keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 631/16.12.2013 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

16.12.2013

Hotararea Consiliului Local 631/16.12.2013
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS120122010/06.12.2013 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societaţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 - privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de calatori în Municipiul Timişoara.
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
Având în vedere Adresa nr. 18030/28.11.2013 a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit.d) şi, alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba plata lunară pentru un numar mediu de 2788 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începand cu data de 01.01.2014 până la data de 31.12.2014.

Art.2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, insoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenta acestuia.

Art.3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii, în valoare de 259.284 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2014 fiind în valoare de 3.111.408 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonomă de Transport Timişoara, pana în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Carţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de catre Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 6: În cazul modificării tarifului abonamentului general pe 30 zile, prin Hotărâre de Consiliu Local, se va modifica corespunzător şi tariful la care se va efectua decontarea transportului urban ai acestor beneficiari.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţia Urbanism;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA APROBAT, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Mun.Timişoara PRIMAR Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap NICOLAE ROBU Nr.AS120122010/06.12.2013

REFERAT Privind aprobarea, pentru anul 2014, a modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”Persoanele cu handicap grav şi accenuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.” Alin. 2 al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: “Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei

sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.”

Potrivit art, 23, alin. 3 din legea mai sus menţionată “Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” În acest sens preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia. În conformitate cu prevederile art. 23, alin. 4 şi 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap “Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) şi (2) se asigură din bugetele locale. Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.”

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 9/31.01.2012.

Având în vedere expirarea termenului pentru care fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 13/15.01.2013, Regia Autonomă de Transport Timişoara, prin adresa nr. 18030/28.11.2013 înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS 120121742/29.11.2013 a propus iniţierea de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada anului 2014, precizând totodată şi o modalitate de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un nr. mediu de 2788 beneficiari ai transportului urban gratuity, la tariful de 93 lei. Deasemenea a propus introducerea unui articol nou în cadrul Hotărârii Consiliului Local cu următorul cuprins: “În cazul modificării tarifului abonamentului general pe 30 zile, prin Hotărâre de Consiliu Local, se va modifica corespunzător şi tariful la care se va efectua decontarea transportului urban ai acestor beneficiari”

Anexăm prezentului referat copia adresei nr. 18030/28.11.2013 a Regiei Autonome de Transport Timişoara.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM: 1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu de 2788 beneficiari ai transportului urban

gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă; 2. Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace în comun de suprafaţă

sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora

3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persaonelor cu Hnadicap Timişoara la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local , de la Capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii, în valoare de 259.284 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2014 fiind în valoare de 3.111.408 lei.

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

5. Persoanele menţionate la art. 2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominal, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

6. În cazul modificării tarifului abonamentului general pe 30 zile, prin Hotărâre de Consiliu Local, se va modifica corespunzător şi tariful la care se va efectua decontarea transportului urban ai acestor beneficiari

VICEPRIMAR, SECRETAR, TRAIAN STOIA IOAN COJOCARI

Director executiv adjunct, Şef serviciu, Gabriela Cristina Curuţ Daniela Lung

Întocmit, Inspector de specialitate, Consilier juridic, Elisabeta Bunget Marilena Loredana Muntiu

Red./edit./2 ex./M.L.M Cod FP 53-02, Ver.1