keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 120/03.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara

03.04.2007

Hotararea Consiliului Local 120/03.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - U32007-000114/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara, conform Proiectului nr. 35/2006, întocmit de S.C. Studio 3D SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145128 Timişoara, fiind proprietatea S.C. DANGERS S.R.L..

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism şi a Regulamentului General de Urbanism.
La realizarea investiţiei, se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Locurile de parcare necesare funcţiunilor propuse, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism, se vor asigura exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. DANGERS S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Studio 3D SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu_-_PUD_Gr.T.Popa.pdf

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

1

Timiºoara Bd. C. Coposu nr.24 sc. A ap. 32 Tel/Fax: 0040-256-2448956; 0722-253016; 0723-336698

FOAIE DE CAPAT

PROIECT: P.U.D. – LOCUINÞE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT: TIMIªOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

BENEFICIAR: S.C. DANGERS S.R.L.

FAZA: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECTANT GENERAL: S.C. STUDIO 3D S.R.L. TIMISOARA BD.C.COPOSU 24 SC.A AP.32 SEF PROIECT: ARH. LOREDANA BRIHAC

NR. PROIECT: 35/2006

DATA: 12.2006

PROIECTARE [eo S | DI A A A RHITECTURA

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

2

BORDEROU PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT BORDEROU CERTIFICAT DE URBANISM EXTRASE C.F. AVIZE MEMORIU GENERAL URBANISM 1. Introducere

Date de recunoastere a documentatiei. Obiective.

2. Stadiul actual al dezvoltarii. Incadrare in oras/in zona. Evolutia zonei. Elemente ale cadrului natural. Circulatia. Ocuparea terenului. Echiparea edilitara. Optiuni ale populatiei.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica. Prevederi ale PUG. Modernizarea circulatiei. Zonificare functionala. Mod de utilizare a ternului. Configuratie spatiala. Retele edilitare. Obiective de utilitate publica.

4. Concluzii.

PIESE DESENATE

01A. INCADRARE IN ZONA SC. 1:5000

02A. SITUATIA EXISTENTA SC. 1:500

03A. REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:500

04A. REGLEMENTARI EDILITARE SC. 1:500

05A REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR SC. 1:500

06A. PROPUNERE DE MOBILARE SC. 1:500

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

3

MEMORIU GENERAL URBANISM

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA LUCRARII: P.U.D. – LOCUINÞE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT: TIMISOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

BENEFICIAR : S.C. DANGERS S.R.L.

FAZA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECTANT GENERAL:S.C. STUDIO 3D S.R.L.

DATA ELABORARII : decembrie 2006

OBIECTIVE Prezenta documentatie s-a intocmit la cererea beneficiarului S.C. DANGERS S.R.L.,

proprietarul parcelei cu nr. top 1781/3/b inscris in CF nr. 145128 Timiºoara. Suprafata parcelei este de 910 mp.

Conform dorintei beneficiarilor ºi cu sprijinul autoritãþilor locale s-a intocmit prezenta documentatie, care are ca scop amenajrea parcelelor din intravilanul Municipiului Timiºoara pentru construirea de locuinþe colective, cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Avand in vedere amplasamentul terenului documentatia stabileste reglementarile specifice pentru:

• Zonificarea functionala a terenurilor; • Modul de utilizare al terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de inaltime);

Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII INCADRAREA IN ORAS/IN ZONA Zona studiata in cadrul PUD se afla situata in partea de Nord a orasului Timiºoara, in

apropierea unei intersecþii importante intre Str. Grigore Alexandrescu ( Inelul IV ) ºi Calea Aradului. Delimitarea ºi incadrarea este conform planselor anexate in partea desenata.

EVOLUTIA ZONEI Amplasamentul cuprins in perimetrul PUD este situat într-o zonã aflatã in plina

dezvoltare, cu deschidere la strada Dr. Gr. T. Popa.

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

4

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Zona studiata in cadrul P.U.D. nu dispune de elemente ale cadrului natural valoroase Nu existã vegetaþie ( copaci, pomi ) ce necesitã pãstrare sau protejare. Pentru acest teritoriu au fost furnizate date generale, constituind baza pentru studiile

geotehnice ce vor trebui efectuate pentru fiecare amplasament in parte. DATE GENERALE Din punct de vedere morfologic, zona apartine campiei joase

Timis-Bega, interfluviul Bega-Bega Veche. In consecinta, zona se caracterizeaza prin existenta depozitelor aluvionare cuaternare mai recente (holocen superior) reprezentate prin pamanturi argiloase in care apar intercalatii nisipoase.

Geologic, campia Timis-Bega face parte din depresiunea Panonica al carei fundament cristalino-eruptiv situat la adancimi de 2500-3000 m, este fragmentat in blocuri multiple prin falii de origine tectonica. Mobilitatea acestor blocuri este sustinuta prin cutremure frecvente avand focare de mica adancime (5-12 km) localizate pe diverse sectoare ale faliilor.

Seismic, in conformitate cu Normativul P 100/1992, zona se incadreaza in zona D (constructii de medie imporatanta) avand KS =0,16 si TC =1,00 sec.

Adancimea maxima de inghet (STAS 6054/77) este de 0,70 m. Zona este strabatuta de canale de desecare (adancime cca. 1,8-2,3 m). Terenul este plan cu diferente de nivel de maxim 1,00 m, avand in general stabilitatea

asigurata. STRATIFICATIA In ceea ce priveste stratificatia terenului rezulta ca dupa epuizarea

crustei superficiale argiloase, cu pronuntat caracter vegetal, extinsa frecvent la 0,7 - 1,0m, forajele au pus in evidenta prezenta unui pachet argilo-prafos in cadrul careia predomina argilele prafoase cu intercalatii haotice de prafuri argiloase sau prafuri nisipoase.

Forajele de investigatie geotehnica anterioare din zona semnaleaza extinderea pachetului argilos la peste 10,00 m adancime.

APA SUBTERANA Prezinta fluctuatii de nivel sezoniere, accentuate, cauzate de volumul precipitatiilor, conditiile morfologice nefavorabile scurgerii superficiale catre canalele de desecare, care influenteaza cel mai mult oscilatiile de nivel ale apei subterane si permeabilitatea in general redusa a pachetului argilos.

CIRCULATIA Strada Dr. Gr. T. Popa este in prezent o artera importanta a orasului Timisoara.

OCUPAREA TERENULUI In prezent pe parcele existã existã construcþii temporare, care vor fi desfiintate .

Vecinãtãþi : la N - str. Dr. Gr. T. Popa. la S, E si V – parcele private

ECHIPAREA EDILITARA Zona analizata in PUD este echipata edilitar. Dotarea cu utilitati a zonei va face

obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai municipiului Timisoara.

OPTIUNI ALE POPULATIEI Avand in vedere prevederile documentaþiilor de urbanism superioare, aprobate se vor

reglementa aceste parcele, in conformitate cu reglementãrile aferente pentru acest gen de funcþiuni. In consecinta, tinand cont de destinaþia posibilã a zonei, nu existã disfunctionalitati.

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

5

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Propunerile enuntate in P.U.D. – LOCUINÞE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE Strada Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMIªOARA au un caracter principial, urmand a fi validate de realizarea unor proiecte tehnice pe specialitati.

PREVEDERI ALE DOCUMENTAÞIILOR SUPERIOARE DE URBANISM Prin P.U.G. Municipiul Timiºoara, în aceastã zonã funcþiunea existentã este de

locuinþe cu regim de înãlþime P - P+2, zona rezidenþialã si funcþiuni complementare. Avand in vedere amplasamentul studiat, cu sprijinul administraþiei locale s-a propus pe acesta funcþiunea de locuinþe colective cu regim de inaltime peste P+2/ comert ºi servicii publice, care datoritã Reglementarilor propuse, vor defini norme pentru construcþiile viitoare ce se vor implanta in zona. Prin P.U.G. Municipiul Timiºoara, aceastã zonã este incadrata ca zona cu locuinþe cu regim de inaltime pana la P+2 si functiuni complementare.

MODERNIZAREA CIRCULATIEI Strada Dr. Gr. T. Popa fade parte din trama majora de circulatie a orasului Timisoara.

Accesul pe teren se va realiza din str. Dr. Gr. T. Popa prin intermediul unei alei de acces propuse, cu latime de 6.00m, care urmeaza a fi executata in conformitate cu profilul stradal cuprins in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE. Organizarea circulaþiei interioare se va face in funcþie de poziþionarea imobilelor.

ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAl, INDICI Avand in vedere situatia de pe teren, documentatia PUD stabileste reglementarile

specifice legate de zonificarea functionalã propusã: ZONA MIXTA LOCUINÞE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII PUBLICE

Utilizari permise: § construcþii de locuinte colective cu garaje, anexe incluse in constructia principala; § constructii comerciale, sedii de birouri, sedii de societati, spatii de cultura, de sanatate, spatii si amenajari sportive, de agrement, incluse in constructia principala sau independent; § parcaje - necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia si capacitatea cladirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat ºi R.L.U aferent P.U.G. Municipiul Timiºoara. Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului sau in subsol. § spatii verzi si plantate, spatii de joc si de odihna

– pentru constructiile de locuinte – minimum 2mp/locuitor

Amplasarea pe parcelã: • faþã de frontul stradal – se va face la aliniamentul stradal sau cu o retragere maximã

de 6,00m. • faþã de limitele laterale – pe limita de proprietate, cu calcan sau la min. 1,90m.

Accesul pe parcelã: Accesul auto si pietonal se va face din str. Dr. Gr. T. Popa. Se va putea propune alt

acces auto cu conditia obtinerii avizelor de la forurile competente.

Regimul de inaltime maxim propus este: Subsol+Parter+6Etaje+2Etaje retrase - S+P+6E+2Er. Inaltimea maxima admisa la cornisa a cladirilor va fi de 30,00m.

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

6

Parametrii urbanistici de utilizare a terenului: Avand in vedere caracterul functiunii – mixt - locuinte colective peste P+2 / comert si

servicii publice se solicita ca parametrii urbanistici de utilizare ai terenului sa fie: Locuinþe colective Comert si servicii publice POT= 40% POT= 70% CUT= 3.00 CUT= 5.00

unde POT= 100 x Aria constuita la sol/ Suprafata terenului CUT= Aria construita desfasurata/ Suprafata terenului

in care Suprafata totala a PUD este de: ST =910mp Suprafata construita la sol max. propusa pt. comert, servicii: SS =637mp Suprafata construita la sol max. propusa pentru locuinte: SS =364mp Suprafata construita desfasurata max. propusa pt. comert, servicii: SD =1092mp Suprafata construita desfasurata max. propusa pentru locuinte: SD =3185mp Suprafata construita desfasurata max. propusa: SD =4550mp

Soluþia aleasã pentru plansa POSIBILITATI DE MOBILARE A TERENULUI a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcþiilor, a cãilor de comunicaþii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje si spatii verzi. Aceasta are caracter informativ. La emiterea autorizatiei de construire se va tine cont de reglementarile cuprinse in plansa REGLEMENTARI URBANISTICE si in Cap.3 din Memoriul General.

