keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/18.04.2006 Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator financiar al proiectului "Timisoara Citeste Timisoara", organizat de Fundatia A Treia Europa

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 171/18.04.2006
Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator financiar al proiectului "Timisoara Citeste Timisoara", organizat de Fundatia A Treia Europa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 000516/ 17.03.06 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator fiananciar al proiectului "Timisoara Citeste Timisoara", organizat de Fundatia A Treia Europa in perioada mai - iunie 2006.
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 7.500 RON de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele ), pentru susţinerea activităţii prevăzute la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Fundatiei A Treia Europa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_A_Treia_Europa.pdf

Red. 2ex L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2006- 000516/ 17.03.06

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT

Privind participarea Consiliului Local în calitate de sustinator financiar al proiectului „Timisoara Citeste Timisoara”, organizat de Fundatia A Treia Europa

Fundatia A Treia Europa a depus solicitarea nr. SC2006- 000516/ 12.01.06 privind sustinerea financiara al proiectului „Timisoara Citeste Timisoara”, in perioada mai - iunie 2006. Proiectul vizează atragerea unui număr cât mai mare de potenţiali cititori, sensibilizarea unui public cât mai larg faţă de actul lecturii, redescoperirea importanţei sale în epoca televiziunii şi a internetului, în care cititul riscă să devină ocupaţie marginală, iar cartea – obiect de muzeu. Pentru aceasta, intenţionăm organizarea unei campanii inedite, cu mijloace neconvenţionale şi folosind deopotrivă spaţii uzuale şi alternative.

În centrul campaniei de promovare a lecturii – care devine astfel şi o campanie de promovare a valorilor literare locale – se află scriitorii timişoreni. În spaţiile de afişaj public din oraş, precum şi în alte locuri cu vizibilitate mare vor fi plasate afişe şi autocolante conţinând extrase din operele scriitorilor timişoreni care tematizează Timişoara . În acelaşi timp, cele două pieţe centrale ale oraşului şi străzile din perimetrul zero vor fi împânzite de panouri mobile, reprezentând un număr de 15 scriitori timişoreni, în mărime naturală. Prezenţa acestora va fi însoţită de distribuirea de tricouri tematice, precum şi de fluturaşi care vor conţine, de asemenea, fragmente din operele timişorenilor. Propunem, în conformitate cu prevederile art.38, lit. (d) şi (p) şi art. 46 din legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, precum şi în conformitate cu OUG nr. 45/2003 privind Finanţele publice locale, sprijinirea acestei manifestări cu suma de 7.500 RON, din cap.67.02. „Cultură, recreere şi religie” (67.02.50 Altele ). Detalii referitoare la această manifestare se află în materialul anexat. Proiectul are acordul Comisiei de cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local si a fost inclus în programul de proiecte finantate de la bugetul local in 2006.

Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Adrian Bragea Lavinia Simion Sef Birou Relaţii Publice Consilier de specialitate

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic