keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/04.12.2012 privind aprobarea Convenţiei de prestări servicii pentru activitatea de coşerit

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 267/04.12.2012
privind aprobarea Convenţiei de prestări servicii pentru activitatea de coşerit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 25748/29.10.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.182/2012 privind preluarea de la SC Administrarea Domeniului Public SA a activităţii de coşerit şi modificarea prin act adiţional a contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 5211/11.10.2010 prin care s-a delegat serviciul public de coşerit din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara
În conformitate cu art. 4 şi art.5 din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (2) lit. b) şi c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală - republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Conveţia de prestări servicii de coşerit, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Locuinţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Locuinţe;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Anexa 1

DIRECŢIA PATRIMONIU la HCLMT nr. ______________

SERVICIUL LOCUINŢE

CONVENŢIE DE PRESTĂRI SERVICII

Nr.___________/_______________ I. PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, SERVICIUL LOCUINŢE, în calitate de prestator,

reprezentat prin Viceprimar _________________________şi ______________________________ cu

domiciliul în ___________________________________________str.________________________

nr.____________identificat cu__________________seria______nr.__________________eliberat(ă)

de______________________________la data de__________________CNP_____________________

telefon_________________________ în calitate de beneficiar.

II. OBIECTUL CONVENŢIEI Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie verificarea şi curăţarea unui număr de _____coşuri

de evacuare a fumului, la imobilul proprietatea beneficiarului, situat în localitatea_________________

Str.________________________________________________Nr.______________Jud. Timiş.

III. DURATA CONVENŢIEI Art.2. Prezenta convenţie se încheie pe o durată de 2 (doi) ani de zile şi intră în vigoare începând cu

prima zi după semnarea convenţiei.

Art.3. În situaţia în care părţile nu denunţă expres prezenta convenţie, la sfârşitul primei perioade de

2 (doi) ani de zile, acesta se consideră prelungită pentru perioade consecutive de doi ani de zile, până

la data denunţării acesteia în scris.

IV. TARIFUL Art.4. Preţul prestaţiei este de ____ lei calculată la tariful de 2,50 lei/coş/lună, inclusiv cota legală de TVA, pentru perioada de 2 ani, valoarea prestaţiei fiind calculată şi înscrisă în factura ce se emite

beneficiarului la semnarea convenţiei.

Art.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul modificării tarifelor, cu aprobarea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara. Dacă beneficiarul nu este de acord cu noile tarife va anunţa în scris pe

prestator, situaţie în care prezenta convenţie se va rezilia de drept. În cazul în care beneficiarul nu face

notificarea scrisă se consideră că acceptă noile tarife.

V. TERMENUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ Art.6. Plata serviciilor executate de prestator se face la fiecare doi ani, la data emiterii facturii de către acesta.

Plata serviciilor se va face :

1. În numerar, la casieria prestatorului din Timişoara Bld. 3 August 1919 Nr. 17

2. Pentru persoanele jurudice prin virament în contul prestatorului nr.

___________________________________, deschis la

_____________________________________cu menţiunea în ordinul de plată : pentru

COŞERIT.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.7. Prestatorul se obligă:

a) să asigure verificarea şi curăţarea coşurilor de evacuare a fumului de două ori pe an

prin comandă telefonică la telefon 0256/433211, urmând să fie programaţi în 48 de ore,

excepţie făcând zilele nelucrătoare şi sărbătorile legale;

b) să efectueze curăţarea coşurilor de evacuare a fumului prin uşiţele de curăţare, această

operaţiune constând în introducerea în coşul de evacuare a fumului, a echipamentelor şi

dispozitivelor adecvate (perie, bila,etc) după caz, pe toată lungimea coşului, fiind

evacuate eventualele reziduri cărămizi, cuiburi de păsări, etc.

c) în cazul în care starea tehnică coşurilor de evacuare a fumului este necorespunzătoare

(fisuri, fără tiraj, fără căi de acces,capul scărilor dărâmat), se va atenţiona beneficiarul

în scris, în vederea remedierii defecţiunilor, pentru prevenirea eventualelor incendii;

d) să ia măsurile ce se impun pentru ca beneficiarul să confirme în procesul verbal de

constatare a coşului de fum executarea prestaţiei în cazul în care coşul de fum a fost

curăţat;

e) să restituie beneficiarului în cazul încetării contractului din orice cauză în perioada celor

doi ani, sumele de bani calculate în funcţie de perioada rămasă în care nu se vor mai

curăţa coşurile.

Art.8. Beneficiarul se obligă:

a) să achite sumele datorate prestatorului la termenele prevăzute în convenţie;

b) să asigure transportul personalului prestatorului, în situaţia în care coşul de fum se află

la un imobil situat în altă localitate;

c) să permită accesul personalului prestatorului la coşul de evacuare a fumului, respectiv

la uşiţele de vizitare ale acestuia,pentru efectuarea prestaţiei, comenzile pentru curăţarea

coşurilor făcându-se telefonic de către beneficiar. În caz contrar prestatorul nu îşi asumă

nici o responsabilitate, beneficiarul fiind direct răspunzător de eventualele accidente;

d) să confirme în procesul verbal de constatare a coşului de fum, executarea prestaţiei în

cazul în care coşul de fum a fost curăţat;

VII. ÎNCETAREA CONVENŢIEI

Art.9. În situaţia în care beneficiarul nu achită factura prevăzută la articolul 4, prezenta convenţie încetează de drept, începând cu prima zi după expirarea preavizului de 30 zile, fără nici o

formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată, această clauză reprezentând un pact comisoriu de

cel mai înalt grad.

Art.10. Convenţia de prestări servicii încetează şi în următoarele situaţii:

a) la data ajungerii la termen, sau dacă este cazul , la data expirării duratei de prelungire a

acestuia;

b) la data rezilierii unilaterale a convenţiei, cu un preaviz de 30 zile, numai în caz de

neîndeplinire a obligaţiilor din convenţie sau în cazul în care coşul de fum nu

corespunde normelor tehnice de funcţionare cu notificarea beneficiarului;

c) prin acordul părţilor;

VIII. CLAUZE SPECIALE Art.11. În cazul prelungirii duratei iniţiale a convenţiei, beneficiarul se obligă să achite

facturile ce se vor emite o dată la doi ani.

Art.12. În situaţia încetării convenţiei, conform prevederilor art. 7 sau 8 prestatorul va restitui

beneficiarului sumele de bani calculate în funcţie de perioada rămasă în care nu se vor mai curăţa

coşurile.

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.15. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, părţile semnatare ale convenţiei

îşi datorează despăgubiri, conform legilor în vigoare.

Art.16. Forţa majoră, legal invocată şi dovedită, apără de răspundere părţile, cu obligaţia

înştiinţării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Cazul de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi de către partea interesată printr-o scrisoare

recomandată cu menţiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

X. LITIGII Art.17. Neînţelegerile care pot interveni între părţile contractante în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentei convenţiei vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de

competenţa instanţelor judecătoreşti.

XI. DISPOZIŢII FINALE Art.18. Prezenta convenţie se completează cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Normelor

generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007, care au

statuat următoarele:

- art. 56, alin 1: instalaţiile de evacuare a fumului trebuie să asigure în caz de

incendiu, menţinerea căilor de evacuare şi de acces, libere de fum pe înălţimea

de circulaţie;

- art.85, alin.3: verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a

coşurilor de evacuare a fumului, sunt obligatorii;

- art.96, lit.a: înainte de începerea sezonului rece există obligativitatea controlului

la elementele de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum.

Prezenta convenţie a fost încheiată şi semnată astăzi ___________________în Timişoara,

la sediul prestatorului,în două exemplare, câte una de fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR

Municipiul Timişoara Nume, Prenume : reprezentat prin: Semnatura:

VICEPRIMAR

Director Direcţia Patrimoniu

Serviciul Locuinţe

Compartiment Coşerit

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R SERVICIUL LOCUINŢE Nr. SC2012-25748/29.10.2012 NICOLAE ROBU

R E F E R A T aprobarea convenţiei de prestări servicii pentru activitatea de coşerit

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.182/02.11.2012 s-a aprobat preluarea de la SC Administrarea Domeniului Public SA a activitatăţii de coşerit şi modificarea prin act adiţional a contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 5211/11.10.2010 prin care s-a delegat serviciul public de coşerit din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara

Astfel, având în vedere faptul că s-au preluat peste 3.000 de contracte de la S.C. ADP SA iar pentru prestarea serviciului de coşerit se achită un tarif de 2,5 lei/coş/lună inclusiv TVA, precum şi faptul că ar fi necesară facturarea lunară a serviciilor prestate precum şi expedierea unui volum mare de facturi lunar în condiţiile în care în cadrul Compartimentului Coşerit nou creat nu există suficienţi angajaţi, propunem încheierea unor conveţii de coşerit pe o perioadă de 2 ani. Astfel, factura se va emite anual, pe un an calendaristic, moment în care s-ar opera şi încasarea sumelor pe an, fapt ce ar reduce costurile cu facturarea lunară, cu transmiterea facturilor către benficiari şi încasarea lor.

Având în vedere cele de mai sus, cu respectarea prevederilor art.4 şi art.5 din Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – actualizată, propunem emiterea unei hotărâri pentru aprobarea convenţiei de prestări servicii pentru activitatea de coşerit, conform modelului anexă la prezentul referat.

VICEPRIMAR, RESPONSABIL DIRECŢIE, Dan Diaconu Martin Staia DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞEF SERVICIU, Smaranda Haracicu Otilia Sîrca ÎNTOCMIT, Nicolae Cacuci

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 vers.1