keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

112/18.10.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

18.10.2016

... fonduri publice. Potrivit prevederilor Cap. I – Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 09.12.2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016...
..., prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, coroborat cu art. I, pct. 1, art. 31 din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din...

Consiliul Local Timișoara

111/18.10.2016 privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timisoara, precum si constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante

18.10.2016

... autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; Avand in vedere Legea Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015; Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47 / 01.09.2012 privind modificarea...
... si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare; Avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de catre Primarul Municipiului Timisoara, in calitatea sa de garant, inregistrat su SC 2016 - 25491/18.10.2016; Avand...

Consiliul Local Timișoara

106/18.10.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA

18.10.2016

... Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA - aleasă pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România la data de 5 iunie 2016. Art.2: Se declară vacant locul deţinut de doamna CSOKANY PETRONELA în...
... încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA - aleasă pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România , la data de 5 iunie 2016 - în urma demisiei - şi declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

105/20.09.2016 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017

20.09.2016

... preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017 20.09.2016 Hotararea Consiliului Local 105/20.09.2016 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara...
... şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

104/20.09.2016 privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii"

20.09.2016

... Europeană Oraş Candidat Având în vedere Referatul cu numărul SC 2016-022768/19.09.2016 iniţiat de domnii consilieri Adelina Tîrziu şi Ştefan Sandu privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara...
... 2021 Capitală Europeană a Culturii, precum şi anunțul din data de 16 septembrie 2016, prin care juriul internațional delegat de Uniunea Europeană a declarat oficial oraşul Timişoara ca fiind investit cu titlul de Capitală —_ Culturală Europeană în...

Consiliul Local Timișoara

103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara

20.09.2016

... lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru...
.... Proiect Nr.: 13.017 DATA: aprilie 2016 arh. HENT Sorin arh. ZBUCEA Simina REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE Denumire plansa: Nume: SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824 Specificatie: Proiectant general: Semnatura: arh. HENT Sorin Proiectat...

Consiliul Local Timișoara

102/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

20.09.2016

... primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou- ales”. În urma alegerilor locale desfăşurate în luna iunie 2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a fost validat în funcţia de...
... reprezentant din partea Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei ca urmare a alegerilor locale din iunie 2016. Conform art.14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş „ (1) Adunarea generală este organul de conducere...

Consiliul Local Timișoara

101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

20.09.2016

... Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea...
... beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998. Art. 7: Subvenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se acordă în completarea resurselor financiare...

Consiliul Local Timișoara

99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul

20.09.2016

... privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind...
... aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) din OUG109/2011 aprobata prin Legea nr.111/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea...

Consiliul Local Timișoara

97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara

20.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a...
... cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara 20.09.2016 Hotararea Consiliului Local 97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea...

Consiliul Local Timișoara

96/20.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea Contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa", SMIS 40794

20.09.2016

... de investiţii; - Adresa ADR Vest nr.10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016; - Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016; - Hotărârea nr. 433 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678...

Consiliul Local Timișoara

95/20.09.2016 privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara

20.09.2016

... Timişoara cu nr. SC2016-019367 din 05.08.2016; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 617 din 31 august 2016 - pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; În conformitate cu prevederile art.36...
... Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.10182/20.11.2009. Prin HG nr. 924/2015, cu modificările ulterioare (HG nr. 43/2016), s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier...