keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 490/25.11.2008 privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 490/25.11.2008
privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-25694/11.11.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 118785/DPCL/14.10.2008 din partea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Direcţia Programe Construcţii Locuinţe prin care transmite circulara nr. 109628/LB/04.09.2oo8, în care este prezentată procedura care este necesară în acţiunea de vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, finalizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 89/2008,
În conformitate cu prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În baza art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Imobilele - construcţii cu destinaţia de locuinţe identificate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a Municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului, conform prevederilor legii organice.

Art.2:Construcţiile de locuinţe prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Art.3:Locuinţele/apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Art.4:Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, identificate conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Timişoara, în proprietatea privată a municipiului Timişoara.

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Guvernului Romăniei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_locuinte.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPAŢII - TERENURI NR. SC2008 - 25694/11.11.2008 Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cât şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe a dezvoltat şi dezvoltă în continuare „ Programul de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”.

Pentru ca sprijinirea tinerilor şi a familiilor de tineri în asigurarea accesului la o locuinţă să fie continuă şi autosusţinută, prin Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea şi completare Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, s-a prevăzut ca, după o perioadă de 5 ani să li se asigure oportunitatea de a-şi cumpăra locuinţele construite şi repartizate în cadrul Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Vânzarea acestor locuinţe a fost acceptată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, principalul finanţator al Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, sub rezerva reutilizării sumelor ce se vor încasa numai pentru dezvoltare în continuare a acestui program. Pentru ca sumele respective să rămână cu aceeaşi destinaţie, reportându-se ca surse de finanţare pe anul următor, fără a se disipa ca venituri la bugetul de stat sau local, acestea se vor acumula tot ca fonduri publice la Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care le va utiliza exclusiv pentru finanţarea unor noi construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. În acest context, Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri îşi va menţine scopul pentru care a fost promovat (rezolvarea situaţiei locative a unor tineri specialişti aflaţi la începutul carierei profesionale şi integrarea acestora în viaţa socială din zona în care îşi desfăşoară activitatea, evitându-se migrarea sau emigrarea acestora şi creându-se premisele stabilităţii forţei de muncă specializate, prin închirierea unor locuinţe pe o perioadă de minimum 5 ani) şi în acelaşi timp se diminuează presiunea asupra bugetului de stat, pentru finanţarea construirii unor noi locuinţe. Pentru locuinţele asupra cărora nu există solicitări de cumpărare, acestea se vor exploata în continuare în regim de închiriere.

Pentru ca aceste locuinţe să poată fi vândute şi pentru ca resursele rezultate din vânzarea lor să fie de natura şi utilizarea mai sus menţionată, este necesar ca acestea să fie în proprietatea privată a statului.

Întrucât Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, nu are prevederi referitoare la trecerea directă a unor imobile din proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale în proprietatea privată a statului,

PROPUNEM : Aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre

pentru trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din proprietatea publica a municipiului Timişoara în proprietatea privată a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente, după cum urmează:

Imobilele – construcţii cu destinaţia de locuinţe identificate conform anexei (nr. 1) la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului, conform prevederilor legii organice.

După trecerea lor în proprietatea privată a statului, aceste construcţii rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii. Locuinţele/apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

În ceea ce privesc terenurile aferente (de sub construcţie) construcţiilor/blocurilor de locuinţe care aparţin domeniului public, trebuie reglementată şi situaţia acestora, în sensul că acestea, aţa cum sunt identificate în anexa (nr.2) la hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Timişoara, în proprietatea privată a municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ

ŞEF SERVICIU,

Ing. Călin N. Pîrva

AVIZAT, SERVICIU JURIDIC

Atasament: Anexa_2_locuinte.pdf

ANEXA (nr.2)

La HCL nr. ……/……

DATE DE IDENTIFICARE a terenurilor care se transmit din

proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Timişoara

Adresa terenului

Nr. cadastral

Caracteristici tehnice ale

terenurilor 1.

Str. Miloia

14807/1/2

14807/1/1/2 14807/1/1/1/2

14807/1/1/1/1/2 14807/1/1/1/1/3

Suprafaţa = 1884 mp

Conform planurilor urbanistice aprobate

Atasament: Anexa_1_locuinte.pdf

ANEXA (nr.1)

La HCL nr. ……/……

DATE DE IDENTIFICARE a construcţiilor care se transmit din

proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului

Denumirea construcţiei,

adresa imobilului Persoana juridică

de la care se transmite

construcţia

Persoana juridică la

care se transmite construcţia

Caracteristici tehnice ale

construcţiilor/imobilului

1.

Bloc de locuinţe B1 Sc. A + B Str. Miloia Nr. cadastral 14807/1/2 14807/1/1/2 14807/1/1/1/2 14807/1/1/1/1/2 14807/1/1/1/1/3

Municipiul Timişoara

Statul Român

Aria construită = 1494mp Aria desfăşurată construită Adc = 8739mp Număr de apartamente:

- cu o cameră 72 - cu 2 camere 24

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar) = 5.804,7663 mii lei

2.

Bloc de locuinţe B 2 Str. Miloia Nr. cadastral 14807/1/2 14807/1/1/2 14807/1/1/1/2 14807/1/1/1/1/2 14807/1/1/1/1/3

Municipiul Timişoara

Statul Român

Aria construită = 390 mp Aria desfăşurată construită Adc = 2190 mp Număr de apartamente:

- cu o cameră 18 - cu 2 camere 6

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar) = 1.739,83344 mii lei