keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

68/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro

09.09.2016

... cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Prin adresa cu nr.SC 2016-019183 din 05.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu...

Consiliul Local Timișoara

69/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Sală de vânzare -magazin articole electrice , situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare nr.4,etaj parter ,ap. nr. CAS , la preţul de 105.000 euro.

01.03.2016

... 23.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ; Având în vedere Adresa cu nr.SC 2016-004171din 24.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură; În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor...
... domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 004171 din 23.02. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ...

Consiliul Local Timișoara

6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de...
... venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1029 / 18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: COLTERM SA Cu adresa: 'iimisoara RP i nr.4 Toiai TC Tcrmen ACI TCZOIVâTGI 053. INAINTARE ADRESA NP Terinen. directie: 18.08.2016 14420/03.08 2016 PRIVIND E PROMOVARE HCL CARE SA APRB BILANT REAL ENERG TERMICA PE...
...: „BILANT REAL AL ENERGIEI TERMICE PENTRU ANUL 2015 PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA” EXEMPLAR NR. 1 CONTRACT: 01/113/ 2016 TERMEN DE PREDARE: 15.06.2016 BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara EXECUTANT...

Consiliul Local Timișoara

46/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... municipiului Timişoara pe anul 2016" Art.2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

46/29.07.2016 privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile în municipiul Timişoara

29.07.2016

... desfăşurat examenul de atestare a administratorilor de imobile. La examen s-au înscris un număr de 52 de persoane, s-au prezentat 49, au promovat 40 şi au fost respinse 9 persoane, potrivit procesului-verbal nrSC.2016-14274/14.06.2016. În consecinţă...

Consiliul Local Timișoara

47/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr .470/30.10.2015 si a Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

02.02.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-2250/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

47/03.08.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

03.08.2016

... funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale...
... Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2016 iar pentru Poliţia Locală, potrivit punctului 3 şi punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este prevăzut un număr de 346 posturi (304...

Consiliul Local Timișoara

48/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 560/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru Cod FO 53-01, Ver.1 anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului...

Consiliul Local Timișoara

49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea...

Consiliul Local Timișoara

49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"

03.08.2016

... aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...
... operatorului regional AQUATIM SA Timişoara; Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA...

Consiliul Local Timișoara

4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.06.2016

Consiliul Local Timișoara

50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice...
... centralizat pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-3675/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

... urbanism şi amenajare a teritoriului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001...

Consiliul Local Timișoara

44/02.02.2016 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

02.02.2016

..., din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 44/02.02.2016 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu...
... contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 249/19.01.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, aprobat de Primarul...