keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 163/23.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara

23.10.2012

Hotararea Consiliului Local 163/23.10.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-016724/ 26.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/28.09.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 18/30.08.2012;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 603 din 30.01.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. REMBKA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 119/2012, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P - P+2E, accesul auto va fi asigurat atat din Calea Buziasului cat si din drumul secundar din spatele parcelei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-001075/24.05.2012, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1, spaţii verzi de min 20% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara nr. 7625/17.08.2012.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 3.348 mp, proprietatea privata a societatii S.C. Rembka S.R.L., este inscris in CF nr. 414425, Timisoara ( CF vechi nr. 1550/ Mosnita Noua), avand nr. top 319/2/2-324/2/2, 325/2/b, 327/4/3, teren arabil in intravilanul extins, cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea Bancii Comerciale Feroviare S.A. pentru care s-a obţinut Acord Banca Comerciala Feroviara S.A - Sucursala Timisoara cu nr. 4633/18.092.

Art. 4: La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Scoaterea terenului din circuitul agricol se va face in conformitate cu art. IV din Legea nr. 133/18.07.2012, pe cheltuiala beneficiarilor după aprobarea documentaţiei faza Planului Urbanistic de Detaliu.

Art. 6 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Manegementul Calităţii; -
- Beneficiarului S.C. REMBKA S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 03_MOBILARE.pdf

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTOPLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFIC IA R

TITLU PR OIECT

TITLU PLA NŞĂ

FAZA :

A C T E C T U R A PR OIECT NR.

P. U. D. SCA R ASPECIF ICAŢ IE

ŞEF PR OIEC T

PR OIECTA T

DESENA T

N U M E SEMNĂ T URĂ

PLA NŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

119 / 2 0 12

03/ 2012

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CALEA BUZIAȘULUI NR. 85arhitect Mircea Crăculeac

RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚ II, BIROURI, SHOWROOM,

Î MPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

S.C. REMBKA S.R.L.

P. U. D.

236.92

14.40

238.38

23.00 30.00 50.00 38.33 20.00 28.51 30.00 18,50

10.00 4.35

1

(DJ 1526) C A L E A B U Z I A Ș U L U I

drum

N

476500

210 800

476500

210 900

476400

210 800

210 800

99.98100.30

100.19

100.09

99.95

100.24

100.28

99.65

99.81 99.92

100.17

100.29

200

23 4

99.95

100.14

100.20

99.98

100.21

100.25

100.22100.09

100.14

100.21 100.35

100.84

100.30 100.34

100.75

100.18

100.72

100.01

100.72

99.93

99.96

99.97

100.75

100.30 100.16

100.86

99.98

79 81

83

91 85

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

CORP P+2E PLATFORMĂ CORP P+2E PARCAREPARCARE

ACCES USCAT CALE ACCES CALE ACCES

CORP P PLATFORMĂZONĂVERDE

99.97

86.40

L E G E N D Ă

PUNCTE RIDICARE TOPO

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE PARCELE

P+2E

CLĂDIRI EXISTENTE

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CORPURI P+2E PROPUSE

PARCĂRI PROPUSE

CALEA BUZIAȘULUI

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

SUPRAFAŢA PARCELĂ SUPRAFAŢA CLĂDIRI PROPUSE DRUMURI/PARCĂRI

ZONĂ VERDE PLATFORME DEPOZITARE

3 348mp 100,0%

1 230mp 36,7%

1 108mp 33,2%

340mp 10,1%

670mp 20,0%

I N D I C I C A R A C T E R I S T I C I PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T. 36,7%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T. 0,95

1:5 0 0

2.2REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICAREPROPUNERE MOBILARE

Atasament: 01_EXISTENT.pdf

BENEFIC IA R

TITLU PR OIECT

TITLU PLA NŞĂ

FAZA :

A C T E C T U R A PR OIECT NR.

P. U. D. SCA R ASPECIF ICAŢ IE

ŞEF PR OIEC T

PR OIECTA T

DESENA T

N U M E SEMNĂ T URĂ

PLA NŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

119 / 2 0 12

03/ 2012

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CALEA BUZIAȘULUI NR. 85arhitect Mircea Crăculeac

RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.Z. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚ II, BIROURI, SHOWROOM,

Î MPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

S.C. REMBKA S.R.L.

