keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 433/28.10.2008 privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe baza de contracte de prestări servicii

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 433/28.10.2008
privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe baza de contracte de prestări servicii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-22221/08.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 alin.3 din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.
Având în vedere art. 28 alin. 1 lit. (m) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2295/2004.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tariful minim de 10,47 lei/oră pentru efectuarea pazei obiectivelor stabilite pe baza de contracte de prestări servicii, de către Direcţia Poliţia Comunitară.

Art.2: Tariful nu include TVA şi se actualizează în raport cu creşterile salariale.

Art.3: Tariful este negociabil în funcţie de complexitatea serviciilor prestate şi nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin prezenta hotărâre.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA POLITIA COMUNITARA PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU NR. 30301/07.10.2008 SC 2008-22221/08.10.2008

REFERAT

Potrivit prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei

Comunitare, precum şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin HG nr. 2295/2004, printre atribuţiile Poliţiei Comunitare se numără organizarea pazei obiectivelor stabilite pe bază de contacte de prestări servicii.

În conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. m) din HG nr. 2295/2004, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara tariful minim ce urmează a fi perceput de către Direcţia Poliţia Comunitară pentru asigurarea pazei obiectivelor, după cum urmează:

-pază obiective – 10,47 lei / oră. Tariful pentru pază se compune din: -salariul mediu brut – 1.023 lei; -drepturi speciale – 472 lei; -contribuţii la bugetul de stat – 265 lei.

(formula de calcul: 1.023+472+265=1.760 lei = 10,47 lei/oră) 168 ore/lună

Tariful este minim, se actualizeaza in functie de cresterile salariale si este negociabil. Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind

stabilirea tarifului minim pentru efecutarea pazei obiectivelor stabilite pe baza de contractele de prestări servicii.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. SPĂTARU DORU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE MIRELA BOGDĂNESCU

ŞEF BIROU ing. BUZATU ADRIAN

Cod FP 53-01, Ver.1

privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe baza

de contracte de prestări servicii