BILANÞ TERITORIAL PENTRU PARCELA STUDIATA ÎN PUD EXISTENT PROPUSNr

. FUNCTIUNEA

SUPRAFATA mp % SUPRAFATA mp

%

1 Teren liber 910 100 - - 2 Zona locuinte, comert

si servicii publice - - 910 100

TOTAL 910 100 910 100

RETELE EDILITARE Necesarul de utilitati pentru functiunile solicitate vor fi stabilite in urma realizarii unor

proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. • Alimentare cu apa, canalizare. Rezolvarea problemei alimentarii cu apa si a canalizarii

se va face in functie de de marimea obiectivului, de gradul de dotare si de echipare cu lucrari de alimentare cu apa si de canaliazare necesare.

• Alimentarea cu caldura. Pentru noul obiectiv se propune rezolvarea alimentarii cu caldura prin microcentrale alimentate cu gaz de la reteaua existenta in zona. Urmeaza ca investitorul sa-si stabileasca necesitatile si consumul in functie de procesele tehnologice proprii.

• Alimentarea cu energie electrica. Pentru imobilele propuse schiþa de alimentare cu energie electricã se va stabili de comun acord cu deþinãtorii reþelei ºi cu solicitãrile beneficiarilor.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Tipul de proprietate asupra terenurilor Terenul studiat in PUD are o suprafata de 910 mp, integral proprietate privatã. Circulatia terenurilor Nu este cazul.

P.U.D. – Locuinte colective si functiuni complementare - Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMISOARA

7

4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Strada DR. GR. T. POPA NR. 81, TIMISOARA s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: • incadrarea in documentaþiile superioare de urbanism (P.U.G. Municipiul Timiºoara) • asigurarea amplasamentelor si echiparea acestora, pentru locuinþele dorite de beneficiar

Planul Urbanistic de Detaliu - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Strada DR. GR. T. POPA NR. 81, TIMISOARA se va integra in documentaþiile superioare de urbanism aprobate si va avea valabilitate de 10 ani.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe intreaga zona studiata.

Intocmit: Arh. Loredana Brihac

Atasament: PUD_Gr.T.Popa_-_Incadrare.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiect: P.U.D. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiar: S.C. DANGERS S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

Proiect nr.: 35/2006

Data:12.2006

P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STR. DR. GR. T. POPA NR. 81 TIMISOARA

9

20 61

50

20 62

00

482300

482350

482400

482450

C C

C

C C

±0. 00

-0. 35

±0. 00

-0. 48

-0. 52

-0. 43

±0. 00

-0. 17

+0. 10

-0. 15

- 0 . 5

-0. 175

-0. 15

91.08

90.20

90.24

90.67 90.74

90.67

90.83

90.56

90.75

92.47

90.75

90.64

90.42

90.48

90.48

90.52

90.50

90.89

90.77

90.81

90.83

90.44

90.54

90.41

90.92

90.6090.61

90.52

90.40

90.36

90.32

90.65

90.49

90.29

90.36

90.56

90.85

90.61

90.35

90.35

90.56

91.11

90.93 91.56

90.54

91.48

90.61

90.84

90.76

90.92

91.04

91.21

91.18

91.83

91.33

91.15 90.36

91.16

90.40

90.29 90.78

90.87

90.81

91.06

91.04

91.86 91.24 91.39

91.40 91.78

91.96

91.51 90.85

90.34

90.70

90.55

90.76

90.62

91.56

90.41

90.44

90.27 90.52

90.59

90.52

91.78

90.65

90.50 90.49

90.58 91.75

90.62

90.41

90.29

90.53

90.50 90.56

90.54

90.54 91.32

90.54 91.30

90.53

90.51

90.48

90.45

90.44

90.47 90.5490.54

90.49

91.31

90.44

90.48

20 61

50

482300

482350

482400

8 54

8 60

8 63

9 64

9 65

9 66

26 67

8 68

8 69

8 70

25 71

25 72

25 73

25 74

25 83

25 84

25 85

25 86

25 87

25 88

25 89

25 90

25 102

16101610

25 21 25 22

25 23

25 24

25 25

25 26

25 27

25 28

25 29

25 30

25 31

25 34

25 35

25 36

25 37

25 38

25 39

25 40

25 41

25 42

25 43

25 44

25 45

25 46

25 47

25 48

49 25 54

25 55

25 56

25 57

25 58

25 59

25 60

25 61

25 62

25 63

25 64

25 65

25 66

25 67

25 68

25 69

76

25 77

25 78

25 79

25 80

25 81

25 82 28

83

28 84

28 85

28 86

8 87 28

88

28 89

28 90

8 91

11 92 13 9323

94 16C 110

4 111

17 1

4 27

4 29

4 31

23 33

4 35

8 37

40 8 41

50 42 50

43

4 44

13 45

32 46 32

47

4 48

50 49 50

50

8 51

6 53

6 54

16C 55

17 56

6 57

5 58

6 59

5 60

16C 61

32 62

8 63

50 6450

65

50 66

50 67 6 68

50 69

50 70 50

71

50 72

6 73

6 74

6 75

6 76

6 77

6 78

16C 79

16C 80

50 81 6 82

50 83

50 84

50 85

8 86

4 87

90.64

90.64

90.64

90.64

90.44

90.44

90.55

90.64

90.49

90.59

90.48

90.40

90.69

90.55

90.62

90.64

90.54

90.43 87,09

P

zon a v

erd e

zon a ve

rde

tro tua

r a sfa

lt

Str . Fe

lix

P

Zo na

cu de

niv ela

ri

Zo na

cu den

ive lari

P

zon a v

erd e

zon a ve

rde

tro tua

r a sfa

lt

Str . Fe

lix

P

Zo na

cu de

niv ela

ri

Zo na

cu den

ive lari

Amplasare

pube l e

gunoi

P+ 1E

S+ P+

4E +M

S+ P+

4E +M

P+ 4E

+M

P+ 4E

+M

P+ 1E

P+ 1E

S+ P+

4E

S+ P+

4E

15.00

3.00 1.5 04.50

14.00 8.40 1

.502.76 5

4.50 4.50

4.50 2.00 1.50 3.00

3.00 6.00

3.00 3.00 1.502.00

14.00

2.001.50 3.00

3.00

2.00 14.0 0

2.00 3.00

27.00

5.00

6.00

1.50

1.50 5.00 4.50

4.5 0

1.00

6.0 0

7.00

19.81 5

74 .47

34 .65

3.50

49 .93

5

6 3 .5 0

104.70

117.78

46 .00

46 .00

69. 30

34. 65

72.15

7.12

14.8 9

10.3 0

10.3 0

5.12

35.38

82.40 22.29

82.41

23 .0

4

3.5 9

3. 59

31.19

33.72

6. 89

9.79

52 .6

7

8.77 25

.2 2

3.35

46 .8

3

10.23

11.67

21.20

33.53 1.947.7

2

7. 72

7. 72

7. 72

R 15

.0 0

R1 5.0

0

R15.00

R15.00

R50.00

R50.00

R15.00

R15.00

R 12

.0 0

R1 0.0

0

R10.00

R5 0.0

0

R50.00

R 50.00

R 15

.0 0

R1 5.

00

R6.00R6.00

R50.00R50.00

R15.00

R15.00

R50.00

R50 .00

R15.00

R15.00

R50.00 R50.00

R 15

.0 0

R1 5.0

0

R6 .00

R6 .00

R 6.00

R6.00

R15.0 0

R 15

.0 0

R 9.00 R

9.00

R 8.

00

R8.00

R 14

.0 0

R 12.00

fig.34

fig.73b

nr. top. 29726/5

26

26

8

8

8

8

8 8

8

1

8

8

26

26

26

26

2826

28

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

4

4

4

4

3126

28

16

28

1

92.01

0

92.00 10

91.97

9

91.96

8

92.01 7

91.98

6

93.00

5

91.98

4

91.95

A1000

91.53

67

94.72

66

94.29

65

92.01

64

92.01

63

92.01

62

92.01

61

92.04

60

92.04

59

92.08

58

91.18

57

91.36

56

91.92

55

91.67

54

91.74

53

92.00

52

92.04

51

92.32

50

92.23

15

91.53

14

91.54

13

91.54

12

91.36

11

91.48

10

92.02

9

92.02

8

91.27

7

91.58

6

91.62

90.58

90.58

90.50

90.51

90.4390.47

90.39

90.68

90.34

90.20

90.34 90.23

90.35

90.31

90.25

90.31

90.35 90.3290.42

90.40

90.33

90.28

90.38

90.25 90.56

90.63

90.38

90.37

90.42

90.35

90.36

90.58

90.28

90.37

90.37

90.34

90.54

90.50

90.31

90.40

90.58

90.56

90.58

90.54

90.43

90.54 90.53

90.54

90.62 90.58

90.5390.49

90.55

90.61 90.54

90.39

90.35

90.51 90.41

90.48

90.74

90.52

90.45

90.47

90.48 91.28

90.78

90.73 91.23

91.06

90.80

90.89

90.86

91.19

90.79

90.72 90.71

90.61

90.87

90.78

90.78

90.88

90.62

90.42

90.78

90.42

90.39

90.55

90.36

90.49

90.45

90.52

90.38

90.43

90.46

90.49 90.78

90.63

90.84

90.82 90.82

91.07

91.03 90.95

90.9290.60

90.59 90.46

90.4790.49

90.48

90.48

90.5290.53

90.49

90.05

90.36

90.70

90.68

90.69

90.88

90.87

91.02

90.90

90.39

90.40 90.52 90.49

90.51

90.52

90.55

89.97

89.8591.03

91.05

90.88

90.88

91.06

90.44

89.89 89.66

89.76

89.71

89.78

90.59

90.36

89.81

90.03

89.83

89.78

90.01

90.63

90.21

90.48

90.49 90.47 88.99

90.59

90.63

90.52

90.41

90.24

90.23

89.87

90.56

89.78

90.13

89.89

86.47

91.29

91.2890.64 90.55

90.76 90.82

90.90

90.81 90.82 91.28

91.02

91.29

90.95

91.29

91.20

90.64

91.29

91.51

89.74

89.71

89.89

91.71

91.19 90.90

90.84

90.61

90.75

90.69

91.60

91.32

91.39

91.44

90.60

90.18

90.46

90.22

90.46

91.29

91.32

91.36

90.46

91.34

91.33

90.09

90.44

90.58

89.70

90.51

89.80 89.88

89.92

89.69

90.03

91.53

91.33

89.57 91.90

90.70

91.00

91.48

91.37

91.40

91.03

91.20

90.94

91.20

90.62

91.56

90.54

91.30

90.51

90.54 91.31

2 06 15 0

2 06 15 0

2 06 15 0

2 06 2 5 0

482450

482500

482550

482600

482650

482700

2 06 3 00

2 06 2 5 0

2 06 3 00

2 06 2 5 0

2 06 2 00

2 06 2 5 0

2 06 3 00

2 06 2 00

482750482750

482700

482650

482600

482550

482400

2 06 3 5 0

2 06 3 5 0

2 06 3 00

2 06 3 00

2 06 2 5 0

2 06 2 5 0

2 06 2 00

2 06 15 0

482550

482600

482650

482700

2 06 2 00

2 06 3 00

2 06 2 5 0

482700

482650

482600

482550

482500

482450

2 06 2 5 0

2 06 15 0

482500

482550

2 06 3 00

2 06 2 5 0

2 06 2 00

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

41 .6 0

41.60

41 .60

41 .60

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

4 1.6 0

R30

5

4

3

26 25

24 23

22 21

2019

1817

16

15 14

13

12

11

1

2

C alea Aradului

482750

482700

482650

482600

482550

482500

482450

482400

482350

482300 2 06 3 00

2 06 2 5 0

2 06 2 00

2 06 15 0

C

CC

C

C

C

C

V

2 06 15 0

2 06 15 0

2 06 2 00

2 06 2 00

2 06 2 5 0

2 06 2 5 0

2 06 3 00

2 06 3 00

482300 482300

482350 482350

482400 482400

482450 482450

C C

C

C

23 22 3/ 3/ 2/ b S= 113 m p

23223/9/1

23223/2

S=2500mp 23223/3/1

S=3978 mp

C

3.20

482550482550

482500

482450

482400

482350

2 06 2 00

2 06 2 00

2 06 15 0

2 06 15 0

5

4

3

26 25

24 23

22 21

2019

1817

16

15 14

13

12

11

1

2

z.v.

z .v .

C

C

C

V

t r o t u a r a s f a lt

C a le a A r a d u lu i

V

V C C C

C

C

dru m p

ama nt

V

t r o t u a r a s f a lt

a s f a lt

z.v.

U n it a t e m ilit

a r a

ma ca da m

z.v .

z.v.

C

C

C

V

I CT

C

C

t r o t u a r a s f a lt

z .v .

z .v .

t r o t u a r b e t o n

str. FELI

X

a s f a lt

z .v .

V

a s f a lt

z .v .

t r o t u a r b e t o n

z .v .

p is c o t u r i b e t o n

p la t f o r m a

b e t o n

U .T .T .

t r o t u a r a s f a lt

z .v .

V V

C

C

C e n t r u T im is o a r a

a s f a lt

a s f a lt

C a le a A r a d u lu i

P A V A J D A L E

G e o r g e s c u A u t o m o b ile

23223/7 S=3978mp

S=1022mp 29726/4

S=5000mp

C alea Aradului

ACCES AUTO PRINCIPAL

ACCES PIETO NAL

R 9

R9

R 9

Un ita te m ilit ar a

Unitate militara

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Amplasament viitoare intersectie

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

dr um p am an t

nr. top. 23223/7

alin iam

en t P

eu ge

ot

alin iam

en t pr

op us

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

ACCES AUTO

ACCES PIETO NAL

ACCES AUTO

ACCES AUTO SI PIETO

N AL

ACCES AUTO

AC CE

S AU TO

AC CE

S AU TO

ACC ES

AUT O

ACC ES

AUT O

ACCES MUNCITORI

SI RECEPTIE PIESE DE SCHIMB

ACCES PIETO

N AL

ACCES PIETO NAL

ma ca da m

ma ca da m

z.v.

z.v.

z.v.

a s f a lt

a s f a lt

a s f a lt

t r o t u a r a s f a lt

2000

1000

C e n t r u T im is o a r a

s p r e A r a d

t r o t u a r a s f a lt

LICEU INDUSTRIAL

str . M

arg inii

asfalt

mac ada

m

I.T.I.A.

U.T.T.

P A V A J D A L E

A 817/106/3

nr. to

p. 23

22 3/4

/b

A 817/106/4/a nr. top. 23223/4/a

nr . t op . 2 32 25

n r . t o p . 2 3 2 2 4

LIMITA PROPRIETATE

LI MITA PROPRIETATE

LIM ITA

PR OP

RIE TA

TE

92.09

92.12

91.36

91.20

90.92

92.00

88.27

92.66

88.53

91.37

87.97

92.47

92.37

92.33

92.20

92.25

92.30

92.35

92.43

92.46

92.51

92.55

92.52 92.65

92.66

92.64

92.40 92.54

92.28

92.58

92.50

92.45

92.44

92.22 92.34

91.59

91.72

91.75

91.59

91.48

91.39

91.24

91.11

91.04

91.28

92.96

91.83

92.54

92.87

91.36

92.12

92.50

92.50 92.79

92.58

93.01

92.48

92.01

92.88

93.19 92.30

93.00

92.22

91.06

91.62

91.14

91.82

91.05

91.80

91.69

91.25

91.15

91.77

91.29

91.19

91.22

91.25

91.25

91.23

91.24

91.36

91.21

91.28

91.02

91.2491.16

91.13 91.17

91.28 91.21

91.47 91.57

91.47 91.53

91.59

91.61

91.15

91.28

91.72

91.32

91.13

91.14

90.85

90.94

87.17

91.10

91.11

91.56

88.44

91.23

91.24

91.35

91.40

91.50 92.43

91.47

91.46 91.99

91.80

92.39

91.52

91.36 91.82

91.82 91.92 91.37

91.11 91.66

91.09 91.70

91.26

91.02

91.8291.88

91.61 91.20

91.13

91.25

91.98 91.51

91.57

92.50

91.56

91.49

91.15

91.47

91.44

91.61

91.70

91.74

91.44

91.67

91.60

91.48

91.31

91.09

91.25

91.35

91.58

91.78

91.84

91.83

91.86

91.70

91.80

91.92

91.79

92.06

92.01

91.90

91.73

91.56

91.83

91.91

92.09

92.13

92.02

92.03

92.10

92.07 92.27

92.19

91.98

91.76

91.54

91.44

91.33

91.82

91.97

91.58 92.22

91.44

91.68

92.32

92.11

92.05

91.86

92.23

92.36

92.52

92.57 87.21 92.51

92.44

92.36

92.33

92.29 92.32

92.38

92.45

92.52

92.57 92.51 92.65

92.41 92.58

92.51

92.48

92.29 92.42

91.53

92.42

91.67

91.83

92.05

92.19

92.29

92.20 92.32

92.01

92.00 92.19

87.12

92.10 91.93

91.79

92.01 92.09

91.89

91.67

91.32

91.37

91.54

91.67

91.74

91.95

91.78 91.90

91.67

91.86

91.88

92.12

92.30

92.27

92.06

92.17

91.89

92.02 92.08

92.20

92.3892.39

92.29 92.39

92.23

91.99 92.10

91.95

91.76 91.66

91.73

91.67 91.72

91.72

91.58

91.53

91.50

91.44

91.23

91.16 91.34

91.3890.96 90.94

91.0790.73

90.71

90.84

90.76

91.14

91.40

91.32 91.43

91.32

91.38 91.47

91.52

91.44 91.52

91.40

91.37 91.46

91.54 91.61

91.64

91.36

91.25

91.57

91.63

91.40

91.53

91.63 91.6491.5991.36

91.55

91.32 91.43 91.48

91.49

91.25

91.03 91.11

91.22

91.11

91.22 91.32

91.25

91.44

91.49

91.44

91.49 91.41 91.48

91.54

91.57

91.51

91.43

91.53

91.35

91.53 91.44 91.55

91.59 91.50 91.59

91.64

91.63

91.57

91.66 91.58 91.67

91.68

91.66 91.75

91.79

91.78

91.73 91.81

91.83 91.76

91.76 91.83

91.69 91.77

91.73

91.61 91.67

91.65

91.61 91.67 91.67

92.0692.06

91.58

91.65

91.69

91.64

91.58

91.50

91.5391.57 91.6191.6991.68

91.8091.69

91.67

91.85

91.74

91.6091.29 91.30

91.2591.4791.54 91.33

91.69

91.74

91.72

91.74 91.89

91.95 91.93

91.74

91.58

91.66

92.0992.04

91.88

92.0091.80

92.2192.05

92.09 92.22

92.11

92.14

92.31

91.58

92.1992.17

92.40

92.29

92.3492.4692.61

92.56

92.42

92.45

92.59

92.61

92.4792.29 92.02

92.43

91.97

92.09

92.5392.45

92.34

92.47

92.27

92.3092.41

92.22

92.27

92.1792.10

91.98

91.8891.8992.04

92.07 92.06

92.14

92.16

92.31

92.08

91.94

91.98 92.00

92.1091.92

91.88

91.85

91.78

91.96

91.79 91.6491.86

91.78

91.75

91.92

91.85 91.94

92.01

91.7191.88

92.02

92.17

92.48

92.59

92.55

92.5192.67

92.73

91.88 91.61

92.71

92.66

92.45

92.61

92.48 91.76 92.00

92.65

92.36

92.67

92.69 92.22

92.51

92.17 92.08 92.01

92.41

92.27

92.45

92.33

92.39 91.88

91.92

91.37

92.32

92.30

92.32

92.10

92.24

91.91

91.72

92.25

92.25

92.24

92.39

92.50

92.5392.38

92.53 92.62

92.64

92.56

92.49

92.34

92.26

92.06

92.14

91.81

92.05

92.07

91.96

92.53

91.39

91.31

91.35 91.36

91.35

91.40

91.31

91.31

91.37

91.25

91.40

91.39

90.76

90.64

91.04

91.31

90.88

91.22

91.33

91.20

91.66

91.74

91.77

91.59

91.4991.49

91.08

91.0791.19

91.11

91.44

90.75

90.78

91.16

90.52

92.00

91.80 91.8791.81 91.8991.91 91.98

91.8391.82 91.54 91.57

91.86

91.82

91.8391.62

91.72

91.60

91.75

91.5791.4791.7091.7891.8591.7691.7191.7391.7591.69

91.87

91.5291.50

91.73

91.62 91.57 91.66

91.73 91.64 91.48

91.61

91.43

91.39

91.74

90.70

91.32

91.63

90.77

90.7290.71 90.69

90.6490.6890.7890.78

91.08 91.02

90.91

90.8090.9390.98

90.87

91.00

91.20

90.82

90.99

90.75

90.84

90.87

90.84

90.82

90.78

90.67

90.71

90.6990.69

90.6290.62

90.9890.98

90.58

90.78

90.59

90.70

90.92

90.4490.44

90.64

90.68

90.67

90.65

90.60

90.66

90.70

90.56

90.71

90.68

90.76

90.73

90.73

90.7090.70 90.96

90.78 90.87

90.96

90.83

91.01

90.92

90.8490.83

90.79

91.06

90.85 90.96

90.98

91.15

91.13

91.40

91.29

91.58

91.41

91.56

91.52

91.06

91.00

90.93

90.83

90.80

90.81

90.67

90.68

90.68

90.8290.82

90.76

90.84

90.82

90.85

90.89

91.15

91.13

91.51

91.3391.3491.25

91.50

91.38

90.96

91.17

90.75

90.92

91.0991.21

90.96

90.96

91.18

90.79 90.99 91.10 91.11 91.11

91.11

91.08

91.10

90.93

90.75

90.71

90.70

90.72

90.67

90.92

90.89

90.88

90.56

90.93

90.64

90.82 90.83

90.81

90.82

88.80

90.93

91.10

90.81

90.66

90.69

90.60

90.79

90.66

90.56

90.51

90.62

90.69

90.76

90.74

90.76

90.73

90.82

90.87

90.82

91.00

90.90

90.96 91.00 91.15

90.98 91.15 91.00

91.02 91.09

91.76

91.61

91.01

91.64 91.52

90.85

91.51

91.43

90.66

91.34

91.29

90.7990.71

91.25 91.09

90.87 90.94

91.14 90.9490.89

90.81

91.13

90.84

91.12

91.09 91.10

91.25

91.0790.93

90.83

90.94

90.90 90.89

91.08

90.82

91.16

90.85

91.42

91.11

91.41 91.40

91.25

91.29 91.34

91.2991.29 91.33

91.06

91.15

91.22

91.13

91.32

91.27

91.29

91.11

91.14

91.26 91.30

91.33

91.27

91.37

91.29

91.34

91.06

91.33

91.32

91.01

91.36

91.60

91.38

90.81

90.98

91.65

91.66

91.64

91.71

91.75

91.95

92.03

90.78

90.99

90.78

91.35

91.18

91.26

91.15

92.0792.07

91.51

±0.00=92.00

1460

Co nd uc ta a pa s ub te ra na

S.C. ELTREX S.R.L.

Hala in constructie

7

T

A

T

T

Un ita te m

ili ta ra

Dr um

p am

an t

Dr um

p am

an t

BIR OU

RI P+

1

BIR OU

RI P+

1

S=2387mp NR. TOP 23223/3/2/a

nr. top. 29726/4 S=1022 mp

nr. top. 23223/3/2 S=2500 mp

S=4689 mp

str . FE

LIX

S=2150 mp

Todorut International

Todorut International

B e r in d e O il

T o d o r u t

In t e r n a t io n a l

pr op rie ta te

pr iva ta

proprietate privata

S+ P+

7E +M

S+ P+

3E +M

S+ P+

7E +M

S+P+3E+M

S+P+7E+M

S+P+7E+M

nr. top. 23223/6 S=2850 mp

A 817/106/5 nr. top. 23223/5 S=5000 mp

z.v.

St r.

M ar

gi ne

i

C al

ea A

ra du

lu i

C al

ea A

ra du

lu i

tro tu

ar a

sf al

t

spalatorieauto

pompe

z.v.

z.v.

pavaj

pavaj

pavaj

tro tu

ar a

sf al

t

te ra

sa

as fa

lt

as fa

lt

z.v.

as fa

lt

vulcanizare auto

P

P

TR YO

BALM I

platform a beton

I.T.I.A.

P+E

drum pam

ant

depozit

baraca

anexa

B

B

casa

ca sa

bar

P+4 UTT

trotuar beton

tro tu

ar b

et on

pl at

fo rm

a be

to n

P+1

m ac

ad am

4001

ZV

ZV

CURTE

terasa

curte curte

gradina

1

2

3

4

5

67

8 9

10 baraca din tabla

s.c. Georgescu s.r.l.

curte

nr. 81

nr. 79

nr . 5

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

gradina

1781/3/a S=764mp

Proprietar: BOLYA GHEORGHITA BOLYA JOSZEF

curte

vulcanizare

S=925mp 1781/3/c

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Amplasament reprezentanta PEUGEOT

Amplasament hala ELTREX

Proprietar: S.C. DANGERS S.R.L.

