keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 135/25.03.2014
privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5377/12.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa MITROPOLIEI BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CT2014-967/28.02.2014;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu art. 874 Cod Civil si art. 2146 si urmatoarele Cod Civil;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Iuliu Maniu nr. 40 compus din 6 incaperi la parter cu suprafata utila totala de 71,36 m.p. si 2 incaperi la subsol cu suprafata utila totala de 107,28 m.p., inscris in Cartea Funciara nr. 28900 Timisoara, nr. top. 16982 ca "Apartamentul nr. 18 cu 6,96 % din partile comune" in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, catre MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, cu destinatia de magazin de obiecte de cult.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism,
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DE ACORD DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE Nr. SC2014 – 5377/12.03.2014

REFERAT Privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA

BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Bv.Iuliu Maniu nr.40 ( nr. de

inventar 5686 – partial ) Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Iuliu Maniu nr.40 inscris in Cartea Funciara nr. 28900 Timisoara, nr. top. 16982 ca “ Apartamentul nr. 18 cu 6,96 % din partile comune “ in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara este neinchiriat. Spatiul descris mai sus are intrarea din strada si din curte fiind compus din 6 incaperi la parter cu suprafata utila totala de 71,36 m.p. si 2 incaperi la subsol cu suprafata utila totala de 107,28 m.p. fiind intr-o stare avansata de degradare. Mitropolia Banatului-Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CT2014-000967/28.02.2014 solicita atribuirea cu titlu gratuit prin incheierea unui contract de comodat pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta descris mai sus. Prin adresa cu nr.SC2014-5377/04.03.2014 Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local ne comunica proiectul de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a Spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Bv.Iuliu Maniu nr.40, in vederea intocmirii referatului de specialitate. Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM: 1. Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului timisoara privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Iuliu Maniu nr.40 compus din 6 incaperi la parter cu suprafata utila totala de 71,36 m.p. si 2 incaperi la subsol cu suprafata utila totala de 107,28 m.p., inscris in Cartea Funciara nr. 28900 Timisoara, nr. top. 16982 ca “ Apartamentul nr. 18 cu 6,96 % din partile comune “ in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu destinatia de magazin de obiecte de cult.

VICEPRIMAR pt. SECRETAR Traian Stoia Simona Dragoi DIRECTOR Martin Staia AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU Laura Koszegi

Cod FP 53-01 ver.1