keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

20.12.2018

.../17.12.2018;24385/18.10.2018. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... prevazut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Obiectivul de investitie "Construire Pod peste Bega - str. Jiul" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica. Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza...

Consiliul Local Timișoara

844/20.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara

20.12.2018

... de 20.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

717/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2

20.12.2018

... Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe...
... anuale de întreţinere pot fi estimate la 173857 lei/an). Întrucât înainte de executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare clădirii, starea va fi una proastă, se apreciază că valoarea costurilor anuale de întreţinere la nivelul bugetului local în...

Consiliul Local Timișoara

716/20.12.2018 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2018

... in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul...
... solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției. Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale. Având în vedere aspectele...

Consiliul Local Timișoara

715/20.12.2018 privind modificarea Regulamentulului de Organizare şi Funcţionare, a Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timişoara", adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015

20.12.2018

... Consiliului de Administratie, si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin hotarare. -5- CAPITOLUL III. Patrimoniul, finantarea, bugetul de venituri si cheltuieli Art.10. (1) Patrimoniul Sport Club Municipal Timisoara este format din...
... Sport Club Municipal Timisoara sunt finanţate din alocaţii de la bugetul local şi, în completare, din veniturile proprii realizate si alte surse, în condiţiile legii. (2) Veniturile proprii ale Sport Club Municipal Timisoara în conformitate cu Legea nr...

Consiliul Local Timișoara

714/20.12.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1512/28.01.2008 incheiat cu SC " DOSOGIN" SRL

20.12.2018

... modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... cererea cu nr. CT2018-005744/09.11.2018 SC “ DOSOGIN” SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1512/28.01.2008, pentru spatiul din Timisoara, str.Amforei nr.4, SAD. Avand in vedere faptul ca, SC “ DOSOGIN” SRL nu are datorii la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

713/20.12.2018 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BALEAN MIHAELA MARIA

20.12.2018

... proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... FAMILIE DR. BALEAN nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului...

Consiliul Local Timișoara

712/20.12.2018 privind prelungirea Contractului de comodat nr.1/13.01.2014, incheiat cu PAROHIA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO - CATOLICA TIMISOARA IV

20.12.2018

... Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

711/20.12.2018 privind modificarea Normelor financiare pentru realizarea activitatatii Sport Club Municipal Timisoara, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 226/02.06.2016

20.12.2018

... realizarea activităţii sportive, participanții la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive ale clubului sportiv, finanţate din alocaţii de la bugetul local şi, în completare, din veniturile proprii realizate si alte...
... stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La...

Consiliul Local Timișoara

709/20.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

20.12.2018

... expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Pentru anul 2019 a fost transmisă spre aprobare suma reprezentând alte sporuri la titlul 10 „Cheltuieli de personal” . Până la aprobarea bugetului pe anul 2019...
..., drepturile anterior menționate se vor achita în limita a 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 la Titlul 10 – „Cheltuieli de personal”. Mentionam ca din calculele efectuate rezulta un procent al sporurilor care nu depaseste procentul de 30% din suma...

Consiliul Local Timișoara

708/20.12.2018 pentru modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr. 49/25.02.2014, nr. 591/09.12.2014, respectiv nr. 187/10.05.2016

20.12.2018

... bugetul local; modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS; utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate S.C. Drumuri...
... raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local; modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS; utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă. Prin...

Consiliul Local Timișoara

707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"

20.12.2018

.../03.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...
... FINANŢARE ALE PROIECTULUI : - Buget local 1,768,681.63 lei CAPACITĂŢI ÎN UNITĂŢI FIZICE: Camere video montate: 22 buc Obiective monitorizate: 15 buc DIRECTOR Jr.Ec. DOREL COJAN Anexa la HCL nr. ………………….. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Studiul...

Consiliul Local Timișoara

702/20.12.2018 privind aprobarea inchirierii etajului I al imobilului situat in Timisoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, in care functioneaza Clinica de Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

20.12.2018

.... Art. 2: Chiria se asigura din. cap. 66.02 Sanatate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii si va fi achitata in lei la...
... bugetul local. Contractele de închiriere expiră la data de 31.12.2018. Prin adresa cu numărul E-3414/21.11.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.SC2018- 27748 din 22.11.2018, Spitalul Clinic Municipal a solicitat sprijinul privind prelungirea...

Consiliul Local Timișoara

701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018" 20.12.2018 Hotararea Consiliului...
... Local 701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"

20.12.2018

... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 7. Urbanism, acorduri si avize conforme 7.1...

Consiliul Local Timișoara

699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"

20.12.2018

... obiectivul : “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local, ci aprobarea Consiliului Local a...
... documentatiei tehnico — economice. Urmarea a emiterii a noii Hotărâri a Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din...

Consiliul Local Timișoara

697/20.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal" SMIS 121133, si a cheltuielilor aferente

20.12.2018

... blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal", SMIS 121133, în cuantum 4.626.787,25 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 4.626.787,25 lei. Art.3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului...
... blocurilor de locuințe: zona Take Ionescu Tororntal”, SMIS 121133, în cuantum de 4.626.787,25 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4.626.787,25 lei.  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a...

Consiliul Local Timișoara

696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare" prin POR 2014-2020

20.12.2018

... -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN...
... calitatea de Partener 2, astfel: au convenit următoarele: Art. 2. Obiectul (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi...

Consiliul Local Timișoara

694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional"prin POR 2014-2020

20.12.2018

... RO85TREZ62121A480103XXXX, 5. 21.A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu...
... bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – construire centru multifuncţional...

Consiliul Local Timișoara

689/12.12.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA

12.12.2018

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

688/12.12.2018 privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata

12.12.2018

... data de 10.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 16104/07.12.2018; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si...
... Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis...

Consiliul Local Timișoara

687/12.12.2018 privind planul de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social si de parintii care nu contribuie la intretinerea copilului aflat in plasament, din Municipiul Timisoara, pentru anul 2019

12.12.2018

... 2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

686/12.12.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11, nr. topo 405064-C1-U11, la pretul de 42.000 euro

12.12.2018

... Primariei Municipiului Timisoara, din data de 11.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29757/11.12.2018; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

685/12.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 685/12.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente...
... privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare...