keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

20.12.2011

... mai sus-menţionate, este necesară modernizarea parcului de tramvaie prin achiziţionarea unor tramvaie noi, destinate asigurării transportului public de calatori. Deoarece sumele alocate din bugetul local nu poate acoperi necesarul de finanţare al...
... ale Uniunii Europene, surse din bugetul de stat şi surse din bugetul local. Prin lucrările de reabilitare și modernizare proiectate s-a avut în vedere realizarea următoarelor obiective: - moxdernizarea linie cale tramvai cu soluții tehnice noi şi...

Consiliul Local Timișoara

426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA

13.12.2011

... gestionate direct de autoritatea locală pentru obiective de investiţii afate în totalitate în proprietatea acestuia şi se vor derula exclusiv prin bugetul de venituri şi cheltuieli ale untăţii teritorial-administrative. Având în vedere cele expuse mai...

Consiliul Local Timișoara

425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... Referatul nr.SC2011 - 27799/13.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... şi alocarea în bugetul local a sumei de 16.833.932,74 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, suma alcătuită din: - suma de 166.859,94 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fără T.V.A...

Consiliul Local Timișoara

424/13.12.2011 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice

13.12.2011

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
.... Începând cu data de 01.01.2004 această taxă de folosinţă nu mai este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, taxă care a constituit venit la bugetul local şi care nu a mai putut fi percepută de la aproximativ 500 persoane juridice. Ţinând cont...

Consiliul Local Timișoara

423/13.12.2011 privind respingerea acordării normei de hrană (alimentaţie de protecţie) personalului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

13.12.2011

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... Constantin, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu si Sarafolean Silviu, Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... Având în vedere Referatul nr. SC2011- 27610/12.12.2011al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... bugetul local a: ˇ sumei de 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2 % din valoarea eligibilă a proiectului...

Consiliul Local Timișoara

421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

13.12.2011

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
... persoane prin curse regulate se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de...

Consiliul Local Timișoara

420/13.12.2011 privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore

13.12.2011

.... SC2011-27437/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului...

Consiliul Local Timișoara

419/13.12.2011 privind respingerea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

13.12.2011

... al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu...
... unor tramvaie noi, destinate asigurării transportului public de calatori. Deoarece sumele alocate din bugetul local nu poate acoperi necesarul de finanţare al municipiului, trebuie identificate noi surse de finanţare. Una dintre metodele utilizate şi...

Consiliul Local Timișoara

418/13.12.2011 privind reglementarea juridica incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TUDORAN din Timişoara prin atribuire dezmembrare şi unificare teren

13.12.2011

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

417/13.12.2011 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

13.12.2011

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... transportatorilor autorizaţi se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele...

Consiliul Local Timișoara

416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 27395/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... Indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la finanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 425.659,42 lei, fără T.V.A., alcătuită din: a) contribuţia municipiului Timişoara la...

Consiliul Local Timișoara

415/13.12.2011 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 375/27.10.2009 - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi şi a modelului de autorizaţie de dispecerat taxi

13.12.2011

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

414/13.12.2011 privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT "Universitatea de Vest" Timişoara

13.12.2011

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-27018 / 05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... contributia financiara pe anul 2011, pentru premierea echipei de rugby a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT Universitatea de Vest Timişoara, in suma de 50.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii...

Consiliul Local Timișoara

413/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara

13.12.2011

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara

13.12.2011

... Referatul nr. UR2011-023490/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

13.12.2011

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2011-022627/17.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

410/13.12.2011 privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

13.12.2011

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... creştere" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-26822/02.12.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 212.309,95 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...
.... I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 126.841,38 lei...

Consiliul Local Timișoara

407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

.../02.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
... GRUP S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de...

Consiliul Local Timișoara

406/13.12.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... Având în vedere Referatul nr. 26808/02.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...
... bugetul proiectului a unor dot�ri speciale, specifice pentru activit��ile de îngrijire a copiilor cu dizabilit��i, ceea ce a dus la modificarea bugetului proiectului - la valoarea de 7.898.468,40 lei. În acest context, propunem modificarea în consecin...

Consiliul Local Timișoara

405/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului...
... cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 133.867,71 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile a proiectului. Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.281.564,16 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent...

Consiliul Local Timișoara

403/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem Informatic pentru un Management Eficient"

13.12.2011

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...