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTOPLAN URBANISTIC DE DETALIU P. U. D.

23 6.

92

14.40

23 8.

38

to p.

31 9/

2/ 2-

32 4/

2/ 2,

32 5/

2/ b,

32 7/

4/ 3

Sc f=

3 34

8m p

1

(DJ 1526) C A L E A B U Z I A Ș U L U I

zona verde

drum

N

476500

21 08

00

476500

21 09

00

476500

21 07

00

476400

21 08

00

476400

21 09

00

476400

21 07

00

476300

21 08

00

476300

21 09

00

476300

21 07

00

99.98

100.30

100.19

100.09

99.95

100.24

100.28

99.65

99.81

99.92

100.17

100.29200

2

3

4

to p.

31 9/

2/ 2-

32 4/

2/ 2,

32 5/

2/ b,

32 7/

4/ 4

to p.

31 9/

2/ 2-

32 4/

2/ 2,

32 5/

2/ b,

32 7/

4/ 2

99.95

100.14

100.20

99.98

100.21 100.25

100.22

100.09

100.14

100.21

100.35

100.84

100.30 100.34

100.75

100.18

100.72

100.01

100.72

99.93

99.96

99.97100.75

100.30

100.16

100.86

99.98

122 B

122 122 A

120

69

75

67

124

124 A

128 126

79 81

77

83

91

85

ZONĂ INDUSTRIALĂ

STRĂZI

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

CLĂDIRI EXISTENTE

P+E

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

86.40

CALEA BUZIAȘULUI

ZONĂ LOCUINȚE

ZONĂ SPAȚII VERZI PROPUSE PRIN P.U.G.

ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE PROPUSĂ PRIN P.U.G.

SITUAŢ IA EXISTENTĂ 1.0

1:10 0 0

Atasament: 04_PROPRIETATI.pdf

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTOPLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFIC IA R

TITLU PR OIECT

TITLU PLA NŞĂ

FAZA :

A C T E C T U R A PR OIECT NR.

P. U. D. SCA R ASPECIF ICAŢ IE

ŞEF PR OIEC T

PR OIECTA T

DESENA T

N U M E SEMNĂ T URĂ

PLA NŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

119 / 2 0 12

03/ 2012

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CALEA BUZIAȘULUI NR. 85arhitect Mircea Crăculeac

RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚ II, BIROURI, SHOWROOM,

Î MPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

S.C. REMBKA S.R.L.

P. U. D.

SUPRAFAȚA TERENURI CE SE INTENŢIONEAZĂ A FI TRECUTE DIN PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN DOMENIU PUBLIC

86.40

CALEA BUZIAȘULUI

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

100,0%

0,0%0mp

3 348mp

100,0%3 348mp

SUPRAFAŢA RĂMASĂ PROPRIETATE PRIVATĂ

SUPRAFAŢA PARCELĂ

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ

TERENURI ÎN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES JUDEȚEAN

TERENURI ÎN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TERENURI ÎN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES NAȚIONAL