1781/3/b S=910mp

Statie combustibil

OMV

pr op

rie ta

te p

riv at

a

pr op

rie ta

te p

riv at

a

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente/propuse Drumuri/Accese/Parcaje Teren neconstruit

1:2000 INCADRARE IN ZONA

01A

  • A-01 incadrare

Atasament: PUD_Gr.T.Popa_-_Reglementari.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiect: P.U.D. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiar: S.C. DANGERS S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

Proiect nr.: 35/2006

Data:12.2006

P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STR. DR. GR. T. POPA NR. 81 TIMISOARA

15.00

4.50 4.50

4.50 2.00 1.50 3.00

6.00

6 3 .5 0

23 .0

4

3.5 9

3. 59

31.19

33.72

6. 89

9.79

52 .6

7

8.77

25 .2

2

3.35

46 .8

3

10.23

11.67

21.20

33.53 1.947.7

2

7. 72

7. 72

7. 72

3. 00

3. 00

4. 50

2. 70

6.00 5.00

R 15

.0 0

R1 5.0

0

R15.00

R15.00

R50.00

R50.00

R15.00

R 12

.0 0

R1 0.0

0

R10.00

R5 0.0

0

R 14

.0 0

R 12.00

fig.34

fig.73b

1 A1000

91.53

482550

2 06 3 00

2 06 2 5 0

482550

482500

482550

4 1.6 0

4 1.6 0

41 .6 0

41.60

4 1.6 0

4 1.6 0

R30

3

26 25

24

2

C alea Aradului

482600

482550

3

26 25

24

2

z.v.

z .v .

C

C

C

V

t r o t u a r a s f a lt

C a le a A r a d u lu i

V

V C C C

C

C

dru m p

ama nt

ma ca da m

z.v .

V V

C

C

a s f a lt

a s f a lt

C a le a A r a d u lu i

P A V A J D A L E

G e o r g e s c u A u t o m o b ile

ACCES AUTO PRINCIPAL

ACCES PIETO NAL

Unitate militara

z.v.

z.v. z.v.

dr um p am an t

ma ca da m

a s f a lt

a s f a lt

2000

1000

asfalt

P A V A J D A L E

Vulcanizare

n r . t o p . 2 3 2 2 4

92.12

92.00

88.27

92.66

88.53

91.37

87.97

92.47

92.37

92.33

92.20

92.25

92.30

92.35

92.43

92.46

92.51

92.66

92.64

92.40 92.54

92.28

92.58

92.50

92.45

92.44

92.22 92.34

91.28

92.96

91.83

92.54

91.29

91.22

91.25

91.25

91.23

91.24

91.36

91.21

91.28

91.24

91.35

91.47

91.44

91.61

91.70

91.86

91.70

91.80

91.92

92.03

92.10

92.19

91.98

91.76

91.54

91.44

91.33

91.82

91.97

91.58 92.22

91.44

91.68

92.32

92.11

92.05

91.86

92.23

92.36

92.52

92.57 87.21 92.51

92.44

92.36

92.33

92.29 92.32

92.38

92.45

92.52

92.5792.65

92.41 92.58

92.51

92.48

92.29 92.42

91.53

92.42

91.67

91.83

92.05

92.19

92.29

92.20 92.32

92.01

92.00 92.19

87.12

92.10 91.93

91.79

92.01 92.09

91.89

91.67

91.32

91.37

91.54

91.67

91.74

91.95

91.78 91.90

91.67

91.86

91.88

92.12

92.30

92.27

92.06

92.17

91.89

92.02 92.08

92.20

92.3892.39

92.29 92.39

92.23

91.99 92.10

91.95

91.76 91.66

91.73

91.67 91.72

91.72

91.23

91.16 91.34

91.3890.96 90.94

91.0790.73

90.71

90.84

90.76

91.14

91.40

91.32 91.43

91.36

91.25

91.57

91.63

91.40

91.53

91.63

91.6491.5991.36

91.55

91.32 91.43 91.48

91.49

91.25

91.03 91.11

91.22 91.32

91.66 91.58

91.65

91.61 91.67 91.67

92.55

92.61

92.48 91.76 92.00

92.65

92.36

92.67

92.69 92.22

92.51

92.17 92.08 92.01

92.41

92.27

92.45

92.33

92.39 91.88

91.92

91.37

92.32

92.30

92.32

92.10

92.24

91.91

91.72

92.25

92.25

92.24

92.39

92.49

92.34

92.26

91.81

92.53

91.08

91.0791.19

91.11

91.74

91.63

91.08 90.8090.9390.9891.00

91.0991.21

91.10

90.81

90.66

90.69

90.60

90.79

90.66

90.56

90.51

90.62

90.69

90.76

90.74

90.76

90.73

90.82

90.87

90.82

91.00

90.90

90.96 91.00 91.15

90.98 91.15 91.00

91.02 91.09

91.76

91.61

91.01

91.64 91.52

90.85

91.51

91.43

90.66

91.34

91.29

90.7990.71

91.25 91.09

90.87 90.94

91.14 90.9490.89

90.81

91.13

90.84

91.12

91.09 91.10

91.25

91.07 90.93

90.94

90.90 90.89

90.82 90.85

91.11

91.14

91.26 91.30

91.01

91.18

91.26

91.15

91.51

T

A

T

C al

ea A

ra du

lu i

drum pama

nt

B

B

casa

ca sa

curte curte

gradina

1

2

3

4 5

67

8 9

10

s.c. Georgescu s.r.l.

curte

nr. 81

nr. 79

nr . 5

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

gradina

482600

ACCESAUTO

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina) S+P+6E+2Er

S=910mp Proprietar: S.C. DANGERS S.R.L.

top 1781/3/b

Indici de construibilitate Locuinte Servicii P.O.T.=40% P.O.T.=70% C.U.T.=3,00 C.U.T.=5,00

Hmax.=S+P+6E+2M/2Er

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drumuri/Accese/Parcaje Spatii verzi de aliniament Zona locuinte peste P+2/ servicii si comert propusa Zona de implantare a constructiilor Regim maxim de inaltimeP+...

03A REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500

  • A-03 regl