keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

101/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru "ACS Poli Timişoara"

03.03.2015

..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1. Se aprobă contributia financiara cu titlu de cotizaţie pe anul 2015, din partea Municipiului Timişoara, pentru Asociatia sportiva "ACS Poli Timişoara", în suma de 7.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul...
... Bugetul de venituri şi cheltuieli anual, conform prevederilor statutului asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare. (2) Cotizaţia anuală va fi utilizata de "ACS Poli Timişoara" pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli cuprinse în Bugetul de...

Consiliul Local Timișoara

104/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală din partea Municipiului Timisoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara"

03.03.2015

... cotizaţie pe anul 2015, din partea Municipiului Timişoara, pentru Asociaţia "Baschet-Club Timişoara", în suma de 3.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Art.2.(1) Cotizaţia anuală...
... din partea Municipiului Timisoara va fi utilizată de către Asociaţia "Baschet-Club Timişoara", în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociatiei, care aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli anual, conform prevederilor statutului asociaţiei...

Consiliul Local Timișoara

192/08.05.2015 privind aprobarea Proiectului "TOP Management V-NV- Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala", proiect propus de Colegiul National Banatean din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

08.05.2015

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei...
... top management, cercetare si inovare in viata profesionala", în valoare totală de 5.712.130 lei, cu finanţare prin POSDRU. Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 255.950 lei, pentru Colegiul National...

Consiliul Local Timișoara

67/13.02.2015 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate ce revin Municipiului Timişoara în cadrul Proiectului "Modernizarea Parcului Alpinet" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.02.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 981.390,30 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la...

Consiliul Local Timișoara

103/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Timişoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara

03.03.2015

... Asociaţia Timişoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, în suma de 3.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Art.2.(1) Cotizaţia anuală din partea...
... Municipiului Timisoara va fi utilizată de către Asociaţia Timişoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociatiei, care aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli anual, conform...

Consiliul Local Timișoara

354/31.07.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener la aplicaţia Proiectului „DURABLE", finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul INTERREG Europe 2014-2020

31.07.2015

... Europe 2014-2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-20396/30.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Art. 1: Se aprobă participarea în calitate de partener la aplicaţia Proiectului "DURABLE", finanţat prin Programul INTERREG Europe 2014-2020, cu o valoare totală propusă de aproximativ 2,18 milioane EUR din care, bugetul propus pentru Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

68/03.03.2015 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014

03.03.2015

... Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 - privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de...
... modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014 şi va avea următorul cuprins: "H.C.L. privind aprobarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara" (2) Se modifică art. 1 şi va avea...

Consiliul Local Timișoara

470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

30.10.2015

... dezvoltarea sportului de performanta timisorean, alocand anual din bugetul local contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii de discipline sportive individuale. Totodata...
..., Municipiul Timisoara are calitatea de membru in asociatii sportive reprezentand jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finantand din bugetul local prin contributii financiare cu titlu de cotizatii, activitatea sportiva de...

Consiliul Local Timișoara

469/30.10.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener la aplicaţia Proiectului „New Initiatives for New Opportunities - ESCO Cluster Initiative (NINO-ECI)", finanţat din FEDR prin PROGRAMUL TRANSNAŢIONAL DUNĂREA 2014 - 2020

30.10.2015

... de aproximativ 2,5 - 3 milioane EUR din care, bugetul propus pentru Municipiul Timişoara este estimat la 110-150 mii EUR, contribuţia FEDR (valoare asistenţă financiară nerambursabilă) fiind de 85% şi co-finanţarea naţională de 15%. Art.2: Se aprobă...
... cofinanţarea, din bugetul local al Municipiului Timişoara, a sumelor necesare pentru derularea şi implementarea activităţilor Proiectului ""NINO - ECI" în cazul aprobării finanţării, precum şi finanţării în avans, urmând ca sumele să fie recuperate...

Consiliul Local Timișoara

189/07.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"

07.04.2015

... următorul conţinut: " Se aproba alocarea în bugetul local a: ˇ sumei de 15.875.640,95 lei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din...
... valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanţarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul local. TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va...

Consiliul Local Timișoara

528/08.12.2015 privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice

08.12.2015

... Municipiului Timişoara nr. 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 2015; Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri...
... Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara, pentru achiziţia autoturismului prevăzut la art. 1, care a fost aprobată în bugetul local pe 2015 la capitolul 66.02. Sănătate subcapitolul 66.02.06.01 Spitale - Dotări independente şi investiţii, titlul 51.02.28...

Consiliul Local Timișoara

567/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... 39375; În baza prevederilor art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul...
... vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 210.000,00 lei ( inclusiv TVA ) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu...

Consiliul Local Timișoara

370/31.08.2015 privind aprobarea contractului - cadru de finantare intre Municipiul Timisoara si structurile sportive in care Municipiul are calitatea de membru asociat

31.08.2015

... finantarii aprobate de consiliul local. Art.3. Distributia in detaliu , in interiorul capitolelor/articolelor/ actiunilor/ activitatilor din Anexa 1, a sumelor locate din bugetul local, cade in sarcina structurii sportive, potrivit hotararilor...
... cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli si detaliate pe actiuni/activitati in tabelul din Anexa 1, cu respectarea valorii sumei aprobate, se poate face prin act aditional la contract, semnat de reprezentantii legali ai Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

52/13.02.2015 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

13.02.2015

... Adresa cu nr. SC 2015 - 003209/06.02.2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
...; În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

225/08.05.2015 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Baschet, în vederea pregătirii si desfăşurării Campionatului European de baschet feminin-EuroBasket Women 2015, in perioada 11-17 iunie 2015, în Timişoara

08.05.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...
... de baschet la nivel de performanţă in Municipiul Timişoara, precum şi promovarea imaginii municipiului Timişoara în plan internaţional. Art. 2: (1) Se aproba o contribuţie financiara pe anul 2015, de la bugetul local al Municipiului Timişoara, din cap...

Consiliul Local Timișoara

364/27.08.2015 privind respingerea contractului - cadru de finantare intre Municipiul Timisoara si structurile sportive in care Municipiul are calitatea de membru asociat

27.08.2015

... Locul de desfasurare Perioada actiunii Numar de participanti Costul acţiunii - lei Alte mentiuni 1. 2. 3. … Nota: Modificarea repartitiei articolelor/naturilor de cheltuieli cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli si detaliate pe actiuni...
... ulterioare. au convenit încheierea prezentului contract. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea, din contributia financiara cu titlu de cotizatie acordata din bugetul local , a activitatii...

Consiliul Local Timișoara

566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2...
... în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 12.400,00 (TVA inclus) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi...

Consiliul Local Timișoara

474/06.11.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 100.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

06.11.2015

... bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. Art. 4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite...
... furnizorilor si a datoriilor la bugetul statului. ln acest moment, penalitatile de plata catre principalii furnizori sunt in cuantum de 11 milioane lei. In luna septembrie 2015 s-a obtinut esalonarea datoriilor catre ANAF pentru suma de 12,9 milioane lei...

Consiliul Local Timișoara

429/16.10.2015 privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

16.10.2015

... Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... Art.1: Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, pe perioada de implementare a...

Consiliul Local Timișoara

139/20.03.2015 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

20.03.2015

...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2015, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al...
.../07.03.2012, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/13.02.2015, privind aprobarea Bugetului local pe anul 2015 precum şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 229/20.05.2014, privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ...

Consiliul Local Timișoara

56/13.02.2015 privind continuarea proiectului "Participarea cetatenilor la actul decizional" pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a sedintelor de plen ordinare si extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara

13.02.2015

..., de la bugetul local al Municipiului Timişoara, din Subcap. 51.02.01.03.20.01.30 "Autorităţi executive", cu condiţia aprobării acesteia în bugetul local pe 2015, pentru difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen...
..., totodată finanţarea lui de la bugetul local al municipiului Timişoara, pentru anul 2014. Astfel, pentru informarea publică asupra activităţii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara a transmis în direct şedinţele de...

Consiliul Local Timișoara

568/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor...
... sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500,00 lei TVA inclusă şi va fi introdusă în bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

435/16.10.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

16.10.2015

... celor doua conditii prevazute de lege pentru acordarea cresterilor salariale de 12% personalaului angajat in institutiile publice locale, asa cum prevede Ordonanta de Urgenta nr. 27 din 30 iunie 2015, va comunicam urmatoarele: In bugetul anual/2015 al...
... prezentate, rezulta ca prin cresterea salariilor cu 12% , sunt indeplinite curnulativ cele doua conditii : a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de...

Consiliul Local Timișoara

561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii...
... proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.860.000 lei + TVA şi va fi introdusă în bugetul local al municipiului Timişoara pe anul...

Consiliul Local Timișoara

565/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

...: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi...
... finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) şi va fi introdusă în bugetul local al...