keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/12.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timisoara"

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 73/12.03.2019
privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019-5646/07.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-5646 din data de 07.03.2019 al Directiei Comunicare - Relationare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2019, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 5646 /07.03.2019;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 535/2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
In conformitate cu prevederile art. 36. alin.(6), lit.a, pct.4 si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE
Art. 1: Se instituie Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timisoara".

Art. 2: Tilul se acorda de catre Consiliul Local la initiativa si propunerea Primarului Municipiului Timisoara.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: raport_titlu.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Direcţia Comunicare-Relaţionare NR. SC2019-5646/07.03.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timişoara Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020- 2033. La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România. Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, oraşul Timişoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii în anul 2021. Imaginea Timişoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 este construită şi reprezentată la nivel local, naţional şi internaţional de personalităţile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialişti cu rezultate deosebite. Stategia Culturală a Municipiului Timişoara, 2014 — 2024, aprobată prin HCL nr. 535 din 2014, prevede conform pct. 6 Obiective generale şi măsuri, axă priorita 3.Timişoara conectată: promovarea unei comunități de reprezentare a Timişoarei ca destinaţie culturală prin acreditarea ca ambasadori culturali a unor personalităţi locale. FO33-01,Ver.l

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii. Cultura poate crea punți de comunicare acolo unde situaţia economică şi socială conduce la inegalităţi de şanse şi de perspective, iar împreună, toţi cei interesaţi şi implicaţi în sprijinirea, crearea, promovarea şi consumul cultural pot aduce cultura în centrul dezvoltării oraşului. Având în vedere expunerea de motive nr. precum şi cele menţionate mai sus, PROPUNEM: 1. Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Director Executiv FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_titlu.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019 — 5646/07.03.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situatiei actuale La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România. Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Artele sunt un veritabil ambasador, care vor promova oraşul ca spaţiu al creativităţii, atât prin mobilitatea externă, cât şi prin găzduirea de evenimente internaţionale, rezidenţe şi proiecte de cooperare culturală internaţională. Cultura poate crea punți de comunicare acolo unde situaţia economică şi socială conduce la inegalităţi de şanse şi de perspective, iar împreună, toţi cei interesaţi şi implicaţi în sprijinirea, crearea, promovarea şi consumul cultural pot aduce cultura în centrul dezvoltării oraşului. 2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Imaginea Timişoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 este construită şi reprezentată la nivel local, naţional şi internaţional de personalităţile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialişti cu rezultate deosebite. Stategia Culturală a Municipiului Timişoara, 2014 — 2024, aprobată prin HCL nr. 535 din 2014, prevede promovarea unei comunităţi de reprezentare a Timişoarei ca destinaţie culturală prin acreditarea ca ambasadori culturali a unor personalităţi locale. Astfel, considerăm că este necesară instituirea Titlului de " Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara ", persoanelor a căror existenţă şi activitate profesională este legată în mod deosebit de viaţa localităţii. Acest titlu onorific se acordă personalităţilor, din diverse domenii ale vieţii culturale, care prin acţiunile lor au participat semnificativ la viaţa culturală şi promovarea oraşului nostru. 3. Alte informatii: - FO53-03,Ver.1

4.Concluzii Ţinând cont de cele enumerate mai sus, precum şi de prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, care precizează la art. 36, alin (6), lit. a, pct. 4: “Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: pct.4 - cultura” precum şi alin. (9): „Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege”, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului — Timişoara" şi supun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local documentaţia aferentă. PRIMAR „ VICEPRIMAR NICOLAE ROBU | DAN DIACON FO53-03,Ver.l

Atasament: Aviz_juridic_titlu.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-5646/07.03.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 07.03.3019 AVIZ privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timişoara Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Direcţiei Comunicare-Relaționare nr. SC2019-5646/07.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura; Conform art. 36 alin.(9), Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Potrivit Stategiei Culturale a Municipiului Timişoara, 2014 — 2024, aprobată prin HCL nr. 535 din 2014, prevede conform pct. 6 Obiective generale şi măsuri, axă priorita 3.Timişoara conectată: promovarea unei comunităţi de reprezentare a Timişoarei ca destinaţie culturală prin acreditarea ca ambasadori culturali a unor personalități locale. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; Se avizeaza favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2019-5646/07.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz nu priveste nominalizarea în sine a persoanei, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Sole — Cod FO53-13,Ver.l