keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

03.08.2016

..., modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
... Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu Timişoara, Martie 2016 1 FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect: P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ...

Consiliul Local Timișoara

57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al...
... asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4912/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei...
... LIKE pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4913/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

59/03.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara

03.08.2016

..., TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. SC2016 - ................/ .............2016 REFERAT privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 216/27.05.2016 Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local...
... Dispozitia Primarului nr. nr.1518/01.10.2013, prin care se revine asupra denumirii unor poduri peste Bega. - Având în vedere adresa nr. SC 2016-14256/14.06.2016 a d-lui Corneliu Nicolae Vaida –Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, Luptător cu...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind...

Consiliul Local Timișoara

45/29.07.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creştere Timişoara"

29.07.2016

...: Referat.pdf FP 53-01, Ver. 3 1 Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Serviciul Generare şi Implementare Proiecte Primar SC 2016 -16426/06.07.2016 NICOLAE ROBU REFERAT privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al...
... Timişoara a desemnat prin hotărâri de consiliu persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Timişoara în cadrul acestor asociaţii. Deoarece, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, o parte din consilierii locali, nu mai îndeplinesc...

Consiliul Local Timișoara

46/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... municipiului Timişoara pe anul 2016" Art.2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

46/29.07.2016 privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile în municipiul Timişoara

29.07.2016

... desfăşurat examenul de atestare a administratorilor de imobile. La examen s-au înscris un număr de 52 de persoane, s-au prezentat 49, au promovat 40 şi au fost respinse 9 persoane, potrivit procesului-verbal nrSC.2016-14274/14.06.2016. În consecinţă...

Consiliul Local Timișoara

47/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr .470/30.10.2015 si a Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

02.02.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-2250/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

47/03.08.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

03.08.2016

... funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale...
... Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2016 iar pentru Poliţia Locală, potrivit punctului 3 şi punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este prevăzut un număr de 346 posturi (304...

Consiliul Local Timișoara

67/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro

09.09.2016

... nr.SC 2016- 019542 din 09.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou. Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea...

Consiliul Local Timișoara

68/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro

09.09.2016

... cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Prin adresa cu nr.SC 2016-019183 din 05.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu...

Consiliul Local Timișoara

69/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Sală de vânzare -magazin articole electrice , situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare nr.4,etaj parter ,ap. nr. CAS , la preţul de 105.000 euro.

01.03.2016

... 23.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ; Având în vedere Adresa cu nr.SC 2016-004171din 24.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură; În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor...
... domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 004171 din 23.02. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ...