keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

531/08.12.2015 privind modificarea Agendei Manifestărilor Culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015

08.12.2015

... publice locale; În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum...
... ne-a fost alocată din bugetul de comemorare al Primăriei Timişoara, suma de 20.000 ds lei, pe care am cheltuit-o conform raportului financiar de cheltuieli depus la Casa de Cultură a Primăriei Timişoara. Vă mulțumim! fe? 0342 „3 / SA, Preşedinte...

Consiliul Local Timișoara

152/20.03.2015 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

20.03.2015

... Intercomunitară Apă-Canal Timiş; În conformitate cu prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... Director; 4. Raport de activitate al Asociatiei pentru 2014 ; 5. Rectificare Buget 2015 ; 6. Diverse. *Conform Statutului Art. 2lalin (I):"Hotararile adunarii generale a le Asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.I6 alin (2)lit. i)- j...

Consiliul Local Timișoara

249/26.05.2015 privind aprobarea participării Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2015 în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program

26.05.2015

... cuantumul primei de casare (fără eco-bonus). Art.4: Se aprobă alocarea sumei de 76300 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru...
....), respectiv 61.532,26 lei (fără T.V.A.) Menţionăm că suma este aprobată prin HCLMT nr.29/13.02.2015 şi este cuprinsă în fila de buget a instituţiei noastre, la art.bug.71.01-”Active fixe”- 71.01.02 – „Maşini,echipamente şi mijloace de transport...

Consiliul Local Timișoara

472/30.10.2015 privind aprobarea actelor aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei „CENTRUL REGIONAL DE EXCELENŢĂ - TIMIŞOARA"

30.10.2015

...) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; g) alte venituri prevăzute de lege.” Art.2. Modificarea Articolului 13 Dizolvarea și Lichidarea alin. (2), acesta urmând a avea următorul conținut: „(2) In cazul dizolvării Asociaţiei...
... realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări sau legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; g) alte venituri prevăzute de lege.” Celelalte dispoziţii ale Actului Constitutiv rămân neschimbate...

Consiliul Local Timișoara

361/27.08.2015 privind acordul pentru utilizarea unui spaţiu situat la parterul imobilului din str. A. Odobescu nr. 3, unde îşi desfăşoară activitatea Clinica de Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, în vederea derulării proiectului de cercetare cu tema „Identificarea şi caracterizarea implicării unor noi factori de prognostic pentru evoluţia leziunilor neoplazice ale colului şi ovarului „

27.08.2015

.../24.08.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...
... de Urgenţă , va vira la bugetul local un procent de 50% din cuantumul taxei, conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 298/ 30.05.2013 privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta imobilelor cu...

Consiliul Local Timișoara

445/30.10.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara, în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora

30.10.2015

... Timisoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 1, în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora, sumele încasate in urma valorificarii vor fi vărsate la bugetul local...
... ca deşeuri de materiale. Veniturile care rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local. Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al...

Consiliul Local Timișoara

66/13.02.2015 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara în vederea organizării proiectului "Timişoara - oraş al cetăţenilor" în perioada 2015 - 2017

13.02.2015

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
.... 2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei anual, în perioada 2015 - 2017, de la bugetul local, din Subcap. 67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale". Art. 3: Pentru justificarea sumelor acordate, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional...

Consiliul Local Timișoara

385/22.09.2015 privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timisoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2015" în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program

22.09.2015

... Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara 2015 de la Bugetul Consiliului Local Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autoturismului nou din cadrul "Programul de Stimulare a Innoirii...
..., în condiţiile în care se va aproba rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, astfel: PROPUNEM: 1. Aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la ,, Programul de Stimulare a Înnoirii...

Consiliul Local Timișoara

259/26.05.2015 privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015

26.05.2015

... instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii; Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007...
... | Reprezentant legal Numele şi prenumele: Prof.univ.dr. Pîrșan Paul Funcţia: Rector Semnătura: Data: 10.04.2015 Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Organizaţia/Institutia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului...

Consiliul Local Timișoara

543/08.12.2015 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Art Nouveau European Route - Ruta Europea del Modernisme, cu sediul la Barcelona

08.12.2015

... Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... printr-un buget de către Consiliul Local al oraşului Barcelona şi orice profituri posibile, care decurg din vânzarea de produse şi servicii ale asociaţiei, se reinvestesc în activităţile asociaţiei. Pentru înscrierea în asociaţie este necesară...

Consiliul Local Timișoara

207/08.05.2015 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei- anexa la Hotararea Consiliului Local nr.137/24.04.2007, incheiata intre Municipiul Timisoara si Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, Filiala Timisoara pentru sustinerea serviciului social "Cantina Sociala Aurelian Balint" privind cazurile care necesita transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timisoara

08.05.2015

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine...
... , reparatii si alte cheltuieli de telefonie si posta destinate abonatilor cantinei. Sumele contributiei beneficiarilor incasate sunt virate in contul Consiliului Local Timisoara.In anul 2014 s-a restituit suma de 183.929 lei /an ,catre bugetul local. Se...

Consiliul Local Timișoara

172/07.04.2015 privind încheierea Actului adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150 /25.03.2008 -privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

07.04.2015

... câte un an a susținerii financiare din bugetul local, în aceiași termeni contractuali, conform HCLMT nr.124/24.03.2009, HCLMT nr.116/30.03.2010, HCLMTnr. 114/29.03.2011,HCLMTnr. 131/27.03.2012, HCLMT nr. 179/29.03.201. Începând cu anul 2014, conform...
... financiare pentru serviciul socialCentrul de Zi ”Casa Olarului” pentru un număr de 3 angajați: un asistent social, un psiholog și un pedagog cu un buget total de 59.900 lei. Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial...

Consiliul Local Timișoara

100/03.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 16/2015 privind exonerarea de la plata obligaţiilor accesorii (majorări şi penalităţi de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terilor contractanţi persoane fizice şi juridice fără vreo culpă contractuală din partea acestora ca urmare a recursului administrativ exercitat de catre Institutia Prefectului- Judetul Timis

03.03.2015

..., dupa cum urmeaza: "Având în vedere Referatul nr.IF2014-09676/09.12.2014 promovat de către domnii consilieri locali Sandu Ştefan, Moşiu Simion, Dimeca Radu şi Ţoancă Radu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... afirmatiile Institutiei Prefectului in sensul ca prevederile art 14 si 1170 din Noul Cod Civil nu sunt suficiente pentru a permite neincasarea unor creante datorate bugetului local Asemenea afirmatii nu pot fi acceptate ca pertinente in conditiile in care...

Consiliul Local Timișoara

319/09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş

09.07.2015

... deja formulată una de către vreunul dintre ceilalţi Asociaţi. Art. 2: Se aprobă desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice , şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL...
... Publice Timiş, având următoarele obiective: - verificarea fundamentării şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli; - verificarea respectării disciplinei bugetare, economico-financiare şi contabile; FO 53-02 Ver.1 2 - verificarea respectării...

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... proprie de formă rotundă cu următorul conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (3) Poliţia Locală Timişoara este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu. 4...
... materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Locale;  urmăreşte situaţia execuţiei bugetare şi încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;  asigură măsurile necesare pentru...

Consiliul Local Timișoara

430/16.10.2015 privind aprobarea categoriilor de premii şi modul de acordare a acestora, la Gala Excelenţei

16.10.2015

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... bugetului anual aprobat prin HCL, fiind acordate în bani, carţi, diplome şi insigne cu însemnele municipalitaţii. Direcţia de Comunicare, împreuna cu Casa de Cultura a municipiului Timişoara, se va ocupa de preluarea documentelor înaintate de...

Consiliul Local Timișoara

498/20.11.2015 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara, prin Infocentrul Turistic, la Asociaţia "European Cities Marketing" şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei asociaţii

20.11.2015

... Hotărârea Consiliului Local nr. 461/15.12.2009, care va avea următorul conţinut "Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 2.000 euro pentru achitarea taxei anuale de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul Asociaţiei "European Cities...
... avea următorul conţinut “Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 2.000 euro pentru achitarea taxei anuale de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul Asociaţiei “European Cities Marketing” şi a COD FO 53 – 01, Ver. 2 sumei pentru plata...

Consiliul Local Timișoara

347/31.07.2015 privind aprobarea "Studiului de reglementare instalaţii electrice existente în raport cu extinderea reţelei de troleibuz Timişoara - Ghiroda"

31.07.2015

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... gabarit faţă de firul de contact al troleibuzului). Astfel, este necesară reglementarea acestor reţele electrice prin eliberarea amplasamentului. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale, Cap. B...

Consiliul Local Timișoara

335/31.07.2015 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/01.08.2014 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 603/09.12.2014

31.07.2015

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de RATT. Pentru aceste categorii RATT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor deconta de la bugetul local". - Art. 21, devine art. 4, se completează şi se modifică astfel: Art. 4. (1) Municipiul Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

300/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare instalatii Corp B - Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13

25.06.2015

... tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local...
... „Reabilitare instalatii Corp B - Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13, intocmit de S.C. «Mirza Solution» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior...

Consiliul Local Timișoara

108/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 24" in municipiul Timişoara, str. Brindusei, nr. 7

03.03.2015

... bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.5: Prezenta hotărâre se comunică...
... face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: (1) Aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare termica prin montare...

Consiliul Local Timișoara

109/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

03.03.2015

... din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 5: Prezenta hotărâre se...
... investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: (1) Aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare termica prin montare...

Consiliul Local Timișoara

110/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

03.03.2015

..., Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia...
... din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: (1) Aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25...

Consiliul Local Timișoara

112/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2" in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8

03.03.2015

... tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art...
... din care C+M = 484,408 mii lei, respectiv 109,310 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investitiei este de 6 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la...

Consiliul Local Timișoara

113/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Gradinita P.P. 11" in municipiul Timişoara, str. Versului, nr. 2

03.03.2015

... si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4...
... care C+M = 367,958 mii lei, respectiv 83,032 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investitiei este de 6 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap...