keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/30.05.2006 privind modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 - privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald

30.05.2006

Hotararea Consiliului Local 232/30.05.2006
privind modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 - privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9243/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.4, 5 şi 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 astfel :
"Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF.560 care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din parcela cu nr.top.1167 în suprafaţă totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, situate în Timişoara, str. I. Nemoianu nr.2, către Fundaţia pentru Copii "Ronald Mc Donald" pentru construirea "Casei Ronald Mc Donald" destinată cazării temporare, gratuite a familiilor care vin cu copiii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască".
Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.160/2006 rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL CARŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Modificare_HCL_160.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. ………………………………………… dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind modificarea alin.1 al art.1 din HCL.160/18.04.2006.

Prin HCL.160/18.04.2006 s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF.560 situat în Timişoara str. I. Nemoianu nr.3 care face parte din domeniul public al municipiului Timişoara, către Fundaţia pentru Copii „Ronald Mc Donald”, pentru construirea „Casei Ronald Mc Donald” destinată cazării temporare, gratuite, a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască. După emiterea HCL.160/18.04.2006 s-a constatat că amplasarea acestei construcţii pe suprafaţa de 450 mp. atribuită din parcela cu nr.top.1166 înscrisă în CF.560 din punct de vedere tehnic implică îngreunarea accesului la construcţiile existente pe această parcelă. Alăturat acestei parcele de teren este situată parcela cu nr.top.1167 în suprafaţă totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, parcelă ocupată parţial de construcţii provizorii folosite de Spitalul de Copii L. Ţurcanu care nu are un drept de administrare sau folosinţă asupra acestui teren. Astfel pentru îndeplinirea condiţiilor tehnice de amplasare a „Casei Ronald Mc Donald” şi asigurarea unui bun acces atât la această construcţie cât şi la clădirile existente ce aparţin Spitalului de Copii L. Ţurcanu, este necesar ca suprafaţa de teren de 450 mp. care a făcut obiectul HCL.160/18.04.2006 să fie atribuită atât din parcela cu nr.top.1166 înscrisă în CF.560 care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara cât şi din parcela cu nr.top.1167 înscrisă în CF.2 proprietatea Municipiului Timişoara. Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe modificarea alin.1 al art.1 din HCL.160/2006 astfel : „1. Atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF.560 care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din parcela cu nr.top.1167 în suprafaţă totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, situate în Timişoara, str. I. Nemoianu nr.2, către Fundaţia pentru Copii „Ronald Mc Donald” pentru construirea „Casei Ronald Mc Donald” destinată cazării temporare, gratuite a familiilor care vin cu copiii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.” 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.160/2006 rămân neschimbate.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Monica Rudneanu

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. IC Dact. MH Ex.2.