keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 67/09.09.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-19709/10.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2016-019542/08.08.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare de către Balint Attila-Ioan împuternicit al domnilor SZOBOVICH ANDREAS GUSTAV JOSEF si SZOBOVICH PAUL -coproprietari ai apartamentului - magazin (S.R9), situat in imobilul din Timişoara, Piaţa Traian nr.6, Corp B, etaj demisol fost strada Anton Pann, înscris în C.F. nr.400876-C1-U59, nr.topo 6832/XLIV, la preţul de vânzare de 5.000 euro .
Având în vedere adresa nr. 2180 din 27.07.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-019542 din 09.08.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-019542 din 09.08.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-019542 din 09.08.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann), înscris în C.F. nr.400876-C1-U59, nr.topo 6832/XLIV, la preţul de 5.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Balint Attila -Ioan împuternicit al dl.SZOBOVICH ANDREAS GUSTAV JOSEF şi SZOBOVICH PAUL.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro.

 

Având în vedere adresa nr. SC2016-019542/08.08.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare de către Balint Attila-Ioan împuternicit al domnilor SZOBOVICH ANDREAS GUSTAV JOSEF si SZOBOVICH PAUL -coproprietari ai apartamentului – magazin (S.R9), situat in imobilul din Timişoara, Piaţa Traian nr.6, Corp B, etaj demisol fost strada Anton Pann, înscris în C.F. nr.400876-C1-U59, nr.topo 6832/XLIV, la preţul de vânzare de 5.000 euro . Imobilul are o suprafaţă utilă de aproximativ 18,97 mp cu 0.54% p.c.i şi 16/2976 din teren în proprietate. Având în vedere adresa nr. 2180 din 27.07.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra apartamentului magazin (S.R.9) situat în Piaţa Traian nr.6 din corpul de clădire B ,etaj demisol, înscris în C.F. nr. 400876-C1-U59, nr.topo6832/XLIV, cod TM-II-s-B-06096, poziţia 61 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016 -019542 din 09.08.2016 , că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-019542 din 09.08.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC 2016- 019542 din 09.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                         

               Cod FO 53‐01, ver.2

In conformitate cu art.4,alin.(4), art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice : ,,Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului roman, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, sau al unităţilor administrativ- teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.’’

In conformitate cu art.36,alin (1) şi alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală ,republicată şi modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann), înscris în C.F nr. 400876- C1-U59, nr.topo 6832/XLIV la preţul de 5.000 euro.

VICEPRIMAR, _ FARKAS IMRE     P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC               

                           Cod FO 53‐01,ver.2