keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/26.02.2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 76/26.02.2008
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 241/25.01.2008 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.118/03.04.2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1047331/06.11.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Organigrama , Statul de Funcţii şi funcţiile publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale .Presedinte de sedinta
PUŞCAŞ FLORICA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Organigrama.pdf

ş

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

CONSILIUL LOCAL AL Primar MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR Gheorghe Ciuhandu

VICEPRIMAR

Director Executiv

Director ex.adj.

Serviciul de 18 Serviciul pentru 44 Serviciul Buget- 13 Serviciul Centrul 29 Serviciul pentru 22 Serviciul pentru 25 Asistenta Sociala 1 Protecţia Socială 1 Finanţe 1 de Zi pentru Copii Protecţia 1 Protecţia Persoanelor

17 a Persoanelor 3 Contabilitate 9 cu Dizabilităţi Copilului i Familiei 9 cu Handicap Vârstnice 38 3 Podul Lung 28 11 23

2 1 1 2

Biroul 25 Biroul Administrativ 18 Biroul Servicii de zi 6 Biroul 6 Îngrijire la Transport Adaptat Domiciliu 2

22 17 5 5 1 1 1 1

Biroul 18 Compartimentul 6 Compartimentul 1 Compartimentul 7 Compartimentul 1 Centre de Zi Juridic şi Buget Asistenţă Socială Relatii cu Publicul

1 Resurse Umane 5 1 7 16 1 1 1

Compartimentul 1 Compartimetul 5 Compartimentul 4 Compartimentul 6 Consiliere Financiar financiar achiziţii Personal-Salarizare Psihologică Contabilitate 4 2

1 1 2 6

Compatimentul 1 Compartimentul 6 Compartimentul 4 Compartimentul 5 Informatică Achiziţii Publice administrativ Contabilitate

1 4 2 4 5

Total 136 Compartimentul 4 Compartimentul 6 FP conducere 5 Strategie Asistenţă Socială FP executie 38 Dezvoltare 3 P C executie 89 1 6 PC conducere 4

Cantina de Ajutor Social

  • Foaie2

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Primar Nr. 241/25.01.2008 GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Privind propunerea de aprobare a Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara Prin H.C.L.M.T. nr.118/03.04.2007 s-a aprobat modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. În luna septembrie 2007 la nivelul instituţiei s-a organizat examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior , care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îţi desfăşoară activitatea, conform Ordinului nr. 1900/2007 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. De asemenea, în luna noiembrie 2007 s-a organizat examen de promovare ca urmare a absolvirii studiilor superioare pentru referent III- personal contractual prin transformarea postului într-un post de nivel superior, respectiv asistent social, conform O.G. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar salarizat pentru anul 2007. În data de 14.11.2007 s-a primit de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici avizul favorabil nr.1047331/06.11.2007 de transformare a postului referent clasa III, asistent 3 în inspector, clasa I, asistent, treapta 3. Ca urmare, funcţia publică de execuţie- referent clasa III gr. asistent treapta 3 ,ocupată , se transformă în inspector, clasa I gr. asistent, treapta 3 şi postul de referent III, ocupat, se transformă în asistent social. Totodată, se impune reorganizarea compartimentelor la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, pentru următoarele motive: creşterea volumului de achiziţii şi o gestionare mai bună a resurselor umane. În acest scop propunem dezvoltarea Compartimentului Achiziţii Publice şi Compartimentului Juridic şi Resurse Umane prin mutarea unor posturi vacante de la alte compartimente. De asemenea, pentru buna funcţionare, pe baza propunerilor şefilor de servicii, se reorganizează prin comasarea compartimentelor Serviciul de Asistenţă Socială şi Serviciul Centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi Podul Lung. Pentru buna funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor Vârstnice se înfiinţează două birouri: Biroul Îngrijire la Domiciliu şi Biroul Centre de zi, conduse de câte un şef birou- asistent social prin transformarea unor posturi vacante din cadrul aceluiaşi serviciu. Menţionăm că această reorganizare nu afectează numărul total de posturi al D.A.S.C. Timişoara. Ca urmare, propunem aprobarea în mod corespunzător a Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Anexăm : -copia Avizului nr. 1047331/06.11.2007 -copie HCLMT nr.118/03.04.2007 Viceprimar, Director executiv, ADRIAN ORZA MARIA STOIANOV

Şef Serviciu Juridic, Consilier juridic Mirela Lasuschevici Mariana Sărac

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Anexa nr. _____la Hotărârea nr. / Aprobat, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR CONSILIUL LOCAL GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC-2008

"Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului- Timişoara"

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

1. Director executiv S 1 2. Director executiv adjunct S 1 3. Şef serviciu S 3

Total funcţii publice de conducere

5

4. Consilier,cl.I,gr. superior S 1 5. Consilier juridic,cl.I, gr.

principal S 1

6. Consilier juridic,cl.I, gr. asistent S 1 7. Consilier, cl.I,gr. principal S 3 8. Inspector, cl.I,gr. asistent S 8 9. Inspector, cl.I,gr. principal S 9 10 Inspector, cl.I, gr. superior S 2 11 Referent de specialitate, cl.II,

gr.asistent, tr.1 SSD 1

12 Referent, cl.III,gr. superior M 7 13 Referent,cl.III,gr. asistent M 5

Total funcţii publice de execuţie

38

Funcţii pentru personal contractual 21 Şef birou-inspector de

specialitate I- Birou Administrativ

S 1

22 Şef birou-asistent social Serviciul pentru Protectia Socială a Persoanelor Vârstnice

S 2

23 Şef Serviciu psiholog- Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilităţi”Podul Lung”

S 1

24 Psiholog S 5 25 Sociolog S 1 26 Inspector de specialitate III S 1 27 Inspector de specialitate I S 1 28 Secretar-dactilograf I M 1 29 Şofer G/M 5

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

30 Magaziner I M 1 31 Casier I M 1 32 Referent IA M 1 33 Kinetoterapeut S 4 34 Logoped S 2 35 Pedagog de recuperare M 1 36 Instructor de educatie M 1 37 Educator M 7 38 Instructor de ergoterapie M 8 39 Asistent social S 6 40 Psihopedagog S 1 41 Medic specialist balneofiz.sp. S 1 42 Medic med.generală sp. S 1 43 Asistent medical PL 1 44 Referent III M 8 45 Referent II M 1 46 Îngrijitor I M/G 4 47 Infirmieră G/M 20

49 Administrator III M 1 50 Administrator II M 1 51 Administrator I M 1 52 Paznic I G/M 3

Total personal contractual 93 TOTAL GENERAL

Director Executiv, Referent gr.superior Maria Stoianov Aurelia Bogdan NOTĂ : Prezentul stat de funcţii cuprinde strict funcţiile publice/personal contractual ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara .