keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 170/25.03.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-005544/13.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. ROMHEL S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 222/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+5E+Er spre str. Mareşal C-tin Prezan, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform normativelor in vigoare (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-6264/24.01.2008, procentul de ocupare al terenului POT max de 50,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare.

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare"- str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 2500 mp este identificat prin C.F. nr. 109049, nr. cad. 14218/1/3, 14220-14221/3; 14222/1/3/1/1 cu o suprafaţă de 1000 mp si C.F. nr. 109221, nr. cad. 14218/1/3, 14220-14221/3, 14222/1/3/2 cu o suprafaţă de 1500 mp, fiind proprietatea S.C. ROMHEL S.R.L.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. ROMHEL S.R.L;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: mobilare_urbana.pdf

PUD- LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE TIMISOARA, STRADA MARESAL C. PREZAN NR.144

P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

n o v . 2 0 0 7

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

p r o i e c t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

f a z a

P.U.D. D E S E N A T arh. Luminita RUSAN

arh. Claudiu OPRITA

arh. Claudiu OPRITA

str. MARESAL CONSTANTIN PREZAN,NR.144

S.C. ROMHEL S.R.L. 222/2007

- limita de proprietate- parcela vecina

- limita de proprietate- limita zonei studiate

LEGENDA PLAN MOBILARE URBANA

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri existente

-acees auto/pietonal

-zona verde propusa

-cladire pentru locuire

-zona verde existenta

-cladire pentru locuire si comert

-trotuar

-parcare propusa

- cote de nivel89.06

9,37

27 ,4

0

2,45 13,91

15 ,4

0

18 ,5

1

11 ,9

9

6, 50

34,50

5, 00

5, 50

5, 00

16,10

5, 00

10,21

5,50

19,06

3,41

11,77

9,59

10,12

R6,000

R6 ,00

0

TEREN CE URMEAZA A FICEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Pr el

un gi

re s

tr . T

os ca

P+5+Er

P+4E

P+3+Er

P+3+Er

AC C

ES A

U TO

S I P

IE TO

N AL

FA ZA

"1 "

S+P+3E+Er ( CORP 2 )

( CORP 1 )

P+1E ( EXISTENT )

200

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

P+5E+Er

88.9588.95

89.03

89.09

88.8488.84

89.07

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.83

88.80

88.78

88.79

88.77

88.78

88.69

88.67

88.78

88.63

88.72

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

88.87

88.89

88.94

89.08

88.91

88.93

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80 103.61 103.98 103.86

103.93

103.96

89.27

89.23 89.24

89.08

88.95

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

P+2E

ACCES PROPUS

ACCES EXISTENT

ACCES PIETONAL

ACCES PARCAJ SUBTERAN

PUD- LOCUINTE COLECTIVE, Str.Maresal Constantin Prezan, nr. 146- 148, Timisoara Aprobat prin Hotararea nr.340 din data : 25.09.2007

limita zonei reglementate

88.62

88.47

88.33 88.34

88.48

88.54

88.53

88.43

88.35 88.39

88.47

88.52 88.52

88.46

88.40 88.35

88.46

88.49 88.55

88.44

88.33 88.36

88.44

88.4988.78 88.74 88.78

88.9288.89

88.88

88.90

88.96 88.92

88.94 88.92

88.93 89.00

89.01 89.03

89.07 89.06

89.07 89.15

89.14

89.09 89.0789.08

88.88 88.94

88.93 88.92

88.95

88.94

88.93

88.91

88.89 88.94

88.55

88.5988.60

88.64 88.61

88.57

88.60

88.65

88.68

88.70 88.66

88.62

88.66

88.7088.75

88.77

88.73 88.69

88.72

88.7688.80

88.83 88.78 88.75

88.79

88.8388.86

88.90 88.85

88.81

88.84

88.9088.94

88.96 88.94

88.88

88.91 88.96

88.99

88.95 88.92

88.88

88.85

88.8988.92

88.90 88.87

88.83

88.9388.91

88.93 88.93

88.94 88.93

88.91

88.91

88.90 88.85

88.89

88.92

88.93

88.91

88.89 88.90

88.91

88.93

88.91 88.93 89.02

88.99

88.9288.91

89.03 88.99

89.01

89.02

88.90

88.8988.86 88.93

88.95 88.89

88.89

88.90

88.9388.8988.88 88.94

88.63

89.06

88.89

N

st r.

R ig

ol et

to

str. Maresal Constantin Prezan

PLAN- PROPUNERE MOBILARE URBANA pl. nr. 03A

SUPRAFETE: Steren 1 = 1500 mp Steren 2 = 1000 mp Sc exist. = 550 mp (sediu firma) Sd exist. = 1100 mp (sediu firma) Sc corp 1 = 200 mp Sc corp 2 = 500 mp Sd corp 1 = 1500 mp Sd corp 2 = 2700 mp Szone verzi = 400 mp POT maxim = 50% CUT maxim = 2,5

Spatiu comert corp 1= 170 mp - 4 locuri Sediu firma = 1100 mp - 6 locuri

Apartamente = 40 Parcare = 41 locuri (16 subsol+ 25 spate)

Atasament: Plan_analiza_situatiei_existente.pdf

PUD- LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE TIMISOARA, STRADA MARESAL C. PREZAN NR.144

P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

n o v . 2 0 0 7

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

p r o i e c t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

f a z a

P.U.D. D E S E N A T arh. Luminita RUSAN

arh. Claudiu OPRITA

arh. Claudiu OPRITA

str. MARESAL CONSTANTIN PREZAN,NR.144

S.C. ROMHEL S.R.L. 222/2007

Str. Maresal Constantin Prezan, nr.144

PLAN DE INCADRARE

-teren proprietate privata

- limita de proprietate- limita zonei studiate

LEGENDA PLAN SITUATIE EXISTENTA

-zona verde existenta

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri existente

-acees auto/pietonal

-trotuar

- limita de proprietate- parcela vecina

- cote de nivel89.06

- limita de proprietate- parcela vecina

R6,000

R6 ,00

0

garaj

TEREN CE URMEAZA A FICEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Pr el

un gi

re s

tr . T

os ca 2084

50

476900

20 84

50

P+5+Er

144

142

P+4E

platforma beton

te ra

sa

garaj

garaj

P+3+Er

P+3+Er

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/2

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/1

P garaj

AC C

ES A

U TO

S I P

IE TO

N AL

FA ZA

"1 "

P

P

P garaj

P

platforma beton

platforma beton

476950

Nr. top. 14218/1/1/2;14220- 14221/1,14222/1/1,14223/1/1/2

200

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

88.9588.95

89.03

89.09

88.8488.84

89.07

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.83

88.80

88.78

88.79

88.77

88.78

88.69

88.67

88.78

88.63

88.72

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

88.87

88.89

88.94

89.08

88.91

88.89

88.93

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80 103.61 103.98 103.86

103.93

103.96

89.27

89.23 89.24

89.08

88.95

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.53

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

ca di

re bi

ro ur

i P+

1E P+1E

P+2E

Nr. top. 14218/1/3;14220-

14221/3-14222/1/3/1/1

Nr. top. 14218/1/3;14220-

14221/3-14222/1/3/2

2 08 3 5 0

476900

2 08 3 5 0

476950 2 08 4 00

476950

2 08 4 00

476900

SEDIU FIRMA P+1E

PUD- LOCUINTE COLECTIVE, Str.Maresal Constantin Prezan, nr. 146- 148, Timisoara Aprobat prin Hotararea nr.340 din data : 25.09.2007C.F. cu nr. 109221,109049

Suprafata totala teren = 2500 mp Suprafata construita existenta =1136.38 mp P.O.T existent = 48% C.U.T existent=0,7

limita zonei reglementate

88.62

88.47

88.33 88.34

88.48

88.54

88.53

88.43

88.35 88.39

88.47

88.52 88.52

88.46

88.40 88.35

88.46

88.49 88.55

88.44

88.33 88.36

88.44

88.4988.78 88.74 88.78

88.9288.89

88.88

88.90

88.96 88.92

88.94 88.92

88.93 89.00

89.01 89.03

89.07 89.06

89.07 89.15

89.14

89.09 89.0789.08

88.88 88.94

88.93 88.92

88.95

88.94

88.93

88.91

88.89 88.94

88.55

88.5988.60

88.64 88.61

88.57

88.60

88.65

88.68

88.70 88.66

88.62

88.66

88.7088.75

88.77

88.73 88.69

88.72

88.7688.80

88.83 88.78 88.75

88.79

88.8388.86

88.90 88.85

88.81

88.84

88.9088.94

88.96 88.94

88.88

88.91 88.96

88.99

88.95 88.92

88.88

88.85

88.8988.92

88.90 88.87

88.83

88.93 88.91

88.93 88.93

88.94 88.93

88.91

88.91

88.90 88.85

88.89

88.92

88.93

88.91

88.89 88.90

88.91

88.93

88.91 88.93 89.02

88.99

88.9288.91

89.03 88.99

89.01

89.02

88.90

88.8988.86 88.93

88.95 88.89

88.89

88.90

88.9388.8988.88 88.94

88.63

89.06

88.89

N

st r.

R ig

ol et

to

PLAN- ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

pl. nr. 01A

Atasament: Plan_reglementari_urbane.pdf

PUD- LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE TIMISOARA, STRADA MARESAL C. PREZAN NR.144

P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

n o v . 2 0 0 7

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

p r o i e c t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

f a z a

P.U.D. D E S E N A T arh. Luminita RUSAN

arh. Claudiu OPRITA

arh. Claudiu OPRITA

str. MARESAL CONSTANTIN PREZAN,NR.144

S.C. ROMHEL S.R.L. 222/2007

Str. Maresal Constantin Prezan, nr.144

PLAN DE INCADRARE

Suprafata teren 2500

1136,38

1345,87 53,8

cedat domeniului public

2500

405

845

16.2

33.8

0,7

Suprafata ocupata cu cladiri 1250 max 50

Spatii verzi

BILANT TERITORIAL

PROPUSEXISTENT

mp mp% %

Parcari/ circulatii auto si pietonale

17,75

48

- limita de proprietate- limita zonei studiate

-teren ce urmeaza a fi cedat domeniului public

-zona cu functiune mixta- locuire,servicii,comert

LEGENDA

-zona de implantare a cladirii

-zona verde existenta

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri existente

-limita maxima de implantare a cladirii

-acees auto/pietonal

- limita de proprietate- parcela vecina

-trotuar

- cote de nivel89.06

PL A

N R

EG LE

M EN

TA R

I U R

B A

N E

2,40

R6,000

R6 ,00

0

TEREN CE URMEAZA A FICEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Pr el

un gi

re s

tr . T

os ca

aliniament generat de fronturile nou construite

P+5+Er

P+4E

P+3+Er

P+3+Er

AC C

ES A

U TO

S I P

IE TO

N AL

FA ZA

"1 "

200

acces

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PIETONALFAZA "2"

88.9588.95

89.03

89.09

88.8488.84

89.07

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.83

88.80

88.78

88.79

88.77

88.78

88.69

88.67

88.78

88.63

88.72

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

88.87

88.89

88.94

89.08

88.91

88.89

88.93

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80 103.61 103.98 103.86

103.93

103.96

89.27

89.23 89.24

89.08

88.95

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.53

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

P+2E

1,00

2,40

33,54

27 ,4

6

6, 00

13,97

20 ,8

9

53 ,6

2

12 ,0

8

C.F. cu nr. 109221,109049 Suprafata totala teren = 2500 mp Suprafata maxima construita ( propunere) = 1250 mp P.O.T max. propus = 50% C.U.T maxim propus= 2,5 Regim maxim de inaltime propus= S+P+5E+Er

PUD- LOCUINTE COLECTIVE, Str.Maresal Constantin Prezan, nr. 146- 148, Timisoara Aprobat prin Hotararea nr.340 din data : 25.09.2007

limita zonei reglementate

88.62

88.47

88.33 88.34

88.48

88.54

88.53

88.43

88.35 88.39

88.47

88.52 88.52

88.46

88.40 88.35

88.46

88.49 88.55

88.44

88.33 88.36

88.44

88.4988.78 88.74 88.78

88.9288.89

88.88

88.90

88.96 88.92

88.94 88.92

88.93 89.00

89.01 89.03

89.07 89.06

89.07 89.15

89.14

89.09 89.0789.08

88.88 88.94

88.93 88.92

88.95

88.94

88.93

88.91

88.89 88.94

88.55

88.5988.60

88.64 88.61

88.57

88.60

88.65

88.68

88.70 88.66

88.62

88.66

88.7088.75

88.77

88.73 88.69

88.72

88.7688.80

88.83 88.78 88.75

88.79

88.8388.86

88.90 88.85

88.81

88.84

88.9088.94

88.96 88.94

88.88

88.91 88.96

88.99

88.95 88.92

88.88

88.85

88.8988.92

88.90 88.87

88.83

88.93 88.91

88.93 88.93

88.94 88.93

88.91

88.91

88.90 88.85

88.89

88.92

88.93

88.91

88.89 88.90

88.91

88.93

88.91 88.93 89.02

88.99

88.9288.91

89.03 88.99

89.01

89.02

88.90

88.8988.86 88.93

88.95 88.89

88.89

88.90

88.9388.8988.88 88.94

88.63

89.06

88.89

N

acces auto

max.S+P+5E+Er

max.S+P+3E+Er

st r.

R ig

ol et

to

acces auto

PLAN- REGLEMENTARI URBANE

pl. nr. 02A

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Planificare Spaţială Biroul Dezvoltare Urbană şi Metropolitană U32007-005544/13.03.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni

complementare ” str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32007-005544/19.11.2007, şi completată în data de 06.02.2008, conform fişei întocmită la Biroul Dezvoltare Urbană şi Metropolitană, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare” – str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5049 din 21.08.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare”– str. Mareşal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată la cererea beneficiarului S.C. ROMHEL S.R.L. şi elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timişoara, pr. nr. 222/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul oraşului, in zona de sud, la intersecţia străzii Maresal C-tin Prezan cu str. Rigoletto.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare”– str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

În cadrul PUG Timişoara s-a stabilit că această zonă este destinată pentru locuire şi funcţiuni complementare. Adiacent parcelei studiate a fost întocmită documentaţia de urbanism proiect rezidenţial cu regim maxim de înălţime P+5E+Er la str. Mareşal C-tin Prezan (str. cu un profil transversal de 23,5m) şi aprobată cu H.C.L. 340/2007.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 2500 mp, este în proprietatea S.C. ROMHEL S.R.L. şi este identificat prin C.F. nr. 109049, nr. cad. 14218/1/3, 14220-14221/3, 14222/1/3/1/1 cu o suprafaţă de 1000 mp si C.F. nr. 109221, nr. cad. 14218/1/3, 14220- 14221/3, 14222/1/3/2 cu o suprafaţă de 1500 mp.

Pe teren există o construcţie principală care se păstrează (sediul firmei S.C. Romhel S.R.L.) în regim de înălţime P+1E şi o suprafaţă construită de 550 mp, precum şi construcţii anexe care se vor desfiinţa. Terenul este accesibil de pe latura sa nordică (str. Mareşal C-tin Prezan) si de pe latura vestică (str. Rigoletto). Docmentaţia a fost studiată în corelare cu documentaţia aprobată anterior, existând posibilitatea ca cele două ansambluri să beneficieze de relaţie auto şi pietonală.

Documentaţia are drept obiectiv amplasarea unei clădiri multietajate de locuinţe cu parter comercial (regim maxim de înălţime S+P+5E+Er spre str. Mareşal C-tin Prezan) şi a unei clădiri multietajate de locuinţe (regim maxim de înălţime S+P+3E+Er spre interiorul cvartalului) cu parcări (16 locuri) şi spaţii tehnice la subsol. În incintă se vor amenaja spaţii

verzi (min. 15% din suprafaţa terenului), platformă pentru colectarea deşeurilor menajere şi parcaje ce vor deservi clădirile existente şi cele propuse (~35 locuri).

Se vor asigura parcări la nivelul terenului şi parcaje colective la subsol, iar accesul auto şi pietonal în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007- 006264/24.01.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public, conform Declaraţiei Notariale nr. 58 din 12 februarie 2008.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt : - procent de ocupare al terenului de max. 50,0% - coeficient maxim de utilizare al terenului de 2,5 - spaţii verzi minim 15%

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Locuinte colective si functiuni complementare”– str. Maresal C-tin Prezan nr. 144, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

pt. ŞEF BIROU, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare