keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

135/25.03.2008 privind aprobarea Organigramei,a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

25.03.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
..., fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local. ART.2 Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române În vigoare şi cu cele ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare...

Consiliul Local Timișoara

150/25.03.2008 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

25.03.2008

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. 706/04.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie...
... care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 45.873 lei din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii pentru plata...

Consiliul Local Timișoara

216/22.04.2008 privind cumpararea imobilului situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 27

22.04.2008

... Decembrie 1989 nr. 27 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2008 - 8050/15.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii nr. 275/2007, care face parte integranta din prezenta hotarire. Art.2: Plata se va face in lei la cursul din ziua aprobarii prezentei hotariri si dupa rectificarea bugetului privind suma de...

Consiliul Local Timișoara

286/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind "Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei"

13.05.2008

.... SC2008-8363/17.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... destinate repetiţiilor celor patru instituţii de cultură respectiv : Teatrul Naţional, Opera Română, Teatrul German şi Teatrul Maghiar. Finanţarea investiţiei urmează să se facă prin alocaţiile de la bugetul local de la Ministerul Culturii prin...

Consiliul Local Timișoara

538/16.12.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru patru imobile din proprietatea FUNDAŢIEI UMANITARE "CENTRUL VIEŢII"

16.12.2008

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
.... HOTARASTE Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădiri Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii", datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2008, pentru următoarele imobile din proprietatea acesteia, destinate desfăşurării de...

Consiliul Local Timișoara

218/22.04.2008 privind stabilirea cadrului necesar furnizării serviciilor sociale de interes local pentru protecţia familiei prin Programul pentru victimele violenţei în familie

22.04.2008

... cu nr. 1085/02.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
..., precum şi asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin Proiectul privind Incluziunea Socială. Art.3. Se aprobă costurile de funcţionare ale centrului destinat victimelor violenţei în familie din bugetul local, pentru o perioadă de...

Consiliul Local Timișoara

424/03.10.2008 privind concesionarea catre Directia Apelor Banat a unei suprafete de teren de 25 Ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega

03.10.2008

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. ANEXA I- LISTA obiectivelor de investiţii...

Consiliul Local Timișoara

490/25.11.2008 privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora

25.11.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... dezvoltare în continuare a acestui program. Pentru ca sumele respective să rămână cu aceeaşi destinaţie, reportându-se ca surse de finanţare pe anul următor, fără a se disipa ca venituri la bugetul de stat sau local, acestea se vor acumula tot ca...

Consiliul Local Timișoara

76/26.02.2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

26.02.2008

... Asistenţă Socială Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT CONSILIUL LOCAL AL Primar MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR Gheorghe Ciuhandu VICEPRIMAR Director Executiv Director ex.adj. Serviciul de 18 Serviciul pentru 44 Serviciul Buget- 13...

Consiliul Local Timișoara

245/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - str. Ernest Newmann"

22.04.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
... că finanţarea obiectivului ,, Extindere reţea apă- canal - str. Ernest Newmann ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 08/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului"

16.12.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform...

Consiliul Local Timișoara

558/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apa Ghiroda"

16.12.2008

... Ghiroda" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-27586/03.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
...), respectiv 405.312 Euro (1EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă Ghiroda” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform...

Consiliul Local Timișoara

421/30.09.2008 privind respingerea modificarii tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

30.09.2008

... privind modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... Serviciului de Salubrizare; Având în vedere adresa nr. SC2008-19858/04.09.2008 a Direcţiei Economice, Serviciul Buget şi prevederile punctului 5. lit. b din PROTOCOLUL încheiat în urma şedinţei de lucru de la Primăria municipiului Timişoara din data...

Consiliul Local Timișoara

509/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng"

25.11.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... ” este estimată la 1.442.528 lei (cu TVA), respectiv 395.436 Euro (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu...

Consiliul Local Timișoara

510/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Ciarda Roşie zona Matei Millo"

25.11.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
...), respectiv 403.338 Euro (1 EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Ciarda Roşie zona Matei Millo” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

511/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Plopi - zona Martir Ioan Tănase"

25.11.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 48/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC...

Consiliul Local Timișoara

514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin"

25.11.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... ,,Extinderi reţele apă- canal Plopi -zona Repin” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 49/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR...

Consiliul Local Timișoara

282/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal- Ronaţ- zona Pavilioane

13.05.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
...- Ronaţ- zona Pavilioane ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 07/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC...

Consiliul Local Timișoara

239/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz"

22.04.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... reţele apă – Cartier Kuntz” este estimată la 932.081 lei (cu TVA), respectiv 247.787 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă – Cartier Kuntz ” se face din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

244/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - Freidorf - zona Slavici Nord "

22.04.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... finanţarea obiectivului ,, Extinderi reţele de canal- Freidorf- zona Nord ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 04/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR...

Consiliul Local Timișoara

433/28.10.2008 privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe baza de contracte de prestări servicii

28.10.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...
... pazei obiectivelor, după cum urmează: -pază obiective – 10,47 lei / oră. Tariful pentru pază se compune din: -salariul mediu brut – 1.023 lei; -drepturi speciale – 472 lei; -contribuţii la bugetul de stat – 265 lei. (formula de calcul: 1.023+472+265...

Consiliul Local Timișoara

502/25.11.2008 privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Grădina Zoologică Timişoara

25.11.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... se asigură din subvenţii de la bugetul local şi din venituri proprii. Grădina Zoologică furnizează servicii cu scop educativ şi de agrement. Având in vedere cele enumerate mai sus, în conformitate cu prevederile articolului 36, alin. 4, lit. c...

Consiliul Local Timișoara

512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului"

25.11.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... ,,Extinderi reţele apă- canal Mehala zona Mesteacănului” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 53/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN...

Consiliul Local Timișoara

513/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici"

25.11.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
...- canal zona Blaşcovici ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 52/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ...

Consiliul Local Timișoara

343/29.07.2008 Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Filarmonicii "Banatul" Timisoara

29.07.2008

... imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii...