keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 460/15.12.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, pentru anul 2009, Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF ROMANIA"

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 460/15.12.2009
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, pentru anul 2009, Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF ROMANIA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2009-021440/30.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul 2009, Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF ROMANIA" , in cuantum de 32.635 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Fundatiei "RONALD McDONALD CHILDREN'S CHARITIES OF
ROMANIA" ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.dfmt.ro

DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Nr. IF2009-021440 din 30.11.2009

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in

Timişoara, Str. Iosif Nemoianu nr. 3, pentru anul 2009 Fundaţiei „RONALD McDONALD CHILDREN’S CHARITIES OF ROMANIA”

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, nu se datorează impozit, prin efectul legii, pentru clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local. Fundaţia „RONALD McDONALD CHILDREN’S CHARITIES OF ROMANIA”, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Străuleşti nr. 35-45, Sector 1, persoană juridică cu caracter non- profit, şi scop exclusiv caritabil, depune la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cererea înregistrată sub nr. E22009-006171/20.02.2009, prin care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren, în baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată, pentru imobilele deţinute în Municipiul Timişoara, Str. Iosif Nemoianu nr. 3, respectiv clădire în proprietate şi teren în folosinţă. Organul fiscal a răspuns solicitării fundaţiei prin adresa nr. E22009- 006171/02.04.2009, comunicând fundaţiei că nu se încadrează în prevederile art. 285 alin. (1) litera „c” din codul fiscal, întrucât activităţile prevăzute în statutul fundaţiei exced prevederilor acestui articol, astfel că nu poate beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren.

Pe de altă parte, s-a arătat că fundaţia ar putea îndeplini condiţiile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru imobilul în cauză, în temeiul prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din codul fiscal, printr-o hotărâre aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Ulterior, fundaţia a revenit cu cererea înregistrată la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara sub nr. E22009-013161/30.04.2009, prin care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în temeiul prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19, C. fisc.

Pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a scutirii instituite la art. 250 alin. (1) pct. 19 C. fisc., organul fiscal a dispus efectuarea unei cercetări la faţa locului, în temeiul prevederilor art. 57 din OG nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată şi modificată.

Cercetarea la faţa locului a fost efectuată de către consilierii din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, la imobilul situat în Timişoara, Str. Iosif Nemonianu nr. 3,

Cod FP 53 -01 Ver. 1

1

fiind încheiat Procesul-verbal din data de 12.06.2009. În acest proces-verbal se consemnează faptul că în cadrul imobilului pentru care se solicită scutirea, „în niciuna dintre încăperi nu se desfăşoară vreo activitate economică, neexistând niciun fel de indicii din care să rezulte altă stare de fapt decât cea prezentată de către reprezentanţii contribuabilului inspectat prin declaraţia pe proprie răspundere depusă la DFMT”. Arătăm că, prin HCL nr. 160/18.04.2006, modificată prin HCL nr. 232/30.05.2006, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp, proprietatea Municipiului Timişoara, situată în Timişoara, Str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald, pentru construirea casei Ronald McDonald destinată cazării temporare, gratuite a familiilor care vin cu copiii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.

Potrivit prevederilor art.4 din Statutul fundaţiei, aceasta este o persoană juridică cu caracter non-profit, având scop exclusiv caritabil, care dezvoltă, ajută şi/sau încurajează programe în următoarele domenii:

- îngrijire medicală pentru copii - educaţie şi artă pentru copii - asistenţă acordată copiilor aflaţi în suferinţă, internaţi în spital şi părinţilor

acestor copii (completare introdusă şi aprobată prin Hotărârea S.C. McDonald̀̀̀̀̀’s Romania S.R.L. – unic fondator al fundaţiei „Ronald McDonald Children’s Charities of Romania” – Fundaţia Pentru Copii Ronald McDonald Romania).

În declaraţia pe proprie răspundere a Directorului Executiv al Fundaţiei, Dl. Cristian Traian Savu, se arată că în imobilul menţionat nu se desfăşoară activităţi economice, singura activitate desfăşurată o reprezintă cazarea temporară, gratuită, a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care, pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.

Precizam faptul ca potrivit adresei nr.E42009-003513/25.11.2009 a Serviciului Impozite si Taxe Persoane Juridice I din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, impozitul pe cladiri aferent imobilului situat in Timisoara str. Iosif Nemonianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2009 de catre Fundatia pentru Copii Ronald McDonald Ronania este in cuantum de 32.635 lei.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, aferent imobilului situat în Timişoara, Str. Iosif Nemonianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2009 de către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald Romania, în cuantum de 32.635 lei.

DIRECTOR EXECUTIV �EF SERVICIU EC. ADRIAN BODO GABRIELA CIOINIAC

AVIZAT JURIDIC CJ MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53 -01 Ver. 1

2