236.92

14.40

238.38

14.40 1

(DJ 1526) C A L E A B U Z I A Ș U L U I

drum

N

476500

210 800

476500

210 900

476500

476400

210 800

210 900

476400

210 700

476300

210 800

476300

210 700

99.98100.30

100.19

100.09

99.95

100.24

100.28

99.65

99.81 99.92

100.17

100.29

200

23 4

99.95

100.14

100.20

99.98

100.21

100.25

100.22100.09

100.14

100.21 100.35

100.84

100.30 100.34

100.75

100.18

100.72

100.01

100.72

99.93

99.96

99.97

100.75

100.30 100.16

100.86

99.98

124 124 A

128 126

79 81

77

83

91 85

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

1:10 0 0

4.0OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Atasament: Rap_inf_si_consult_Buziasului_85_Rembka.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 300030, tel: +40 256 408435 e-maoil:dezvoltareurbana&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2012-006225/07.05.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire, acces auto - Amplasament: Calea Buziasului nr. 85 - Beneficiar: S.C. REMBKA S.R.L. - Proiectant: S.C. AC TECTURA S.RL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 17.04.2012 - 06.05.2012 la documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate „prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro Proprietari notificați : - S.C. Electric Grup S.R.L. — Calea Buziasului nr. 83; - S.C. Dumi Vest S.R.L. — Calea Buziasului nr. 130; - Orhei Cornelia si Chiriac Ion Sorin — Calea Buziasului nr. 87 — adrese retur; Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana interesata. Nu s-au formulat obiecții . Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU CONSILIER Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU Ing. LILIANA IOVAN Red/dact- L.L —2 ex.

Atasament: memoriu.pdf

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

1

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

2

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

3

01. FOAIE DE CAPĂT DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO NUMĂR PROIECT : 119/2012 FAZA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFICIAR : S.C. REMBKA S.R.L.

AMPLASAMENT CALEA BUZIASULUI NR. 85 TIMISOARA, Jud. TIMIŞ PROIECTANT ARHITECTURA: S.C. AC TECTURA S.R.L. RO-300092, str. Gheorghe Marinescu, nr.1, ap. 9 J35/54/2004, RO16039449

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

4

02. COLECTIV DE ELABORARE

 ARHITECTURA ŞEF PROIECT : ARH. MIRCEA CRĂCULEAC PROIECTANT : ARH. NENAD LUCHIN DESENAT : ARH. NENAD LUCHIN  STUDIU GEOTEHNIC ÎNTOCMIT : S.C. CARA S.R.L.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

5

03. BORDEROU  PIESE SCRISE

01. Foaie de capăt 02. Colectiv de elaborare 03. Borderou 04. Extras C.F Nr. 414425 05. Certificat de Urbanism nr. 633 / 23.02.2012 06. Memoriu de arhitectură 07. Studiu geotehnic

 PIESE DESENATE

1. Încadrare în localitate 0.0 2. Situa�ia existentă 1.0 3. Reglementări urbanistice – zonificare – situaţia propusă 2.1 4. Reglementări urbanistice – zonificare - propunere mobilare 2.2 5. Reglementări - echipare edilitară 3.0 6. Proprietatea asupra terenurilor 4.0

Timişoara 05.2012 Întocmit: arh. Mircea CRĂCULEAC

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

6

04. MEMORIU DE ARHITECTURĂ  DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRĂRII

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

BENEFICIAR S.C. REMBKA S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECTANT SPECIALITATE ARHITECTURA S.C. AC TECTURA S.R.L.

AMPLASAMENT TIMIŞOARA, CALEA BUZIAȘULUI, NR.85

 PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM Prin P.U.G. Municipiul Timişoara în această zonă funcţiunea existentă este – subzonă de unităti industriale propuse.

IV. 5. I. – ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

7

CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale Zona industrială a municipiului TIMIŞOARA cuprinde subzonele : Ia - subzona unităţilor industriale şi de depozitare existente Ib - subzona unităţilor industriale şi de depozitare propuse În cadrul zonei industriale propuse se disting parcurile industriale care grupează unităţi

de producţie industrială nepoluante şi depozite situate în spaţiu plantat. Acestea au fost propuse în U.T.`R. nr. 56, 60 şi 73.

În situaţia subzonelor industriale din U.T.R. nr. 26, 41, 56, 60, şi 73, pentru care au fost elaborate şi aprobate documentaţii P.U.Z.,se va ţine seama de prevederile regulamentelor aferente acestor documentaţii.

În ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE se găsesc următoarele monumente

conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE UTR 3 B 033 UTR 40 B 037 Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi industriale. Zona este compusă din terenuri pentru unităţi industriale şi depozite, parc industrial

existente sau propuse în cadrul subzonelor Ia şi Ib. Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei: - servicii - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate - reţele tehnico edilitare - racorduri de cale ferată CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ Art. 4. Utilizări permise: • dispoziţii generale: - construcţii cu funcţiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare,

comerţ, servicii, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei - spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie - construcţii pentru gospodărie comunală - staţionări auto • dispoziţii specifice U.T.R. nr. 55- Zona Libera propusă: - spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei - unităţi de producţie industrială şi depozitare - servicii

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

8

- centre de afaceri, instituţii financiar-bancare - spaţii de cazare - spaţii verzi - staţionări auto, parking-uri • dispoziţii specifice U.T.R. nr. 56-Parcul industrial propus-str. Polonă: - unităţi de producţie industrială şi de depozitare - spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, sport • dispoziţii specifice U.T.R. nr. 60-Parcul industrial propus-Calea Şagului: - unităţi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante - unităţi de producţie şi de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante - spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei - spaţii polifuncţionale - complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail - alimentaţie publică, spaţii cazare - spaţii verzi, sport - staţionări auto, parking-uri • dispoziţii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului-

Solectron: - unităţi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante - unităţi de producţie şi de depozitare specializate pe diverse profile de activitate,

nepoluante - spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spaţii de

prezentare şi expunere, spaţii comerciale şi de alimentaţie publică, spaţii de cazare - centru comercial- spaţii polifuncţionale - centru afaceri - târg expoziţional - spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive - staţionări auto, parking-uri Art. 5. Utilizări permise cu condiţii: - funcţiunile mai sus menţionate sunt permise în zona de protecţie a infrastructurii

feroviare şi în zona de protecţie a drumurilor publice, cu condiţia obţinerii avizului Regionalei CF – Timişoara, şi CN “Căi Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timişoara

- pe terenurile situate în zonele istorice urbane sunt permise funcţiunile precizate la Art. 4, cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, orice intervenţie asupra construcţiilor clasificate ca monumente istorice este condiţionată de obţinerea aceluiaşi aviz.

- Autorizaţia de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a drumurilor publice poate fi acordată cu condiţia obţinerii prealabile a avizelor instituţiilor abilitate conform legii.

- unităţile de producţie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

- prin studiul de impact se va stabili dacă există pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu zona industrială sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi a altor pericole

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

9

- amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere H.G. 611/1997 “Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Îmbunătăţirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementează afectarea amenajării de îmbunătăţiri funciare în funcţiune de către investitori. La întocmirea documentaţiilor tehnice de execuţie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condiţiilor necesare a fi respectate.

Art. 6. Interdicţii temporare. - S-au stabilit interdicţii temporare pentru extinderea zonei industriale, până la

întocmirea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism P.U.Z. respectiv P.U.D. - Până la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul V în noua variantă, se

instituie un regim de interdicţie temporară de construire pe o rază de cca 200 m de la intersecţia acestuia cu DN 6.

Art. 7. Interdicţii definitive - unităţi ce prezintă riscuri tehnologice - unităţi de producţie în zonele industriale şi de depozitare în care P.U.G. propune

reconversie funcţională - construcţii de locuinţe - depozite de deşeuri - construcţii în perimetrele de protecţie ale forajelor de apă potabilă.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale. Conform art. 17 – R.G.U. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. Se va ţine cont de zona drumurilor propuse. Se va respecta art. 18 din R.G.U. În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetraţie în oraş (DN 59, DN

6) se vor respecta retragerile construcţiilor faţă de drumuri stabilite în documentaţiilor P.U.Z. aprobate.

Art.10. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial

navigabil. Conform art. 19 – R.G.U. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Conform art. 20 - RGU Amplasarea oricărei lucrări de investiţii pe zona de siguranţă şi de protecţie a căii

ferate se face numai după obţinerea prealabilă a acordurilor RCF Timişoara, a CN “Căi Ferate CFR” SA şi a Ministerului Transporturilor.

Zona de siguranţă a căii ferate: 20 m de-o parte şi de alta a căii ferate. Zona de protecţie a infrastructurii feroviare: fâşia de teren cu lăţimea de 100 m

măsurată de la limita zonei cadastrale CFR situată de-o parte şi de alta a căii ferate.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

10

Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi. Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie a aeroportului utilitar se va

face conform legii, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei . Nu este cazul Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament. Conform Art. 23- R.G.U. Unităţile de producţie nepoluante din zonele rezidenţiale sau din preajma lor vor

respecta distanţele minime obligatorii ale zonei respective. La fiecare situaţie în parte se vor asigura coerenţa fronturilor stradale, luând în

considerare situaţia vecinilor imediaţi şi caracterul general al străzii. Pentru unităţile poluante amplasate în zonele industriale, se recomandă un regim de

aliniere retras cu cel puţin 6,0 m faţă de aliniament, în vederea realizării unei plantaţii de protecţie spre căile de comunicaţie.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei. Conform Art. 24- R.G.U. Se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădiri de locuit. 3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. Art. 16. Accese carosabile. Conform Art. 25 şi Anexa 4 - R.G.U. Art. 17. Accese pietonale. Conform Art. 26- R.G.U. 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă. Conform art. 27 din R.G.U. Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare. Conform art. 28 din R.G.U. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Conform art. 29 din R.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR. Art. 21. Parcelarea. Conform Art. 30- R.G.U. În zonele de extensie a zonelor industriale parcurile vor fi efectuate respectând

următoarele condiţii: - suprafaţa minimă a parcelei: 1000 mp

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

11

- front la stradă minim al parcelei: 20 m, urmând ca acolo unde este cazul să se realizeze o comasare de parcele şi reparcelare.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor Conform Art. 31- R.G.U. Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor. Conform art. 32 din R.G.U. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului. Conform art. 15 din R.G.U. şi Anexa 2 din R.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI

ÎMPREJMUIRI. Art. 25. Parcaje Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Art. 26. Spaţii verzi. Conform art. 34 şi Anexa 6 din R.G.U. Art. 27. Împrejmuiri. Conform art. 35 – R.G.U

 SITUAŢIA EXISTENTĂ

VECINATATI N – teren agricol E – teren agricol S – str. Calea Buziasului V – S.C Electric Grup S.R.L Cea mai apropiata zona de locuit este la 150,00m distanta de zona studiata. Calea ferată se găseste la aprox 160,00m distanta de zona studiata.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

12

REGIMUL JURIDIC - EXISTENT

Regimul juridic al terenului este specificat în extrasul de C.F. 414425 Timisoara, număr cadastral 319/2/2-324/2/2; 325/2/b; 327/4/3, din care rezultă proprietatea “Teren intravilan” în beneficiul: S.C REMBKA S.R.L , cumparare nr. 23305/2006. Terenul este situat în intravilanul orasului, cu o suprafaţă de 3.348,00 mp.

REGIMUL TEHNIC - EXISTENT Regimul tehnic este stipulat în Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului

Timisoara cu nr. 633 din 23.02.2012 – zonă propusa pentru industrie.

CIRCULAŢIA ŞI ACCESUL LA PARCELĂ Accesul pe teren se face direct de pe strada Calea Buziasului.Accesele pietonale şi auto vor respecta legislaţia în vigoare.

ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

Pe teren, în prezent nu există construcţii. Echiparea tehnico – edilitară în cadrul zonei există. Astfel apa, canalul, electricitatea şi gazul vor fi branşate imediat după terminarea

construcţiei. Alimentarea cu apa se va face de la reteau publica de apa potabila S.C Aquatim S.A,

prin intermediul uni bransament de apa, evacuarea apelor uzate menajer se va face la canalizarea publica prin intermediul unui racord de canal.

Alimentarea cu energeie electrica se va face in urma unui racord la S.C Enel Ditributie Banat S.A

Alimentarea cu gaze naturale se va face in urma unui racord cu S.C E-On Gaz Ditributie S.A proprietarii dorind ca alimentarea cu gase naturale sa se faca

Deseurile utilizate se vor colecta in baza unui contract cu S.C Retim Ecologic Service S.A in recipienti TIP amplasati in locuri special amenjate .  REGLEMENTĂRI

PREZENTARE Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private privind

execuţia, pe terenul aflat în proprietatea S.c. Rembka s.r.l. a unei platforme pentru depozitarea si comercializarea materialelor de constructie, un showroom si cladiri pentru birouri.

Platforma va contine 2 clădiri P+2E si un corp parter, care vor acomoda un showroom la parter si birouri la etaje, de asemena se propune un acces uscat pe sub clădirea de la frontul de pe Calea Buziasului, o cale acces de pe Calea Buziasului până pe drumul secundar din spatele parcelei si o zonă verde.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

 

B e n e f i c i a r S.C REMBKA S.R.L A m p l a s a m e n t Calea Buziasului, nr.85, Timisoara

P r o i e c t n r 1 1 9 / 2 0 1 2

13

  Înălţimea maximă a clădirilor este de 10.00m. Se va prelua aliniamentul clădirii învecinate din partea stângă Incinta va beneficia de dotarea cu utilităţi aferente exploatării funcţionale, de acces

auto, parcări, spaţii verzi amenajate, etc.

ACCESE Se va realizarea un acces auto atât dinspre Calea Buziasului, cât si din drumul

secundar din spatele parcelei. Drumul secundar este un drum de exploatare iar utilizarea lui se va face in functie de dezvoltarea zonei.

Accesul pietonal se va realiza prin partea dreaptă a frontului stradal, împreună cu cel auto.

SUPRAFEŢE ŞI INDICI Suprafata terenului este = 3.348,00 mp…………100,00% Suprafaţa clădirii propuse = 1.230,00 mp………..36,70% Drumuri/Parcari = 1.108 mp…………………………33,20% Zona verde = 670 mp……………………………….. 20,00% Platforme depozitare = 340 mp……………………..10,10%

Indicii urbanistici de utilizare a terenului propusi sunt:

-procent de ocupare a terenului P.O.T propus = 36,70 % -coeficient de utilizare a terenului C.U.T propus = 0,95

 CONCLUZII

Prezenta documentaţie se intocmeşte în conformitate cu GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU / G M 009-2000 şi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind domeniul urbanismului, cf. CADRULUI LEGAL pct. 1.5 din prezentul ghid. Se conformează LEGII 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL.

Timişoara 05.2012 Întocmit: arh. Mircea CRĂCULEAC

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2012-016724/ 26.09.2012

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii,

birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012-016724/19.09.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Favorabil nr. 18/30.08.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 633/23.02.2012;

Documentaţia PUD “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, beneficiar S.C. REMBKA S.R.L., proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna aprile 2012;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea si avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara;

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Planul Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, este elaborat de

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 119/2012, la cererea beneficiarului S.C. REMBKA S.R.L..

Terenul studiat în cadrul documentatiei P.U.D. este situat in partea de sud - est a municipiului Timisoara, in aproprierea limitei orasului, în UTR 72 este delimitat la est de un teren agricol proprietate privata, la sud de Calea Buziasului, la vest de hale de prezentare apartinand S.C. Electric Grup S.R.L, iar la nord de un drum de pamant. Conform PUG Timisoara cu H.C.L. nr. 157/2002 şi prelungit cu H.C.L. nr. 139/2007, respectiv H.C.L. nr. 105/2012, pentru acest amplasament a fost stabilita funcţiunea de zona propusa pentru industrie cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUD/PUZ.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 3.348 mp, proprietatea privata a societatii S.C. Rembka S.R.L., este inscris in CF nr. 414425, Timisoara ( CF vechi nr. 1550/ Mosnita Noua), avand nr. top 319/2/2-324/2/2, 325/2/b, 327/4/3, teren arabil in intravilanul extins, cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea Bancii Comerciale Feroviare S.A. pentru care s-a obţinut Acord Banca Comerciala Feroviara S.A – Sucursala Timisoara cu nr. 4633/18.09.2012.

Terenul studiat, este liber de constructii. Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri,

showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, se propune realizarea unei platforme pentru depozitarea si comercializarea materialelor de constructii, un showroom si cladiri pentru birouri. Platforma va contine 2 cladiri P+2E si un corp parter, care va acomoda un showroom la parter si birouri la etaje.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face atat din Calea Buziasului cat si din drumul secundar din spatele parcelei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-001075/24.05.2012. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie sunt: POT max = 40 %

CUT max = 1 Regim maxim de înălţime: P – P+2E

Spatii verzi amenajare min. 20% - conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara nr. 7625/17.08.2012. Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul

propus. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Întrucât terenul se găseşte în intravilanul extins, pentru faza aceasta (documentaţie de urbanism faza PUD) nu este necesar Aviz principiu scoatere din circuitul agricol. Scoaterea terenului din circuitul agricol se va face in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/18.07.2012, pe cheltuiala beneficiarilor după aprobarea documentaţiei faza PUD. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto”, Calea Buziasului nr. 85, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

pentru ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact L.I.

Atasament: INCADRARE_.pdf

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTOPLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFIC IA R

TITLU PR OIECT

TITLU PLA NŞĂ

FAZA :

A C T E C T U R A PR OIECT NR.

P. U. D. SCA R ASPECIF ICAŢ IE

ŞEF PR OIEC T

PR OIECTA T

DESENA T

N U M E SEMNĂ T URĂ

PLA NŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

119 / 2 0 12

03/ 2012

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CALEA BUZIAȘULUI NR. 85arhitect Mircea Crăculeac

RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚ II, BIROURI, SHOWROOM,

Î MPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

S.C. REMBKA S.R.L.

P. U. D.

Î N C A D R A R E Î N Z O N Ă

C O N F O R M P U G T I M I S O A R A

0.0ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

ZONA CU DESTRATIE SPECULA TA TERENURI AFLATE SUD APĂ
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE e CENTRALA te “Re rege ti Li Ea li '* SE BE WERE CER TI 1 ZONA UNTĂTILOR MOUSTRULE ZI În - Stea ii vânt 1 Ste epopei Spa ME n zona

Atasament: 04_REGLEMENTARI.pdf

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, BIROURI, SHOWROOM, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTOPLAN URBANISTIC DE DETALIU

BENEFIC IA R

TITLU PR OIECT

TITLU PLA NŞĂ

FAZA :

A C T E C T U R A PR OIECT NR.

P. U. D. SCA R ASPECIF ICAŢ IE

ŞEF PR OIEC T

PR OIECTA T

DESENA T

N U M E SEMNĂ T URĂ

PLA NŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

119 / 2 0 12

03/ 2012

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CALEA BUZIAȘULUI NR. 85arhitect Mircea Crăculeac

RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚ II, BIROURI, SHOWROOM,

Î MPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO

S.C. REMBKA S.R.L.

P. U. D.

236.92

14.40

238.38

14.34

14.4023.00 117.00 20.00 58.42 18.50

1

(DJ 1526) C A L E A B U Z I A Ș U L U I

drum

N 476500

210 800

476500

210 900

476400

210 800

476300

210 800

99.98100.30

100.19

100.09

99.95

100.24

100.28

99.65

99.81 99.92

100.17

100.29

200

23 4

99.95

100.14

100.20

99.98

100.21

100.25

100.22100.09

100.14

100.21 100.35

100.84

100.30 100.34

100.75

100.18

100.72

100.01

100.72

99.93

99.96

99.97

100.75

100.30 100.16

100.86 99.98

79 81

83

91

99.708

99.663

85

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

ACCES AUTO ȘI PIETONAL PROPUS

A LIN

IA M

EN T

A LIN

IA M

EN T

A LIN

IA M

EN T

A LIN

IA M

EN T

ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE CONFORM P.U.G.

P + 2 E

C.U.T. 1,0

P.O.T 40%

Z O N Ă D E I M P L A N T A R E Z O N Ă D E I M P L A N T A R E

86.40

L E G E N D Ă

PUNCTE RIDICARE TOPO

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE PARCELE

P+E

CLĂDIRI EXISTENTE

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE PROPUSĂ PRIN P.U.G.

ZONĂ DE IMPLANTARE ZONĂ P+2E

ZONĂ P+2E PROPUSĂ

O.T. C.U.T.

ZONĂ INDUSTIALĂ REGLEMENTARE PROPUSĂ

CALEA BUZIAȘULUI

ZONĂ SPAȚII VERZI PROPUSE PRIN P.U.G.

1:10 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