keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 158/11.04.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7793/29.03.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare - a domnului Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7794/29.03.2019 - al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-7794/01.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 7794/29.03.2019;
Avand in vedere Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 5761/15.03.2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93/12.03.2019 care va avea urmatorul continut:
,,Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului", cod smis 117404, in cuantum de 3.778.590,27 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 3.760.093,12 lei si valoare totala neeligibila de 18.497,15 lei.’’

Art. 2: Se aproba modificarea Art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.93/12.03.2019 care va avea urmatorul continut:
,, Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 1.522.534,39 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 1.504.037,24 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului", cod smis 117404.’’

Art. 3: Se aproba modificarea Art. 5 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93/12.03.2019 care va avea urmatorul continut:
,,Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 907.953.09 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 890.862,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 17.091,09 lei.’’

Art. 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 93/12.03.2019 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a

blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” - cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive nr. ______________ a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.93/12.03.2019 privind aprobarea cererii de „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, facem următoarele precizări:

 Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită: ,,Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări.’’

 În acest sens, la solicitarea ADR Vest, proiectantul a actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018.

 Ca urmare a actualizării devizului general de către proiectant în baza art. 71 din OUG 114/2018 sunt necesare:

 modificarea art.2 din HCL nr. nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404, în cuantum de 3.778.590,27 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.760.093,12 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.497,15 lei.

 modificarea art.3 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.522.534,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.504.037,24 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404.

2   

 modificarea art.5 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 907.953.09 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 890.862,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 17.091,09 lei.

 Celelalte articole din HCL nr.93/12.03.2019 rămân neschimbate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si solicitarea ADR Vest nr.5761/15.03.2019, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea considerăm că se impune modificarea HCL 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, şi a cheltuielilor aferente, modificată prin HCL nr.93/12.03.2019.

Director Direcția Dezvoltare Intocmit, Magdalena Nicoară Delia Zupcău

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-__________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a

blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” - cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Cererea de finanțare nr. V/TM/2017/3/3.1/A/2/663/27.02.2018, cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404 se află în etapa de contractare. Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită: ,,Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări.’’ 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la

Cod FO53-03,Ver.1

îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 6 clădiri rezidențiale multietajate, respectiv a unui număr de 146 de apartamente; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 4. Concluzii În data de 24.10.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404. Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări, în baza art. art. 71 din OUG 114/2018. În acest sens, la solicitarea ADR Vest, a fost actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că se impune modificarea HCL 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, şi a cheltuielilor aferente, modificată prin HCL nr.93/12.03.2019.

PRIMAR Director Directia Dezvoltare NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