keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 128/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004137/05.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004137/05.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004137/05.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018 si Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2305-474/11.02.2020 si Decizia Etapei de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara, având ca beneficiari pe BUGA VIOREL si BUGA LAURA, întocmit conform Proiectului nr. 352/2018, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: zona pentru construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri;
- regim de înălţime maxim P+1E (pentru construcţii nepoluante, depozite) şi P+4E pentru servicii şi birouri;
- funcţiunea predominantă: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri;
- înălţimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcţii nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii şi birouri);
- P.O.T. max= 55%;
- C.U.T. max=1,5;
- retragere minimă faţă de aliniament, faţă de limitele laterale şi faţă de limita posterioară conf. planşei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - min 20,59%. Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 210/25.03.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 21000 mp, teren înscris în CF nr. 407514, cad 407514 (CF vechi 146321, cad A743/3/3) teren intravilan, cu folosinta actuala arabil, proprietari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, Proiect nr. 352/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: BUGA VIOREL si BUGA LAURA;
- Proiectantului: S.C. Atelier CAAD S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2020-004137/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020- 004137/05.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004137/05.03.2020, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOCAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 14.03.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 – 003590/22.04.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305- 474/11.02.2020.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 407514 – Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 m

2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura. Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,

DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019- 003744/18.04.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 06 din 30.01.2020, sunt următorii: Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri - regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri; - funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri; - înălțimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii și birouri); - P.O.T. max= 55%; - C.U.T. max=1,5; - retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 – Plan Reglementări urbanistice.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și

CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 210/25.03.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin

avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare. Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA, elaborat

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condițiile de construire: Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri - regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri; - funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri; - înălțimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii și birouri); - P.O.T. max= 55%; - C.U.T. max=1,5; - retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 – Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 210/25.03.2019. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 407514 – Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 m

2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor

reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 352/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent,

hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Monica MITROFAN

Red/dact – M.M.

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-004137/05.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

„CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,

DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Pe parcela studiate se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_de_specialitate_Buga_zona_Calea_Torontalului.pdf

UR2020-004137/05.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara; Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020- 004137/05.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004137/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2305-474/11.02.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOCAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 14.03.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație. Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 — 003590/22.04.20193. Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3,, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE | NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA. Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a oraşului, la vest de Calea Torontalului (DN6) — intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în intravilanul localităţii, motiv pentru care s-a obţinut Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2305- 474/11.02.2020. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 407514 — Timişoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Stern = 21000 m* proprietari Buga Viorel şi Buga Laura. Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri. Obținerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 6192018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019- 003744/18.04.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 210/25.03.2019şi conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 06 din 30.01.2020, sunt următorii: Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri - regim de înălțime maxim P+IE (pentru construcţii nepoluante, depozite) şi P+4E pentru servicii și birouri; - funcțiunea predominantă: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri; - înălțimea maximă: Hn=10,00 m (pentru construcţii nepoluante, depozite), Hn=13,00 m (pentru servicii şi birouri); - POT. max= 55%; - CUT. max=l,5; - retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale şi față de limita posterioară conf. planşei nr. U02 — Plan Reglementări urbanistice. Cod FP 53-01, ver. 1

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş — min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată şi întreținută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al MLP.A.T. (MT.C.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentaţie. PROPUNEM: l. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara în suprafață totală de 21000 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL şi BUGA LAURA, elaborat Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L,, proiect nr. 352/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condițiile de construire: Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri - regim de înălțime maxim P+IE (pentru construcţii nepoluante, depozite) şi P+4E pentru servicii şi birouri; - funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri; - înălțimea maximă: Hma510,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hm515,00 m (pentru servicii și birouri); - P.O.T. max= 55%; - CUT. max=l,5; - retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale şi față de limita posterioară conf. planşei nr. U02 — Plan Reglementări urbanistice. Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. nr. 6 din 14.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş — min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată şi întreținută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulaţii și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 407514 — Timişoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) F 21000 m” proprietari Buga Viorel şi Buga Laura. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 352/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARII Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal. județul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU 1] CONSILIER Monica Red/dact — M.M. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA GENERALA DE URBANIS SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARII Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Atasament: plan_de_actiune_BUGA_Torontalului_CF407514_.pdf

“= PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal ,P.U,Z. - CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII SI BIROURI, intravilan Timișoara, zona Torontal Localitatea, comuna, nr. top. / Timișoara, nr. cad. TOTAL 21.000 m? C.F. 407514, CAD. 407514 (A743/3/3) dezvoltatori: Buga Viorel, Buga Laura conform Avizului de Oportunitate nr. 68 / 10.12.2018 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE SI NOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. Denumirea obiectivelor de utilitate publică, Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a operațiunilor și Crt. operațiunilor cadastrale și notariale și a estimativă finanțării *) investițiilor (perioada preconizată) investițiilor propuse a costurilor 1 Dezmembrare parcele conform P.U.Z RON | Dezvoltator PUZ 90 zile de la aprobare PUZ 2 Intabulare parcele RON | Dezvoltator PUZ 90 zile de la dezmembrare parcele conform PUZ 3 Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute RON | Dezvoltator PUZ 60 zile de la intabulare parcele conform prin P.U.Z. PUZ, 240 zile de la dezmembrare parcele conform PUZ 4 Alimentare cu apă RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ 5 Canalizare menajeră RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ 6 Canalizare pluvială RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ 7 Alimentare cu gaz RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ 8 Rețea electrică RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ 9 Spațiu verde public cu acces nelimitat, amenajat de RON | Dezvoltator PUZ 36-48 luni de la aprobare PUZ dezvoltatorii P.U Z Primăria unici Timișoara, Dezvoltator, : BUGA Viorel, ft tanara iarna esf z neve op N Re Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizaţiilor de construire și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune în parte. Implementarea investitiilor propuse prin planul de actiune este responsabilitatea dezvoltatorului PUZ-ului, fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe catre beneficiarii (finali) ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operatiuni de vanzare cumparare)

Atasament: 20031001_Cadastru_29,7x54.pdf

PLAN D SITUATIA INAINTE DE TEPEN E E îi E rul SE 30163 | 36464 226 | 45,18 TELEN 1845/2160 STATUL ROIAN 5E16% - 126 12.19 TEREN a n | sc» | ama | acc |203] rm ere /oof. TOTAL 2160 "SITUATIA DUPA DEZMEMBRARE TEREN EDO EARI n x ur E i SE Sa dercareee mos | CE E BE wou |226/2 | 14 TEREN 09 STATUL ROMAN 36163 = 2264 | 4.21 TEI BE E FA n 36163 36/64 |2 26 83,16 TEREN 153 651 PE 4 | 3clez |65649 |2 20) | 2-63 TEREN | | 49/851 [oo 7 | 1851851 she -NoTA : PROPRIETARII DIN TOTDEAUUA Al PALCELEI CU NR-TOP- 226/2, VOR AVEA DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PRIN PĂRCELA CU NR.TOP-227 -biN STR-GH LAZAR NR -3 e $ b « ŞI 4 S|A79315 S|479975 Seria B Nr.3442 = Categoria D , Ţ E “E FIZICA AUTORIZATĂ ZTIIFICAT DE AUTORIZARE SERIA: g TIMIȘOARA PLAN DE DEZMEMBRARE IMOBIL STR. GHLAZAR NR:5 SI MARASESTI NR-10 BENEFICIAR: TIMISOARA __] COMUNITATEA EVREILOR - TIMISOARA pre | SCĂRII ZA DE STATIE | Ra | | | PET | LAM PARUELAR CE = aaa DP | PLAN DE INCADRARE [Data:40.20903 NȘA NR:4 FLA

Atasament: 20180720_Plan_1_la_500_A4.pdf

Atasament: 20180720_Plan_1_la_5000_A4.pdf

Atasament: 20190812_CU_A4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. UR2019-010962 din 04.07.2019 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 285/ din În scopul: Elaborare PUZ pentru: Supraetajare cladire existenta CF 419537 - C1 si schimbare destinatie din cladire existenta hala industriala CF 411225 in spatiu cu alta destinatie (comert, servicii, administratie, alimentatie publica) Ca urmare cererii adresate de MIHAI - IONUT DANCIU pentru COMPUTER FORCE SRL cu domiciliul în județul HUNEDOARA municipiul PETROSANI satul - sectorul - cod poştal: strada MALEIA nr. 31 bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2019-010962 din 04.07.2019 pentru imobilul — teren şi/sau construcții — situat în județul Timiş municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod poştal strada Gheorghe Lazar nr. 3 bl. sc. et. ap. sau identificat prin plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, plan de situatie eliberat de PMT Sc:1:500, plan parcelar 1:1000, CF nr. 419537-C1 (CF vechi 108) nr. top. 227, CF 419537-C1-Ul (CF vechi 137827) nr. top. 227/VA, 227/111, CF 419537 (CF vechi 108) nr. top. 227, CF 411225 (CF vechi 138475) nr. top 226/2, , în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. / , faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 52/1999, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICĂ: 1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan si constructia Cl inscrisa in CF 419537-Cl, proprietari teren: Rugina Eva Aurelia, Rugojina Aurelian Grigore, Avram Mihaela Flavia, SC COMPUTER FORCE SRL cu interdictie de grevare cu sarcini sau servituti Proprietar teren si constructie:SC COMPUTER FORCE SRL, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1, interdictie de grevare cu sarcini sau servituti, intabularea drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, conform CF 419537; teren intravilan si hala proprietari SC COMPUTER FORCE SRL, interdictie de grevare cu sarcini sau servituti, intabularea drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, conform CF 411225. Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timisoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice-2013. 2. REGIMUL ECONOMIC Zona A. 1) Folosinta acuala: teren intravilan cu constructia inscrisa in CF 419537 - Cl, categoria de folsinta curti - constructii, S(teren) = 297 mp - conform CF 419537. Folosința actuală: teren intravilan cu hala, categoria de folosință :altele, S(teren)=309 mp -conf.CFnr.411225 2) Destinatie conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 - "Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban " Cetatea Timisoara”. Zona protejata a siturilor arheologice - conform adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis cu nr.RU2019 - 000024/22.01.2019. 3. REGIMUL TEHNIC

1)Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 şi LMI 2010 - Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban " Cetatea Timisoara".Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timisoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice-2015.Zona protejata a siturilor arheologice - conform adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis cu nr.RU2019 - 000024/22.01.2019. Regim de inaltime existent:S+P+1E la strada, S+P(ruina) in curte/limita posterioara, POT max. = 80%.Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012. Modalitati de interventie pentru imobilul situat pe str.Gheorghe Lazar nr.3, conf.PUZ aprobat prin HCL 52/1999:inlocuire grilajelor,inlaturarea cauzelor igrasiei, salubrizarea subsolului a curtii interioare si a gangului de acces, inlocuirea usii din tabla de la intrare, inlaturarea instalatiilor electrice de gaz si telefonie de pe fatada, adecvarea signalisticii, supractajare si mansardare. Conform art. 47 alin (5) din Legea 350/2001 rep. şi act. „Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonci, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament şi distanțele față de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise". 2 Conform Legii nr. 350/2001 rep. şi act. se va întocmi documentația necesară în vederea obținerii Avizului de oportunitate. În vederea obținerii Avizului de oportunitate se va întocmi documentația necesară în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, după parcurgerea în prealabil a Etapei pregătitoare PUZ şi RLU aferent, conform Ordinului nr. 2701/2010. Documentaţia va fi însoțită de plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 3) Autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL. Documentaţia pentru PUZ va fi întocmită în proiecție națională sistem de coordonate STEREO 70. Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform „Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 şi conform Avizului de oportunitate. Se vor respecta: condițiile impuse prin Avizul de oportunitate, Legea nr. 350/2001 rep. şi act., Ordinul nr. 2701/2010, Codul Civil, RLU aferent PUG, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 140/2011 modificată şi completată prin HCL nr. 183/2017 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” şi întreaga legislație în vigoare. Conform Ordinului nr. 839/2009, art. 27-1)Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secțiunii I "Piese scrise" a cap.A. "Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situații:a) pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora; b)pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente; c)în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate. 4) Avize necesare pentru PUZ: avizul Arhitectului-şef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenția pentru Protecţia Mediului Timiş, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major, aviz de Principiu Mediu Urban si Gestiune Deseuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), aviz Poliția Rutieră Timiş,aviz Consiliul Județean Timiş, aviz Direcţia Județeană pentru Cultură Timiş, Aviz Ministerul Turismului(pentru servicii-cazare)-daca este cazul, adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) şi Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, studiu de insorire conf.OMS nr.119/2014, acord Banca, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, acorduri/acorduri notariale (dupa caz) cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF - uri.Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru Aviz de oportunitate şi elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil. CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII. 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste-condiții: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării initiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. În situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiţiei, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) Documentaţia tehnică — D.T., după caz (2 exemplare originale) CL]DTA-C. C]D.TOE. CO] D.TAD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: [] alimentare cu apă [] gaze naturale [C] canalizare [E] telefonizare O [C] alimentare cu energie electrică [C] salubrizare [C] alimentare cu energie termică [C] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind: securitatea la incendiu [] protecția civilă [C] sănătatea populației d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original); g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Prezentul certificat de drb are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 172 NICOL SIMON GOI L.S. ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN,CIURARIU Achitat taxa de 9,00 lei, conform chitanței nr. 59018 din 04.07.2019. a Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de” 77 0& 277.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de până la data de După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR, L.S. ARHITECT ŞEF, Data prelungirii valabilității: Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr. din Transmis solicitantului la data de direct / prin poştă.

Atasament: 20200205_CF411225_A4.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

25137 05 02

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 411225 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:138475 Nr. topografic:226/2TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 411225 325 Teren imprejmuit; TEREN IMPREJMUIT CU PERETII CONSTRUCTIEI

Construcţii

Crt Nr cadastralNr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 411225-C1 Loc. Timisoara, Jud. Timis S. construita la sol:325 mp; hala

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

107684 / 24/05/2017 Act Notarial nr. 638, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cotaactuala 1/1 A1, A1.1

1) SC COMPUTER FORCE SRL, CIF:5833419 Act Notarial nr. 639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

B4 Interdictie de grevare cu sarcini sau servituti A1, A1.1

1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063 Act Administrativ nr. 450, din 13/02/2017 emis de DJPCT;

B5 Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timisoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice - 2015. A1, A1.1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

107684 / 24/05/2017 Act Notarial nr. 639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

C2 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:150000 EUR, si celelelateobligatii de plata af.creditului A1, A1.1

1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 411225 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

411225 325 TEREN IMPREJMUIT CU PERETII CONSTRUCTIEI * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 325 - - 226/2

Date referitoare la construcţii Crt Număr Destinaţieconstrucţie Supraf. (mp)

Situaţie juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 411225-C1 constructii

industriale si edilitare

325 Cu acte S. construita la sol:325 mp; hala

Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

1 2 5.557 2 3 12.206 3 4 4.838

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

400136 404463

Carte Funciară Nr. 411225 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

4 5 14.537 5 6 22.726 6 7 4.493 7 8 2.386 8 1 7.314

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/02/2020, 11:59

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

  1. 2020-02-05T01:56:46-0800
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: 20200205_CF419537_A4.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

25136 05 02

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 419537 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:108TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Str Gheorghe Lazar, Nr. 3, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 Top: 227 297 Constructia C1 inscrisa in CF 419537-C1;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

26798 / 30/11/1998 Act nr. anterior cumpărare cu nr. 2569/1998;

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cotaactuala 34/297 A1

1) RUGINĂ EVA AURELIA, şi soţul 2) RUGINĂ AURELIAN GRIGORE, bun comun

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 108) aferent ap.2

4125 / 12/02/1999 Act nr. 0;

B4 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cotaactuala 22/297 A1

1) AVRAM MIHAELA FLAVIA, nec.,bun propriu OBSERVATII: (provenita din conversia CF 108) 22/297 mp.teren aferent pivnitei II

107676 / 24/05/2017 Act Notarial nr. contract de vanzare cumparare aut.sub nr.638, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

B5 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cotaactuala 181/297 A1

1) SC COMPUTER FORCE SRL, CIF:5833419 OBSERVATII: 181/297 mp.teren af.etajului casei

Act Notarial nr. contract de ipoteca imobiliara aut.sub nr.639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

B6 Interdictie de grevare cu sarcini sau servituti A1

1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063 OBSERVATII: asupra cotei af.etajului casei

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

107676 / 24/05/2017 Act Notarial nr. contract de ipoteca imobiliara aut.sub nr.639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

C1 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:150000 EURsi celelalte obligatiide plata aferente creditului A1

1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063 OBSERVATII: asupra cotei af.etajului casei

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 419537 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

Anexa Nr. 1 La Partea I Teren

Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe Top: 227 297

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 297 - - 227

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/02/2020, 11:59

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

EEE
RE: 20082 E la 38085 SEI E
  1. 2020-02-05T01:56:40-0800
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: 20200227_SO_Memoriu_A4.pdf

ACV COMUNITATE 

nr.ORC

CiF

sediul

judetul

IBAN

sc ACV Comunitate srl

J20/994/22.09.2016

36552707

Petrosani, str. Maleia, nr. 29

Hunedoara, 332047

RO29BTRLRONCRT0364843101

Banca Transilvania

Sucursala Petrosani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de oportunitate în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal 

Zonă mixtă cu regim de construire 

închis în interiorul ZCP M1  Obiect:​ supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publică)

conform CU nr. 2851 / 12.08.2019

Denumirea proiectului:​ Zonă mixtă cu regim de construire închis în interiorul ZCP M1 Beneficiar:​ Computer Force srl Amplasament:​ Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 3 Proiectant general:​ ACV Comunitate srl Nr. proiect:​ 04/2019 Faza de proiectare:​ Studiu de oportunitate Obiectul lucrării:​ Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii,

administrație, alimentație publică) conform

Certificat de urbanism:​ 2851/12.08.2019   

BORDEROU 

 

 

P​IESE​ ​SCRISE 

Memoriu tehnic explicativ

1. Introducere

a. Date de identificare;

b. Surse documentare;

2. Descrierea situației existente;

a. Prevederile documentațiilor de urbanism

3. Soluții propuse

a. Prezentarea investiției/operațiunii propuse;

b. Indicatorii propuşi

c. Modul de integrare a investiției/operațiunii propuse în zonă;

d. Prezentarea consecințelor economice şi sociale la nivelul unității teritoriale de referință;

e. Categoriile de costuri ce vor fisuportate de investitorii privați şi categoriile de costuri ce vor cădea

în sarcina autorității publice locale;

4. Concluzii și măsuri în continuare

 

P​IESE​ ​DESENATE   

Planșe de urbanism

1. Plan de încadrare în zonă U.00

2. Situație existentă U.01

3. Studiu de cvartal U.02

4. Reglementări urbanistice U.03

5. Proprietatea asupra terenurilor U.04

6. Propunere de mobilare U.05

 

2

 

 

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

1. I​NTRODUCERE   

1.1 D​ATE​ ​DE​ ​IDENTIFICARE   

Denumirea proiectului:  Zonă mixtă cu regim de construire închis în interiorul ZCP M1 

Beneficiar:  Computer Force srl 

Amplasament:  Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 3 

Proiectant general:  ACV Comunitate srl

Nr. proiect:  04/2019

Faza de proiectare:  Studiu de oportunitate 

Obiectul lucrării:  Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru supraetajare clădire existentă

CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală

industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii,

administrație, alimentație publică) conform CU nr. 2851 / 12.08.2019

 

 

1.2 S​URSE​ ​DE​ ​DOCUMENTARE 

Pentru fundamentarea documentaţiei de urbanism au fost studiate planurile urbanistice cu caracter director care

stabilesc direcţiile de dezvoltare urbană în zonă:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL

107/2014;

- Plan Urbanistic Zonal “Cartierul Cetate Timișoara”, aprobat prin HCL 52/1999;

- Noul Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Revizia 3;

- Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan) Timişoara;

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creştere Timişoara;

- Documentaţia topografică întocmită pentru zona studiată.

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente:

- Certificat de Urbanism nr. 2851 din 12.08.2019

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr.

176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Tertoriului;

- Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- Legea 287/2009 privind ​Noul Cod Civil​, republicat. - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată;

3

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea

locuinţelor, republicată;

- H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

- Ordinul nr. 562/2003: Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism

pentru zone construite protejate;

- Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

2. D​ESCRIEREA​ ​SITUAŢIEI​ ​EXISTENTE   

2.1 Î​NCADRAREA​ ​ÎN​ ​ZONĂ   

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentaţii se situează în zona centrală cu funcţiuni

complexe a Municipiului Timişoara (instituţii publice administrative, culturale, de învăţământ superior, instituţii

financiar-bancare, reprezentanţe state străine, unităţi comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri etc...), în

centrul istoric al cartierului Cetate. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 1, fiind parte a

Zonei centrale cu funcțiuni complexe specifice și zona protejată a siturilor arheologice. Situl se află conform LMI

2010 în Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban “Cetatea Timișoara”. Situl se află

în zona centrală, fiind compus din două parcele. Parcela nordică, cu acces din strada Gheorghe Lazăr, conține

funcțiuni specifice zonei centrale: parter comercial cu locuințe la etaj. Parcela sudică, cu acces dinspre cea

nordică, conține o funcțiune nespecifică, de hală industrială.

Limitele zonei care face obiectul prezentului PUZ sunt:

- La sud: parcelele nr. top. 230 și 232;

- La est: parcela nr. cad 400136, nr. top. 228 și parcela nr. top. 229;

- La nord: strada Gheorghe Lazăr;

- La vest: parcela nr. top.226/1, nr. cad. 404436.

Funcţiunea zonei este de zonă centrală cu funcţiuni complexe specifice, conform Planului Urbanistic General al

Municipiului Timişoara aprobat, respectiv Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban

“Cetatea Timișoara”. Surprinde destinația funcțională a clădirii amplasate pe limita posterioară, de hală

industrială, justificată de activitățile comerciale realizate la parterul clădirii din strada Emanoil Ungureanu.

2.2 E​VOLUŢIA​ ​ISTORICĂ   

Zona de care aparține parcela a fost planificată și ocupată începând cu 1718, odată cu acțiunile ample de

construcție a ceea ce înseamn în prezent centrul istoric al orașului Timișoara. Cartierul Cetate este un spațiu în

care s-a desfășurat viața politică, administrativă, socială, economică și culturală a orașului, dar și a întregii zone

a Banatului. Trama stradală actuală s-a dezvoltat în prima treime a secolului al XVIII-lea, rămasă neschimbată

până astăzi. Clădirile au fost ridicate treptat, prin demolarea celor anterioare sau suprateajarea acestora. În

secolul al XX-lea se produce o densificare a locuirii, dar și o creștere a calității vieții urbane prin introducerea

noilor utilități. Înfățișarea actuală a străzilor perimetrale apare în secolul al XVIII-lea, ca una dintre străzile

comerciale importante ale orașului. Clădirile cu parter și etaj datează din secolul al XVIII-lea, cele cu două etaje

în secolul al XIX-lea iar cele cu trei etaje în secolul al XX-lea. Hala dintre clădirile aflate pe strada Gheorghe

Lazăr, nr. 3 și Emanoil Ungureanu, nr. 5, a fost construită ca depozit pentru materii finite pentru clădirea din

strada Ungureanu.

4

2.3 C​ADRUL​ ​NATURAL   

Din punct de vedere al reliefului, zona se încadrează în caracteristicile generale ale Municipiului Timişoara,

respectiv câmpia joasă rezultată ca urmare a divagării recente a cursului râurilor Timiş şi Bega. În ceea ce

priveşte strict zona studiată, aceasta este orizontală. În proximitate nu se afla zone verzi consistente. Cele două

strazi care bordeaza situl nu prezintă aliniamente de arbori înregistraţi în cadrul Cadastrului Verde al Municipiului

Timişoara.

 

2.4 A​SPECTE​ ​DE​ ​MEDIU   

R​ELAŢIA​ ​DINTRE​ ​CADRUL​ ​NATURAL​ ​ŞI​ ​CEL​ ​CONSTRUIT  In zona studiata, cadrul natural este net inferior celui construit, fiind reprezentat doar de mici spatii verzi aflate in

proprietate privata. Cel mai consistent spatiu verde este reprezentat de scuarurile verzi din Piața Unirii,

amplasate la o distanță de aproximativ 150 de metri.

E​VIDENŢIEREA​ ​RISCURILOR​ ​NATURALE​ ​ŞI​ ​ANTROPICE  Conform Normativului P100/1992 zona pe care se găseşte amplasamentul studiat se încadrează în zona

seismică “D” echivalenta în grade de intensitate seismică fiind 6, în imediata vecinătate cu zona de seismicitate

de intensitate 7. Coeficientul seismic este Ks=0,16 şi perioada de colt T​ C​=1 sec.

Zona studiată se caracterizează printr-un relief calm, terenul fiind aproximativ plan şi orizontal, stabilitatea

generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care să fi dus la modificarea stratificaţiei naturale a terenului.

Singura ameninţare naturală cunoscută în istoria oraşului o reprezenta pericolul inundaţiilor datorat tocmai

planeităţii reliefului din aceasta zonă, cel care a determinat şi modificările de curs ale râurilor. Această

ameninţare a fost diminuată considerabil ca urmare a lucrărilor de canalizare a râului Bega.

D​EŞEURI​ ​TEHNOLOGICE  Nu este cazul. Terenul este liber de deşeuri.

D​EŞEURI​ ​DIN​ ​DEMOLĂRI  În prezent, pe parcelă nu există deșeuri din demolări. Având în vedere necesitatea densificării zonei şi atingerea

unor parametri mult superiori celor actuali, se consideră lucrări de supraetajare sau demolare parțială, motiv

pentru care se vor lua măsurile necesare de transport şi depozitare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

E​VIDENŢIEREA​ ​VALORILOR​ ​DE​ ​PATRIMONIU​ ​CARE​ ​NECESITĂ​ ​PROTECŢIE  Amplasamentul este parte a Zonei centrale cu funcțiuni complexe specifice și zona protejată a siturilor

arheologice. Situl se află conform LMI 2010 în Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ sit

urban “Cetatea Timișoara”. Situl se află în zona centrală, fiind compus din două parcele. Faţă de clădirile

amplasate adiacent în perimetrul cvartalului este neceasară realizarea unei soluţii volumetrice şi arhitecturale

adecvate, care să respecte principiile de conformare volumetrica si amplasare pe parcela in aliniament.

E​VIDENŢIEREA​ ​POTENŢIALULUI​ ​BALNEAR​ ​ŞI​ ​TURISTIC  Nu este cazul în cadrul doscumentaţiei de faţă.

 

 

5

2.5 R​EŢELE​ ​URBANE   

În ceea ce priveşte integrarea în principalele reţele ale oraşului, sunt analizate acele funcţiuni care se pot

coagula ca parte a unei reţele continue care permit satisfacerea tuturor nevoilor unei unităţi administrative

teritoriale.

R​EŢEAUA​ ​DE​ ​TRANSPORT​ ​PUBLIC  Reţeaua se afla la o distanţă relativ scăzută, 235 de metri până la cea mai apropiată staţie (Piața Timișoara 700).

De asemenea, stația Mărăști se află la 250 de metri de amplasament.

R​EŢEAUA​ ​DE​ ​STRĂZI​ ​MAJORE  Străzile adiacente sitului sunt exclusiv pietonale, fără prescripții care să modifice acest statut şi nu se prevede

realizarea unor străzi majore în zonă.

R​EŢEAUA​ ​DE​ ​ÎNVĂŢĂMÂNT  Vis-a-vis de parcela studiată se află Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.

R​EŢEAUA​ ​DE​ ​SPAŢII​ ​COMERCIALE  Situl studiat conține spații comerciale amplasate la parterul imobilului accesibil dinspre strada Gheorghe Lazăr,

nr. 3. Acestea se integrează în rețeaua comercială de ansamblu la nivelul parterelor centrului istoric al

Timișoarei. 

 

2.6 E​CHIPAREA​ ​EDILITARĂ 

Zone este echipată edilitar cu toate necesitățile conforme nivelului actual de confort urban: apă-canal, gaz,

energie electrică (rețele îngropate în subteran), telefonie, cablu-TV și internet.

3. P​REVEDERILE​ ​DOCUMENTAŢIILOR​ ​DE​ ​URBANISM   

3.1 P​REVEDERI​ PUG ​APROBAT​ T​IMIŞOARA   

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentaţii se situează în zona centrală cu funcţiuni

complexe a Municipiului Timişoara (instituţii publice administrative, culturale, de învăţământ superior, instituţii

financiar-bancare, reprezentanţe state străine, unităţi comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri etc..), în

interiorul limitelor centrului istoric, în cartierul Cetate. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în

UTR 1.

În cadrul PUG aflat în vigoare, se propune protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu

respectarea regulilor de compoziție arhitecturală urbanistică a zonei istorice. Înălțimea clădirilor nu va depăși

distanța dintre aliniamente. Dacă înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la

aliniament cu minim diferența de distanță, dar nu mai puțin de 4 m. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la o

înălțime de 18 m de la nivelul trotuarului, cu o variație admisă de 0,5 m. Prin PUZ se pot stabili regimuri de

înălțime mai mari, fără a depăși 25 m în punctul cel mai înalt, pe o lungime de fațadă de cel mult o treime din

6

totalul lungimii de fațadă către domeniul public. Înălțimea totală a corpurilor situate în interiorul parcelei, dincolo

de limita de 18 m de la aliniament, va fi de 14 m.

Conform Regulamentului General de Urbanism, POT maxim este de 80%, cu un procent de spații verzi de minim

10%.

3.2 P​REVEDERI​ C​ONCEPTUL​ ​GENERAL​ ​DE​ ​DEZVOLTARE​ ​URBANĂ​ (M​ASTERPLAN​) T​IMIŞOARA   

In conformitate cu prevederile conceptului general de dezvoltare urbana (masterplan) pentru orasul Timisoara,

zona studiată se numără printre zonele de interventie prioritare, cu dotari majore, facand de asemenea parte din

arealul de interventie in vederea intaririi si cresterii calitatii zonelor centrale.

In conformitate cu prevederile ​politicii tematice nr. 2 ​din masterplan, cu privire la creșterea ponderii IMM în economia locală, sunt prevăzute două programe care vizează zona studiată: programul 2, de încurajare a

întreprinderilor mici și mijlocii, dar și programul 3, care propune servicii în industria de ospitalitate / pensiuni,

hosteluri și aparthoteluri.

O altă politică tematică ce vizează arealul studiat este ​politica tematică nr. 7​, reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane. Cele trei programe vizează reabilitatea imobilelor aflate în

proprietatea statului, sprijinul financiar și asistența tehnică pentru proprietari privați, precum și reabilitarea

domeniului public. Între obiectivele acestei tematici este revitalizarea economică și socială a zonelor centrale și

îmbunătățirea imaginii orașului.

3.3 P​REVEDERI​ ​ALE​ P​LANULUI​ U​RBANISTIC​ G​ENERAL​ ​ÎN​ ​ELABORARE​ T​IMIŞOARA   

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona studiată face parte din ZCP M1 Cetate // Zonă construită

protejată, Zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic. Zonă situată în

intravilanul dezvoltat până în 1918 suprapus pe amplasamentul de incintă a fortificaţiei şi caracterizată în general

de un parcelar omogen, rezultat al unor proceduri de urbanizare coordonate şi o structură urbană bazată pe o

tramă stradală unitară cu profile continue fără aliniament de arbori. Mobilarea parcelelor este caracterizată de

aliniamente continue, fără retrageri şi cu o înălţime de cornişă variabilă. Specific e modul de construcţie urbană

de tip închis. Înălţimea de cornişă este dată de imobile situate pe parcele de colţ, la un maxim de 18 – 20 m

măsurat la punctul cel mai înalt al aticului, la clădiri pe colţ. Zona se remarcă printr-o structură funcţională

heterogenă, caracterizată de mixajul între activităţile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe

parterele şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale.

În ceea ce privește servituţile de utilitate publică, conform prevederilor din planşa Reglementări Urbanistice –

Unităţi teritoriale de referinţă. Acestea se vor aplica pentru trama stradală până la nivel de colectoare. Locaţiile

concrete ale obiectivelor de utilitate publică şi servituţile de utilitate publică aferente tramei stradale de interes

local, infrastructurii edilitare, spaţiilor verzi etc se vor stabili odată cu elaborarea PUZ în conformitate cu

programul urbanistic confirmat prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef).

Utilizările admise sunt: zone mixte incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea

afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu,

de turism etc.

7

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu

excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un

decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor

parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

Cu privire la regimul de înălțime, clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 18m de la nivelul

trotuarului. O variaţie de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii limitative: ​⎯ pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 14,5 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va

depăşi 18 m, respectiv un regim de înălţime de (1-1S)+P+4+M. ​⎯​ pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 18 m, pe o lungime de cel mult un sfert din lungimea totală a faţadei

către domeniul public şi distribuită pe cele două faţade care formează colţul, iar înălţimea totală (maximă) nu va

depăşi 22 m, respectiv un regim de înălţime de (1-1S)+P+4+M, (1- 1S)+P+5.

Înălţimea maximă admisă la cornişă va fi limitată de înălţimea maximă a cornişei măsurate de la nivelul

trotuarului a celei mai înalte clădiri pe colţ a cvartalului din care face parte parcela în cauză. ​⎯​ pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime

mai mari, fără a depăşi 25 m în punctul cel mai înalt, pe o lungime de faţadă de cel mult o treime din totalul

lungimii de faţadă către domeniul public. ​⎯​ se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală reglementată. ​⎯​ înălţimea totală maximă a corpurilor / porţiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 14 m.

În ceea ce privește aspectul exterior al clădirilor, autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă

aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el

descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi

aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale

urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32)

Arhitectura clădirilor noi va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul

format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent. Volumetria se va conforma tipologiilor specifice

construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere.

Se admite pentru clădiri realizarea de bowindouri de la o înălţime de cel puţin 4,0 m măsurată de la nivelul

trotuarului, cu o consolă de cel mult 1,5 m şi cu o lungime totală de cel mult o treime din lungimea frontului

clădirii.

Acoperişul va tip şarpantă cu înclinaţia de cel puţin 36 de grade şi coama orientată paralel cu frontul clădirii.

Excepţie fac propunerile imobilelor tip terasă. Cornişa va fi de tip urban iar jgheabul va fi amplasat retras faţă de

limita exterioară maximă a învelitorii cu cel puţin 30 cm dar nu mai mult de 80 cm. Pe zonele de colţ terminaţia

acoperişului se va conforma sub formă de atic cu jgheab ascuns. Se admite realizarea unor volume construite cu

finisaj continuu între faţadă şi învelitoare, cu condiţia respectării înălţimii la coamă şi a unghiului învelitorii

clădirilor învecinate.

Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional cu următoarele

condiţii:

● Nu se admit faţade cortină care să ocupe mai mult de o treime din lungimea frontului stradal; ● Golurile vor fi conformate similar ca raport dintre înălţime şi lăţime cu cele ale imobilelor vecine; ● Raportul plin-gol total nu va depăşi 2:3 în favoarea golurilor de faţadă.

8

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice

zonei – tencuieli lise, pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, mozaic turnat in situ sau tencuieli de

asanare pentru socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit. Nu se admit ornamente

prefabricate din polimeri sau alte materiale sintetice. Nu se admit materiale care să imite materiale naturale.

Solutia finala a finisajului va fi definita la faza PUZ.

Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în regim specific, numai

pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe asupra construcţiilor,

avizate şi autorizate conform legii.

4. S​OLUŢII​ ​PROPUSE   

4.1 D​ESCRIEREA​ ​SOLUŢIEI​ ​URBANISTICE   

Se propune valorificarea potențialului locației, prin suplimentarea suprafetelor care permit dezvoltarea

socio-economică a unei zone aparținătoare centrului istoric. Rezultatul scontat este extinderea imobilului existent

cu un corp de cladire care asigura o ocupare compacta a parcelei, in conformitate cu necesitatile de densificare.

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe sit, strada Gheorghe Lazăr reprezintă cea mai importantă cale de

acces. Accesul spre hala industrială se realiza, însă, dinspre strada Emanoil Ungureanu. Se propune realizarea

accesului din strada Gheorghe Lazăr. Din punct de vedere funcţional, ansamblul propus va primi o funcțiune

mixtă (comerț, servicii, administrație, alimentație publică, locuire).

În ceea ce priveşte configurarea ţesutului construit, se propune preluarea aliniamentelor stradale și înălțimea

maximă prevăzută în documentațiile de urbanism deja existente, cu o înălțime maximă de 14,00 m la cornișă.

 

4.2 Z​ONIFICARE​ ​FUNCŢIONALĂ​: ​REGLEMENTĂRI​ ​ŞI​ ​INDICI   

Având în vedere premizele enunţate mai sus, se propune zonificarea amplasamentului studiat ca fiind o zona cu

functiuni mixte - comerț, servicii, administrație, alimentație publică, locuire. Pentru zona studiată în cadrul PUZ se

aplică coeficienții POT și CUT punctual, insistând asupra particularităților fiecăreia dintre parcele:

● pentru parcela cu nr. cad. 419537: POT 84,93%, CUT 3,40; ● pentru parcela cu nr. cad. 411225: POT 100%, CUT 1,00.

Înaltimea maxima se prevede:

● pentru parcela cu nr. cad. 419537: 14,50 m la cornișă, respectiv 18,00 m la coamă. ● pentru parcela cu nr. cad. 411225: 14,00 m.

4.3 D​EZVOLTAREA​ ​POTENŢIALULUI​ ​CADRULUI​ ​NATURAL​ ​ŞI​ ​PROTECŢIA​ ​MEDIULUI   

Spatiile verzi vor fi amenajate, intr-un procent de 10% din suprafata totala a parcelei.

9

4.4 D​EZVOLTAREA​ ​ECONOMICĂ​ ​A​ ​ZONEI   

Solutia propusa integreaza functiuni specifice zonei centrale, de comerț, servicii, administrație, alimentație

publică, locuire și funcțiuni complementare. Alaturarea unui mixaj de functiuni este benefica intregii zone,

introducand activitate intr-o zona centrala a orasului.

 

4.5 C​ONFIGURAREA​ ​CĂILOR​ ​DE​ ​CIRCULAŢIE   

Se va realiza accesul exlusiv pietonal din strada Gheorghe Lazăr. Conform PUZ sit urban “Cetatea Timișoara”,

art. 34, este interzisă gararea autovehiculelor în spații situate la parterul sau subsolul clădirilor existente cu front

către străzi sau folosind spații care pot avea destinație comercială sau de servicii. În acest caz, numărul de locuri

de parcare necesar a fi prevăzut pe parcelă este 0.

4.6 E​CHIPAREA​ ​EDILITARĂ 

A​LIMENTARE​ ​CU​ ​APĂ  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 

C​ANALIZARE​ ​MENAJERĂ  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 

C​ANALIZARE​ ​PLUVIALĂ  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 

G​AZE​ ​NATURALE  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 

I​NSTALAŢII​ ​TERMICE  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 

A​LIMENTAREA​ ​CU​ ​ENERGIE​ ​ELECTRICĂ​ ​ŞI​ ​TELEFONIE  Capitolul va fi completat la faza PUZ.

4.7 O​BIECTIVE​ ​DE​ ​UTILITATE​ ​PUBLICĂ   

Nu este cazul.

4.8 B​ILANȚ​ ​TERITORIAL   

Zone funcționale  Situația existentă  Situația propusă 

S mp  % din T  S mp  % din T  POT  CUT  Regim h 

Percela nr. cad. 419537 

Suprafață construită  252,25 84,93 252,25 84,93

84,93% 3,40

Sd=1010,08 mp S+P+2E+M Circulații  44.75 15,07 44.75 5,07

Spații verzi  0,00 0,00 29,7 10,00

10

S teren total  297,00 100,00 297,00 100,00

Parcela nr. cad. 411225 

Suprafață construită  325 100 325 100

100% 1,00

Sd=325,00 mp S+P

Circulații  0,00 0,00 0,00 0,00

Spații verzi  0,00 0,00 0,00 0,00

S teren total  325 100 325 100

1. C​ONCLUZII​ ​ŞI​ ​MĂSURI​ ​ÎN​ ​CONTINUARE 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal se va efectua în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi

conţinutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării

Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse vor sta obiective principale:

− încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în vigoare;

− încadrarea în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

− corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente;

− asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

− servituţile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a de elaborare

P.U.G. Timişoara”aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

Prezenta documentatie are caracter de reglementare. Ea prezinta intentii referitoare la modul de utilizare a

terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal viitor

se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Întocmit,

Arh. Mihai-Ionuț DANCIU

Specialist RUR:

Urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

 

 

Decembrie 2019

11

Atasament: 20200302_Panou_90x120_A4.pdf

GSPublisherVersion 0.33.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

Spitalul Militar

6 ST

R. M

AR AS

ES TI

terasa

ga ng

13

po st

tra fo

STR. EUGENIU DE SAVOYA B

ga ng

24 ga ng

22 ga ng

20

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 g an

g

ga ng

terasa

18

terasa

5

gang2

gang 7

gang

gang

8

ter as

a

10

terasa

ter as

a

ga ng

STR. GHEORGHE LAZAR 5

4 6

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6 8

ga ng

3

2

gang

gang

ga ng

gang

9

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

ga ng ST R.

U NG

UR EA

NU

Limită proprietate care face obiectul Studiului de Oportunitate

6,50

7,00

7,00

6,50 14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

Perspectivă 1: cvartal

Perspectivă 2: Volumetrie propusă, regim S+P+2E+M Casă vecină, regim P+1 Casă vecină, regim P+2

Perspectivă 3: Volumetrie propusă, regim S+P+2E+M Casa vecină, regim P+1E

Perspectivă 4: Casă vecină, regim P+2E Casă vecină, regim P+1E

Plan propunere cvartal 1:1000

PERSPECTIVĂ 1

PERSPECTIVĂ 2

PERSPECTIVĂ 3

PERS PECT

IVĂ 4

PERSPECTIVĂ 5

PE RS

PE CT

IV Ă

6

PERSPECTIVĂ 7P ER

SP EC

TI VĂ

8

Perspectivă 3 (Casa existentă) Perspectivă 4 (Casa vecină)Perspectivă 2 (Casa existentă) U.05PROPUNERE DE MOBILARE

ASCALAR

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

PROPUNERE DE MOBILARE

Regim de înălțime <=P+1 (+M)

Regim de înălțime P+2 (+M)

Perspectivă 1 (Aeriană)

6,50

7,00

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

16.48

18 .69

7.6 3

11 .14

5

16.68

18 .67

22 .79

5

23 .03

14.77

supraetajare propusă S+P+2E+M | S=297 mp

POT propus: 84,93% CUT propus: 3,40

hală refuncționalizată S+P | S=336,43 mp POT existent: 100% CUT existent: 1,00

spațiu verde S=29,70 mp

10% cf. HCL 62/2012

sinagoga

Scoala Populara de Arta

Spitalul Militar

6

ST R.

M AR

AS ES

TI

terasa

gang

13

post trafo STR. EUGENIU DE SAVOYA

B

gang

24 gang

22 gang

20

gang

terasa

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 gang

gang

terasa

18

terasa

5

gang

2

gang

gang 7

gang

7

gang

gang

8

terasa

10

terasa

terasa

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

5

4

gang

8

boxa

ST R.

M AR

AS ES

TI

6

gang

gang

7

gang

12

9

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6

8

gang

3

2

gang

gang

gang

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

gang

terasa

ST R.

U NG

UR EA

NU

gang10

11

12

13

gang

14

STR. EUGENIU DE SAVOYA

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R.

M AR

AS ES

TI

ACCES

S+P+1+M

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2

P+1

P+1

P+2

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2 P

P+4

S+P+1E | S=483,19 mp POT existent: 77,70%

CUT existent: 2,33

P+1 | S=330,21 mp POT existent: 94,34%

CUT existent: 1,88

P+2 | S=501,48 mp POT existent: 86,55%

CUT existent: 2,59

P+2 | S=581,20 mp POT existent: 81,82%

CUT existent: 2,45

S=418,57 mp POT existent: 86,10%

CUT existent: 1,72

P+2 | S=714,89 mp POT existent: 69,85%

CUT existent: 1,79

P+1 | S=338,46 mp POT existent: 81,64%

CUT existent: 1,63

P+1 | S=387,98 mp POT existent: 84,68%

CUT existent: 1,69

P+2 | S=1857,84 mp POT existent: 82,53%

CUT existent: 2,46

P+1 | S=710,65 mp POT existent: 81,13%

CUT existent: 1,62 P+3 | S=704,83 mp

POT existent: 78,05% CUT existent: 3,14

P+2 | S=1792,22 mp POT existent: 77,07%

CUT existent: 2,31

ST R.

U NG

UR EA

NU

P+2

ruină

S+P

P+1

ST R.

U NG

UR EA

NU

CF 419537

CF 411225

N

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Zona institutii si servicii publice

Bilanț teritorial propus Parcelă nr. cad.

419537

Suprafata

297

Functiunemp Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

POT CUTRegim deînăltime Înăltime

m

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

Zona centrală - zonă cu identitate culturală si caracter bine definit, cf. Anexa 1 la HCL nr.5 / 28.01.1997

Suprafata ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Suprafata siturilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Imobile monument cf. LMI 2015 actualizata Zona de protectie a siturilor, ansamblurilor si imobilelor clasificate conform LMI 2015 actualizata, transformate pe limitele de proprietate

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Reglementat actual

84,93% Sc=252,25 mpS+P+1E

1,70 Sd=504,50 mpExistent

cornisă: 6,50 m coamă: 13,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1

Legenda

ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

U.01REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

1:500

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit Reglementat

actual

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mpExistent

cornisă: 8,00 m coamă: 10,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, destinație conform CF: construcții industriale și edilitare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

325411225

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

Zona construibilă

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrală de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mp

cornisă: 8,00 m coamă: 10,00 m

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

84,93% Sc=252,25 mpS+P+2E+M

3,40 Sd=1010,08 mp

cornisă: 13,00 m coamă: 18,00 m

Spații verzi, locuri parcare Nr. min. locuri parcare: __ (___, conform RLU mun. Timisoara)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: spațiu verde

Spații verzi: 29,7 mp (10%, conform HCL 62/28.02.2012)

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA DATA AFISARII ANUNTULUI: ___

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ARGUMENTARE: supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publică) SUPRAFATA: 622 MP INITIATOR: COMPUTER FORCE SRL PROIECTANT: ACV COMUNITATE SRL

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal in perioada ___ - ___ Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspectorul de zona din cadrul Compartimentului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ. Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon: 0256 408464, email [email protected] Observatiile sunt necesare in vederea eliberarii avizului de oportunitate. Raspunsul la observatiile transmise va fi in scris, la cerere si poate fi consultat la sediul Primariei Municipiului Timisoara, camera 213, etaj II

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la elaborarea planului: - etapa 2: etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, perioada cf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 138/2012; - etapa 3: etapa aprobarii PUZ si RLU aferent, perioada cf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 138/2012; - etapa 4: etapa monitorizarii implementarii PUZ si RLU aferent, perioada cf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 138/2012

if V
= CL E
IUL TM IL VI
if V

Atasament: 20200302_Partea_B_Piese_desenate_A2.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

N

Amplasament studiat Amplasament studiat

Amplasament studiat Spitalul Clinic Militar de Urgenta Dr. Victor Popescu Timisoara

Piața Unirii

str. Mărășești

Casa “Adam Müller-Guttenbrunn”

str. Emanoil Ungureanu

Casă existentă Regim: P+1E+M

str. Vasile Alecsandri str. Florimund Mercy

Hală existentă Regim: S+P

limita zonei studiate

limita zonei care face obiectul PUZ

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1

ÎNCADRARE ÎN UTR 1 ASCALARÎNCADRARE ÎN P.U.G. MUNICIPIUL TIMISOARA ASCALAR PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1:2000

U.00ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ASCALAR

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

Legenda

PERSPECTIVĂ ÎNCADRARE ÎN ZONĂ ASCALAR

FUNCTIUNI EXISTENTE ÎN ZONĂ CF. STUDII PRELIMINARE NOUL PUG TIMISOARA, PLANSA CALITATEA VIETII PE CARTIERE

Zona centrală contine toate functiunile necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat al calitătii vietii: functiuni comerciale, functiuni educative preuniversitare, functiuni educative prescolare, functiuni de sanatate, functiuni de sport, parc, piata agroalimentara, functiuni de culte.

În interiorul acestei structuri urbane coerente, existența spațiului industrial este neconformă, iar densificarea sprijină dezvoltarea economică a zonei centrale.

ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

UTR 1. Încadrare în zona centrală și alte zone cu funcțiuni complexe de interes general

if V
ge
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
TRE - CETATE Ti mp UNUI ZE E = ERE IT TE UT
m ) Untitled Map | Write a description for your map, i

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

16.48

18 .69

7.6 3

11 .14

5

16.68

18 .67

22 .79

5

23 .03

14.77

supraetajare propusă S+P+2E+M | S=297 mp

POT propus: 84,93% CUT propus: 3,40

hală refuncționalizată S+P | S=336,43 mp POT existent: 100% CUT existent: 1,00

spațiu verde S=29,70 mp

10% cf. HCL 62/2012

sinagoga

Scoala Populara de Arta

Spitalul Militar

6

ST R.

M AR

AS ES

TI

terasa

gang

13

post trafo STR. EUGENIU DE SAVOYA

B

gang

24 gang

22 gang

20

gang

terasa

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 gang

gang

terasa

18

terasa

5

gang

2

gang

gang 7

gang

7

gang

gang

8

terasa

10

terasa

terasa

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

5

4

gang

8

boxa

ST R.

M AR

AS ES

TI 6

gang

gang

7

gang

12

9

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6

8

gang

3

2

gang

gang

gang

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

gang

terasa

ST R.

U NG

UR EA

NU

gang10

11

12

13

gang

14

STR. EUGENIU DE SAVOYA

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R.

M AR

AS ES

TI

ACCES

S+P+1+M

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2

P+1

P+1

P+2

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2 P

P+4

S+P+1E | S=483,19 mp POT existent: 77,70%

CUT existent: 2,33

P+1 | S=330,21 mp POT existent: 94,34%

CUT existent: 1,88

P+2 | S=501,48 mp POT existent: 86,55%

CUT existent: 2,59

P+2 | S=581,20 mp POT existent: 81,82%

CUT existent: 2,45

S=418,57 mp POT existent: 86,10%

CUT existent: 1,72

P+2 | S=714,89 mp POT existent: 69,85%

CUT existent: 1,79

P+1 | S=338,46 mp POT existent: 81,64%

CUT existent: 1,63

P+1 | S=387,98 mp POT existent: 84,68%

CUT existent: 1,69

P+2 | S=1857,84 mp POT existent: 82,53%

CUT existent: 2,46

P+1 | S=710,65 mp POT existent: 81,13%

CUT existent: 1,62 P+3 | S=704,83 mp

POT existent: 78,05% CUT existent: 3,14

P+2 | S=1792,22 mp POT existent: 77,07%

CUT existent: 2,31

ST R.

U NG

UR EA

NU

P+2

ruină

S+P

P+1

ST R.

U NG

UR EA

NU

CF 419537

CF 411225

N

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Zona institutii si servicii publice

Bilanț teritorial propus Parcelă nr. cad.

419537

Suprafata

297

Functiunemp

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, locuințe și funcțiuni complementare

POT CUTRegim deînăltime Înăltime

m

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

Zona centrală - zonă cu identitate culturală si caracter bine definit, cf. Anexa 1 la HCL nr.5 / 28.01.1997

Suprafata ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Suprafata siturilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Imobile monument cf. LMI 2015 actualizata Zona de protectie a siturilor, ansamblurilor si imobilelor clasificate conform LMI 2015 actualizata, transformate pe limitele de proprietate

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Reglementat actual

84,93% Sc=252,25 mpS+P+1E

1,70 Sd=504,50 mpExistent

cornisă: 6,50 m coamă: 13,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1

Legenda

ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

U.01REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

1:500

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit Reglementat

actual

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mpExistent

cornisă: 8,00 m coamă: 10,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, destinație conform CF: construcții industriale și edilitare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

325411225

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

Zona construibilă

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrală de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mp

14,00 m

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

84,93% Sc=252,25 mpS+P+2E+M

3,40 Sd=1010,08 mp

cornisă: 14,50 m coamă: 18,00 m

Spații verzi, locuri parcare Nr. min. locuri parcare: 0 (conform RLU PUZ sit urban Cartierul Cetate Timișoara)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: spațiu verde

Spații verzi: 29,7 mp (10%, conform HCL 62/28.02.2012)

if V

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

Spitalul Militar

ST R.

M AR

AS ES

TI

ga ng

13 STR. EUGENIU DE SAVOYA

ga ng

24 ga ng

22 ga ng

20

16 g an

g

ga ng

terasa

18

terasa

5

gang2

gang 7

gang

gang

8

ter as

a

10

terasa

ter as

a

ga ng

STR. GHEORGHE LAZAR 5

4 6

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6 8

ga ng

3

2

gang

gang

ga ng

gang

9

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

ga ng ST R.

U NG

UR EA

NU

Spitalul Militar

ST R.

M AR

AS ES

TI

terasa

ga ng

13

po st

tra fo

STR. EUGENIU DE SAVOYA B

ga ng

24 ga ng

22 ga ng

20

3

A

16 g an

g

ga ng

terasa

18

terasa

5

gang2

gang 7

gang

gang

8

ter as

a

10

terasa

ter as

a

ga ng

STR. GHEORGHE LAZAR 5

4

ga ng

8 6

ga ng

ga ng

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6 8

ga ng

3

2

gang

gang

ga ng

gang

9

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

ga ng ST R.

U NG

UR EA

NU

gang

10

Limită proprietate care face obiectul Studiului de Oportunitate

Limită proprietate care face obiectul Studiului de Oportunitate

Perspectivă 1: Casa existentă, regim S+P+1E

Perspectivă 2: Casa existentă, regim S+P+1E Casa vecină, regim P+1E

Perspectivă 3: Casă vecină, regim P+2E Casă vecină, regim P+1E

Perspectivă 4: Casă existentă, regim S+P+1 Casă vecină, regim P+1 Casă vecină, regim P+2

Perspectivă 5: Liceul Nikolaus Lenau, regim P+2E Casă vecină, regim P+3

Perspectivă 6: Liceul Nikolaus Lenau, regim P+2E Casa vecină, regim P+1

Perspectivă 7: Casa vecină, regim P+1 Casa vecină, regim P+2

Perspectivă 8: Casa Prințului Eugeniu de Savoya, regim P+1

Regim de înălțime propus conform Studii directoare privind densificarea ţesutului urban în Municipiul Timişoara 1:2000

Plan cvartal 1:1000

PERSPECTIVĂ 1

PERSPECTIVĂ 2

PERSPECTIVĂ 3

PERS PECT

IVĂ 4

PERSPECTIVĂ 5

PE RS

PE CT

IV Ă

6

PERSPECTIVĂ 7P ER

SP EC

TI VĂ

8

Perspectivă 1 (Casa existentă) Perspectivă 2 (Casa existentă) Perspectivă 3 (Casa vecină)

Perspectivă 4 (Casa existentă) Perspectivă 5 (Liceul Nikolaus Lenau)

Perspectivă 6 (Liceul Nikolaus Lenau) Perspectivă 7 Perspectivă 8 (Casa Prințului Eugeniu de Savoya)

Regim de înălțime < sau = P+1

Regim de înălțime < sau = P+3

U.02STUDIU DE CVARTAL

ASCALAR

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STUDIU DE CVARTAL

Regim de înălțime <=P+1 (+M)

Regim de înălțime P+2 (+M)

if V
= CL E
IUL TM IL VI
N N N N NR În N N N NAN AN N N IN N ÎN N n NN N N i chei n

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

16.48

18 .69

7.6 3

11 .14

5

16.68

18 .67

22 .79

5

23 .03

14.77

supraetajare propusă S+P+2E+M | S=297 mp

POT propus: 84,93% CUT propus: 3,40

hală refuncționalizată S+P | S=336,43 mp POT existent: 100% CUT existent: 1,00

spațiu verde S=29,70 mp

10% cf. HCL 62/2012

sinagoga

Scoala Populara de Arta

Spitalul Militar

6

ST R.

M AR

AS ES

TI

terasa

gang

13

post trafo STR. EUGENIU DE SAVOYA

B

gang

24 gang

22 gang

20

gang

terasa

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 gang

gang

terasa

18

terasa

5

gang

2

gang

gang 7

gang

7

gang

gang

8

terasa

10

terasa

terasa

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

5

4

gang

8

boxa

ST R.

M AR

AS ES

TI 6

gang

gang

7

gang

12

9

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6

8

gang

3

2

gang

gang

gang

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

gang

terasa

ST R.

U NG

UR EA

NU

gang10

11

12

13

gang

14

STR. EUGENIU DE SAVOYA

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R.

M AR

AS ES

TI

ACCES

S+P+1+M

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2

P+1

P+1

P+2

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2 P

P+4

S+P+1E | S=483,19 mp POT existent: 77,70%

CUT existent: 2,33

P+1 | S=330,21 mp POT existent: 94,34%

CUT existent: 1,88

P+2 | S=501,48 mp POT existent: 86,55%

CUT existent: 2,59

P+2 | S=581,20 mp POT existent: 81,82%

CUT existent: 2,45

S=418,57 mp POT existent: 86,10%

CUT existent: 1,72

P+2 | S=714,89 mp POT existent: 69,85%

CUT existent: 1,79

P+1 | S=338,46 mp POT existent: 81,64%

CUT existent: 1,63

P+1 | S=387,98 mp POT existent: 84,68%

CUT existent: 1,69

P+2 | S=1857,84 mp POT existent: 82,53%

CUT existent: 2,46

P+1 | S=710,65 mp POT existent: 81,13%

CUT existent: 1,62 P+3 | S=704,83 mp

POT existent: 78,05% CUT existent: 3,14

P+2 | S=1792,22 mp POT existent: 77,07%

CUT existent: 2,31

ST R.

U NG

UR EA

NU

P+2

ruină

S+P

P+1

ST R.

U NG

UR EA

NU

CF 419537

CF 411225

N

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Zona institutii si servicii publice

Bilanț teritorial propus Parcelă nr. cad.

419537

Suprafata

297

Functiunemp

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, locuințe și funcțiuni complementare

POT CUTRegim deînăltime Înăltime

m

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

Zona centrală - zonă cu identitate culturală si caracter bine definit, cf. Anexa 1 la HCL nr.5 / 28.01.1997

Suprafata ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Suprafata siturilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Imobile monument cf. LMI 2015 actualizata Zona de protectie a siturilor, ansamblurilor si imobilelor clasificate conform LMI 2015 actualizata, transformate pe limitele de proprietate

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Reglementat actual

84,93% Sc=252,25 mpS+P+1E

1,70 Sd=504,50 mpExistent

cornisă: 6,50 m coamă: 13,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1

Legenda

ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

U.03REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

1:500

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

Conform art. 22 Regulamentul local de urbanism aferent PUG Municipiul Timisoara

nestabilit Reglementat

actual

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mpExistent

cornisă: 8,00 m coamă: 10,00 m

Zona centrală de protectie istorică, zona de institutii si servicii publice, destinație conform CF: construcții industriale și edilitare

Conform art. 24 RLU aferent PUG Municipiul Timisoara

325411225

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

Zona construibilă

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrală de protectie istorică: comerț, servicii, administrație, alimentație publică

100% Sc=325 mpS+P

1,00 Sd=325,00 mp

14,00 m

Reglementat propunere

(valori maxime)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: locuințe și funcțiuni complementare

84,93% Sc=252,25 mpS+P+2E+M

3,40 Sd=1010,08 mp

cornisă: 14,50 m coamă: 18,00 m

Spații verzi, locuri parcare Nr. min. locuri parcare: 0 (pentru fiecare dintre cele două parcele, conform RLU PUZ sit urban Cartierul Cetate Timișoara)

Zonă mixtă cu regim de construire închis, în interiorul zonei centrale de protectie istorică: spațiu verde

Spații verzi: 29,7 mp pe parcela nr. cad. 419536 (10%, conform HCL 62/28.02.2012) și 0% pe parcela nr. cad. 411225 (avânt POT 100%)

if V

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

16.48

18 .69

7.6 25

11 .14

5

16.68

18 .67

22 .79

5

23 .03

14.77

casă existentă S+P+1E | S=297 mp

POT existent: 84,93% CUT existent: 1,70

hală existentă S+P | S=336,43 mp POT existent: 100% CUT existent: 1,00

sinagoga

Scoala Populara de Arta

Spitalul Militar

6

ST R.

M AR

AS ES

TI

terasa

gang

13

post trafo STR. EUGENIU DE SAVOYA

B

gang

24 gang

22 gang

20

gang

terasa

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 gang

gang

terasa

18

terasa

5

gang

2

gang

gang 7

gang

7

gang

gang

8

terasa

10

terasa

terasa

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

5

4

gang

8

boxa

ST R.

M AR

AS ES

TI 6

gang

gang

7

gang

12

9

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6

8

gang

3

2

gang

gang

gang

gang

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

gang

terasa

ST R.

U NG

UR EA

NU

gang10

11

12

13

gang

14

STR. EUGENIU DE SAVOYA

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R.

M AR

AS ES

TI

ACCES

S+P+1+M

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2

P+1

P+1

P+2

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+2

P+2 P

P+4

S+P+1E | S=483,19 mp POT existent: 77,70%

CUT existent: 2,33

P+1 | S=330,21 mp POT existent: 94,34%

CUT existent: 1,88

P+2 | S=501,48 mp POT existent: 86,55%

CUT existent: 2,59

P+2 | S=581,20 mp POT existent: 81,82%

CUT existent: 2,45

S=418,57 mp POT existent: 86,10%

CUT existent: 1,72

P+2 | S=714,89 mp POT existent: 69,85%

CUT existent: 1,79

P+1 | S=338,46 mp POT existent: 81,64%

CUT existent: 1,63

P+1 | S=387,98 mp POT existent: 84,68%

CUT existent: 1,69

P+2 | S=1857,84 mp POT existent: 82,53%

CUT existent: 2,46

P+1 | S=710,65 mp POT existent: 81,13%

CUT existent: 1,62 P+3 | S=704,83 mp

POT existent: 78,05% CUT existent: 3,14

P+2 | S=1792,22 mp POT existent: 77,07%

CUT existent: 2,31

ST R.

U NG

UR EA

NU

P+2

ruină

S+P

P+1

ST R.

U NG

UR EA

NU

CF 419537

CF 411225

N

Obiective de utilitate publică Nu sunt propuse sau instituite modificări în proprietatea asupra terenurilor. Nu sunt propuse obiective de utilitate publică prin documentațiile de urbanism anterioare aprobate, cu efecte asupra parcelei propuse spre reglementare.

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

Terenuri din domeniul public al statului

Terenuri din domeniul public al municipiului

Terenuri din domeniul privat al persoanelor fizice și juridice

Imobile monument cf. LMI 2015 actualizata

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1

Legenda

ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

U.04PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

1:500

if V

GSPublisherVersion 0.0.100.98

SCARA

NR.PROIECT

PLANȘA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NR. PLANSA

FAZA PLAN

URBANISTIC ZONALSEMNATURA

DATA 2019.11

VERIFICAT

arh. Mihai-Ionut DANCIU

urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 3 TIMISOARA, TIMIȘ

SC COMPUTER FORCE SRL CUI: RO 5833419 | J35/1824/1994 STR. EMANOIL UNGUREANU 15 / 2, 0722387178 04/2019ACV COMUNITATE SRL

36552707 | J20/994/2016 STR. MALEIA 29 PETROȘANI, HUNEDOARA 0754683112

Spitalul Militar

6 ST

R. M

AR AS

ES TI

terasa

ga ng

13

po st

tra fo

STR. EUGENIU DE SAVOYA B

ga ng

24 ga ng

22 ga ng

20

3

A

Parohia Ortodoxa Sarba

16 g an

g

ga ng

terasa

18

terasa

5

gang2

gang 7

gang

gang

8

ter as

a

10

terasa

ter as

a

ga ng

STR. GHEORGHE LAZAR 5

4 6

gang

gang

7

terasa

gang 9

4

gang

6 8

ga ng

3

2

gang

gang

ga ng

gang

9

STR. GHEORGHE LAZAR

1

Episcopia Ortodoxa Sarba

ga ng ST R.

U NG

UR EA

NU

Limită proprietate care face obiectul Studiului de Oportunitate

6,50

7,00

7,00

6,50 14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

Perspectivă 1: cvartal

Perspectivă 2: Volumetrie propusă, regim S+P+2E+M Casă vecină, regim P+1 Casă vecină, regim P+2

Perspectivă 3: Volumetrie propusă, regim S+P+2E+M Casa vecină, regim P+1E

Perspectivă 4: Casă vecină, regim P+2E Casă vecină, regim P+1E

Plan propunere cvartal 1:1000

PERSPECTIVĂ 1

PERSPECTIVĂ 2

PERSPECTIVĂ 3

PERS PECT

IVĂ 4

PERSPECTIVĂ 5

PE RS

PE CT

IV Ă

6

PERSPECTIVĂ 7P ER

SP EC

TI VĂ

8

Perspectivă 3 (Casa existentă) Perspectivă 4 (Casa vecină)Perspectivă 2 (Casa existentă) U.05PROPUNERE DE MOBILARE

ASCALAR

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS ÎN INTERIORUL ZCP M1 ELABORARE PUZ PENTRU: SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CF 419537/C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ HALĂ INDUSTRIALĂ CF 411225 ÎN SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE (COMERȚ, SERVICII, ADMINISTRAȚIE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ) CF. C.U. NR. 2851 / 12.08.2019

PROPUNERE DE MOBILARE

Regim de înălțime <=P+1 (+M)

Regim de înălțime P+2 (+M)

Perspectivă 1 (Aeriană)

6,50

7,00

if V
= CL E
IUL TM IL VI