) x100

% 100

2 RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI 2.1 Numărul de sesizări scrise soluţionate raportat la numărul total de sesizări

scrise privind calitatea lucrărilor executate (nr sesizări soluţionate/ nr sesizări inregitrate) x100

% 100

2.2 Numărul de sesizări scrise justificate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă

(nr sesizări verificate/ nr sesizări inregitrate) x100

% 0

Indicatorii de performanţă menţionaţi la punctul 1 ai tabelului de mai sus se calculează ca raport dintre cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată şi cantitatea valorică de lucrări comandată de către autoritatea contractantă x100 Pentru indicatorii de performanţă menţionaţi la punctul 2 al tabelului de mai sus se vor putea aplica penalităţi astfel: 2.1 - pentru nerezolvarea în termen a reclamaţiilor scrise justificate privind calitatea lucrărilor executate- avertisment. La cumularea unui număr de maxim 5 avertismente pe parcursul unui an calendaristic se va calcula operatorului o sancţiune de 0,01% din valoarea comenzii aferente lunii în care au fost acumulate cele 5 avertismente. 2.2- orice nerespectare a obligaţiilor prevăzute în licenţa de operare constatate de organele abilitate, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune servicii. Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se precizează ca anexă la caietul de sarcini

Atasament: Anexa_7_CS.pdf

Anexa 7 la caietul de sarcini nr. SC2016 ‐7000/21.03.2016 

Lista cu suprafetele aliniamentelor stradale de pe domeniul public al Municipiului Timişoara Nr. crt.

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [ mp]

Obs.

TOTAL I suprafeţe/zone Nord 3.727.049,00

TOTAL I suprafeţe/zone SUD 4.215.718,00

TOTAL FINAL I+II mp 7.942.767,00 TOTAL FINAL I+II mii mp 7.942,767

Anexa 7.1.

Nr. crt.

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [mp]

Obs.

1 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecţie Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

2 RONAŢ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

3 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalaţiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

4 MEHALA, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

270.640,00

5 TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

6 BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetăţii. 63.602,00 7 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetăţii 26.737,00

8 CIRCUMVALAŢIUNII, delimitată de: Bv. Cetăţii, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl.

Bogdăneştilor. 550.130,00

9 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecţia Cl. Aradului, Cl. Aradului.

131.598,00

10 ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

11 ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei), Rambleu calea ferată.

32.425,00

12 I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

13 U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic. 21.024,00

14 GHIRODA NOUĂ 145.880,00

15 CRIŞAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530,00 16 DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega, Piaţa B.

Cârţan. 86.790,00

17 MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul nou.

61.744,00

18 BADEA CÂRŢAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan.

53.121,00

19 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu – Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

20 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv.

Simion Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu 94.932,00

21 TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Şapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

22 CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

23 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării – Bv. Republicii.

96.217,00

24 SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul. 68.571,00 25 STAŢIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoş, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00

TOTAL I suprafeţe/zone Nord 3.727.049,00

Anexa 7.1. A

Nr. ZONA I la nord de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt .

1 CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

2 TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Şapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

3 BADEA CÂRŢAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan.

53.121,00

4 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu

94.932,00

5 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu – Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

6 DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega,

Piaţa B. Cârţan. 86.790,00

TOTAL suprafaţă 839.451,00

     

       

Anexa 7.1. B    

Nr. ZONA II la nord de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 STAŢIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoş, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00

2 SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul.

68.571,00

3 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării – Bv. Republicii.

96.217,00

4 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalaţiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

5 RONAŢ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

6 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecţie Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

7 MEHALA, delimitată de: 270.640,00

Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

8 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: 26.737,00

Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetăţii. 9 CIRCUMVALAŢIUNII, delimitată de: Bv. Cetăţii, Cl. Torontalului, rambleu cale

ferată, Cl. Bogdăneştilor. 550.130,00

10 BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetăţii.

63.602,00

11 TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

TOTAL suprafaţă 1.738.117,00

     

       

       

Anexa 7.1. C  

Nr. ZONA III la nord de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecţia Cl.

Aradului, Cl. Aradului. 131.598,00

2 ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

3 ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei), Rambleu calea ferată.

32.425,00

4 I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

5 U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic.

21.024,00

6 MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul nou.

61.744,00

7 CRIŞAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530,00

8 GHIRODA NOUĂ 145.880,00

TOTAL suprafaţă 1.149.481,00  

 

 

 

 

 

 

Anexa 7.2.  

Nr. crt.

ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Suprafaţa [ mp]

Obs.

1 PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniţei. 143.834,00

2 CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041,00 3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str. Câmpului. 55.995,00 5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Şt. O. Iosif, Cl.

Buziaşului, str. Cermena. 111.991,00

6 FABRIC, delimitată de: str. B. Dochia - str. A. Şaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui.

150.531,00

7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului, Bv. Industriei, Str.

Constructorilor, str. Torac. 60.089,00

8 CIARDA ROŞIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian Simu, Cl. Buziaşului, str. Venus.

219.704,00

9 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 10 TIMIŞOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia. 148.058,00

11 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu.

343.292,00

12 FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

13 STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. Şagului.

102.903,00

14 PARCUL IND. CL. ŞAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă, Cl. Şagului.

14.708,00

15 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă.

300.438,00

16 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468,00 17 PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă. 10.026,00 18 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl.

Dâmboviţa. 437.929,00

19 DÂMBOVIŢA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmboviţa, str. Budai Deleanu, Cl. Şagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

20 CALEA ŞAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

21 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta –Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

22 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul –str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. V. Babeş.

461.089,00

23 CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş –Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei –str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

24 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş, str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna.

146.028,00

TOTAL II suprafeţe/zone SUD 4.215.718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7.2.A  

Nr. ZONA IV la sud de Bega Suprafaţa [mp]

Obs. crt 1 PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniţei. 143.834,00

2 CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041,00

3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str.

Câmpului. 55.995,00

5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Şt. O. Iosif, Cl. Buziaşului, str. Cermena.

111.991,00

6 FABRIC, delimitată de: 150.531,00

str. B. Dochia - str. A. Şaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui. 7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului, Bv. Industriei, Str.

Constructorilor, str. Torac. 60.089,00

8 CIARDA ROŞIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian simu, Cl. Buziaşului, str. Venus.

219.704,00

TOTAL suprafaţă 777.490,00

 

       

   

Anexa 7.2.B    

Nr. ZONA V la sud de Bega Suprafaţa [ mp]

Obs. crt 1 TIMIŞOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str.

Lidia. 148.058,00

2 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 3 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş, str. Cluj, bv. Eroilor de la

Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna. 146.028,00

4 CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş –Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei –str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

5 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul –str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. V. Babeş.

461.089,00

6 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu.

343.292,00

7 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta –Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

TOTAL suprafaţă 1.673.919,00

     

 

                   

       

Anexa 7.2.C  

Nr. crt

ZONA IV la sud de bega Suprafaţa [ mp]

Obs.

1 STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. Şagului.

102.903,00

2 FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

3 CALEA ŞAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

4 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmboviţa.

437.929,00

5 DÂMBOVIŢA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmboviţa, str. Budai Deleanu, Cl. Şagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

6 PARCUL IND. CL. ŞAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă, Cl. Şagului.

14.708,00

7 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă.

300.438,00

8 PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă.

10.026,00

9 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468,00

TOTAL suprafaţă 1.764.309,00  

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

 

 

 

Atasament: Anexa_8_CS.pdf

 

Anexa nr. 8 la caietul de sarcini nr. SC2016 ‐7000/21.03.2016

Lista materialelor şi substanţelor ce se folosesc pentru activitatea de dezinsecţie

Nr. crt.

Denumirea materialelor, substanţelor U/M Cantitatea Norma de consul folosită

1 2 3 4 5 6 7 ... n

 

Atasament: Anexa_6_CS.pdf

1

Anexa 6

La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.2016

Lista canalelor, bălţilor, lacurilor ce aparţin Municipiului Timişoara

Nr. Crt. Obiectivul Localizare obiectiv Proprietar

Suprafaţa ha

1 Balta Lămâiţa

Cartier Freidorf, str. Lămâiţa, str. Ardealul ( blocuri ), str. Virgil Simionescu

Municipiul Timişoara 3,00

2 Canal Bega Municipiul Timişoara 15,76

3

Balta Lacului str. Lacului, str. Paul Constantinescu Municipiul Timişoara 0,20

5

Lacul Azur În incinta SC AZUR SA Statul Român 1,60

6

Ştrandul Tineretului

Calea Dorobanţilor, Canal Behela, gardul Motel 2000

Statul Român 3,80

TOTAL ha 24,36

TOTAL mp 243.600

TOTAL Mii mp 243,600

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

Atasament: Anexa_5_CS.pdf

1

Anexa 5 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.2016

Locurile de joacă din Municipiul Timişoara altele decât cele de la unităţile de învăţământ

Nr. Crt.

Denumire locul de joacă

Adresa Obiectivului

Suprafaţa mp

1 Aeroport Aeroport 3.431 2 Prâslea cel Voinic Calea Aradului 1.443 3 Arcaşilor Str. Arcaşilor 765 4 Arcidava Str. Arcidava 701 5 Eforie Piaţa Bisericii (Eforie) 425 6 Bogdan Vodă Calea Băgdăneştilor 385 7 Brânduşei Str. Brânduşei 1.098 8 Brăteanu (Dr. Russel ) Bdul I.C. Brăteanu 472 9 Tom şi Jerry Str. Bucureşti 18-20 947 10 Bucureşti 26 Str. Bucureşti 26 35 11 Bucureşti 34 Str. Bucureşti 34 26 12 Bucureşti 38 Str. Bucureşti 38 A 31 13 Str. Bujorilor Str. Bujorilor 160 880 14 Str. Bujorilor 23 Str. Bujorilor 23 556 15 Câmpului Câmpului intersecţie cu Căprioarei 2.950 16 Cerna Cerna 669 17 Parcul Clăbucet str. Clăbucet 3.000 18 Jules Verne - (Moţul) Piaţa Consiliul Europei 602 19 Parc Vidraru Piaţa Cortuş Aron Vidraru 679 20 Cugir Str. Cugir 8-9 440 21 Penes Curcanul Spl. Peneş Curcanul 2.155 22 Dacia Piaţa Dacia 1.354 23 Dacia Policlinica Dacia Policlinică 676 24 Dobrogea Str. Dobrogea 479 25 Parc Carmen Szlva Str. Gheorghe Doja 637 26 Intrarea Doinei Intrarea Doinei 09 43 27 Dornei Str. Dornei 446 28 Odobeşti Str. Dr. Martha Alexandru 322 29 Dragalina Str. I. Dragalina 40 386 30 Greuceanu Str. Dunărea 1.499 31 Electronicii Str. Electronicii 225 32 Constructorul Bdul Eroilor de la Tisa 3.590 33 Sala Olimpia FC Ripensia 7 474 34 Spitalul V. Babeş Str. Gh Adam 715 35 Hărniciei Str. Hărniciei 04 775 36 Hebe Str. Hebe 1 507

2

37 Piaţa Avram Iancu Piaţa Avram Iancu 60 38 Iepurelui Str. Iepurelui 1.331 39 Parcul Adoleşcenţilor str. N. Ilieşu 3.050 40 Parcul Bucovina Str. Dirijor Inculeţ Ion 776 41 Înfrăţirii Str. Înfrăţirii 4A 33 42 Ţepeş Vodă Ghiroda Str. Ismail 3-4 3.519 43 Jora Mihail Jora 7 427 44 Harap Alb str. D. Kiriac 3 1.477 45 Labirint Labirint 1-3 120 46 Labirint 2 Labirint 3-5 95 47 Sever Bocu Leahu Gheorghe 604 48 Lorena Str. Lorena 2C 409 49 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 01 Bl.B2 302 50 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 03 Bl.B3 342 51 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 07 Bl.B4-B5 263 52 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 09 455 53 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 14 B 307 54 V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 15 609 55 Scuarul Macilor Str. Macilor 90 56 Martir Andrei Iştvan Str. Martir Andrei Istvan 11 Bl. 66-67 580 57 Martir O. Tânţăreanu Str. Martir O. Ţânţăreanu colţ cu Mureş 80 58 Arhangheli Mihai şi Gavril Măslinului 698 59 Micu Ioan Inocenţiu Intr. Micu Ioan Inocenţiu cu Căprioarei 1.936 60 Mierlei str. Mierlei 812 61 Miloia Str. Ioachim Miloia 3.487 62 Fraţii Constantin Str. Mistral F. 7.993 63 Mureş Str. Mureş colţ Drobeta 493 64 Mureş Str. Mureş colţ cu Calea Martirilor 796 65 Mureş Str. Mureş 121-123 276 66 Ronaţ Str. Nekrasov 790 67 Ioan Nistor Str. Ioan Nistor A28 410 68 Nufărul Str. Nufărul 48 200 69 Orşova Str. Orşova 1.587 70 Orşova Str. Orşova colţ cu Str. Dej 353 71 Grădina Zoologică Pădurea Verde 1.139 72 Parcul Lidia Padurice Giroc 1.033 73 Piaţa Petofi Şandor Piaţa Peto Şandor 325 74 Plavoşin Ioan Str. Plavoşin 645 75 Polona Str. Polonă 2 1.332 76 Parcul 3 August Humuileşti Str. Radu Constantin Ciarda Roşie 3.820 77 Pavilioane Str. Radu de la Afumaţi 935 78 Boemia Str. Răduleţ R 1.891 79 Liceul Energetic Str. Renaşterii 820 80 Popa Şapcă Str. Popa Şapcă 3 529

3

81 Parcul Bihor Piaţa Karlsruhe Sf. Iosif cel Nou 1.773 82 Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae (Păun Pincio) 813 83 I. I. de la Brad Str. Silistra Bl. A90 1.333 84 Iulia Simu Str. Iulia Simu 16 427 85 Siriul Str. Sirius 04 Bl. 64 Sc E 450 86 Lămâiţei Str. Slavici. Bl. 22 746 87 Steaua Str. Steaua 01 1.503 88 Parcul Soarelui Bdul Sudului 487 89 Negoiul Str. Surorile Martir Caceu 60 90 Martir Gabriela Tako Str. Martir Gabriela Tako Bl.A70 432 91 Timocului Str. Timocului 830 92 Kunz Str. Tirac 851 93 Luis Ţurcanu Str. Luis Ţurcanu 50 94 Parcul Uzinei Str. Uzinei 558 95 Parcul Zurich Str. Zuric 570 TOTAL mp 91.930

TOTAL mii mp 91,93

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

Atasament: Anexa_3_HCL.pdf

1 Director Direcţia de Mediu

Anexă nr.3 la H.C.L nr.___________

CONTRACT-cadru de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie,

dezinfecţie şi deratizare în Municipiului Timişoara, prin concesiune nr. _____data______

 

CAPITOLUL I PĂRŢI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economic, în calitate de concedent, pe de o parte, şi S.C. ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de concesionar, pe de altă parte, Au încheiat prezentul contract, în temeiul HCLMT de aprobare prin concesiune a delegării serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara cu nr. ______ din data de ________. CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE 1. Definiţii şi interpretare Art.1 (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) aria delegarii - delimitează aria sau ariile de competenţă teritorială a concedentului, în cadrul careia/carora este/sunt prestate serviciul/activitaţile care fac obiectul contractului; b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, concedentul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; c) bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea concesionarului; d) drept exclusiv – drept acordat de concedent care permite concesionarului prestarea serviciului/activităţii în aria concesionată, cu excluderea oricărui alt operator; e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; f) redevenţa – plata facută de concesionar către concedent în schimbul dreptului de a exploata bunurile publice/private concesionate şi de a presta/furniza serviciul/activitatea/activităţile; g) zi – zi calendaristică. h) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârşitul contractului, semnat şi stampilat de ambele părţi.

2 Director Direcţia de Mediu

(2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod expres altfel. 2. Anexele contractului Art. 2 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului şi anexele care fac parte integrantă din acesta; b) Tarifele pentru serviciile delegate conform ofertei declarată câştigătoare înregistrată cu

nr.____________; (model Anexa 9 la caietul de sarcini); c) Regulamentul serviciului de salubrizare; d) Programul şi termenele de realizare a investiţiilor din sarcina concesionarului; e) Garanţia de bună execuţie (instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate

bancară) f) Propunerea tehnică şi propunerea financiară; g) Poliţa de asigurare

(2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge şi efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părţi. (3) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârşitul contractului, semnat şi stampilat de abele părţi. CAPITOLUL III. DISPOZIŢII SPECIALE 1. Aria delegarii Art. 3 Aria concesionării cuprinde domeniul public, privat şi aerian al Municipiului Timişoara. 2.Obiectul contractului Art. 4 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activităţile de: deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie precum şi efectuarea de tratamente fitosanitare, în Municipiul Timişoara, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura concesionată aferentă activităţii. 3. Durata contractului Art. 5 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, începând de la data constituirii garanţiei de bună execuţie sau până la epuizarea totală a valorii contractului conform art. 13, alin 4 din prezentul contract. 4. Drepturile concesionarului Art. 6 - Concesionarul are următoarele drepturi: a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedent; b) de a propune ajustarea tarifului în condiţiile actelor normative în vigoare; c) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; d) să propună modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

3 Director Direcţia de Mediu

5. Drepturile concedentului Art.7 Concedentul are următoarele drepturi: a) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar; b) de a solicita concesionarului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; c) de a convoca la audieri concesionarul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor aparute în relaţia cu utilizatorii; d) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a activităţii delegate şi stadiul executării lucrărilor de investiţii asumate prin contract; e) de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului. f) de a sancţiona concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanţă şi nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini; g) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunţă la prestarea activităţii; h) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea parametrilor de calitate asumaţi, în termenul stabilit de către concedent prin notificare; i) de a extinde sau restrânge obiectivele şi suprafeţele prevazute în anexele parte integrantă din caietul de sarcini în condiţiile art.18 alin.2 din caietul de sarcini. j) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a serviciului delegat, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; 6. Obligaţiile concesionarului Art. 8 Concesionarul are următoarele obligaţii: a) să obţină de la autorităţile competente avizele, atestatele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestarii activităţii concesionate; b) să preia integral riscul de exploatare a serviciului concesionat. c) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile activităţii concesionate, precum şi indicatorii de performanţă ; d) să presteze serviciile conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timişoara şi caietului de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în condiţii de calitate şi eficienţă; e) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu normele de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru serviciul concesionat, aprobate de catre autoritatea de reglementare competentă; f) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i) să furnizeze concedentului informaţiile solicitate şi să asigure accesul organelor de control la toate datele şi documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii si evaluarii modului de organizare şi de funcţionare a serviciului concesionat, în conformitate prevederile legale în vigoare; j) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare în tot sau în parte, altor operatori; k) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt concedentului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului;

4 Director Direcţia de Mediu

l) să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenţei sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forţa majoră, pâna la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile; m) să realizeze, la termen, investiţiile, conform angajamentelor asumate prin contract n) să plateasca redevenţa la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în contractul de delegare; o) să restituie bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii; p) să înfiinţeze un dispecerat cu program de funcţionare permanent; r) să înfiinţeze un registru în care va înregistra toate reclamaţiile/sesizările formulate verbal de petenţi şi va lua măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora. În registru se vor consemna: numele şi prenumele petentului, precum şi a persoanei care a înregistrat reclamaţia/sesizarea, adresa, data şi ora reclamaţiei/sesizării, data şi ora soluţionării reclamaţiei/sesizării, numărul de ordine al reclamaţiei/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora; s) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract precum şi conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; t) să neutralizeze cadavrelor de rozătoare şi ambalajelor rezultate în urma activităţilor prestate cu o societate specializată şi autorizată în acest sens. u) să aplice măsurile stabilite de concedent şi Direcţia de Sănătate Publică teritorială privind dezinsecţia, dezifecţia şi deratizarea; ţ) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). v) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile; 7. Obligaţiile concedentul Art. 9 Concedentul are următoarele obligaţii: a) să analizeze şi să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să sprijine concesionarul în vederea autorizării lucrărilor de investiţii şi reparaţii pe domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; c) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de concesionar prin prezentul contract; d) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurari de natura să aducă atingere drepturilor acestuia. 8. Indicatorii de performanţă Art. 10 Prestarea serviciului public delegat prin concesiune, se va face de către concesionar cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în Caietul de sarcini a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prevazuţi în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara. Art. 11 Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile de calitate şi continuitate ce trebuie asigurate şi respectate de către concesionar în prestarea activităţii. Art. 12 (1) Concesionarul va transmite concedentului, în termenul solicitat de către acesta, informaţiile necesare evaluarii şi cuantificării indicatorilor de performanţă. (2) Netransmiterea informaţiilor la termen ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete atrage raspunderea contravenţională a concesionarului

5 Director Direcţia de Mediu

9. Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate Art. 13 (1) Concesionarul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea concesionată numai pe bază de tarife aprobate conform prevederilor legale aplicabile. (2) Concesionarul va presta activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare la tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitaţiei publice desfăşurate, care face parte din contrat şi sunt cuprinse în Anexa nr. 9 la caietul de sarcini. (3) Plata prestaţiilor activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare se va face conform prevederilor art. 23, 24 şi 25 din Caietul de sarcini şi în limita disponibilităţilor financiare ale concedentului. (4) Serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiului Timişoara, va fi decontat în baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare operaţiune conform ofertei de tarif, până la epuizarea valorii de ___________ lei fără TVA, respectiv _________ lei cu TVA (5) Cantităţile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor/suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului, conform art. 13 alin 4. Art. 14 (1) Concesionarul are dreptul să solicite, în fiecare an, (după primul an) în luna ianuarie, ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum şi tratamente fitosanitare, conform Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 a privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, utilizând parametrul de ajustare, respectiv indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică la capitolul- Servicii; propunerea de ajustare se face conform legislaţiei specifice, în vigoare la data solicitării. (2)Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru care se va încheia act adiţional la contractul de delegare.. 10. Nivelul şi plata redevenţei Art. 15

(1) Redevenţa este de 1,5% din valoarea totală a facturilor încasate de către concesionar pentru serviciile prestate, la care se adaugă TVA-ul.

(2) Plata redevenţei se efectuează în patru rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

(3) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenţei este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

(4) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de către concedent în forma electronică, în format pdf. Concesionarul va comunica concedentului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevenţa devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, un centralizator care cuprinde: luna, valoarea facturilor emise pentru luna respectivă, valoarea facturilor încasate, din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenţei conform clauzelor contractuale pentru perioadele prevazute la art. 15, alin. (1) din prezentul act adiţional.

(5) Factura se va comunică concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizată şi comunicată în mod

6 Director Direcţia de Mediu

oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

(6) Părţile au obligaţia să intreţină funcţionarea continuă a adreselor de email pe toata durata executării contractului.

(7) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

(8) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării.

(9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art. 15, alin. (5), concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menţionat.

(10) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar în termenul prevăzut la art. 15, alin. (8), factura va fi considerata comunicată şi acceptată.

(11) Pe cale de exceptie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentul în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 15, alin. (5). În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

(12) În caz de neindeplinire de către concesionar a obligaţiei prevazuta la art. 15, alin. (11), factura se consider comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut art. 15, alin. (5), cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

(13) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate.

(14) În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente stabilite prin prezentul contract, concedentul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună începând cu data de __________

(15) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

(16) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. 11. Garanţii Art. 16 Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate (1) În termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. (2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de _________________ lei şi reprezintă 5 % din valoarea fără TVA a contractului (sau 2,5% constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii). (3) Garanţia de bună execuţie se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractuale. Concedentul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:  instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de

asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiţionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009

 prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanţiei este redusă ca valoare;

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul

7 Director Direcţia de Mediu

organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA.

(4) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (5) Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea contractului. Art. 17 Garanţia de bună executie pentru realizarea obligaţiei reprezentând redevenţa datorată (6) În termen de (cel mult) 30 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, concesionarul este obligat să depună cu titlul de garanţie de bună execuţie o sumă de _________ lei, reprezentând redevenţa datorată concedentului estimată pentru primele 3 luni de activitate. Aceasta se calculează astfel: [( valoarea totală a contractului / 36 luni ) x 3 luni x 1,5 % redevenţă] (7) Concedentul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligaţia de plată a redevenţei în termen de 90 de zile de la data scadenţei. (8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanţiei de bună execuţie, concesionarul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanţie de bună execuţie sau să suplinească diferenţa, după caz, până la nivelul prevăzut la art.7. (9) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara. Art. 18 Concedentul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) concesionarul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; c) concesionarul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de concedent. 12.Asigurări Art. 19. (1) Concesionarul are obligaţia de a încheia, în termen de 5 zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea surveni privind prestarea servicilor executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, a materialelor şi substanţelor biocide folosite de personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau recepţioneze prestarea serviciilor, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Valoarea asiguării va fi cel puţin egală cu valoarea preţului contractului inclusiv TVA. (2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurări. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către concesionar. (3) Concesionarul are obligaţia de a prezenta concedentului,ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente ( actualizate). (4) Concedentul nu va fi responsabil pentru nic un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de concesionar, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei concedentului sau a angajaţilor acestuia.

8 Director Direcţia de Mediu

13. Sarcinile concesionarului în domeniul investiţiilor Art. 20 (1) Investiţiile pentru modernizare activităţii cad exclusiv în sarcina concesionarului (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului. (3) Concesionarul va prezenta concepţia proprie de modernizarea a activităţii şi va prezenta programul şi termenele de realizare a investiţiilor, conform art. 30 din caietul de sarcini nr. SC2016-7000/21.03.2016, anexă la prezentul contract. 14. Răspunderea contractuală Art.21 Nerespectarea dovedita de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevazute în prezentul contract atrage raspunderea contractuală a părţii în culpa. Art.22 Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute la art.22 din prezentul contract. Art.23 Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea prevederilor art.18 din caietul de sarcini. Art.24 În cazul în care din penalităţi nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune - interese. 15. Forţa majoră Art. 25 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Art. 26 Partea care invoca forţa majora este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum si dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecinţelor lui. Art. 27 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Art. 28 Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 16. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art. 29 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 30 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabila, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primeasca fară întârziere o justă despăgubire. (3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art. 31 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii prin concesiune. Art. 32 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. 17. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art. 33 (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului prin concesiune.

9 Director Direcţia de Mediu

(2) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. 18. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 34 (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia

în condiţiile legii; b) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizaţiile/licenţele legale necesare

desfăşurării activităţii. c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; c) la dispariţia dintr-o cauza de forţă majoră a sistemului/ a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; d) în cazul falimentului concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi sau a constatării unor abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri ; f) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri; g) în cazul unor modificări legislative sau în cazul unor de hotărâri de instanţă cu caracter general Art. 35 (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract, în termen de 3 zile. (2) În cazul unor abateri grave ale concesionarului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilităţi publice, concedentul are dreptul să rezilieze contractul şi să solicite autorităţii competente retragerea licenţei. (3) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotarârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi conduce la organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru selectarea unui nou operator, în condiţiile legii. 19. Condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate Art. 36 (1) Bunurile realizate de concesionar în conformitate cu programul de investiţii impus prin contract constituie bunuri de retur care revin de drept concedentului, gratuit si libere de orice sarcini, la expirarea contractului şi sunt integrate domeniului public al concedentului. (2) La încetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, bunurile menţionate la alin. (1) revin concedentului cu plata unei compensaţii către concesionar, egală cu valoarea neamortizată a investiţiilor realizate de acesta. Concedentul are dreptul să reţină din compensaţie eventualele sume, penalităţi şi/sau daune-interese datorate de concesionar. Art. 37 Bunurile proprii ale concesionarului rămân în proprietatea acestuia. 20. Litigii Art. 38 (1) Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

10 Director Direcţia de Mediu

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul concedentul. CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE Art. 39 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 40 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art. 41 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 42 Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune a fost încheiat azi ................................ în ..............exemplare originale. Art. 43 Ordinul de începere a serviciului de salubrizare pentru activităţiile de deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia precum şi efectuarea de tratamente fitosanitare se face după prezentarea dovezii privind constituirea contului de garanţie conform art. 16 şi art.17 din prezentul contract. Art. 44 Limba care guverneaza contractul este limba română.

Concedent Concesionar

 

Atasament: Anexa_3_CS.pdf

Anexa 3 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.03.2016

Lista suprafeţelor terenuri aparţinând unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului

Timisoara

Nr. Crt. Obiectivul Clinica Adresa Obiectivului

Suprafaţa (mp)

Exterioară

1 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Louis Ţurcanu Str. Iosif Nemoianu nr. 2 6.000

2

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Clinicile Noi Str. Gheorghe Dima nr. 5 2.750

Clinica ORL B-dul Revoluţiei 1989 nr. 6 450 Clinica Oncologie Medicală Str. Victor Babeş nr. 22 300

Clinica de Maxilo-Faciala Str. Take Ionescu nr. 5 950

Clinica Dermato Venerice şi Clinica de Radioterapie Str. Mărăşti nr. 5 1.250

Compartimentul Geriatrie şi Gerontologie Str. Rozalia nr. 3 150

Clinica de Oftalmologie str. Martir Radian Belici nr. 1 850

Clinica de Ginecologie str. Al. Odobescu nr. 1-3 450

Clinica Obstretică B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 22 80 Clinica Recuperare Medicala B-dul C.D.Loga nr. 42-44 1.800 Clinica de Cardiologie Ascar B-dul Revoluţiei 1989 nr. 12 50

3

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumologie Dr. Victor Babes Timişoara Str. Gheorghe Adam nr. 13 24.660

TOTAL mp 39.740

TOTAL mii mp 39,740

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

Atasament: Anexa_2_CS.pdf

1

Anexa 2 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.2016

Lista suprafeţelor unităţilor de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Punct de

lucru Obiectivul Adresa Obiectivului

Total suprafete interior

mp

Total suprafete exterior

mp

Total General

mp 1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 

1 1 Grădiniţa PP 1 + PN 14 Aluniş 41 A 651 2.547 3.198 2 Grădiniţa PN 14 Herculane 34 350 2.047 2.397

2

3 Gradinita PP 2 + PP 7 + PN 15 Herculane 9 350 450 800 4 Grădiniţa PP 7 C.I. Nottara 1 600 900 1.500 5 Grădiniţa PN 15 Martir Gogu Opre 25 250 0 250

3 6 Grădiniţa PP 9 CARLA PELZ Crisan 21-23 1.170 2.164 3.334 4 7 Grădiniţa PP 11 Versului 2 1.424 3.521 4.945

5 8 Grădiniţa PP 12 + PN 7 Axente Sever 10 830 1.112 1.942 9 Grădiniţa PN 7 Independentei 18 146 40 186

6 10 Grădiniţa PP 14 Odobescu 56 900 4.563 5.463 7 11 Grădiniţa PP 19 Martir Leontina Banciu 5 1.098 300 1.398

8

12 Grădiniţa PP 20 + PN 4 + PN 27 Martir Silviu Motohon 53 1.536 4.376 5.912

13 Grădiniţa PN 4 I.I. de la Brad bl A2 110 0 110 14 Grădiniţa PN 27 C-tin Zabulica bl. A14 110 0 110

9 15 Grădiniţa PP 22 Semenic 8 2.930 1.070 4.000 10 16 Grădiniţa PP 23 Muzicescu 9 1.134 4.880 6.014

2

11 17 Grădiniţa PP 24 + PP 4 Maslinilor 7/9 673 1.250 1.923 18 Grădiniţa PP 4 Roseti 6 550 950 1.500

12 19 Grădiniţa PP 25 Suceava 13A 871 6.738 7.609 13 20 Grădiniţa PP 26 Teiului 3 2.100 1.580 3.680 14 21 Grădiniţa PP 31 Platanilor 2 1.500 2.000 3.500 15 22 Grădiniţa PP 32 Constantin Brailoiu 2 940 5.847 6.787

16

23 Gradinita PP 33 + PP Posata + PN 9 M. Sebastina Iordan 6 732 500 1.232 24 Gradinita PP Posta B-dul Revolutie 1989, 2 318 0 318 25 Gradinita PN 9 Bucuresti 15 52 0 52

17 26 Gradinita PP 36 + PP 37 Teilui 5 2.850 1.500 4.350 27 Gradinita PP 37 Calea Aradului 38 769 300 1.069

18

28 Gradinita PP 38 + PP 6 + PN 19 Intrarea Neptun 4 1.433 5.380 6.813 29 Gradinita PP 6 Tepes Voda 17 741 1.350 2.091 30 Gradinita PN 19 Luminii 22 365 0 365

19 31 Gradinita PP 48 + PN 16 Dragasani 1 402 576 978 32 Gradinita PN 16 Renasterii 4 186 407 593

20

33 Gradinita PP 53 + PP 45 + PP 16 Pestalozzi 4 861 500 1.361 34 Gradinita PP 45 Fagului 17 3.213 700 3.913 35 Gradinita PP 16 Abrud 19 869 500 1.369

21 36 Gradinita PROGRAM SAPTAMANAL PS Odobescu 45/B 351 1.908 2.259

22 37 Gradinita PP Nikolaus Lenau + PN 8 Gen. E. Grigorescu 3 389 86 475 38 Gradinita PN 8 Ghirlandei 2 208 87 295

23

39 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 1 + Sc. Gimn. I-VIII nr. 4 + PP 5 + PN 5 Comanesti 3 1.430 695 2.125 40 Sc Gimnaziala I-VIII nr. 4 Jules Verne 64 726 800 1.526 41 Gradinita PP 5 Canal Bega 1 285 234 519 42 Gradinita PN 5 Aurel Vlaicu 5 187 594 781

3

24 43 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 2 + PP 29 Mures 8 2.605 4.842 7.447 44 Gradinita PP 29 Mures 6 2.089 5.833 7.922

25 45 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 6 + PP 30 Vulturilor 8 2.593 6.213 8.806 46 Gradinita PP 30 V. Lupu 29A 2.000 630 2.630

26 47 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 7 Sf. Maria I.I. de la Brad 2 4.282 13.124 17.406

27

48 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 12 + PP 21 + PP CFR Bv Tineretii 17 1.521 950 2.471 49 Gradinita PP 21 I.H. Radulescu 5 253 995 1.248 50 Gradinita PP CFR Republicii 25 1.000 1.500 2.500

28 51 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 13 Muzicescu 14 2.256 5.700 7.956

29 52 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 15

Ghişodei 1 2.515 785 3.300

53 Izlaz 44-46 1.252 725 1.977 20 54 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 16 Take Ionescu Bucuresti 11 4.007 3.421 7.428 31 55 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 18 Amforei 6 4.206 5.772 9.978

32

56

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 19 Avram Iancu

Aprodu Movila 10 480 3.248 3.728 57 Cetatii 24 3.836 7.722 11.558 58 P-ţa Avram Iancu 8 626 1.505 2.131

33 59 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 21 Vicentiu Babes

S. Bărnuţiu 9 6.266 3.929 10.195

60 M. Kogălniceanu 3.267 0 3.267

34 61 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 24 + PP 27 Brandusei 7 3.977 5.114 9.091 62 Gradinita PP 27 Brandusei 15 920 4.848 5.768

35 63 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 25 Cosminului 42 1.257 8.120 9.377 36 64 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 26 Ulmului 2 4.873 22.272 27.145

37 65 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 27 + PP 3 Gornistilor 3 4.433 5.106 9.539 66 Gradinita PP 3 Leonard 13 1.848 6.069 7.917

38 67 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 30 Astrilor 13 6.551 6.249 12.800 39 68 Sc. Gimnaziala I-VIII R. Walther + Gradinita PS R. Walter Rudolf Walhter 1 2.892 2.168 5.060

4

69 Gradinita PS R. Walter Rudolf Walhter 1 726 0 726 40 70 Liceul de Arte Plastice Gen Dragalina 8 1.578 0 1.578

41 72 Liceul Teoretic Bela Bartok + PP 10 Notre Dame Dul G. Dragalina 11A 3.556 2.713 6.269 73 Gradinita PP 10 Notre Dame Bdul Iuliu Maniu 42 841 675 1.516

42 74 Liceul Teoretic Dositei Obradovici General Dragalina 6 1.542 0 1.542

43

75

Liceul Teoretic Grigore Moise

Ghirlandei 4 2.289 2.109 4.398 76 Piaţa Bălcescu 3 6.405 1.980 8.385 77 Gh. Doja 23-27 1.486 1.187 2.673

44

78

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

G. Lazar 2 5.652 267 5.919 79 P-ţa Unirii 7 2.182 180 2.362 80 I. Nemoianu 5 2.643 1.630 4.273

45 81 Liceul Teoretic J.L. Calderon

Pestalozzi 14 15.662 2.712 18.374

82 Cornelia Sălceanu 4.741 4.440 9.181 46 83 Liceul Teoretic Romano - Catolic Gerhardinum - copr liceu Pta Regina Maria 1 4.854 1.500 6.354 47 84 Liceul Teoretic Pendicostal Logos Transilvaniei 10A 1.610 2.295 3.905 48 85 Liceul Teoretic Baptist Ady Endre 20 1.568 1.625 3.193

49 86 Liceul Teoretic Vlad Tepes + PP 28

Surorile Martiu Caceu 47 904 2.183 3.087

87 Gradinita PP 28 Zona Stadion 1.184 3.110 4.294

50

88

Liceul Teoretic Willam Sachespeare + PP 44

I.L. Caragiale 6 1.763 287 2.050 89 P-ţa Romanilor 1.107 1.380 2.487 90 M Nicoara 17 1.058 1.350 2.408 91 Gradinita PP 44 I. Vulcan 1 405 414 819

51

92 Liceul Waldorf + Grădiniţa Waldorf Uranus 10 1.480 22.000 23.480 93 Grădiniţa Waldorf Uranus 10 340 0 340 94 Grădiniţa Waldorf Salcamilor 216 0 216

5

52 95 Liceul Pedagogic Carmen Sylva C.D. Loga 45 5.647 5.006 10.653 53 96 Liceul cu Program Sportiv Banatul Zona Stadion 1 Mai 6.221 28.061 34.282 54 97 Colegiul National de Arta Ion Vidu Cluj 12 7.935 3.631 11.566 55 98 Colegiul Nationa Ana Aslan Bdul Revolutiei 15 A 2.372 1.082 3.454 56 99 Colegiul National Banatean Bdul 16 Decembrie 6.710 2.128 8.838 57 100 Colegiul National C.D. Loga C.D. Loga 37 5.869 4.573 10.442 58 101 Colegiul Economic F.S. NITTI Corbului 7C 7.725 2.476 10.201 59 102 Colegiul Tehnic Azur Bdul Martirilor 6 8.587 19.740 28.327

60

103 Colegiul Tehnic D. Leonida + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Corp A Dumarea 9 2.214 20.294 22.508 104 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp B Dumarea 9 587 0 587 105 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp C Dumarea 9 3.180 0 3.180 106 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp D Dumarea 9 3.180 0 3.180 107 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp E Dumarea 9 180 0 180 108 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp F Dumarea 9 960 0 960 109 Colegiul Tehnic D. Leonida Corp G+H Dumarea 9 1.110 0 1.110 110 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Tacit 23 1.200 2.700 3.900 111 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Războieni 2 540 1.300 1.840

61

112 Colegiul Tehnic Electrotimis + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 20 + PP 8 Matei Millo 2a 8.184 12.900 21.084

113 Sc Gimnaziala I-VIII nr. 20 Martir Radu Constantin 23 1.010 2.674 3.684

114 Gradinita PP 8 Martir Radu Constantin 24 298 0 298

62 115 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Pta Huniade 3 4.627 4.926 9.553 63 116 Colegiul Tehnic Henri Coanda C Bradiceanu 37 17.438 17.240 34.678

64

117 Colegiul Tehnic I.C. Brateanu

Pta Huniade 2 4.510 840 5.350 118 I. Klein 18 2.800 0 2.800 119 V. Babeş 22 150 0 150

6

65 120 Colegiul Tehnic Ion Mincu Gh. Lazae 20 10.900 11.200 22.100

66 121 Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I + GS Tudor Tanasescu Renasterii 24 A 9.960 8.000 17.960 122 GS Tudor Tanasescu Lorena 35 5.259 10.000 15.259

67

123

Colegiul Tehnic de Vest

Regele Carol 11 7.158 1.846 9.004 124 Pop de Băsesşti 27 975 770 1.745 126 Gen Dragalina 2 1.350 426 1.776

68 127 Colegiul Silvic CASA VERDE + PP 13 Padurea Verde 6.407 7.270 13.677 128 Gradinita PP 13 Aeroport 552 1.100 1.652

69

129 Liceul Tehnologic Industrial Transporturi Auto + Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 Ardealului 1 14.412 13.590 28.002

130 Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 I Slavici 51 1.316 342 1.658 131 Sc. Gimn. I-VIII nr. 29 I. Slavici 54 704 100 804

70 132 Liceul Tehnologic Agricol Iulian Dracea Calea Aradului 56 11.027 17.745 28.772 71 133 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Calea Bogdanestilor 32A 9.639 14.098 23.737 TOTAL mp 357.080 459.387 816.468

TOTAL mii mp 357,080 459,387

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B., 16.03.2016

Atasament: Anexa_9_CS.pdf

ANEXA 9 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.2016

OFERTA TARIFE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE ŞI TRATAMENTE FITOSANITARE

PE DOMNIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Operaţie  Locul de desfăşurare al activităţii 

Mod de executare Tarif Suprafata Pret Aerian  Terestru  Aerian  Terestru  Aerian  Terestru  Lei fara TVA 

Executare lucrări pe

an / minim Menţiuni 

Executare lucrări pe an

/ minim  Lei/ha  Lei / 1000 mp  ha  Mii mp 

Pret pentru minim 2/4 lucrări/an 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9 

D ez

in se

cţ ie  

1. Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2   19,445 Exterior 2 7,992

2. Unităţi de învăţământ aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2 357,080 Exterior 2 459,387

3. Curţi şi terenuri aferente unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

Exterior 2 39,740

4. Parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, aliniamente stradale şi locurile de joacă, Pădurea Verde, Perdele forestiere ale Municipiului Timişoara, 

Exterior 2 1.880,268

5. Locurile de joaca din Municipiul Timisoara Exterior 2 91,930 6. Malurile Canalului Bega, a bălţilor, a lacurilor, a canalelor de desecare de pe domeniul public si privat, strandurile ce apartin Municipiului Timişoara

Exterior 2 243,600

7. Aliniamente stradale  Exterior 2 7.942,767 8. Alte terenuri necuprinse în anexe Exterior 2 100,00 9. Tratamente aeriene pe suprafata Municipiului Timisoara 2 - -   12.935

D ez

in fe

cţ ie  

10.Instituţi publice, sportive din subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 2  

 

19,445   

11.Unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara 

Interior 4 357,080   

12.În locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi animalelor 

Exterior 1 100,00

Operaţie  Locul de desfăşurare al activităţii Mod de executare Tarif Suprafata Pret Aerian Terestru Aerian Terestru Aeria

n Terestru Lei fara TVA 

Executare lucrări pe

an / minim 

Menţiuni Executare lucrări pe an

/ minim 

Lei/ha Lei /1000 mp 

ha Mii mp Pret pentru minim 2/4 lucrari/an 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9

D

er at

iz ar

e

13. Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara

Interior 2 19,445

Exterior 2 7,992

14. Unităţi de învăţământ aflate în subordinea Municipiului Timişoara

Interior 2 357,080

Exterior 2

459,387 15. Curţi şi terenuri aferente unităţilor sanitare aflate în subordinea Municipiului Timişoara Exterior 2 39,740

16. Parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, din Municipiului Timişoara Exterior 2 1.193,268

17. Locuri de joaca din Municipiul Timisoara Exterior 2 91,930 18. Malurile Canalului Bega, balti, lacuri si stranduri ce apartin Municipiului Timisoara Exterior 2 243,600

19. Aliniamente stradale Exterior 2 7.942,767 20. Alte terenuri necuprinse în anexe 100,00

Tr at

am en

te fi

to sa

ni ta

re  

21. Instituţii publice, sportive aflate în subordinea Municipiului Timişoara 

 

Exterior  4 

 

 

 

7,992   

22 Unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara  Exterior  4    459,387   

23. Terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara  Exterior  4    39,740   

24. Parcuri, scuare, spatii verzi, pădurea Verde, perdele foriestiere, din Municipiului Timişoara Exterior  4    1.880,268   

25. Locurile de joacă din Municipiului Timişoara Exterior 4 91,930 26. Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara  Exterior  4    243,600   

27. Aliniamente stradale  Exterior 4 7.942,767   28. Alte terenuri necuprinse în anexe Exterior  4  75,00

TOTAL OFERTĂ, lei fără TVA pentru 1 AN  TOTAL OFERTĂ, lei fără TVA pentru contract -3 ANI

Cantităţile pentru oferta finaciara sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor /sau suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului

Ofertant ……………………….. (semnătura autorizată)

Atasament: Anexa_1_CS.pdf

Anexa 1 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.03.2016

Lista suprafeţelor înstituţiilor publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara

Nr. Crt. Obiectivul Adresa Obiectivului

Suprafaţa (mp)

Interioara Exterioara

1 Primăria Municipiului Timişoara C.D. Loga nr. 1 4.533

2 Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

Bdul M. Eminescu 2B 1.100 65

Piaţa Victoriei nr. 1B 137

3 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara Bdul M. Eminescu 11 622 1.478

4 Direcţia Poliţia Locală Timişoara

str. Avram Imbroane 54 1.248 400

Str. Războieni nr. 2 121 224

5 Cantina de Ajutor Social Timişoara Str. Telegrafului 8 654 500

6

Direcţia de Asistenţă Social Comunitară Timişoara

Bdul regele Carol I, nr.10 354

Calea Sever Bocu nr.44A 204 475

Bdul Gen. I. Dragalina 38-42 276

Str. V. Alecsandri nr. 6 115

Str. Cornelia Sălceanu 17 700

Circumvalaţiunii 8-10 1.150

Calea Martirilor sediu temporar 320

7 Spaţiu administrarea cimitirelor şi coşerit Str. 3 August 1919 120

8 Spatiu administrativ coşari Str. C. Neculce 6 56

9 Spaţiu administrativ Compartimen locuinţe garaje Str. Oituz 1 100

10 Cămine Sociale Str. Polonă 1.185

11 Sala Polivalentă Olimpia Constantin Jude Aleea FC Ripensia 3.705 4.000

12 Complexul Sportiv Bega Intrarea Zânelor 2 2.045 850

13 Casa de cultură a Municipiului Timişoara Str. Miron Costin nr.2 700

TOTAL mp 19.445 7.992

TOTAL mii mp 19,445 7,992

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

Atasament: Anexa_4_CS.pdf

1

Anexa 4 La caietul de sarcini nr. SC2016 -7000/21.03.2016

Lista suprafeţelor parcurile, scuarurile, spaţiile verzi, Pădurea Verde, perdele ferestiere,

de pe raza Municipiului Timişoara, din Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Obiectivul Adresa Obiectivului Suprafaţă

SV mp 1 Parcul Andrei Mocioni ILSA 22.503 2 Parcul Poporului- Regina Maria 45.129 3 Parcul Vasile Pârvan Musicescu colt cu I. Miloia 59.596 4 Parcul Rozelor 37.490 5 Parcul Justiţiei 32.700 6 Parcul Alpimet Sp. T. Vladimirescu 21.223 7 Parcul Catedralei 45.399 8 Parcul Central A. Scudier Str. Mareşal C-tin Prezan 79.127 9 Parcul Cetăţii Civic str. Aştrilor 76.000 10 Parcul Botanic 84.100 11

Parcul Studenţesc Str. Cluj - Aleea F.C. Ripensia 69.800

12 Scuarul Piaţa Libertăţii 5.316 13 Scuarul Piaţa Victoriei 16.273 14 Scuarul Piaţa Unirii 13.900 15 Scuarul Piaţa Mărăşti 3.730 16 Scuarul Piaţa 700 5.595 17 Scuarul Piaţa Regina Maria 577 18 Scuarul de la bustul lui Mihaie Eminescu 1.640 19 Scuarul Piaţa Plevnei 4.925 20 Faleză Bega de la Podul Michelangelo pană la

Podul Tinereţii pe partea cu Parcul Rozelor 18.000 21 Ceasul Floral 10.000 22 Scuar Castelului Muzeului 9.000 23 Bastion 8.070 24 Scuarul Eftimie Murgul 400 25 Bulevardul Vasile Parvan 57.240 26 Piaţa Romanilor 1.480 27 Scuarul Piaţa A Mocioni - Biserica ortodoxă 3.412 Obiective Zona I

28 Parcul Clăbucet 5.653 29 Parcul Zona Bucovina 8.947 30 Scuar Macilor 2.440 31 Scuar Pompiliu Ştefu 1.766 32 Scuarul Arhangelii Mihai şi Gavril 2.830 33 Scuarul Greuceanu str. Dunărea 2.400

2

34 Scuarul Păun Pinciu Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae 1.318 35 Parcul Petofi 12.088 36 Scuarul de pe Bulevardul Cetăţii 1.193 37 Scuarul Piaţa Dacia 7.120 38 Scuarul Favorit loc de joaca Bogdan Vodă 8.670 Obiective Zona II

39 Parcul Doina - Carmen Sylva Str. Gheorghe Doja 20.000 40 Scuarul Piaţa Bălcescu 1.960 41 Parcul Adoleşcenţilor 4.489 42 Scuarul Piaţa Eforie 2.845 43 Scuarul Piaţa Crucii 6.255 44 Scuar Arcidava 2.398 45 Scuar Piaţa Hunedoara 2.179 46 Parcul Soarelui Bdul Sudului 6.700 47 Parcul Lidia Pădurice Giroc 90.331 48 Parcul Stadion 70.900 49 Parcul Karlsruhe Bihor 17.000 50 Scuarul Kiriac 316 51 Scuarul Vidraru 813 52 Parcul Triade 2.036 Obiective Zona III

53 Parcul zona Uzinei 17.020 54 Parcul Fraţii Constantin 10.000 55 Parcul Zurich 10.000 56 Scuarul Cugir 1.583 57 Piaţa Traian 1.193 58 Parcul Copiilor Ion Creană 66.800 59 Grădina Zoologică 63.400 60 Parc Boemia- Liniştei Str. Boemia Liniştei 0 61 Pădurea Verde 507.000 62 Perdeaua Forestieră

Calea Torontalului 180.000 Ciarda Roşie 8.000 TOTAL mp 1.880.268 TOTAL mii mp 1.880,268

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI DE MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 16.03.2016

Atasament: Anexa_1_proiect.pdf

1

Anexă nr.1 la H.C.L. nr.__________________

STUDIU DE FUNDAMENTARE privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara, prin concesiune

Nr. SC2016-6999/21.03.2016 Cap. 1. INTRODUCERE

Prezentul studiu de fundamentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea tehnică şi finaciară în ceea ce priveşte delegarea serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, prin concesiune.

Rezultatul studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea delegării serviciului prin concesiune şi să demonstreze că:

- Proiectul este realizabil; - Proiectul răspunde cerinţelor şi politicelor economice, tehnice şi de mediu ale autorităţii

publice locale; - Varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de

concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzurt a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii

1.1. Scopul studiului de fundamentare: Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara.

1.2. Procesul de luare a deciziilor Elaborarea studiului de fundamentare a decizieie de delegare prin concesiune a

serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, reprezintă faza premergătoare procedurii de atribuire.

Conform art. 8 alin.2 din H.G. nr. 71/2007, studiul de fundamentare se aproba prin hotărâre, ordin, decizie a autorităţii contractante, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tenico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din H.G nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii.

2

Prin studiul de fundamentare, conform art. 10 alin. 1 din HG nr.71/2007 se defineşte şi se cuantifică în termeni economici şi financiari riscurile din proiect, identificându-se în acelaşi timp variantele de repartiţie a acestor riscuri între părţile contractului.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate decide cu privire la organizarea şi funcţionarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza administrativ teritorială a municipiului. Alegerea modalităţii de gestionare a acestei activităţi se face prin hotărâre a consiliului local.

Cap. 2. ASPECTE GENERALE

Activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare a municipiului face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, fiind organizată, coordonată, reglementată, condusă, monitorizată şi controlată de autorităţile administraţiei publice locale.

2.1. Obiectivele şi cerinţele concesionării

Primăria Municipiului Timişoara urmăreşte ca prin comncesionarea activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare să realizeze următoarele obiective şi cerinte:

- Securitatea serviciilor furnizate/prestate; - Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ; - Adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale; - Accesul liber la servicii şi informaţiile referitoare la acestea; - Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea d de dezinsecţie, dezinfecţie,

deratizare şi tratamente fitosanitare municipiul nostru; - Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor; - Rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţii, generate de

problematica în cauză; - Respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitor la salubrizarea

localităţilor; - Necesitatea modernizării şi asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de

calitate; - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; - Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi

eficienţă; - Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.

2.2. Descrierea generală a serviciului

Prin concesiunea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare se urmăreşte realizarea serviciului în condiţii de calitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea standardelor europene în domeniu. A. Dezinsecţia reprezintă acţiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto- contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, căpuşa, ploşniţa de casă, molia de haine, puricele,

3

păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli infecţioase şi parazitare de către insecte şi acarieni.

Dezinsecţia aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timişoara în suprafaţă de 12.935 ha.

Dezinsecţia terestră în interiorul cladirilor, precum şi în exteriorul acestora se va efectua minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar . B. Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, care urmăreşte distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. Dezinfecţia se efectuează minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

C.  Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Din punct de vedere practic, deratizarea se efectuează la exterior şi interior şi cuprinde următoarele etape:

 preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective;

 profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare;  defensivă, realizându-se prin amplasarea de staţii de intoxicare cu momeli toxice în

locaţii bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi constatate pe teren.

Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau /ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unor focare. D.  Tratamente fitosanitare - sunt activităţile ce se realizează prin acţiuni şi operaţii de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 2.3. Analiza părţilor interesate Grupurile interesate de realizarea activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare în Municipiul Timişoara se împart în:

- Persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari din Municipiul Timişoara; - Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiul Timişoara; - Instituţii publice, sedii sau filiale ale acestora din Municipiul Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara are ca obiectiv realizarea unor activităţi de dezinsecţie,

dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare, de calitate, de către operatorul licenţiat ANRSC pentru activitatea DDD, scop în care efectuează controlul şi urmărierea activităţilor prestate de operator.

Operatorul activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare are ca obiectiv prestarea de servicii de calitate, care să protejeze mediul şi sănătatea populaţiei. Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei sunt:

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş - printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi utilizarea corectă a substanţelor chimice cu care lucrează operatorul aplicând sancţiuni contravenţionale atunci când este necesar;

- Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Timiş - care este emitentul autorizaţie de mediu;

4

- Direcţia de Sănătate Publică Timiş - are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii publice;

- Direcţia Sanitar veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Timiş- care reglementează activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare fiind si emitentul autorizaţiei de funcţionare în domeniu;

- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ANRSC – pregăteşte piaţa serviciilor publice de gospodărire comunală pentru intrarea pe piaţa comunitară; promovarea concurenţei şi a unei privatizări controlate pe piaţa serviciilor publice;

Din aceste motive, părţile interesate în realizarea activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tartamente fitosanitare în Municipiul Timişoara au diverse obiective/nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează: a) Populaţia Municipiului Timişoara (ca principal utilizator al activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare) are o serie de dorinţe şi nevoi, cum ar fi:  sa se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate, fără insecte si rozătoare;  pe perioada verii, în zilele toride, să se recreeze în zonele de agrement de pe malul apelor,

fară a fi deranjată de prezenţa insectelor (ţânţarilor), rozătoarelor şi fară riscul transmiterii unor maladii.

b) Primăria Municipiului Timişoara are ca obiective/nevoi:  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei

activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare;  organizarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare astfel încât să satisfacă

nevoile populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici;  realizarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare de calitate, pe o suprafaţă cât

mai mare, cu costuri minime. c) Operatorul serviciului de salubritate pentru activităţiile dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare are ca obiective:  prestarea de servicii de calitate, care să protejeze mediul şi sănătatea populaţiei;  creşterea volumului de activitate prin includerea unei suprafeţe cât mai mari în planul de

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare al oraşului, astfel încât serviciul să fie eficient şi să se efectueze cu costuri cât mai scăzute;

 realizarea unui profit în urma prestării activităţii dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare; d) Instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei : Garda de Mediu Timiş, Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.  Desfăşoară activităţi de autorizare şi verificare a activităţilor în vederea comformări cu

legislaţia în vigoare; 2.4. Relaţia de salubrizare privind activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare; de cu politicile publice relevante Organizarea şi funcţionarea activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiului Timişoara trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 protecţia sănătăţii populaţiei;  responsabilitatea faţă de cetăţeni;  conservarea şi protecţia mediului înconjurător;  asigurarea şi continuitatea activităţilor;  tarifarea echilibrată;

5

 securitatea serviciului;  dezvoltarea durabilă;

Cap. 3. FEZABILITATE TEHNICĂ 3.1. Informaţii tehnice generale Municipiul Timişoara are o suprafaţă de cca 12.935 ha, iar activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor efectua la obiectivele mai jos menţionate atât în interior, cât şi la exterior:

Nr. Crt.

Obiectivul Suprafaţa (mp) Internă externă

1 Instituţii publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara

19.445,00 7.992,00

2 Unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara 357.080,00 459.387,00

3 Terenurile ce aparţin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara 39.740,00

4 Parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara 1.880.268,00

5 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara 91.930,00 6 Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin

Municipiului Timişoara

243.600,00 7 Aliniamentele stradale 7.942.767,00 8 Tratamentele aeriene pe suprafaţa Municipiului

Timişoara (12.935 ha) 129.350.000,00

Total 376.525,00 140.015.684,00

Obiectivele şi suprafeţele de pe domeniul public al Municipiului Timisoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative a municipiului şi totodată ca urmare a modificării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

Operatorul trebuie să aibă experienţă în domeniu şi să fie dotat cu utilaje specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în conformitate cu caietul de sarcinii.

Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru).

Programul prestaţiei este detaliat la art. 18 şi art. 19 din caietul de sarcini. 3.2 Standarde de performanţă tehnică şi specificaţii tehnice de calitate Calitatea serviciilor prestate este în strânsă corelaţie cu:

 pregătirea profesională a personalului de specialitate;  calitatea şi eficienţa utilajelor şi echipamentelor;  calitatea şi eficienţa substanţelor utilizate.

Pentru realizarea la standarde de calitate a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare operatorul trebuie să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa A la caietul de sarcini.

6

În vederea urmăririi şi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure

a) gestiunea serviciilor conform prevederilor contractuale; b) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor c) înregistrarea activităţilor privind măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii

serviciilor prestate; d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a

acestora. Deţinerea de către operator a certificării ISO: 9001, ISO: 14001, OHSAS 18001 constituie o garanţie privind calitatea şi eficienţa serviciilor prestate. 3.3 Starea tehnică a facilităţilor existente

Pentru realizarea calităţii superioare a activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, autoritatea publică locală pune la dispoziţia operatorului suprafeţele conform punctului 3.1. Informaţii tehnice generale din prezentul studiu detaliate şi în caietul de sarcini. 3.4. Utilităţi disponibile şi necesare

Pentru buna desfăşurare a activităţilor prestate şi pentru continuitatea acestora operatorul concesionar va deţine un punct de lucru pe raza Municipiului Timişoara, pentru a-i deservi pe toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale, propmt şi la termenul cel mai scurt pentru care are contract de concesiune cu administraţia publică locală. Cap. 4. FEZABILITATE ECONOMICĂ 4.1 Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza concesionării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din municipiul Timişoara, sunt:

a) prin derularea procedurii de licitaţie deschisă se va putea obţine selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preţ (mic) şi calitate (ridicată) a serviciilor;

b) finanţarea investiţiilor intră în responsabilitatea concesionarului, c) Municipiul Timişoara va primi de la concesionar o redevenţă, care va fi aprobată de

Consiliul Local. d) posibilitatea diminuării plăţilor către concesionar în cazul nerealizării serviciilor la

termenele stabilite în contract, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de concesionar în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă concesionarul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

e) parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii vor fi clar definite în contract sau caietul de sarcini, concesionarul preluând majoritatea riscurilor de execuţie şi exploatare.

În Municipiul Timişoara, activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul

public s-au desfăşurat de către un operator pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului salubrizare pentru activitatea de combatere a vectorilor, dăunătorilor şi tratamente fitosanitare, având ca obiect deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare, prin concesiune nr. SC2006- 15308/28.07.2006 a cărui durată a expirat la data 30.01.2014.

Conform datelor deţinute de Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului

Timişoara, situaţia cheltuielilor bugetare pe anii 2011- 2013 pentru dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public, se structurează astfel:

2011 - 4.685.332,79 lei cu T.V.A.;

7

2012 - 4.674.659,12 lei cu T.V.A.; 2013 - 5.063.490,64 lei cu T.V.A.; Total: 14.423.482,55 lei cu T.V.A. Pe durata contractului derulat, operatorul concesionar a plătit o redevenţa de 1,5 % din

valoarea facturilor încasate către Municipiul Timişoara în valoare totală de 486.475,30 lei fără T.V.A., aceasta fiind defalcată pe ani după cum urmează:

Anul

derulări contractului Valoare

(în lei fără T.V.A.) 2006 9.000,00 2007 16.950,36 2008 63.136,00 2009 93.513,52 2010 68.635,90 2011 93.060,56 2012 71.321,96 2013 70.857,00

TOTAL CONTRACT 486.475,30

4.2. Investiţii necesare pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii de dezinsecţie

După cum a fost deja precizat, începând cu anul 2006 serviciul public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara a fost asigurat, în totalitate de operatorul concesionar. Ca atare, Municipiului Timişoara nu dispune nici de dotări tehnice specifice şi nici de personal specializat pentru asigurarea acestui serviciu public de salubrizare la standardele cerute de legislaţia specifică în domeniu.

Pentru prestarea de servicii de calitate concesionarul va efectua o învestiţie care constă într-un sistem de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puţin 6 staţii de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele municipiului ce trebuie să includă următoarele:

 elemente de capturare a insectelor,  elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h,  elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare şi identificare a speciilor,  elemente de stocare a datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare,  realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare,

propunerea intervenţiei cu acţiunile de combatere conform statisticii realizate. Bunurile realizate de concesionar în conformitate cu programul de investiţii impus prin

contract constituie bunuri de retur care revin de drept concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini, la expirarea contractului şi sunt integrate domeniului public al concedentului.

4.3. Sursa de finanţate

Serviciul de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prestate pe domeniul public al Municipiul Timişoara are ca sursă de finanţere bugetul local. 4.4 Durata

Propunem ca durata contractului să fie de 3 ani, sau până epuizarea valorii contractului,

8

cu posibilitatea de prelungire conform legislaţiei Cap. 5. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

Primăria Municipiului Timişoara, împreună cu instituţiile abilitate, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea de Sănătate Publică, va monitoriza activitatea operatorului care prestează activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, astfel încât produsele folosite să aibă un impact scăzut asupra mediului, să nu afecteze sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Operatorul va folosi numai substanţe biocide, avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Dotarea cu utilaje noi şi performante, precum şi utilizarea de substanţe cu un efect nociv redus va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului şi protejarea sănătăţii populaţiei.

Astfel, operatorul care va presta serviciul de salubrizare pentru activitatea dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi va trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi tratamente fitosanitare, de calitate ridicată.

Pentru tratarea luciilor de apă se vor folosi substanţe care să nu afecteze mediul acvatic. Ofertanţii vor deţine certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 şi

certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului.

CAP. 6 ASPECTE SOCIALE Aspectele sociale privind concesionarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare se referă la:

a) asigurarea de personal calificat/atestat de către operator din forţa de muncă locală; b) asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate; c) promovarea pe termen mediu şi lung a unor politici de tarife şi preţuri accesibile

tuturor utilizatorilor; Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul de salubrizare pentru activitatea de

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare precum şi tratamentele fitosanitare care fac obiectul concesiunii sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare precum şi

tatamentele fitosanitare; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor. Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o

îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.. CAP. 7 ASPECTE INSTITUŢIONALE

Potrivit prevederilor art. 3 lit.”h” din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de concesiune de

9

servicii este „contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite”; conform art. 3 alin. (1) lit. „b” din H.G.R. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, „contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii’.

Având în vedere faptul că majoritatea riscurilor vor fi preluate de concesionar în totalitate în condiţiile prestării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, considerăm oportună concesionarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din cadrul servicilor publice de salubritate, prin procedura de licitaţie publică deschisă, în condiţiile aplicării O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. CAP. 8 - REPARTIŢIA RISCURILOR ÎNTRE PĂRŢILE CONTRACTANTE

În baza rezultatului analizei riscurilor, utilizînd modelul matricii riscurilor conform anexei nr. l la H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, rezultă următoarele:

MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIZARE A RISCURILOR DE PROIECT

Categorie de risc Descrierea Consecinţe Eliminare RISCUL DE AMPLASAMENT Mediu Pe parcursul implementării

proiectului se produc contaminări ale factorilor de mediu, este afectat starea de sănătate a populaţiei şi animalelor, din cauza folosirii de produse neadecvate şi în concentraţii prea mari

Costuri de decontaminare Concesionarul este obligat să-şi ia toate măsurile necesare pentru a nu afecta factorii de mediu şi sănătatea populaţiei. Se vor folosi numai produse biocide cuprinse în registrul naţional al produselor biocide, respectându-se norma de consum specificată pe ambalaij

FINANŢATOR ŞI FINANŢARE Dobânzi pe parcursul Dobânzile aplicabile se Creşterea/scăderea In contractul de

10

investiţiei schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei

costurilor proiectului concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc

Finanţator incapabil Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestaţiilor necesită o finanţare mai mare decât cea estimată de Concesionar

Nerealizarea prestaţiilor solicitate de Concedent şi pierderi pentru participanţii la investiţii

O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finanţatorului). Garantare de către Concesionar a realizării investiţiei (Garanţie de bună execuţie)

Finanţare indisponibilă Concesionarul nu poate asigura resursele financiare şi de capital atunci când trebuie şi în cuantumuri suficiente

Lipsa finanţării pentru continuarea serviciului

Concedentul va analiza cu mare atenţie angajamentele financiare ale Concesionarului şi concordanţa cu programarea serviciului

Profituri de refinanţare Finalizarea investiţiei se face la un cost mai mic decât cel iniţial

Schimbare profitabilă în finaţarea proiectului

Concedentul trebuie să se asigure că Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil

OPERARE Resurse la intrare Resursele necesare pentru

operare costă mai mult decât estimările iniţiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantităţile necesare

Creşteri de cost şi, în unele cazuri, efecte negative asupra calităţii prestaţiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calităţii produselor utilizate, precum si a cantitatilor necesare prestării serviciilor.

Întreţinerea şi repararea echipamentelor folosite

Calitatea serviciilor este necorespunzătoare având ca rezultat creşterea peste anticipări a costurilor de întreţinere şi reparaţii

Creşterea costului cu efecte negative asupra prestaţiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificaţi şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente

Schimbarea cerinţelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerinţele după semnarea contractului

Schimbarea cerinţelor pe timpul prestării serviciilor conduce la modificarea proiectului iar după creşterea costurilor de recepţie la capital

Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerinţele sale încă din faza de pregătirea a proiectului

Operare Concesionarul nu poate efectua prestaţiile conform contractului

Imposibilitatea efectuării prestaţiilor

Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul

Soluţiile tehnice vechi sau inadecvate

Soluţiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi.

In faza de ofertare, viitorul concesionar poate propune condiţii contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă

11

Concedentul nu primeşte prestaţiile solicitate

pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice

PIAŢĂ înrăutăţirea condiţiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale şi neaşteptate în condiţiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestaţiile contractate

Venituri sub proiecţiile financiare anterioare

În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiţii contractuale care să-i asigure condiţii de acoperire a riscului

Competiţie Apariţia pe piaţă a

concurenţilor în domeniul prestaţiilor efectuate, conform contractului, de concesionare

Venituri sub proiecţiile financiare anterioare ca urmare a reducerii preţurilor şi/sau a reducerii cererii, datorită concurenţei

Concesionarul trebuie să analizeze cu atenţie condiţiile de piaţă. Concedentul trebuie să se abţină de la măsuri care afectează piaţa

Schimbări socio- economice

O schimbare socio- económica afectează cererea pentru prestaţiile contractate

Venituri sub proiecţiile financiare anterioare

Concesionarul are obligaţia să prevadă în calculele sale eventualele modificări de venituri

Inflaţia

Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflaţiei, prin ajustări ale preţurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra- compensări sau să beneficieze de plăţi duble

RISC LEGAL ŞI POLITICĂ A CONCEDENTULUI Reglementarea Existenţa unui cadru

statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul

Efect asupra costurilor şi veniturilor

Concesionarul evaluează sistemul de reglementări şi ia măsurile necesare

Schimbări legislative/ de politică

Schimbarea legislativă şi/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea Concesionarului

0 creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Concesionarului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecinţe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în aşa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat

ACTIVELE PROIECTULUI Depreciere tehnică Deprecierea tehnică este

mai mare decât cea prevăzută

Creşterea costurilor de retehnologizare

Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situaţii

FORŢĂ MAJORĂ

12

Forţă majoră Forţa majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului

Pierderea sau avarierea activelor proiectului şi pierderea/diminuarea posibilităţii de obţinere a veniturilor preconizate

Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului şi urmăreşte repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil

PROFITABILITATEA PROIECTULUI Proiectul se dovedeşte mai profitabil decât previziunile realizate iniţial

Balanţa de venituri - cheltuieli diferă semnificativ faţă de previziuni

Supra-profituri în favoarea Concesionarului

Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabile a profiturilor obţinute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecţiilor financiare

Pentru alocarea riscurilor, trebuie luate în considerare următoarele reguli:

1. Fiecărui risc i se atribuie un număr unic. 2. Fiecărui risc i se atribuie o denumire specifică, legată de natura riscului. 3. Trebuie stabilit, pentru fiecare risc, dacă acesta:

a. va fi reţinut de concedent; b. va fi alocat concesionarului sau va fi împărţit între ambele părţi.

Repartiţia riscurilor între concedent şi concesionare

Nr.

crt.

Denumirea

riscului Descriere

Alocare

Concedent Comun Concesionar

1 Mediu

Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale factorilor de mediu, este afectată starea de sănătate a populaţiei şi animalelor, din cauza folosirii de produse neadecvate şi în concentraţii prea mari

X

2 Dobânzi pe parcursul investiţiei

Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei

X

3 Finanţator incapabil

Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestaţiilor necesită o finanţare mai mare decât cea estimată de Concesionar

X

4 Finanţare indisponibilă

Concesionarul nu poate asigura resursele financiare şi de capital atunci când trebuie şi în cuantumuri suficiente

X

5 Profituri de renfinatare Finalizarea investiţiei se face la un cost mai mic decât cel iniţial

X

6 Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările iniţiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantităţile necesare

X

7 Întreţinere şi reparare

Calitatea proiectării şi/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creşterea peste anticipări a costurilor de întreţinere şi reparaţii

X

8

Schimbarea cerinţelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerinţele după semnarea contractului

X

9 Operare Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestaţiile conform contractului

X

13

10 Soluţii tehnice vechi sau inadecvate

Soluţiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

X

11

Înrăutăţirea condiţiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale şi neaşteptate în condiţiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestaţiile contractate

X

12 Competiţie Apariţia pe piaţă a concurenţilor în domeniul prestaţiilor efectuate, conform contractului de concesionare

X

13 Schimbări demografice

O schimbare demografică sau socio- economică afectează cererea pentru prestaţiile contractate

X

14 Inflaţia Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie

X

15 Reglementarea Existenţa unui cadru statutar de reglementări care vor afecta concesionarul

X

16 Schimbări legislative/ de politică

Schimbarea legislativă şi/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea Concesionarului

X

17 Depreciere tehnică

Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută

X

18 Forţă majoră Forţa majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului

X

19

Proiectul se dovedeşte mai profitabil decât previziunile realizate iniţial

Balanţa de venituri - cheltuieli diferă semnificativ faţă de previziuni

X

CAP. 9 COMPARAŢIE ÎNTRE PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ŞI PROCEDURĂ DE CONCESIUNE

În conformitate cu art. 11 lit. d din H.G. nr. 71/2007, rezultatele studiului de

fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi să demonstreze că varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publica;

Denumire Achiziţie publică de servicii Concesiune de servicii

Avantaje

Pregătirea proiectului necesită un timp mai scurt

Încasarea unei redevenţe se va înregistra ca venit la bugetul local

Preluarea riscurilor de exploatare de către concesionar Investiţia va fî suportată în totalitate de către concesionar,

autoritatea contractantă netrebuind să depună un efort financiar pentru prestarea acestui serviciu

Autoritatea contractantă nu trebuie să detalieze atât de mult rezultatul lucrărilor care trebuie realizate, cât standardele tehnice de calitate la care trebuie prestat serviciul relaţionat obiectului contractului

Asigurarea finanţării

14

Eşalonarea plăţilor pe perioade îndelungate Eficienţă crescută în dezvoltarea proiectului Un nivel mai ridicat al calităţii serviciilor Posibilitatea demarării unui proiect fară obligaţia identificării

de finanţări proprii preliminare integrale pentru finalizarea sa Mai multă eficienţă şi performanţă economică în îndeplinirea

îndatoririlor publice

Dezavantaje

Venit 0 În vederea derulării proiectului este obligatorie constituirea unui colectiv de coordonare şi supervizare, elaborarea unui studiu de fundamentare şi aprobarea acestuia în Consiliul Local, etape care prelungesc durata de atribuire a acestuia

Riscul de piaţă cade în sarcina autorităţii contractante

Cheltuielile privind prestarea serviciilor sunt suportate în totalitate din bugetul local

Finanţarea depinde de periodicitatea alocărilor financiare

Existenţa fondurilor în bugetul local la încheierea contractului de servicii

Ritm lent de investiţii, bazat exclusiv pe sumele puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă

Conform art. 22 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

1. gestiune directă 2. gestiune delegată.

1. Gestiunea directă nu este o soluţie oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 dotarea cu utilaje specifice fiecărei activităţi din cadrul serviciului;  suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de

utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului;  asigurarea şi amenajarea unui sediu în care să se desfăşoare activitatea;  costuri de personal pentru realizarea activităţilor de salubrizare;  necesitatea obţinerii licenţei pentru efectuarea activităţilor de salubrizare- conform

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. Există riscul, în situaţia delegării directe, de a nu se obţine licenţa ANRSC de către operatorul înfiinţat sub autoritatea publică locală, Municipiul Timişoara fiind obligat, într-un termen foarte scurt, să organizeze o procedură de achiziţie publică;

2. Gestiunea delegată prin atribuirea unui contract de concesiune prezintă avantajul încheierii contractului de concesiune a serviciului relativ mari, posibilitatea amortizării investiţiilor pe parcursul derulării cotractului, tarife ofertate optime, raport optim dintre tarife ( mici) şi calitate (ridicată) a serviciilor.

Potrivit art. 29 alin.6 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de

15

delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, drepul şi obligaţia de a presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, în schimbul unei redevenţe.

Potrivit art. 29 alin.7 lit.a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi contract de concesiune. Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică, deoarece:

 autoritatea publică locală în calitate de concedent primeşte o redevenţă stabilită în caietul de sarcini aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local,

 operatorul în calitate de concesionar primeşte dreptul de efectuare a serviciului în Municipiul Timişoara, preluând astfel şi majoritatea riscurilor efectuării serviciului.

Concesionarea serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara, va oferi garanţii:

 pentru Municipiul Timişoara – care: a) va impune şi urmări realizarea unor indicatori de performanţă ai concesionarului; b) va obţine redevenţa ca venituri suplimentare la bugetul local; c) va urmări respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin Horărârea nr.453/2007 modificată şi completată prin HCL nr.299/2012.

 pentru operator – prin posibilitatea recuperării investiţiilor pe durata contractului de concesiune,

CAP. 10 INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI SERVICIULUI Evaluarea şi monitorizarea serviciului de salubrizare în Municipiul Timişoara se va realiza în baza indicatorilor de performanţă ai serviciului prevăzuţi în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare vor fi precizaţi în caietul de sarcini şi vor fi anexaţi contractului de delegare a serviciului către prestator. Autoritatea administraţiei publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de dezinsecţie,dezinfecţie şi deratizare.

În conformitate cu art. 125 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor, indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la: a. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b. atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice locale este

responsabilă; c. adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; d. excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; e. respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii

populaţiei; f. implementarea unor sisteme de management a calităţii, a mediului,a sănătăţii şi securităţii

a muncii. Conform art.126 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea

Regulamentului-cadru a serviciilor de salubrizare a localităţilor, indicatorii de performanţă

16

trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activităţi: a. măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; b. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; c. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi

obiectivă a problemelor; d. soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul serviciului

salubrizare privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare trebuie să asigure respectarea prevederilor contractuale prin:

- înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate,

- înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. Pentru serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi

deratizare indicatorii de performanţă propuşi sunt:

Nr. crt.

Indicatori de performanţă Unitate măsură

Valoare Indicator

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TEHNICI 1. Serviciul de dezinsecţie

(valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100 % 100

2. Serviciul de dezinfecţie (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100

% 100

3. Serviciu de deratizare (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor propuse) x100

% 100

4 Tratamente fitosanitare (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări propuse) x100

% 100

2 RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI 2.1 Numărul de sesizări scrise soluţionate raportat la numărul total de

sesizări scrise privind calitatea lucrărilor executate (nr sesizări soluţionate/ nr sesizări inregitrate) x100

% 100

2.2 Numărul de sesizări scrise justificate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă (nr sesizări verificate/ nr sesizări inregitrate) x100

% 0

Indicatorii de performanţă menţionaţi la punctul 1 ai tabelului de mai sus se calculează ca

raport dintre cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată şi cantitatea valorică de lucrări comandată de către autoritatea contractantă x100

Pentru indicatorii de performanţă menţionaţi la punctul 2 al tabelului de mai sus se vor putea aplica penalităţi astfel:

2.1 - pentru nerezolvarea în termen a reclamaţiilor scrise justificate privind calitatea lucrărilor executate- avertisment. La cumularea unui număr de maxim 5 avertismente pe parcursul unui an calendaristic se va calcula operatorului o sancţiune de 0,01% din valoarea comenzii aferente lunii în care au fost acumulate cele 5 avertismente.

2.2- orice nerespectare a obligaţiilor prevăzute în licenţa de operare constatate de organele abilitate, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune servicii.

Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se precizează ca anexă la caietul de sarcini .

17

CAP. 11 CADRUL LEGAL Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi ulterior la organizarea procedurii de concesionare prin licitaţie deschisă sunt : 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006;

2. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

3. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 4. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin

Legea nr. 99/2014; 5. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciilor de salubrizare a localităţilor; 6. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ; 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi

completările ulterioare; 8. Ordonanţa Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul

Sănătăţii si autorităţile administraţiei publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sănătăţii publice;

9. Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunala si salubritate publică;

10. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

11. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

12. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

13. Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice si a Contractului-cadru de delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

14. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

15. Hotărârea Guvernului 1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;

18

16. Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

17. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

18. Ordinul nr. 1.517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România;

Cadrul legal al U.E

1. Regulamentul european 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice;

2. Regulamentul European 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ;

3. Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

4. Regulamentul European 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE)nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

5. Regulamentul european 453/2010 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ;

6. Regulament european 528/ 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

CAP. 12 – COLECTIVULUI COORDONARE ŞI SUPERVIZARE

Având în vedere aspectele tehnice, sociale şi financiar-economice menţionate mai sus, precum şi faptul că majoritatea riscurilor vor fi preluate de concesionar în condiţiile în care realizeaza serviciul de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara propunem concesionarea acestor activităţii.

Aceasta este în conformitate cu O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiztie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiztie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 1517/9574/2009, privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România.

În conformitate cu art.4 alin.1 din H.G. nr. 71/2007, autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna un colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

Conform art.4 alin.2 din H.G. nr. 71/2007, membrii colectivului de coordonare şi supervizare prevăzut la art. 4 alin.1 din H.G. nr. 71/2007 sunt numiţi de autoritatea contractantă din cadrul specialiştilor proprii, la care se pot adauga, după necesitaţi, experţi externi. Principala responsabilitate a colectivului coordonare şi supervizare este fundamentarea deciziei de concesionare.

19

Colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin concesiune în Municipiul Timişoara, este format din:

Presedinte: Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI Membrii: 1. Daniel-Marius CORAŞ 2. Victor-Cătălin BIRDA 3. Eugenia PANITI 4 Alexandru GHIULAI

CAP. 13 – CONCLUZII

Pe baza analize tenico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate în prezentul studiu de fundamentare, colectivul de coordonare şi supervizare pentru Municipiul Timişoara recomandă varianta de licitaţie publică deschisă - criteriul deibuire fiind oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, respectiv, procedura prin care autoritatea publică locală, poate apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie la operatori de servicii publice, cărora le încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare care să asigure activităţiile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în regim de continuitate a întregului municipiu.

Red. Dac. VCB, 25.03.2016

PRIMAR Nicolae ROBU

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

Atasament: Anexa_2_proiect.pdf

CAIET DE SARCINI

a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare nr. SC2016-7000/21.03.2016

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. ART.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Timişoara. ART.3 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniul dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

(3) Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor, la protecţia mediului, care sunt în vigoare trebuie respectate permanent de către operator pe parcursul derulării activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. ART.4 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.5 Operatorii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare vor asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi, conform Anexa nr.10 la caietul de sarcini;

Anexă 2 H.C.L. nr.__________________

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii; e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de delegare gestiunii prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. f) prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrative teritoriale a Municipiului Timişoara pentru care deţine contract de delegare a gestiunii. g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i) înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecţiuni; k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; o) conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune; q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART.6 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completările ulterioare. ART.7 Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparaţii, investiţii, precum şi a altor cheltuieli în scopul funcţionării corespunzătoare a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare.

CAPITOLUL III DEZINSECŢIA, DEZINFECŢIA ŞI DERATIZAREA

I. Descrierea activităţilor

ART.8 (1) Dezinsecţia reprezintă acţiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto- contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, căpuşa, ploşniţa de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli infecţioase şi parazitare de către insecte şi acarieni.

(2) Dezinsecţia se execută la exterior şi interior şi se realizează prin următoarele etape:  Delarvicidarea - operaţie care se efectuează cu procedee specifice şi are drept scop tratarea

habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafeţele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase.

 Dezinsecţia preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulţirea şi răspândirea insectelor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent;

 Dezinsecţia curativă (de combatere) în focar, care urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea

insectelor şi artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

(3) Substanţele utilizate pentru efectuarea dezinsecţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să fie active în combaterea insectelor vectoare şi generatoare de disconfort (ţânţari, muşte, păianjeni, etc.), prin distrugerea larvelor şi tratamente de combatere a insectelor adulte.

 acţiunea insecticidă sa fie de şoc şi să se realizeze prin contact şi/sau ingestie.  să nu afecteze activităţile din arealul în care se acţionează.  să nu fie toxice pentru populaţie, dăunătoare pentru vegetaţie, animale şi păsări în dozele

recomandate de producător, iar antidotul să fie accesibil (4) Boli trasmisibile de insecte, fie prin înţepătură, fie prin contact cu alimentele sunt: febra

recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecţiuni cutanate, dermatoze, iritaţii ale mucoaselor oculare, toxiinfecţii alimentare, viroze, etc.

(5) Factori care influenţează dezinsecţia: a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

 pulverizarea şi tratamentul la sol, sub forma de ceaţă, în parcuri, zone cu verdeaţa, pentru combaterea ţânţarilor şi a muştelor adulte asigurând distrugerea lor imediată;

 tratamentul terestru şi larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăştinoase, lacuri, bălţi, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecţie mai completă;

 dezinsecţia în subsoluri, casa scărilor şi poduri (inclusiv cele de locuinţe) unde pot exista focare de ţânţari şi alte insecte;

 dezinsecţia cu mijloace aeriene a spaţiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale), Pădurea Verde, cartierele de locuinţe pentru combaterea ţânţarilor si a muştelor adulte;

 dezinsecţia biologică cu larvicide; b) Eficienţa desfăşurării simultane a tratamentelor:

 tratamentul terestru prin combaterea directă a adulţilor şi larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficienţă a operaţiunii de dezinsecţie;

 tratamentul în subsoluri, casa scărilor şi poduri asigură confortul imediat;  tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficienţă sporită şi imediată a operaţiunii de

dezinsecţie datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere. c) Conatul produselor utilizate şi cantităţilor de insecticid folosit /unitatea de măsură.

(6) Criterii de alegere a insecticidelor  Eficacitatea;  Uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor;  Economicitatea;  Lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive;  Cunoaşterea toxicităţii insecticidelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie

recomandate;  Spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare;  Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus );  Acţiunea insecticidelor prin contact şi ingestie; (7) Practici în acţiunile de dezinsecţie:  combaterea populaţiei adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de

insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetaţia din municipiu, garduri vii, tufişuri, arbori).

 tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece, in sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor sau aerian sub formă de ceaţă rece cuprinzând întreaga vegetaţie. În zonele cu densitate ridicată de ţânţari adulţi se pot aplica tratamente la

intervale de 2-3 zile timp de aprox. 10 zile. Se vor utiliza insecticide condiţionate special pentru combaterea ţânţarilor adulţi.

 activităţile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 actualizat.

 materialele ce se folosesc vor fi insoţite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

(8) Practici în acţiunile de larvicidare:  acţiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare şi care să nu fie toxic pentru oameni, peşti şi

animale. Se va efectua cu produse larvicide condiţionate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetaţia de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafaţa luciilor de apă stătătoare şi zone mlăştinoase.

 are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (Râul Bega, bălţi, canale de desecare, porţiuni umede din zonele cu vegetaţie subsoluri umede şi/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece în sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus. Se vor utiliza larvicide condiţionate special pentru combaterea larvelor.

ART.9 Frecvenţa şi locul unde se efectuează dezinsecţia:

(1) Dezinsecţia aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timişoara în suprafaţă de 12.935 ha.

(2) Dezinsecţia terestră (în interior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective:  instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute

în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;  unităţilor de Învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini;  în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor;  orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timişoara;

(3) Dezinsecţia terestră (în exterior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;  instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute

în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini  unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini;  terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;  zonele demolate şi neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timişoara;  parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul

Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;  locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de

sarcini;  canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini  aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini  în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor;  orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timişoara;

ART. 10 (1) Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile.

(2) Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentraţii mici, în timp ce la concentraţii înalte devin bactericide.

(3) Dezinfecţie se aplică în cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curăţenia mecanică ce se impune în fiecare spaţiu, dezinfecţia se realizează:

 preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.

 de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar.

(4) Factori care influenţează dezinfecţia:  spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistenţa

microorganismelor);  numărul microorganismelor pe suportul tratat;  cantitatea de material organic de pe suportul tratat;  natura suportului de tratat;  concentraţia substanţei dezinfectante;  timpul de contact şi temperatură;  susceptibilitatea dezinfectanţilor chimici de a fi inactivaţi prin substanţe organice, plastic,

cauciuc, celuloza, apă dură şi detergenţi;  dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenţii

anionici;  corozivitatea, de exemplu hipocloriţii corodează unele metale;  toxicitatea, de exemplu formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate;  costul produsului.

(5) Criterii de alegere a dezinfectantelor:  eficacitatea;  uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor;  economicitatea;  lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive;  cunoaşterea toxicităţii dezinfectantelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie

recomandate. (6) Practici a dezinfecţiei:  dezinfecţia profilactică completează curăţenia, dar nu o suplineşte si nu poate înlocui

sterilizarea; pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus.

 dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţenie.  trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătăţii.  în dezinfecţia chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acţiune bactericidă

(si/sau tuberculocidă), virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă.  în funcţie de riscul de apariţie a infecţiilor, trebuie alese dezinfectantele care acţionează

specific asupra agenţilor patogeni incriminaţi.

 se recomandă periodic alternanţa produselor dezinfectante pentru a se evita apariţia rezistenţei microorganismelor.

 dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile de utilizare şi timpii de acţiune recomandaţi de producător.

(7) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:  cunoaşterea exactă a concentraţiei substanţei active în produse, prin determinări periodice de

laborator (acolo unde este posibil);  folosirea de recipienţi curaţi;  utilizarea soluţiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea şi degradarea -

inactivarea lor;  utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător;  controlul chimic şi bacteriologic prin sondaj al soluţiilor dezinfectante în curs de

utilizare;  instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor;  utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecţie a muncii, care să prevină

accidentele şi intoxicaţiile. (8) Aplicarea substanţelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV,

biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

ART. 11 Frecvenţa şi locul unde se efectuează dezinfecţia

Dezinfecţia se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

 instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 perimetrul aferent podurilor ce traversează Canalul Bega de pe raza municipiului Timişoara;  locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea populaţiei.

ART. 12. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne şi combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, şoareci şi şobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cât şi la animale, este bine cunoscut. Şoarecii, dar mai ales şobolanii, sunt rezervoare de infecţie şi vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecţiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase şi răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturităţii sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestaţie scurtă (16- 21 zile) fătări frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generaţii chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt : şobolanul cenuşiu, şobolan de casă, şoarecele de casa. (2) Deratizare se execută la exterior şi interior. (3) Măsurile de combatere sunt:  preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective;  profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare;  defensivă,realizându-se prin amplasarea de staţii de intoxicare cu momelii toxice în locaţii

bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi constatate pe teren.

(4) Practici a deratizării  substanţele raticide folosite în acţiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma

producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de Ministerul Sănătăţii.

 momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi întroduse în staţii de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală şi vor purta inscripţii ”Pericol de otrăvire!" sau ”Atenţie s-au pus substanţe toxice pentru distrugerea rozătoarelor – Nu le atingeţi !!!" şi se va menţiona numele, telefonul prestatorului şi data.

 numărul staţiilor de intoxicare va fi corelat în funcţie de suprafaţa tratată şi cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate.

 tansportul substanţelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligaţia de a lua măsuri de siguranţă privind sustragerea sau împrăştierea lor.

 reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

 societăţile trebuie să ţină evidenţa intrării şi consumului produselor şi substantelor toxice (5) Substanţele folosite în deratizare vor fi depozitate şi vor îndeplini următoarele condiţii astfel:  să ambaleze şi să transporte produsele şi substanţele toxice în astfel de condiţii

încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicaţiilor la om, la animale şi poluării mediului înconjurător;

 manipularea produselor substanţelor toxice se va face înconformitate cu prevederile normelor de protecţie a muncii şi a mediului.

ART. 13. Frecvenţa şi locul unde se efectuează deratizarea (1) Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru

stingerea unor focare la următoarele obiective: - instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la

prezentul caiet de sarcini; - terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini; - parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timişoara

prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini; - locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de

sarcini; - canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în

Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a

animalelor; - zonele demolate şi neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; - orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timişoara; (2) Lucrările de deratizare nu se vor efectua la Pădurea Verde şi perdelele forestiere.

ART. 14. (1) Tratamente fitosanitare sunt activităţile ce se realizează prin acţiuni şi operaţii de

dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10°C, etc.)

(2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  să aibă o eficacitate mare;  să deţină un spectru larg de combatere;  să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale;  să aibă o compatibilitate mare cu alte substanţe de combatere.

(3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  erbicide totale;  sistemic postemergente;  neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene;

(4) Produsele biologice conform Organizaţia Internaţională de Luptă Biologică (O.I.L.B.) sunt utilizate pentru combaterea biologică şi folosec organismele vii cu scopul reglării populaţiilor de dăunatori. Prin acestea se subliniază, pe o parte, utilizarea conştientă a duşmanilor naturali ai dăunatorilor, iar pe de alta parte a produşilor activităţiilor metabolice cu scopul nu de a eradica, de a distruge toti dăunătorii, ci numai de a regla densităţile populaţiilor de dăunatori.

Extinderea metodelor biologice de combatere a dăunătorilor este una dintre direcţiile de perspectivă a dezvoltării protecţiei plantelor mai ales pentru reducerea şi eliminarea fenomenelor de poluare pe care le pot produce substanţele chimice.

Principala metodă de combatere biologică a dăunătorilor este folosirea de zoofagii prădatori si paraziţi care sunt deosebit de diverşi şi au o mare specificitate pentru diferiţi dăunători. În plus pot singuri să se dezvolte spontan ca urmare a creşterii numerice a gazdei (dăunătorului),ceea ce înseamnă că de fapt reprezintă resurse naturale care se pot reînnoi singure. Speciile genului Trichogramma sunt parazitoizi oofagi multe dintre ele având drept gazdă dăunătorii din agricultură şi silvicultură. Trichogramma sp. este una din cele mai mici viespi (insecte) cu talia de 0,4 – 0,5 mm care în ciuda dimensiunii este un distrugător foarte eficient al ouălor de molii şi fluturi defoliatori în stadiu de larvă.

ART. 15 Frecvenţa şi locul unde se efectuează tratamentele fitosanitare

a) Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

 curţi şi terenuri ce aparţin instituţiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 curţi şi terenuri ce aparţin unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

 perimetrul Canalului Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini;

 aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini b) Tratamentele fitosanitare prin erbicidare a Ambroziei Artemisiifolia se efectuează minim o

data pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 16. Produsele folosite pentru efectuarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sănătăţii pentru profilaxia sanitar- umană iar produsele pentru tratamente fitosanitare vor fi insotite de certificate de omologare emise de Comisia Interministerială pentru Omologarea Produselor de Protectia Plantelor. Substanţele utilizate trebuie să aibă Aviz Sanitar eliberat de Ministerul Sănătăţii şi să facă parte din categoria Xn sau Xi (grupele III sau IV de toxicitate).

ART. 17. Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice (vor fi precizate de catre ofertanti) în anexa nr. 8, la prezentul caiet de sarcini, cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum

II. Programul Prestaţiei ART. 18 (1) Programul prestaţiei va fi elaborat pentru obiectivele şi suprafeţele domeniul public al Municipiului Timişoara prevăzute în anexele nr. 1, 2,3,4,5,6 şi 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Nr. Crt.

Obiectivul Suprafaţa (mp) Internă externă

1 Instituţii publice, sportive din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 1

19.445,00 7.992,00

2 Unităţile de învăţământ din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 2 357.080,00 459.387,00

3 Terenurile ce apartin unităţilor sanitare din subordinea Municipiului Timişoara – Anexa 3 39.740,00

4 Parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara – Anexa 4, 1.880.268,00

5 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara – Anexa 5 91.930,00 6 Canalul Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ce apartin

Municipiului Timişoara – Anexa 6

243.600,00 7 Aliniamentele stradale - Anexa 7 7.942.767,00 8 Tratamente aeriene suprafaţa Municipiului Timişoara

(12.935 ha) 129.350.000,00

Total 376.525,00 140.015.684 (2) Domeniul public a Municipiului Timişoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial- administrative precum şi a mişcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

(3) Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, ţânţari, muşte, gândaci, capuşe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs. (4) În cazul solicitărilor din partea instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ sau sanitare etc., din subordinea Municipiului Timişoara sau a sesizărilor din partea cetăţenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara operatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant şi de operator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la faţa locului. (5) Programul prestaţiei întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizări efectuate conform alin.3 se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare. (6) În cazul solicitărilor primite de la instituţiile publice, unităţile de învăţământ, etc. din subordinea Municipiului Timişoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgenţă efectuarea dezinfecţiei.

ART. 19 (1) Operatorul va executa activităţiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura şi să nu afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi mediului. (2) Înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă beneficiarului cu cel puţin 7 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conţine:

 tipul lucrării ce se va efectua;  data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;  locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea;

10 

 gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;  efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald;  măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi,

animale şi păsări; (3) Operatorul îşi va asuma cu caracter gratuit activităţii şi măsuri educative cu impact major pentru populaţie în minim 2 campanii pe an. III. Condiţii de calitate ART. 20 Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare se vor executa astfel încât să se realizeze:  continuitatea activităţilor pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor

contractuale;  corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;  controlul calităţii serviciului prestat;  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin

H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările şi completatărie ulterioare.  prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului;  asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;  îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii specificaţi în regulamentul

serviciului de salubrizare;  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr

suficient. IV. Dotări cu personal – ultilaje ART. 21 Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autovehicule, utilaje şi echipamente pentru prestarea activităţiilor în funcţie de volumul de lucrări, având în vedere obiectivele şi suprafeţele domeniului public prevăzute la art. 18 alin.1. V. Tehnologii ART. 22 (1) Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc.

(2) Tehnologiile ce vor fi prezentate vor ţine cont de situaţia specifică de pe teren, de evoluţia spaţială pe orizontală şi verticală a oraşului, de poziţia geografică respectiv apropierea de frontiere – Serbia, Ungaria, de prezenţa unor fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, ploi acide, etc.).

(3) Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asiguratorii în cazul apariţiei unor situaţii de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situaţii cu caracter de extindere, apariţia unor noi specii de dăunători.

VI. Verificări, recepţii, garanţii ART. 23 (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităţilor prestate de către operator, întocmind zilnic proces verbal de recepţie privind calitatea şi cantitatea lucrărilor. (2) Decadal operatorul va întocmi pe baza proceselor verbale de recepţie zilnică un proces verbal de recepţie decadală la terminarea fiecarei acţiuni de tratament (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare) care cuprinde situaţia de lucrări cantitativă şi valoric pe care o va prezenta beneficiarului în vederea plăţii.

11 

(3) Operatorul va completa şi semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activităţiile dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul caiet de sarcini. (4) Tarifele (la 1000 mp, respectiv 1 ha) pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). (5) Pentru activitatea de dezinsecţie aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru celelalte activităţi unitatea de măsură este 1000 mp. (6) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. (7) Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica ca procesul verbal de recepţie decadală să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa nr. 9 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. ART. 24 Beneficiarul poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de până la 10 zile de la constatarea modificărilor. VII Condiţii finaciare de execuţie a lucrărilor ART.25 Operatorul va încasa decadal de la beneficiar, în baza contractului de delegare, contravaloarea lucrărilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit. VIII Condiţii tehnice ART.26 (1) Activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din Munipiul Timişoara trebuie să asigure prestarea activităţii, în regim de continuitate, pentru întrega arie autorizată, cu respectarea condiţilor tehnice şi de calitate specifice. (2) Operatorul va asigura permanent serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor. (3) Operatorul va avea capacitatea de a efectua monitorizarea bolilor şi dăunătorilor de plante fie prin deţinerea unui laborator acreditat pe domeniul de specialitate, fie sub altă formă legală deţinută la momentul încheieri contractului de delegarea a gestiunii prin concesiune. q) Operatorul va asigura efectuarea lucrărilor de dezinsecţie aeriană cu mijoace adecvate deţinute sub orice formă. IX Obiective de exploatare ART.27 Obiectivele de exploatare pe care trebuie să le atingă, activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare care fac obiectul delegării gestiunii sunt următoarele:  îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor;  promovarea calităţii si eficienţa activităţilor de combatere a vectorilor şi dăunătorilor;  dezvoltarea durabila a serviciilor;  protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; X Obiective de ordin economic ART. 28 (1) Activităţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor organiza şi funcţiona având în vedere urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2)Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

12 

XI Obiective de mediu ART. 29. Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condiţiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Operatorul răspunde de activităţile prestare în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului.

CAPITOLUL IV INVESTIŢII

ART. 30. (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea activităţii de dezinsecţie cad exclusiv în sarcina operatorului. (2) Operatorul va prezenta în primul an de la data semnări contractului concepţia proprie privind sistemul de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puţin 6 staţii de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele prevăzurte în anexa nr. 7 la prezentul caiet de sarcini, ce trebui sa includă următoarele:

 elemente de capturare a insectelor,  elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h,  elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare şi identificare a speciilor,  elemente de stocare a datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare,  realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 staţii de monitorizare,  propunerea intervenţiei cu acţiunile de combatere conform statisticii realizate.

(3) Garanţia sistemului de monitorizare implementat conform alin.(1) va fi de minim 2 ani, conform legislaţiei în vigoare. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri propri ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulări contractului, urmând ca la expirarea contractului acestea să revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini Municipiul Timişoara ca bunuri de retur fiind integrate domeniului public al acestuia.

CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI

ART.31 Operatorul va prezenta actele doveditoare privind capabilitatea financiară de a susţine

investiţia solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VI REDEVENŢA

Art. 32. (1) Redevenţa este de 1,5 % din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestat în Municipiul Timişoara. (2) În vederea verificări încasării şi urmării redevenţei se ocupă Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara, conform art. 15 şi art. 17 din contractul cadru.

CAPITOLUL VII

CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art.33 (1) Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate, se face conform art. 16 din contractul cadru. (2) Garanţia de bună executie pentru realizarea obligaţiei reprezentând redevenţa datorată se face conform art. 17 din contractul cadru.

13 

CAPITOLUL VIII CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

Art.34 (1) - Încetarea delegării de gestiune se face conform prevederilor art. 33 şi art. 34 din contractul cadru .

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE

Art. 35 La licitaţia organizate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală. Art.36 . Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru activităiţlor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI

POLITICI MEDIU URBAN Daniel-Marius CORAŞ

RESPONASABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor-Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B. 25.03.2016