keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a două construcţii denumite "cămine" situate în Timişoara, strada Polonă nr.2 , aflate în proprietatea S.C. ALPHA S.A.

19.12.2000

Hotararea Consiliului Local 147/19.12.2000
privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a două construcţii denumite "cămine" situate în Timişoara, strada Polonă nr.2 , aflate în proprietatea S.C. ALPHA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2000- 17156/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Procesului-Verbal nr.SC2000-16961/06.12.2000 încheiat de Comisia de negociere;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (g) şi art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a două
construcţii denumite "căminul 3" şi "căminul 4" situate în Timişoara, strada
Polonă nr.2, înscrise în C.F. 2679 şi 2680 Freidorf cu nr. top. 1057 - 1063/34
- 36, 1064 - 1071, 1076/1-2/2/3 şi 1057-1063/34-36, 1064-1071, 1076/1-2/2/4,
în suprafaţă totală de 1.638 mp., aflate în proprietatea S.C. "ALPHA" S.A.
Timişoara, conform Procesului-verbal nr.SC2000-16961/06.12.2000 încheiat de
Comisia de Negociere.
Preţul de achiziţie, potrivit Procesului -verbal sus menţionat, este de 1,3
miliarde lei şi este suportat din bugetul local Cap.96.02.04 - Cheltuieli din
fondul de locuinţe, poz.C - Dotări independente.

Art.2: Construcţiile achiziţionate de Primăria Municipiului Timişoara, vor fi
reabilitate ca locuinţe sociale în limita fondurilor alocate şi repartizate ca
atare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Economice; - Direcţiei
Tehnice; - Direcţiei Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetăţeni; - Biroului Corp Control Primar; -
Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI