keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 162/18.04.2006
privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (c), (d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Proiectul în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING, cu valoarea de 13.312.504 RON reprezentând 3.647.261 euro la valoarea 1 euro = 3,650 RON, din noiembrie 2005 la cursul BNR, conform proiectului întocmit de SC ROMAIR CONSULTING, în conformitate cu Devizul General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local şi din fonduri atrase (credite, granturi, etc).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciul Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-SC ROMAIR CONSULTING.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

» au ( An oxa la Ho nr. 162 d loci DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectului de investitie: "Largirea subtraversarii pasajului — str. Popa Sapca din Timisoara" curs valutar: euro= 3.650 RON noiembrie 2005 Valoare ( inclusiv TVA ) Nr. i 5 x Din care supusa procedurii art Denumirea capitolelor si subcapitalelor de cheltuieli Total de achizitie publica RON [EURO RON [ “EURO TI z i 3 I 4 I 5 I £ PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului _1.1[Gbtinerea terenului — N e DI 87,955 298.070 - SINE | 1.2|Amenajarea terenului rara 851,125 233,185 851,125 233,185 1.3lAmenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natura dupa terminarea lucrarilor DI 718,503 198.850 718,503 196,850 TOTAL CAPITOL 1 2.657,583 728,105 1,569,628 430,035 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului [98550 | 27000 | 98550 | 27000 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica _3.1] Studii de teren e 40,850 11,200 1 3.2|Obtinersa de avize, acorduri si autorizatii 14,883 4.078 = 3.3 | Cheltuieli pentru proiectare a. |Expertize tehnice 18425 |. E __b. |Studiu de fezabilitate 196,480. | e Proiectiehnic 909,398. | d. |Detalii de executie __ | 404,183 3.4|Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor ENE 18,250 |. z | 35|Consultanta 90,111 E E _3.6|Asistenta tehnica _ a. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 224,541 224.541 61,518 | b. |Asigurarea supravegherii executiei de inspectorii de santier | |desemnati de autoritatea contractanta | 34,493 9,450 34493 | 9450 c. |Plata specialistilor angajati pentru Consiiii de Avizare 16,425 4,500 = TOTAL CAPITOL 3 1,966,067 528,649 663,216 181,703 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41| Constructii si înstalatii e m — 1 | 4.1.1 Obiect 1,1 - LUCRARI DE DRUM 2621.883 718324 267.883 718324 | [4.1.2 Obiect 1.2 - LUCRARI DE PODURI 3798,701 | 1040740 | 3798701 |_1,040,740 TOTAL 6.420.584 1,759,084 6.420.584 1.755.061 Montaj utilaj tehnologic EN - - E teh.si functionale cu montaj 993,526 272,199 272,199 -4|Utilaje fara montaj si echipamente de transport | TIT 45|Dotari 27,375 7.500 27.375 7,500 TOTAL CAPITOL 4 7,441,485 2.038.763 7.441,485 2,038,763

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Comisionul [Organizare de santier [Constructii si rii de santier stalatii aferente organizarii de santier | . [Cheltuieli conexe orga b.|Taxa aferenta Inspectiei si pentru controlul olul calitatii lucrarilor de constructii _ a o. |Alte taxe MI E a 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazule 548,859 150,372 = TOTAL CAPITOL 5 864,248 314,745, 405,500 111,096, CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare &-1[Pregatirea personalului de exploatare _ 1 o 0 ZT 6.2|Probe tehnologice o 0 E TOTAL CAPITOL 6 o 0 - - TOTAL GENERAL 13312504 | 3,647,261 10,178,379 2,788,597 Din care C+M 9,425,052 2,582,206 9,425,052 2,555,206 Investitor; PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Proiectant General: S.C. ROM AIR CONSULTING

Atasament: Largire_subtraversare_pasaj_Popa_Sapca.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr…………………………….2006

R E F E R A T privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din

Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005 Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2005 Studiul de Fezabilitate pentru lucrarea “Lărgire subtraversare pasaj CF str. Popa Şapcă” Timişoara.

- Documentaţia a fost întocmită de către “ROMAIR CONSULTING” – LTD; - Beneficiar: Municipiul Timişoara; - Amplasament: str. Popa Şapcă cuprinsă între Bd. Revoluţiei şi Calea Lipovei

NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

La intersecţia str. Popa Şapcă cu CF Bucureşti – Timişoara, la km. 571+655 există un pasaj

inferior cu două benzi de circulaţie, având un gabarit de liberă trecere de 4,4 m. Obiectivul luat în studiu se află în plin centrul municipiului, iar calea ferată Bucureşti –

Timişoara care se află în această zonă crează mari dificultăţi în ceea ce priveşte relaţiile rutiere între bulevardele şi străzile situate de o parte şi de alta a căii ferate. Din cauza deschiderii insuficiente a pasajului, în prezent se produc aglomerări de trafic, motiv pentru care se impune lărgirea acestuia, care să asigure subtraversarea cu patru benzi de circulaţie, pistă pentru biciclişti şi trotuar pe ambele părţi. Realizarea acestui nou pasaj se impune şi din punct de vedere al protecţiei mediului, deoarece prim asigurarea fluenţei traficului se diminuează poluarea atmosferică şi sonoră în zonă. Date tehnice:

- partea carosabilă va avea 4 benzi x 3,5 m = 14 m; - spaţiu de 0,75 m amplasare parapet şi spaţiu verde ; - pistă biciclişti de 1,5 m pe ambele părţi ; - trotuare de 2,25 m pe ambele părţi. Valoarea totală a lucrării este de 3.647.261 EURO, din care 2.582.206 C+M (TVA inclus), conform Devizului General anexat.

VICEPRIMAR

Ing. DOREL BORZA

DIRECTOR, pentru ŞEF SERVICIU, Dr. Arh. Radu RADOSLAV Ing. Gabriella POSTELNICU

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Jr. Mirela LASUSCHEVICI