Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/23.02.2018 privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 102/23.02.2018
privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 3644/16.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 , Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/21.12.2017 şi nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validaţi 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administraţie din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/30.01.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexă la HCL nr. ______/___________

Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termenele limită,

documentele necesare, precum şi părţile implicate:

NR.

ETAPA DATA TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII

1. Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A şi HCL 20/2018

2. Declanșarea procedurii de selecţie

HCLMT nr. 20 din 30.01.2018

Procedura de selecţiei se finalizează în aproximativ 150 de zile de la declanșare – 28.06.2018

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 3

lit. b) din Anexa

nr.1 la H.G. nr.

722/2016

3. Contractarea expertului independent

Conform termenelor legale

01.03.2018 Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

4. Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturi-lor

02.03.2018 Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1

2

la H.G. nr. 722/2016

5. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

31.03.2018 Candidați Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 3 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

02.04.2018 Expertul independent

Conf. Art. 42 din Anexa 1 la HG 722/2016

7. Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

04.04.2018 Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8. Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

06.04.2018 Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9. Transmiterea răspunsului către candidați respinşi

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

07.04.2018 Expertul independent

Formular răspuns

10. Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

09.04.2018 Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11. Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

11.04.2018 Expertul independent

Raportul de activitate

3

12. Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare

26.04.2018 Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

13. Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

1 zi de la depunerea declarației

27.04.2018 Comisia de selecție Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

14. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile 30.04.2018 Comisia de selecție și Expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

15. Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

3 zile de la selecția finală

02.05.2018 Comisia de selecție Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale

Timişoara S.A

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017 a fost aprobat Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială Drumuri Municipale Timişoara S.A., prin care au fost precizate etapele procedurii de selecţie;

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/21.12.2017 şi nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validaţi doar 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administraţie din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/30.01.2018 a fost declanşată o nouă procedură de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Având în vedere faptul că este necesară reluarea procedurii pentru completarea celor 4 posturi vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Drumuri Municipale Timişoara S.A., apreciem că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017 a fost aprobat Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială Drumuri Municipale Timişoara S.A., prin care au fost precizate etapele procedurii de selecţie;

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/21.12.2017 şi nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validaţi 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administraţie din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/30.01.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată: “Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local”;

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată: “Consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.”;

Pentru ocuparea celor 4 posturi vacante a fost declanşată o nouă procedură de selecţie prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/30.01.2018, astfel, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Timişoara Calendarul de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-