keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

53/07.02.2020 Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul

07.02.2020

... Raportul de specialitate nr. SC2020-2978/06.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

07.02.2020

..., SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE; Avand in vedere Adresa nr. 2398 / 31.01.2020 a A.D.R. Vest; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... asigurarea de spaţii suficiente desfăşurării procesului educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de şcolarizare ale Liceului Waldorf; Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local...

Consiliul Local Timișoara

50/07.02.2020 privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spaţiului din imobilul situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învăţământ în condiţii optime al unor unităţi de învăţământ

07.02.2020

... Timişoara; Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020, Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 2781/06.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

49/07.02.2020 Privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix"

07.02.2020

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

48/07.02.2020 Privind aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.

07.02.2020

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... in baza unei conventii de justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 44.881.651 lei de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

46/07.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 18/A/II , situat in Timisoara, B-dul Tineretii , nr. 10, et. subsol si parter , jud. Timis, inscris in CF nr. 410682-C1-U6, nr. cadastral 410682-C1-U6 , jud Timis, la preţul de vanzare de 200.000 euro

07.02.2020

.../05.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

44/07.02.2020 Privind aprobarea finanţării din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

07.02.2020

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
...) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată , cu modificările și completările ulterioare, a fost alocat în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș suma de 160.000 lei reprezentând credite de...

Consiliul Local Timișoara

43/07.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara

07.02.2020

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-2594/04.02.2020 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...
... ridicare/blocare a autautovehiculelor parcate sau abandonate pe spatial public al municipiului Timisoara, cu scopul final al intensificarii disciplinei rutiere pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara si al cresterii veniturilor la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42

07.02.2020

.... SC2020-2021/29.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
.... Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa în bugetul Municipiului Timisoara pe anul 2020, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice...

Consiliul Local Timișoara

41/07.02.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Cristian Măcelaru

07.02.2020

... Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2635 din 04.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"

07.02.2020

... detaliere al propunerilor tehnice .......................................... 132 5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul...
... de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...

Consiliul Local Timișoara

37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"

07.02.2020

... Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics...
... execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

32/31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara

31.01.2020

... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico-edilitara, caracteristice zonei de locuit...

Consiliul Local Timișoara

31/31.01.2020 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp.

31.01.2020

.../17.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

30/31.01.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

31.01.2020

... - Anexă la Raportul de specialitate nr.IF2019 - 75374/13.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

28/31.01.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA

31.01.2020

... prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/11.04.2019. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... proprietatea Statului Român prin ICRAL. Raportat la faptul că SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 29.10.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă...

Consiliul Local Timișoara

27/31.01.2020 Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 958/15.02.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA

31.01.2020

... înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
.... 405357-C1-U14 Timişoara, Nr.top 17203, se află în proprietatea Statului Român in administrarea Sfatului Popular al orasului Timisoara. Raportat la faptul că SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de...

Consiliul Local Timișoara

26/31.01.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

31.01.2020

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 6. elaborează proiectul bugetului de...

Consiliul Local Timișoara

24/31.01.2020 Privind aprobarea documentaţiei pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public

31.01.2020

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

23/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr. 447817 în suprafaţă de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public

31.01.2020

... nr. CT2019-007800/17.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019-007800/15.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

22/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 445989 Timişoara, nr. top. 445989, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.

31.01.2020

... de specialitate nr. CT2020-000012/16.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...