keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 302/14.06.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timişoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 302/14.06.2019
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timişoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 13069/ 27.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2019 - 13069/ 27.05.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri,Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-13069/04.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate CT2019 -13069/27.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 105/17.05.2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
Având în vedere art. 693-701 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
Având în vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (3) şi (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timişoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste terenuri.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timişoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste terenuri, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modelul contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Sumele încasate din derularea contractelor de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros se vor face venit la bugetul local.

Art. 5: Superficiarul are obligaţia să achite cheltuielile de autentificare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est-Biroul Clădiri-Terenuri I Est şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

1

Anexa nr.2 la HCLMT nr. ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS

Nr….........….. / ………………… Prezentul contract se încheie între: Art 1 . PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256.408.300, având codul fiscal RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin Primar-Nicolae Robu, în calitate de proprietar sau administrator al dreptului de proprietate al Statului Român/Municipiului Timisoara, denumit în continuare PROPRIETARUL, pe de o parte,

şi ......................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea..................................., Jud.................... str................................nr..........., bl.........., sc......, ap......., B.I./C.I./pasaport/ Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub seria..................................... ,nr...................................,eliberat de...................................... la data de ............................., CNP/CUI/CIF................................. cont nr................................................................., deschis la ......................................................................., e-mail(*camp obligatoriu)............................................, reprezentată prin ............................................, având funcţia de ......................................... in calitate de beneficiar al dreptului de superficie, denumit in continuare, SUPERFICIARUL, În temeiul art. 693-702 si art.1170-1179 din Codul Civil si a HCL nr………/……………. privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea, se încheie prezentul Contract de constituire a dreptului de superficie, denumit în continuare "Contract", în faţa notarului public, în următoarele condiţii:

Art 2. OBIECTUL CONTRACTULUI (1) Obiectul contractului îl reprezintă constituirea de catre PROPRIETAR în favoarea SUPERFICIARULUI a unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de ................ mp, din terenul proprietatea privată a Municipiului Timișoara (denumit în continuare Terenul) în suprafață totală de......................, proprietatea privată a Municipiului Timișoara (denumit în continuare Terenul) situat în Timişoara, str.........................................., nr................., înscris în Cartea Funciara. nr............................... a localitatii Timisoara, cu numar cadastral.................................; (2) Terenul asupra căruia se constituie dreptul de superficie a fost dobândit de către Proprietar …………………………..înscris în Cartea Funciară la partea a Il-a (foaia de proprietate) sub nr.crt conform încheierii nr.din…………………………………………………… (3) Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru construcţia/construcţiile înscrise în CF nr............................. situate în/deasupra sau în subsolul terenului, în vederea exploatării, administrării şi folosirii adecvate a acestor construcţii şi pentru asigurarea, în bune condiţii, a accesului proprietarilor construcţiilor la calea publică. Sprafața de teren ce face obiectul acestui drept de superficie este de..................... mp.

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

2

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ………. ani, începând cu data de ……………....., cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al proprietarului și produce efecte de la data semnării acestuia de către părți. (2) La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi prelungit numai prin acordul scris si expres al părţilor, pentru o perioadă cel mult egală cu durata sa iniţială, putându- se aplica prelungiri succesive. (3) Prelungirea termenului prezentului contract poate avea loc la cererea superficiarului, depusă cu cel mult 30 zile înainte de sfârşitul termenului de valabilitate a prezentului contract, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de valabilitate a prezentului contract se încheie un act adițional la prezentul contract.

Art 4. PREȚUL FOLOSIRII CU TITLU ONEROS-TAXA DE SUPERFICIE (1) Preţul folosirii cu titlu oneros a terenului –taxa de superficie– este de........................lei/mp/an aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr....................., indexată anual cu rata inflaţiei şi se calculează prin aplicarea tarifului mai sus menţionat la suprafaţa stabilită prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.........................., pe care superficiarul se obligă să o plătească proprietarului. (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecărui an calendaristic, reprezentând rata inflației, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3) Pretul folosirii cu titlu oneros a terenului, neindexat, poate fi modificat unilateral prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. (4) În cazul în care nu se plătește taxa de superficie la termenele scadente, superficiarul datorează majorări de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificari si completari, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor si taxelor locale. Art.5 MODALITATEA DE PLATĂ ȘI TERMENELE DE PLATĂ (1) Plata taxei de superficie se efectueaza în două rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele proprietarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. (2) Termenul scadent pentru plata primei rate este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie al aceluiași an. (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acesteia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie al aceluiași an. (5) Pentru buna executare a prezentului contract, superficiarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, garantia de buna executie a contractului. (6) Valoarea garantiei de buna executie reprezinta pretul taxei de superficie calculat pentru 6 luni, respectiv de ..................... lei. (7) Proprietarul are dreptul de a executa garanția de bună execuție a contractului ori de câte ori superficiarul nu își îndeplinește obligatia de plata a taxei de superficie în termen de maxim 90 de zile de la data scadenței. (8) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre proprietar a garantiei de buna executie, superficiarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz, până la nivelul prevazut de alin.(6).

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

3

(9) Plata garantiei se efectueaza prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau in contul nr.RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timisoara. (10) Corespondenta aferenta prezentului contract referitoare la indeplinirea obligatiilor de natura financiara se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate. Art.6 MODALITATEA DE COMUNICARE (1) Plata taxei de superficie se va efectua în baza unei facturi emisă de catre proprietar în formă electronică, în format pdf. (2) Factura se va comunica superficiarului prin mijloace electronice, e-mail, de pe adresa de e-mail [email protected] pe adresa de e-mail valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre superficiar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continuă a adreselor de e-mail pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de e-mail se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficienței, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5)Superficiarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail:[email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art.5 alin.2, superficiarul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre superficiar in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece superficiarul fie nu detine adresă de e-mail, fie aceasta nu este functională temporar, superficiarul se obliga sa se prezinte la sediul proprietarului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, in termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut la art.5.alin.2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care superficiarului i-a fost înmânată, sub semnatură, factura emisa pe suport de hârtie. (9) In caz de neîndeplinire de catre superficiar a obligatiei prevazuta la alin.(8), factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.5 alin.(2), cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. Art 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI (1) Proprietarul are dreptul de a dispune de teren (de a înstrăina nuda proprietate), noul proprietar fiind ţinut să respecte condiţiile superficiei constituite prin prezentul contract. În acest sens părţile sunt de acord cu notarea dreptului de superficie în Cartea Funciară a terenului. (2) Proprietarul are totodată dreptul de a greva cu sarcini nuda proprietate asupra terenului cu respectarea prerogativelor superficiarului constituite prin prezentul contract şi cele conferite lui în baza legii şi de a pretinde plata preţului conform contractului la termenele convenite . (3) Proprietarul are obligaţia de a garanta superficiarului folosinţa liniştită şi utilă a terenului, precum şi obligaţia de a-l garanta pe superficiar împotriva evicţiunii.

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

4

Art. 8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI (1) Superficiarul are dreptul de a folosi terenul potrivit destinaţiei sale, dobândind în acest sens şi posesia asupra terenului. Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp construcția există, dreptul de folosință asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcției precum şi dreptul de a dispune de substanţa terenului în limitele impuse de necesitatea construcţiei existente pe acesta. (2) Superficiarul are obligaţia de a plăti preţul contractului la termenele convenite, precum şi obligaţia de a folosi terenul ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei sale. (3) Superficiarul are dreptul de a cunoaște dacă proprietarul dorește să greveze cu sarcini sau să înstrăineze nuda proprietate a terenului în timpul operării contractului, având drept de preemțiune la cumpărarea acestuia, încetând astfel prevederile prezentului contract prin consolidare, potrivit prevederilor art. 10.

(4) În cazul în care superficiarul dorește să intervină asupra construcției existente prin modificări structurale, altele decât reparații și consolidări, acesta le poate face, dacă nu implică modificarea suprafeței construite la sol, neafectând în acest sens terenul construit. Exceptând aceste cazuri, toate modificările aduse clădirilor existente la data încheierii contractului de superficie se pot realiza doar cu acceptul proprietarului terenului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în caz contrar se aplică prevederile art. 695 alin. 3 din Codul Civil: În cazul în care superficiarul modifică structura construcţiei, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de 3 ani, încetarea dreptului de superficie sau repunerea în situaţia anterioară. În al doilea caz, curgerea termenului de prescripţie de 3 ani este suspendată până la expirarea duratei superficiei.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI (1) Orice modificare asupra clauzelor contractului se realizează prin act adiţional. (2) În situaţia prelungirii contractului, se va realiza o redeterminare a prețului folosirii cu titlu oneros. Actul adiţional de prelungire a termenului superficiei va cuprinde şi noua valoare a taxei de superficie . (3) În situația în care pe parcursul derulării contractului se modifică natura terenului și/sau destinaţia construcţiei, parametri ce au determinat fixarea cuantumului prestației, se va proceda la redeterminarea taxei de superficie, încheindu-se un act adițional în acest sens. Acest proces de redeterminare poate fi inițiat de ambele părți contractuale prin notificări scrise comunicate între părți. (4) În situaţia în care terenul ce face obiectul prezentului contract este notificat în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi se dispune restituirea în natură a părţii de teren rămasă liberă, contractul se va modifica în mod corespunzător prin reducerea suprafeţei de teren cu terenul restituit în natură, cu respectarea prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului nu este posibilă. (6) În cazul în care superficiarul înstrăinează construcțiile, noul proprietar al construcțiilor este obligat să încheie un nou contract de superficie cu titlu oneros . În termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra construcţiilor, noul proprietar va trebui să solicite încheierea unui contract de superficie pentru suprafaţa de teren necesară. În lipsa acestei solicitări, Municipiul Timisoara poate solicita informatii cu privire la noul proprietar inregistrat in evidentele fiscale ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea notificării şi încheierii unui nou contract de superficie. Art. 10 – INCETAREA CONTRACTULUI Dreptul de superficie cu titlu oneros înceteaza pentru una dintre următoarele cauze: (1) Prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; (2) Prin pieirea fortuită a construcţiei sau ca urmare a demolării acesteia, parțială sau totală, de către superficiar;

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

5

(3) În alte cazuri prevăzute de lege. În cazul expirării termenului, proprietarul terenului nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate de superficiar. (4) La înstrăinarea de către superficiar a construcțiilor – caz în care se va încheia un alt contract de superficie cu noul proprietar al construcțiilor, ținând cont și de prevederile art.9 alin.(6) ale prezentului contract. Art. 11. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT (1) Părţile prezentului contract sunt exonerate de răspunderea contractuală pentru neexecutarea la termen şi /sau în mod necorespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care le revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective şi prejudiciul au fost cauzate de forţa majoră sau caz fortuit. (2) Forţa majoră va fi interpretată în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi trebuie să fie confirmată de către o autoritate competentă. Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege un eveniment independent de controlul/voinţa părţilor, care nu este cauzată de erorile sau neîndeplinirea obligaţiilor de către acestea şi care fac imposibilă executarea contractului. PROPRIETAR, SUPERFICIAR, MUNICIPIUL TIMISOARA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

CT2019 - 13069 / 27.05.2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii

amplasate pe acestea

Privitor la modalitatea prin care bunurile aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara pot face obiectului constituirii unui drept de folosinţă, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 124 stabileşte categoriile de persoane care pot beneficia de dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor aflate în patrimoniul unei unităţi administrative, acestea fiind doar persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciile publice.

Instituirea dreptului de folosinţă asupra bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara este reglementată exclusiv de Codul civil. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 693 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, "Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă". La art. 697 alin. (1) din Codul civil se prevede faptul că " În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei".

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 statuează faptul că "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel" - art. 121 alin. (2).

Având în vedere cele expuse, asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara pe care sunt edificate construcţii aflate în proprietatea unor persoane de drept privat sau public altele decât cele prevăzute la art. 124 din Legea nr. 215/2001 și ținând cont de măsurile dispuse prin decizii de Camera de Conturi Timiș cu privire la aceste aspecte de inventariere a patrimoniului public și privat al municipalității, precum și a drepturilor și creanțelor ce izvorăsc din folosirea acestuia de către terți, este imperios necesară instituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, fapt ce va conduce atât la inventarierea patrimoniului municipalității, cât și la valorificarea acestuia în mod economicos, eficient și eficace.

În temeiul prevederilor art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, iniţiez proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea.

 PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA                                                                Cod FO53‐03,Ver.2 

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2019 - 13069 / 27.05.2019

         

 

      

RAPORT DE SPECIALITATE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii

amplasate pe acestea

În conformitate cu prevederile art. 693 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, "Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă". La art. 697 alin. (1) din Codul civil se prevede faptul că "În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei".

Prin art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt stabilite categoriile de persoane care pot beneficia de dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor aflate în patrimoniul unei unităţi administrative, acestea fiind doar persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciile publice.

Se impune a preciza si faptul că prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei potrivit cărora "Terenurile transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată în vederea realizării de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toată durata existenţei construcţiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societăţii cooperative" sunt declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 913/2009 a Curţii Constituţionale.

Instituirea unei folosinţe cu titlu oneros asupra bunurilor aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara este reglementată si prin art. 321 din OUG nr. 88/1997, cu modificările si completările ulterioare, privind privatizarea societăţilor comerciale, potrivit căruia "Terenurile clasificate ca aparţinând domeniului privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condiţiile prevăzute mai sus, închiriate sau oferite societăţii comerciale spre a fi cumpărate".

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Având în vedere si prevederile art. 121 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 potrivit cărora "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel", considerăm că asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara pe care sunt edificate construcţii aflate în proprietatea unor persoane de drept privat sau public altele decât cele prevăzute la art. 124 din Legea nr. 215/2001 este imperios necesar instituirea unui drept de superficie cu titlu oneros.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

                                                              Cod FO53‐01,Ver.1 

 

 

Atasament: Regulament.pdf

Anexa nr.1 Regulamentul privind procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra

terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste terenuri

Cap.I. Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul Regulament stabileşte reguli minimale si procedura de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara pe care sunt edificate, în mod legal, construcţii. Dreptul de superficie este un drept real imobiliar.

Art.2. Nu intră sub incidenţa prezentului Regulament acele terenuri pentru care există contracte încheiate cu Municipiul Timișoara, în calitate de proprietar al acestora.

Art.3. Sunt exceptate de la încheierea contractelor de superficie cu titlu oneros terenurile atribuite în folosinţă gratuită în conformitate cu prevederile art.123, alin.1 și art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele care au făcut sau fac obiectul contractelor de concesiune.

Art. 4. Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros se realizează fie la solicitarea expresă a proprietarului construcţiilor, fie din oficiu.

Art.5. Dreptul de superficie se va constitui în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru fiecare caz în parte, după stabilirea suprafeței de teren necesare de către o Comisie numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara – comisie formată din reprezentanți ai Direcțiilor CTDD I, II, Serviciul Autorizări Construcții și Biroul Banca de Date Urbană. Prin actul administrativ se va aproba constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, însușirea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat cu care Primăria Municipiului Timișoara colaborează printr-un acord cadru de servicii, precum şi preţul folosirii cu titlu oneros a terenului – taxa de superficie - în lei/mp/an .

Art. 6. Obiectul contractelor ce urmează a fi încheiate în baza prezentului regulament este reprezentat de constituirea unui drept de superficie asupra suprafeţelor de teren necesare exploatării şi bunei utilizări a unor construcţii proprietate privată, aflate pe terenuri proprietate a Municipiului Timişoara. Suprafeţele de teren mai înainte descrise, ce fac obiectul dreptului de superficie, vor include şi amprenta la sol a construcţiilor amplasate pe terenurile proprietate a Municipiul Timişoara.

În toate cazurile suprafeţele de teren asupra cărora vor fi constituite drepturi de superficie în beneficiul terţilor proprietari ai construcţiilor aflate pe aceste suprafeţe, se vor reduce la o limită absolut necesară exploatării, administrării şi folosirii adecvate a acestor construcţii şi pentru asigurarea, în bune condiţii, a accesului proprietarilor construcţiilor la calea publică.

Terenul excedentar, care nu va face obiectul unui drept de superficie, pentru că nu foloseşte exploatării, administrării şi folosirii construcţiilor aflate în proprietatea unor terţi rămâne, în toate cazurile, în proprietatea negrevată a Municipiului Timişoara.

Art. 7. Terenul ce face obiectul dreptului de superficie este cel care rezultă din acte și din măsurătorile cadastrale realizate în acest sens. Dacă există neconcordanţe între suprafaţa din acte şi cea rezultată în urma măsurătorilor cadastrale, dreptul de superficie se va institui asupra terenului ce rezultă din măsurători. Primăria Municipiului Timișoara îşi rezervă dreptul de a constitui superficia asupra unei suprafeţe de teren mai mici decât cea care rezultă din acte, în situaţia în care se va aprecia că suprafaţa de teren inserată în acte este evident mai mare decât terenul aferent construcţiei sau în situaţia în care terenul este supus unei utilităţi publice. Suprafaţa de teren descrisă la art. 6 va fi delimitată prin intermediul unor măsurători cadastrale, astfel încât să rezulte, în mod concret, care va fi amplasamentul şi dimensiunea suprafeţelor necesare pentru instituirea dreptului de superficie.

Art. 8. Prin teren aferent construcţiei se înţelege amprenta construcţiei, terenul din împrejurimile

construcţiei necesar bunei utilizări a acesteia indiferent de categoria de folosinţă, cât şi terenul care asigură accesul la calea publică. Suprafața de teren solicitată spre constituirea unui drept de superficie nu va depăși suprafața parcelei construibile, a celei necesare în vederea unei bune folosințe potrivit destinației construcției, așa cum este determinată prin Regulamentul General de Urbanism pe zona în care este situată și a evaluării.

Art. 9. Dreptul de superficie se instituie pentru perioada existenței construcțiilor, dar nu mai mult de 99 de ani – respectându-se astfel prevederile Codului Civil valabil la data prezentului regulament – art. 694. La împlinirea termenului, dreptul de superficie se va reînnoi, prin act adiţional la contractul de superficie. Pe tot acest parcurs se va realiza o actualizare a taxei de superficie cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Actul adiţional de prelungire a termenului superficiei va cuprinde şi un nou cuantum al taxei de superficie.

Art. 10. In temeiul art. 885, art.888 și art.1244 contractul de superficie se va încheia prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. Pentru autentificarea contractului de constituire a superficiei este obligatoriu prezentarea certificatului de atestare fiscală. Art. 11. Contractul de superficie va conţine în mod obligatoriu următoarele clauze: În cazul în care superficiarul dorește să intervină asupra construcției existente prin modificări structurale, altele decât reparații și consolidări, acesta le poate face, dacă nu implică modificarea suprafeței construite la sol, neafectând în acest sens terenul construit. Exceptând aceste cazuri, toate modificările aduse clădirilor existente la data încheierii contractului de superficie se pot realiza doar cu acceptul proprietarului terenului, prin HCL, în caz contrar se aplică prevederile art. 695 alin. 3 din Codul Civil:” În cazul în care superficiarul modifică structura construcţiei, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de 3 ani, încetarea dreptului de superficie sau repunerea în situaţia anterioară. În al doilea caz, curgerea termenului de prescripţie de 3 ani este suspendată până la expirarea duratei superficiei.” Art. 12. Contractul de superficie se va înscrie în cartea funciară. Cap. II. Documentele necesare constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros

Art. 1. Documentele necesare constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros sunt următoarele: a) cererea proprietarului construcţiilor, după caz, însoţită de documentele de identificare civilă a

titularului dreptului de proprietate (BI/CI pentru persoanele fizice; certificat de înmatriculare/statutul societăţii/certificat constatator valabil pentru persoanele juridice);

b) titlul de proprietate asupra construcţiilor (contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, hotătâre judecătorească definitivă si irevocabilă, după caz, autorizaţie de construire şi proces verbal de recepţie parţială, finală sau la terminarea lucrărilor sau certificat de atestare la terminarea lucrărilor, după caz, proces verbal de adjudecare a licitaţiei, etc.);

c) documentaţie cadastrală, încheiere de carte funciară şi extras de carte funciară ce au ca obiect atât construcţiile, cât şi terenul aferent acestora;

d) hotărârea Consiliului Local Timișoara de inventariere a terenului în domeniul privat al Municipiului Timișoara;

e) situaţia juridică a terenului; f) certificatul de urbanism ce cuprinde funcţiunea și reglementarile aprobate prin documentatiile de

urbanism (PUD/PUZ/PUG);

g) referat constatator cu privire la stabilirea suprafeţei de teren aferente construcţiilor pentru care se va institui dreptul de superficie;

h) certificate fiscale eliberate de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara pentru imobilul- construcţie în cauză şi pentru terenul aferent;

i) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat aflat în relaţii contractuale cu Municipiul Timișoara.

Cap.III. Procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros la cererea proprietarilor construcţii şi stabilirea competenţelor în sarcina compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara

Art. 1. Gestionarea procedurii administrative a constituirii dreptului de superficie intră în

competenţa Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST, respectiv Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST, în funcție de zona unde se află terenul.

Art. 2. Cererea transmisă Primăriei Timișoara ce are ca obiect constituirea dreptului de superficie este direcţionată DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, care au obligaţia de a verifica documentaţia depusă odată cu cererea. În situaţia în care se constată că documentaţia este incompletă, respectiv cererea nu este însoţită de documentele prevăzute la Cap.II, art. 1, lit. a), b), c) şi h) din prezentul Regulament, vor solicita completarea acesteia titularului cererii.

Art. 3. DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor prezenta situaţia juridică a terenului care va cuprinde şi punctul de vedere al Serviciului Juridic cu privire la existenţa unor litigii, notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau în baza legilor fondului funciar.

Art. 4. Dacă se va constata că terenul este de natura patrimoniului privat al Municipiului Timișoara, dar nu este cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Timișoara, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor promova un proiect de hotărâre în acest sens.

Art. 5. Se va solicita Direcţiei Urbanism eliberarea unui certificat de urbanism cu privire la funcţiunea şi reglementările aprobate prin documentaţiile de urbanism (PUD/ PUZ/ PUG).

Art. 6. După stabilirea suprafeței de teren de către o Comisie numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor dispune efectuarea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat aflat în relaţii contractuale cu Primăria Timișoara de stabilire a taxei de superficie. Aceasta se va stabili ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei, de zona în care se află terenul, precum si de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei, informaţii ce rezultă și din certificatul de urbanism.

Art. 7. În baza documentaţiilor descrise mai sus si a raportului de evaluare, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor promova un proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor construcţiilor amplasate pe acest teren.

Art. 8. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara va fi comunicată DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, în vederea perfectării contractului de superficie.

Cap.IV. Procedura constituirii dreptului de superficie din oficiu şi stabilirea competenţelor în sarcina compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara

Art. 1. Prezentul capitol se aplică în situaţia în care la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara sunt identificate cazuri în care pe terenul aflat în

patrimoniul privat al Municipiului Timișoara sunt edificate construcţii legale, iar între Municipiul Timișoara si proprietarul construcţiilor nu există relaţii contractuale.

Art. 2. Documentaţia aferentă situaţiei descrise la art. 1 va fi transmisă la DCTDD I Est, respectiv la DCTDD II Vest, în vederea verificării admisibilităţii acesteia în principiu. În acest sens, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, vor verifica actul de proprietate asupra construcţiei si apartenenţa terenului aferent construcţiei la domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Art. 3. DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, vor notifica proprietarul construcţiei cu privire la instituirea superficiei cu titlu oneros asupra terenului aferent construcţiei. Prin notificare i se va solicita proprietarului construcţiei, ca într-un termen de 45 de zile, să comunice Primăriei documentaţia cadastrală avizată OCPI, încheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară ce au ca obiect atât construcţiile, cât si terenul aferent acestora, precum si un Certificat fiscal eliberat de Direcția Fiscală a mun.Timișoara pentru imobilul-construcţie în cauză.

Art. 4. În cazul în care proprietarul construcţiei nu dă curs solicitării DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, vor depune toate diligenţele în vederea obţinerii documentaţiei cadastrale, a încheierii de carte funciară si a extrasului de carte funciară ce au ca obiect atât construcţiile, cât si terenul aferent acestora.

Art. 5. În cazul în care proprietarul construcţiei nu dă curs solicitării DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, se va solicita de la Direcția Fiscală a mun. Timișoara situaţia fiscală a proprietarului construcţiei privind imobilul în cauză.

Art. 6. DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, vor întocmi situaţia juridică a terenului care va cuprinde si punctul de vedere al Serviciului Juridic cu privire la existenţa unor litigii, a unor notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau în baza legilor fondului funciar.

Art. 7. Dacă se va constata că terenul este de natura patrimoniului privat al Municipiului Timișoara, dar nu este cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Timișoara, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor propune promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Art. 8. DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor solicita Direcţiei Urbanism eliberarea unui certificat de urbanism cu privire la funcţiunea si reglementările aprobate prin documentaţiile de urbanism (PUD/ PUZ/ PUG).

Art. 9. După stabilirea suprafeței de teren de către o Comisie numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor dispune efectuarea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat aflat în relaţii contractuale cu Primăria Timișoara de stabilire a taxei de superficie. Aceasta se va stabili ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei, de zona în care se află terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei, informaţii ce rezultă şi din certificatul de urbanism.

Art. 10. În baza documentaţiilor descrise mai sus şi a raportului de evaluare, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor propune promovarea unui proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor construcţiilor amplasate pe acest teren.

Art. 11. Hotărârea Consiliul local va fi comunicată DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest, în vederea perfectării contractului de superficie.

Art. 12. Hotărârea Consiliul local va fi comunicată şi superficiarului împreună cu o invitaţie în vederea perfectării contractului.

Art. 13. Dacă proprietarul construcţiei refuză încheierea contractului de superficie cu titlu oneros sau nu dă curs invitaţiei în termen de 30 de zile, se va demara procedura judiciară. În acest sens, DCTDD I Est, respectiv DCTDD II Vest vor comunica Serviciului Juridic documentaţia necesară în

vederea promovării acţiunilor în justiţie. Art. 14. În toate cazurile, încheierea contractelor de superficie în baza prezentului regulament va fi

posibilă doar dacă proprietarul construcţiilor nu înregistrează, la momentul încheierii contractului, datorii către bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 15. În măsura în care proprietarii construcţiilor folosesc terenul aferent acestora, proprietate a Municipiului Timişoara, direcţiile responsabile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Timişoara vor face demersurile necesare pentru recuperarea acestor sume.

Cap. V. Cauzele de încetare a superficiei cu titlu oneros Art. 1. Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, în următoarele cazuri: a) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; b) prin distrugerea construcţiei sau urmare a desfiinţării acesteia de către superficiar; c) la expirarea termenului stabilit în contract;

d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietarul terenului. În acestă situație proprietarul terenului va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de superficie și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură; e) prin rezilierea de către proprietarul terenului cu plata contravalorii necesare pentru aducerea la starea inițială, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către superficiar sau a incapacității îndeplinirii acestora;

f) în alte cazuri prevăzute de lege; În cazul expirării termenului, proprietarul terenului nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate de superficiar. Cap. VI. Alte clauze

Art. 1. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este interzisă. În cazul în care superficiarul înstrăinează construcțiile, încetează și dreptul acestuia, respectiv contractul de superficie, iar noul proprietar al construcțiilor are obligația să încheie un nou contract de superficie cu titlu oneros. În termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra construcţiilor, noul proprietar va trebui să solicite încheierea unui contract de superficie pentru suprafaţa de teren necesară. În lipsa acestei solicitări, la momentul înregistrării fiscale a noului proprietar, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va sesiza direcţiile competente în vederea notificării noului proprietar şi încheierii noului contract de superficie. DIRECTOR D.C.T.D.D.II Vest CONSILIER B.C.T. II Vest

MIHAI BONCEA DIANAROF